Ζωηφόρος

Κυριακή Α΄ Λουκά

Κυριακή Α΄ Λουκά

Το Ευαγγέλιο και το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής,

η απόδοσή τους στην νεοελληνική

και κήρυγμα επί του Ευαγγελίου.

***

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο

Κεφ.  5, χωρίο 1 έως χωρίο 11

Κλῆσις τῶν πρώτων μαθητῶν

Ε´\ 1 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὁ ᾿Ιησοῦς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, 2 καὶ εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα. 3 ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν τοῦ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον· καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους. 4 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα· ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. 5 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ· ἐπιστάτα, δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ρήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον. 6 καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ· διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον αὐτῶν. 7 καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. 8 ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς γόνασιν ᾿Ιησοῦ λέγων· ἔξελθε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε· 9 θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ συνέλαβον, 10 ὁμοίως δὲ καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ ᾿Ιησοῦς· μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. 11 καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Εκείνον τον καιρό ο Ιησούς στεκόταν κοντά στη λίμνη της Γεννησαρέτ και είδε δυο πλοιάρια κοντά στη λίμνη. Οι ψαράδες όμως είχαν βγει έξω και έπλεναν τα δίχτυα. Μπήκε λοιπόν ο Ιησούς σ' ένα από αυτά (πλοιάρια), πού ανήκε στον Σίμωνα και τον παρεκάλεσε να απομακρυνθεί λίγο από την ακρογιαλιά. Τότε εκάθισε και εδίδασκε από το πλοιάριο τα μαζεμένα πλήθη. Μόλις όμως τελείωσε να ομιλεί, είπε στον Σίμωνα: «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Και ο Σίμων αποκρίθηκε: «Διδάσκαλε όλη τη νύχτα κοπιάσαμε χωρίς να πιάσουμε τίποτε. Άλλα, επειδή εσύ το λέγεις, θα ξαναρίξω το δίχτυ για χατήρι σου. Όταν το έκαναν, έπιασαν τόσα πολλά ψάρια, πού το δίχτυ τους άρχισε να σχίζεται. Και έκαναν νεύματα στους συντρόφους τους, πού ήσαν στο άλλο πλοιάριο, να έλθουν και να τους βοηθήσουν. Και ήλθαν. Και εγέμισαν και τα δυο πλοιάρια, ώστε να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε έπεσε στα γόνατα του Ιησού και είπε: «Απομακρύνσου απ' εδώ, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτό το είπε, γιατί και αυτός και οι άλλοι, όσοι ήταν μαζί του, εδοκίμασαν μεγάλη έκπληξη με τα ψάρια πού έπιασαν. Επίσης και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, υιοί Ζεβεδαίου, πού ήσαν συνεταίροι του Πέτρου.

Και είπεν ο Ιησούς στον Σίμωνα: «Μη φοβάσαι. Από εδώ και πέρα θα ψαρεύεις και θα πιάνεις ανθρώπους». Και όταν έφεραν τα πλοιάρια στην ξηρά, τα εγκατέλειψαν όλα και ακολούθησαν τον Χριστό.

***

Από την Α΄ προς Κορινθίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου

Κεφ.  16, χωρία  13 έως 24

ΙΣΤ΄/ 13 Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε. 14 πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω.

15 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί· οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς ᾿Αχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς· 16 ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. 17 χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φουρτουνάτου καὶ ᾿Αχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμῶν ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν· 18 ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. ᾿Επιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους.

19 ᾿Ασπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς ᾿Ασίας. ἀσπάζονται ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ πολλὰ ᾿Ακύλας καὶ Πρίσκιλλα σὺν τῇ κατ᾿ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ. 20 ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ.

21 ῾Ο ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. 22 εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. μαρὰν ἀθᾶ. 23 ῾Η χάρις τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μεθ᾿ ὑμῶν. 24 ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ· ἀμήν.

ΑΠΟΔΟΣΗ

13 Αγρυπνείτε! Μένετε στέρεοι στην πίστη! Να είστε γενναίοι και δυνατοί! 14 Όλες τις πράξεις σας να τις εμπνέει η αγάπη. 15 Έχω να σας ζητήσω κάτι, αδερφοί: Γνωρίζετε την οικογένεια του Στεφανά, που τα μέλη της υπήρξαν ο πρώτος καρπός του κηρύγματος στην Αχαΐα, κι αφιέρωσαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία των πιστών. 16 Γι΄ αυτό κι εσείς πρέπει να ακούτε τέτοιους ανθρώπους καθώς και όποιον εργάζεται και κοπιάζει μαζί τους. Είμαι πολύ χαρούμενος από την παρουσία κοντά μου του Στεφανά, του Φορτουνάτου και του Αχαϊκού, γιατί αυτοί αναπλήρωσαν το κενό της απουσίας σας. 18 Μου ξεκούρασαν την ψυχή, όπως και τη δική σας. Σε τέτοιους ανθρώπους οφείλετε αναγνώριση.

19 Σας στέλνουν χαιρετισμούς οι εκκλησίες της Ασίας. Πολλούς χριστιανικούς χαιρετισμούς σας στέλνουν ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα και όλη η εκκλησία που συναθροίζεται σπίτι τους. 20 Σας στέλνουν χαιρετισμούς όλοι οι αδερφοί. Χαιρετήστε ο ένας τον άλλο με αδερφικό φίλημα.

21 Ο χαιρετισμός αυτός γράφεται από μένα τον Παύλο με το ίδιο μου το χέρι. 21 Όποιος δεν αγαπάει τον Κύριο Ιησού Χριστό ας είναι χωρισμένος από το σώμα της εκκλησίας. Μαράν αθά - ο Κύριος έρχεται!  23 Η  χάρη του Κυρίου Ιησού να είναι μαζί σας. 24 Στο όνομα του Ιησού Χριστού που μας ενώνει, η αγάπη μου είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.

***

Από την προς Κορινθίους Β΄ Επιστολή του Αποστόλου Παύλου

Κεφ.  5, χωρία 6 έως 15

Ε´\ 6 Αδελφοί, θαρροῦντες οὖν πάντοτε καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ Κυρίου· 7 διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους· – 8 θαρροῦμεν δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν Κύριον. 9 διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα, εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες, εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι. 10 τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν εἴτε κακόν.

῾Η ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ κίνητρον καὶ δύναμις

11 Εἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ Κυρίου ἀνθρώπους πείθομεν, Θεῷ δὲ πεφανερώμεθα, ἐλπίζω δὲ καὶ ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑμῶν πεφανερῶσθαι. 12 οὐ γὰρ πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνομεν ὑμῖν, ἀλλὰ ἀφορμὴν διδόντες ὑμῖν καυχήματος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα ἔχητε πρὸς τοὺς ἐν προσώπῳ καυχωμένους καὶ οὐ καρδίᾳ. 13 εἴτε γὰρ ἐξέστημεν, Θεῷ, εἴτε σωφρονοῦμεν, ὑμῖν. 14 ἡ γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς, 15 κρίναντας τοῦτο, ὅτι εἰ εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον· καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν, ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Αδελφοί,  6 ας έχουμε, λοιπόν, πάντα θάρρος κι ας ξέρουμε ότι όσο ζούμε σ' αυτό το σώμα είμαστε μακριά από τον Κύριο.7 Ζούμε τώρα με την πίστη· δε βλέπουμε καθαρά. 8 Αλλά έχουμε θάρρος, και προτιμάμε να βγούμε απ' αυτό το σώμα και να πάμε κοντά στον Κύριο. 9Γι' αυτό κι αγωνιζόμαστε με ζήλο για να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό είτε μένοντας στο σώμα είτε βγαίνοντας απ' αυτό. 10 Γιατί όλοι μας πρέπει να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, για να πάρει καθένας την αμοιβή του ανάλογα με τα όσα καλά ή κακά έπραξε σ' αυτή τη ζωή.

11 Επειδή, λοιπόν, ξέρουμε πόσο φοβερή θα είναι η παρουσία του Κυρίου, προσπαθούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Ο Θεός μας ξέρει καλά. Ελπίζω να μας έχετε μάθει κι εσείς καλά. 12Δε σας συστήνουμε πάλι τον εαυτό μας, αλλά σας δίνουμε αφορμή να καυχηθείτε για μας. Έτσι θα μπορείτε να αντιτάξετε κάτι σε όσους καυχώνται για εξωτερικά πράγματα κι όχι για τον ψυχικό τους κόσμο. 13 Όταν φαινόμαστε σαν παράφρονες, αυτό γίνεται για χάρη του Θεού· όταν είμαστε σώφρονες, αυτό γίνεται για χάρη δική σας. Μας διακατέχει η αγάπη του Χριστού, αφού ξεκινάμε με την πεποίθηση πως ένας πέθανε για χάρη όλων, πράγμα που σημαίνει πως όλοι πέθαναν. 15 Πέθανε για χάρη όλων κι αυτό σημαίνει ότι όσοι ζουν δεν μπορούν να ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για κείνον που πέθανε κι αναστήθηκε γι' αυτούς.

***

Κυριακή Α’ Λουκά

(Λουκ. ε’, 1-11)

κήρυγμα επί του Ευαγγελίου

του Ιωάννη Δήμου

Θεολόγου - Φιλολόγου

από την ιστοσελίδα του:  www.sostikalogia.com

Στο ευαγγελικό ανάγνωσμα που ακούσαμε σήμερα   αναφέρθηκαν τα ονόματα  των τριών Αποστόλων, Πέτρου, Ιωάννου και Ιακώβου, οι οποίοι κλήθηκαν από το Χριστό να εργαστούν  στο σωτήριο έργο Του, και εντάχτηκαν  από τότε το στενό Του περιβάλλον. Η πρόσκληση αυτή ήταν τιμητική για τους απλοϊκούς εκείνους ψαράδες, οι οποίοι δεν ήταν δυνατό να φανταστούν τη δόξα  που τους επεφύλασσε ο Θεός ο Οποίος δοξάζει αυτούς που τον δοξάζουν. Τα μετέπειτα γεγονότα απέδειξαν ότι αυτοί οι ψαράδες  αποδείχθηκαν άξιοι της τιμητικής αυτής προσκλήσεως. Η ειλικρινής και μέχρι αυτοθυσίας υπακοή τους στην κλήση του Διδασκάλου είχε ποικίλη αντιμισθία. Αφ' ενός μεν έλαβαν δύναμη κατά πνευμάτων ακαθάρτων, αφ' ετέρου δε αξιώθηκαν να παρευρεθούν στο όρος της Μεταμορφώσεως του Κυρίου. Μεγάλη η τιμή που τους δόθηκε, αλλά μεγάλος και ο αγώνας τον οποίον έκαναν ως ιεραπόστολοι και κήρυκες του Ευαγγελίου του Χριστού.

Πολλοί κατά καιρούς άνθρωποι ζήλεψαν τη θέση των Αποστόλων, και πολλοί επιθύμησαν την αποστολή τους. Και όμως ο Θεός προτείνει την ίδια τιμητική αποστολή  προς όλους. Σε κάθε εποχή ο Χριστός προσκαλεί εργάτες στο έργο Του και στον πνευματικό Του αμπελώνα. Η θύρα της ευκαιρίας δεν έκλεισε και η προθεσμία της προσέλευσης δεν έληξε ακόμα. Έτσι, όσοι επιθυμούν  να γίνουν συνεργάτες των Αποστόλων οφείλουν να υποταχθούν ανεπιφύλακτα στο θέλημα του Θεού και ο καθένας στον τομέα του να δράσει ευεργετικά και ιεραποστολικά στον κοινωνικό χώρο. Είναι γνωστό ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο της Εκκλησίας δεν υπάρχουν μόνο οι Απόστολοι, αλλά και ιεραπόστολοι της οικογένειας, της ενορίας, του χωριού, της πόλης, της εκπαίδευσης, και γενικά κάθε κομματιού της κοινωνίας, τους οποίους θα βραβεύσει ανάλογα ο Χριστός.

Όπως η κιβωτός του Νώε διέσωσε από τον κατακλυσμό όλους που ήταν μέσα σ' αυτή, κατά παρόμοιο τρόπο και η Εκκλησία  του  Χριστού διασώζει τα μέλη της από την αμαρτία και την πλάνη.  Είναι εφοδιασμένη   με όλα τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται για το σκοπό αυτό. Τα Μυστήρια, η διδασκαλία, και συνολικά όλο το έργο της Εκκλησίας βρίσκονται στη διάθεση κάθε ανθρώπου. Το μόνο που απαιτείται από τους χριστιανούς είναι να πειθαρχούν στους κανονισμούς του κυβερνήτη της Εκκλησίας που είναι ο Χριστός, για να μη κινδυνεύσουν από την αθεΐα, την κακοδοξία, την υποκρισία και τον υλισμό. Εφ' όσον έξω της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, όπως έξω από την κιβωτό όλοι χάθηκαν, οι χριστιανοί οφείλουν να πιστεύουν χωρίς δισταγμό στο Θεό και να ζουν με αφοσίωση σ' Αυτόν και αγάπη. Να μη αντιγράφουν τους άπιστους της εποχής του Νώε, οι οποίοι τον κορόιδευαν, όταν τους έλεγε ότι θα γίνει ο κατακλυσμός. Πρέπει να αρπάξουν την ευκαιρία για τη σωτηρία τους, διότι όποιος υπομένει μέχρι τέλους θα σωθεί.

Όσοι λοιπόν επιθυμούν να μιμηθούν τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, και θέλουν να ακολουθήσουν το Χριστό και να λάβουν το βραβείο της άνω κλήσεως, πρέπει να εφαρμόζουν εμπράκτως το θέλημα του Θεού στην επίγεια πορεία τους, και να τους μιμηθούν. Πρέπει ο καθένας, ανάλογα με τα χαρίσματα και τις δυνατότητες που του παρέχει ο Θεός, να εργάζεται τα έργα της αγάπης και να δείχνει έτσι την πίστη  του με τα έργα του, όπως παραγγέλλει και  ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Έτσι ανοίγει η είσοδος στη Βασιλεία του Θεού όπου υπάρχει  η χαρά, η ειρήνη και η αγάπη. Αυτά τα πνευματικά αγαθά, και όχι μόνο, οι πιστοί τα προγεύονται από τη ζωή αυτή, γιατί η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Αμήν.

 

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel