Ζωηφόρος

Ἡµερίδα µέ θέµα: Τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ αἱ δικαστικαί ἀποφάσεις 115/2012 καὶ 1/2015

Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης διοργάνωσε τό πρωΐ τοῦ Σάββατου, 7 Νοεµβρίου 2015 στό  Πνευµατικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης Ἡµερίδα µέ θέµα: «Τό µάθηµα τῶν θρησκευτικῶν καί οἱ δικαστικές ἀποφάσεις 115/2012 καί 1/2015».

 

Ἡ πρώτη συνεδρία τῆς ἡµερίδος, ἡ ὁποία συνῆλθε προεδρεύοντος τοῦ κ. Γεωργίου  Κρασανάκη, ὁµοτίµου Καθηγητοῦ Ψυχολογίας τοῦ Πανεπιστηµίου Κρήτης, ὁµιλητές

ἦταν ὁ ἐντιµολ. κ. Σπυρίδων Λιονάκης,∆ικηγόρος, Ἄρχων Νοµοφύλακας τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου καί ὁ ἐλλογ. κ. Γεώργιος Κρίππας, ∆ιδάκτωρ Συνταγµατικοῦ ∆ικαίου καί Καθηγητής τοῦ Ἐλευθέρου Πανεπιστηµίου.

Ἡ δεύτερη συνεδρία, συνῆλθε προεδρεύοντος τοῦ ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Λίλη, Λέκτωρος ∆ογµατικῆς καί Συµβολικῆς Θεολογίας τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδηµίας Κρήτης, ὁµιλητές ἦταν ὁ ἐλλογ. κ. Ἀπόστολος Βλάχος, Ἐπίτιµος Πρόεδρος Ἐφετῶν καί ὁ Αἰδεσιµολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Σπανουδάκης.

Οἱ εἰσηγητές ἀνέλυσαν τό νοµικό πλαίσιο τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπό τό µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν καί ἀναφέρθηκαν στόν χαρακτήρα καί τόν προσανατολισµό τοῦ µαθήµατος τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στίς ὑπόλοιπες Εὐρωπαϊκές Χῶρες.

Ἀκολούθησε ἡ τοποθέτηση ἐπί τῶν ἀναπτυχθέντων θεµάτων, κυρίως δέ ἐπί τοῦ θέµατος τοῦ προσανατολισµοῦ τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν, ἀπό τόν ἐλλογ. κ. Γεώργιο Στριλιγκᾶ, Σχολικό Σύµβουλο Θεολόγων Κρήτης καί Πρόεδρο τοῦ Παγκρητίου Συνδέσµου

Θεολόγων, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε ἐπιφυλάξεις ὡς πρός ὁρισµένες θέσεις τῶν εἰσηγητῶν. Στή συνέχεια ἀκολούθησε ἐποικοδοµητικός διάλογος µέ τοποθετήσεις καί ἐρωτήσεις ἐπί τῶν εἰσηγήσεων ἀπό θεολόγους καί δασκάλους τῆς Νήσου, τονίσθηκε δέ ἀπό ὅλους ἡ ἀνάγκη διαλόγου καί συµπορεύσεως γιά τή διαφύλαξη τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν.

Τήν Ἡµερίδα ἔκλεισε µέ τήν καταληκτήρια προσλαλιά του ὁ Σεβασµιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος ἐσηµείωσε τήν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου καί τῆς κοινῆς πορείας τῶν θεολόγων καθώς καί τήν ἀνάγκη ἐγρήγορσης µπροστά στόν κίνδυνο ἀλλοίωσης

 

τῆς ταυτότητός µας, ἰδίως στούς δύσκολους καιρούς µας, σέ µιά Εὐρώπη, πού διαρκῶς χάνει τόν χριστιανικό της χαρακτήρα καί ὁδηγεῖται σέ ἄλλους προσανατολισµούς.

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel