Ζωηφόρος

Χωρίς το Τάμα του Έθνους το Χρέος Όλων για Αναγέννηση του Έθνους δεν Εκπληρώνεται

 

Ἡ Ἱστορία ἦταν καὶ παραμένει ἀδέκαστος καὶ ἐνώπιον αὐτῆς μετὰ πάσης διαφανείας δὲν κρινόμεθα μόνον ἀλλὰ ταυτοχρόνως ἔχομε χρέος νὰ ἀφήνωμε νέες ὑποθῆκες εἰς τὴν Χώρα καὶ τὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ. Προσευχόμεθα εἰς τὸν Κύριον ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὅπως φωτίσῃ τὰ διαβήματα τῶν ἁρμοδίων καὶ ὁ Ναὸς τοῦ Ὑψίστου ἀρχίσει τὴν Θεία Ἀνέγερσίν του.

 

Σωματεῖον

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ

Τηλ. 0030 2103254321-2,   fax 210-3236978

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008

ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ

 

Ἐπιστολὴ 607/30.5.2012

Ἡ Ἱστορία ἦταν καὶ παραμένει ἀδέκαστος καὶ ἐνώπιον αὐτῆς μετὰ πάσης διαφανείας δὲν κρινόμεθα μόνον ἀλλὰ ταυτοχρόνως ἔχομε χρέος νὰ ἀφήνωμε νέες ὑποθῆκες εἰς τὴν Χώρα καὶ τὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ. Προσευχόμεθα εἰς τὸν Κύριον ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὅπως φωτίσῃ τὰ διαβήματα τῶν ἁρμοδίων καὶ ὁ Ναὸς τοῦ Ὑψίστου ἀρχίσει τὴν Θεία Ἀνέγερσίν του.

Εὐλογεῖτε. Τὸν Κύριον ὑμνοῦμεν καὶ ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰώνας…Λυτρωτὰ ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ…

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πρὸς τὴν

Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΥΠΕΡΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 271/29.5.2012 Γ.Ι.

Μακαριώτατοι,

Ἅγιοι Συνοδικοί,

εὐλογεῖτε.

Κάνοντες ὑστάτην ἔκκλησιν ἐπανερχόμεθα εἰς τὸ θέμα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

1. Πολλαὶ προσωπικότητες τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ βλέπουσαι τὴν ἀβελτηρίαν τῶν καθ᾿ ὕλην ὑποχρέων, Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, μᾶς τονίζουν νὰ παύσωμεν νὰ Σᾶς ὀχλοῦμεν καὶ νὰ ἐνδιαφερώμεθα διὰ τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγείαν μας καὶ ὅτι ὁ Κύριος δὲν θὰ μᾶς κρίνῃ ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἔργων, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν πρόθεσιν.

2. Ἔχοντες ἐπίγνωσιν τοῦ Γραφικοῦ « ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται » (Ματθ. 10, 22) συνεχίζομεν νὰ κάμνωμεν περαιτέρω «ἰώβειον ὑπομονήν» ἀποστομώνοντες τοὺς ἀπογοητευμένους φίλους τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τονίζοντες εἰς αὐτοὺς: «αὐτὴ εἶναι ἡ σφοδροτάτη ἐπιθυμία τοῦ ἀντικειμένου ἡμῖν Σατανᾶ καὶ ὅτι ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ κάμνωμεν τὸ θέλημα τοῦ Σατανᾶ».

3. Εἶναι ὄντως ἄκρως ἀδιανόητον, ἀχαρακατήριστον καὶ ἀπαράδεκτον νὰ κάμνωμεν σοβαροτάτην προσφοράν, νὰ ἀγωνιζώμεθα ἄκρως ἀνιδιοτελῶς ὡς ἄγνωστοι στρατιῶται ἀπαλλάσσοντες τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, νὰ διαθέσουν οὐδὲ τὴν παραμικρὰν δεκάραν, ἀλλὰ ἀπαιτοῦμεν μόνον ἡ Ἐκκλησία νὰ εὐλογήσῃ, νὰ ἐγκρίνῃ καὶ νὰ ἀπαιτήσῃ ἀπὸ τὴν Πολιτείαν τὴν ἄμεσον παραχώρησιν περιόπτου θέσεως καὶ νὰ νομοθετήσῃ διὰ ἀλλαγὴν χρήσεως, πολεοδόμησιν μὲ εἰδικοὺς ὅρους καὶ ἐν γένει τὴν διευκόλυνσιν ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως.

4. Ἐὰν ἡ Ἐκκλησία συνεχίσῃ νὰ παραμένῃ ὡς αἰτοῦσα, ἀντίχριστοι ἰθύνοντες θὰ ἐκλάβουν τοῦτο ὡς ἐπαιτείαν. Διὰ τοῦτο ἄς τεθῆ τὸ θέμα εἰς τὴν Πολιτείαν ὄχι ὡς αἴτησις καὶ ἐπαιτεία ἀλλ’ ὡς ἀπαίτησις. Οἱ νῦν ἰθύνοντες δὲν θέλουν νὰ ἀκούουν, κατανοοῦν καὶ ἐγκρίνουν «αἰτήσεις», ἀλλὰ ἀκούουν καὶ ὑπολογίζουν μόνον τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλῶσσαν τῆς ἀπαιτήσεως…

5 . Ἄς συνειδητοποιήσωμεν τὸ Γραφικόν, «Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β’ Κορ. 6, 2).

6. Δὲν ἐπιτρέπεται οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου νὰ φαίνωνται φρονιμώτεροι τῶν υἱῶν τοῦ φωτός.

7. Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομεν ἀναπτύξει, ἡμεῖς δὲν ἐπιδιώκομεν νὰ προσθέσωμεν ἕνα ἐπιπλέον Ναὸν εἰς τούς, δόξα τῷ Θεῷ, χιλιάδας ὑπάρχοντας, ἀλλὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ Ἱερὰ ὑπόσχεσις τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, δηλαδὴ τὸ Η΄ Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως τοῦ 1829 καὶ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ 1834 καὶ 1838, διὰ νὰ σταματήσουν νὰ «τρίζουν» τὰ ὀστᾶ τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καὶ νὰ τονωθῇ τὸ τρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.

8. Τὸ ἐπιχείρημα ὅτι εἰς ἡμέρας οἰκονομικῆς κρίσεως προηγοῦνται ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι, εἰς τὴν περίπτωσιν μας οὐδόλως ἰσχύει.

Ὅπως ἐκτενέστατα ἔχομεν ἀναπτύξει, ἡμεῖς ἔχομεν ἀποστείλει ἄνω τῶν 70.000 τόννους ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ τὰ τελευταῖα 4 ἔτη δραστηριοποιούμεθα κυρίως εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, διότι καὶ ἐδῶ ὑπάρχουν ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες, ποὺ στεροῦνται ἀναγκαίων ἀγαθῶν.

9. Δέον δὲ νὰ σημειωθῇ ὅτι δὲν ἔχομεν λάβει τὴν παραμικρὰν χορηγίαν ἀπὸ τὸ Κράτος, κρατικοὺς φορεῖς καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν. Ἀπεναντίας ἡμεῖς βοηθοῦμεν ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν διάφορες Μητροπόλεις καὶ εὐλαβεῖς κληρικούς, ποὺ ἀναλίσκονται νὰ περιθάλπουν δεκάδας ἢ καὶ ἑκατοντάδας δεινοπαθούντας συνανθρώπους μας. Ἡμεῖς ὄχι μόνον δὲν εἴμεθα μισθωτοὶ καὶ δὲν θέτομεν εἰς τὰ θυλάκιά μας μισθοὺς κ.λπ., ἀλλ᾿ ἀπεναντίας βυθίζομεν τὰς χείρας μας πολὺ βαθιὰ εἰς τὰ θυλάκιά μας, διὰ νὰ διαθέτωμεν ἐξ ἰδίων καὶ νὰ πραγματοποιῶμεν τὰς ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας. Ἀντιθέτως πολλοὶ ἄλλοι, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας εἶναι μισθωτοὶ καὶ «ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτὸς ἐστι…» (Ἰωάν. 10,13).

10. Ἐνεργοῦμεν τὰς φιλανθρωπίας ἀνιδιοτελῶς, χωρὶς τὴν ἐλαχίστην πρόθεσιν νὰ προβάλωμεν τὸ ὄνομά μας. Καὶ ὅταν πραγματοποιηθῇ τὸ μεγαλεπήβολον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους οὐδόλως ἐπιθυμοῦμεν νὰ μνημονευθῇ τὸ ὄνομα μας διὰ τὴν προσφορὰν καὶ συμβολήν μας.

11. Δὲν πρέπει νὰ δειχθῇ ἀβελτηρία ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν μας διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Ἐπανειλημμένως ἐτονίσαμεν ὅτι τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δύναται νὰ συνδυασθῇ μὲ Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀθηνῶν, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ οἱ μεγαλοπρεπεῖς ὑπόγειες αἴθουσές του νὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς Συνοδικὸν Μέγαρον, χωρὶς νὰ διαθέσῃ ἡ Ἐκκλησία οὔτε δεκάραν.

12. Περαίνοντες, Μακαριώτατε καὶ Ἅγιοι Συνοδικοί, ποιούμεθα ὑστάτην ἔκκλησιν, τὴν 6ην Ἰουνίου 2012 νὰ θελήσετε νὰ συζητήσετε ἐπὶ τέλους διεξοδικώτατα τὸ ὅλον θέμα καὶ νὰ μὴ συζητηθῇ πάλιν ἀκαίρως καὶ ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ μεταξὺ πολλῶν ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν προβλημάτων. Ἐκδόσετε, παρακαλοῦμεν, ἀπόφασιν διὰ ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ζητοῦντες τὴν πλέον περίοπτον θέσιν. Τότε ὁ Θεὸς θὰ κάνῃ τὸ θαῦμα του καὶ θὰ ἔχωμεν πολλὰς προσφορὰς περιόπτων θέσεων διὰ τὴν πραγματοποίησίν του, ὡς π.χ. εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, μεταξὺ Ἐλευθερώτριας καὶ Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης ἔναντι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ εἰς Νέαν Πεντέλην, 30 στρέμματα εἰς περίοπτον θέσιν τοῦ Δήμου Ἀχαρναί, τὸ «σκάμμα» Γαλατσίου καὶ ἄλλων θέσεων, ποὺ θὰ προσφερθοῦν, ἐὰν πρῶτον ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφανθῇ διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς περίοπτον θέσιν.

13. Τοιουτοτρόπως τὰ ὀνόματα Ὑμῶν θὰ παραμείνουν εἰς τὴν Ἱστορίαν, ὅτι Ὑμεῖς κατετροπώσατε τὸν Σατανᾶ ἀποφανθέντες τελεσιδίκως διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

14. Ἐπειδὴ Ὑμεῖς, Ἅγιοι Συνοδικοί, εἶσθε κατὰ θείαν συγκυρίαν ὅλοι ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, λάβετε, παρακαλοῦμεν, τὴν μεγάλην ἀπόφασιν, διὰ νὰ γίνῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ Σᾶς εὐγνωμονοῦν γενεαὶ γενεῶν.

15. Ἡ ἐκπλήρωσις τοῦ μεγάλου Τάματος τοῦ Ἔθνους κατὰ τὸν κρισιμώτατον τοῦτον καιρὸν θὰ γίνῃ, πιστεύομεν, μία αἰτία νὰ ἐπιβλέψῃ ὁ Θεὸς ἱλέῳ ὄμματι εἰς τὸ Ἔθνος μας, τὸ ὁποῖον διέρχεται μέγιστον κίνδυνον, καὶ νὰ τὸ ἐλεήσῃ, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ δοξάσῃ.

Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν

μετὰ υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel