Ζωηφόρος

Υπόμνημα της ΠΕΘ προς τον Υπουργό Παιδείας για το μάθημα των Θρησκευτικών

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΘ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΚΩΝ/ΝΟΝ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΝ

 

Τοῦ κ. Ἠλία Μπάκου, Δρος Θεολόγου-Φιλολόγου

Ἀθήνα, 14 Ἀπριλίου 2013

Ἀριθμ. Πρωτ.: 33

Πρός Τόν Ἀξιότιμον Ὑπουργόν

Παιδείας, Θρησκευμάτων,

Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ

κ. Κωνσταντῖνον Ἀρβανιτόπουλον

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κύριε Ὑπουργέ,

Τό Ὑπόμνημά μας αὐτό ἀπευθύνεται στήν Πολιτική Ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας

καί σέ σᾶς προσωπικά ὡς ὑπεύθυνο καί ἁρμόδιο καθ᾽ ὕλην Ὑπουργό. Ἔχει ὅμως ὡς ἀποδέκτες: ὁλόκληρο τον πολιτικό κόσμο καί τίς ἡγεσίες του, τήν ᾽Εκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί ἰδιαίτερα τήν ποιμαίνουσα Ἐκκλησία, τήν πνευματική ἡγεσία τῆς Χώρας: τήν Ἀκαδημία τῶν Ἀθηνῶν καί ὅλα τά ΑΕΙ, καθώς καί τους ἐκπαιδευτικούς τῶν ΤΕΙ καί τῆς Δευτεροβάθμιας καί Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης καί ὁπωσδήποτε ὁλόκληρο τόν Ἑλληνικό λαό, καί ἀφορᾶ ἄμεσα: τήν πίστη του, τήν ἱστορία του, τόν πολιτισμό του καί τήν ἐπιβίωσή του ὡς ἔθνους Ἑλληνορθόδοξου. Τό ἔργο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, γιά νά ὀργανωθεῖ, νά λειτουργήσει σέ ὑγιεῖς καί διαχρονικές βάσεις καί ἀξίες καί νά εὐκαρπήσει ἡ Παιδεία μας, ὀφείλουν ὁμοθυμαδόν ὅλοι οἱ παραπάνω φορεῖς νά τό συνδράμουν γιά τήν εὐπαίδευση τοῦ φιλομαθοῦς, φιλέργου καί φιλοδόξου ἱστορικοῦ καί πνευματοφόρου λαοῦ μας. Κατά συνέπεια ἀποδέκτες τοῦ Ὑπομνήματός μας εἶναι ὅλοι οἱ φορεῖς τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας καί παραλήπτης, ὡς καθ᾽ ὕλην ἁρμόδιος, ὁ Ὑπουργός Παιδείας.

Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων, ἀριθμοῦσα περίπου 3000 θεολόγους, κυρίως, τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, ἀλλά καί μεγάλο ἀριθμό Ἀρχιερέων, καθηγητῶν Πανεπιστημίου κ.ἄ., γιά περισσότερα ἀπό ἑξήντα (60) χρόνια δραστηριοποιεῖται καί παρακολουθεῖ, ὡς ὑπεύθυνος φορέας τῶν ἐκπαιδευτικῶν θεολόγων, τά ἐκπαιδευτικά

δρώμενα. Γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν σκοπῶν της καί τῆς εὐρύθμου λειτουργίας τῆς Παιδείας καί τῆς Ἐκπαιδεύσεως τῆς μαθητιώσας νεολαίας διοργανώνει Πανελλήνια θεολογικά – Ἐκπαιδευτικοῦ χαρακτῆρος–, Συνέδρια, Ἡμερίδες, Ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, Σεμινάρια ἐπιμορφώσεως, Ἐκδρομές ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος. Ἵδρυσε καί λειτουργεῖ Παραρτήματα στίς Μεγάλες Πόλεις τῆς Ἑλλάδος. Μέλη της δίδουν διαλέξεις ἀνά τήν Ἑλλάδα, ἀρθρογραφοῦν στόν Ἡμερήσιο και Περιοδικό Τύπο, καί παρουσιάζουν Ραδιο-τηλεκπομπές στά Ἑλληνικά Ραδιο-τηλεοπτικά μέσα. Τό ὅλο ἔργο τῆς ΠΕΘ ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της μέχρι σήμερον καταγράφεται και καταχωρίζεται κατά τό κύριο μέρος στάΠρακτικά τῶν Πανελληνίων Συνεδρίων καί στό Περιοδικό μας Κοινωνία ἀνά Τρίμηνον (4 τεύχη τό ἔτος) ἀπό τό 1961 μέχρι σήμερον. Ἡ ΠΕΘ ὕστερα ἀπό πολύχρονη καί ἐνδελεχῆ μελέτη τῶν θεμάτων τῆς Παιδείας ἀσχοληθεῖσα ἰδιαίτερα μέ τόν χαρακτήρα, τήν ποιότητα καί πληρότητα τῶν περιεχομένων στά σχολικά Βιβλία Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, μέ τόν Παιδαγωγικό χαρακτήρα τοῦ μορφωτικοῦ ἀγαθοῦ, Τά Προγράμματα Σπουδῶν, τή μεθοδολογία, τό σκοπό καί τούς στόχους αὐτῶν καί ὅλα τά συναφῆ βοηθήματα τῶν φιλολογικῶν καί κυρίως τῶν θρησκευτικῶν μαθημάτων διαπιστώνει ἀβίαστα ὅτι ὑπάρχει ἔλλειμμα Ἐθνικῆς καί Θρησκευτικῆς Ἀγωγῆς ἀλλά καί γενικώτερα ἔλλειμμα Παιδαγωγικῆς καί Κοινωνικῆς Ἀγωγῆς. Κατά συνέπεια γίνεται φανερή ἡ ἀποδόμηση καί ἡ στρέβλωση, πολλές φορές, τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀγωγῆς. Γιά τήν τεκμηρίωση τῶν ἀνωτέρω ἐπισημαίνονται, σχετικά μέ τήν παθογένεια αὐτή τά ἑξῆς:

Κύριε Ὑπουργέ,

Οἱ συγκροτοῦντες τό ΔΣ τῆς ΠΕΘ καί οἱ καθ᾽ ὕλην ἐπιστημονικοί συνεργάτες της ἔχοντες ὑπόψη τους:

1) Τά Ἀναλυτικά Προγράμματα Σπουδῶν (ΦΕΚ τ. Β´303/3-03-2003), τἀ ἐξ αὐτῶν προερχόμενα σχολικά βιβλία γιά τούς μαθητές καί τά “Βιβλία τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ” -, καί μελετήσαντες αὐτά ἐπισταμένως και κατά χρέος σέ συνάρτηση καί με τά ΑΠΣ, διαπιστώνουν ὅτι ἐντός αὐτῶν περιλαμβάνονται στοιχεῖα ἀντιπαιδαγωγικά ἐξ ἐπόψεως δομῆς καί Περιεχομένου, τά ὁποῖα χρήζουν ἄμεσης βελτιώσεως και προσθαφαιρέσεως.

2) Ἔχοντες ὑπόψη τά Νέα Προγράμματα Σπουδῶν (ΦΕΚ τ. Β´, 2335/17-10-2011) τά ὁποῖα ἐφαρμόζει πιλοτικά ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2011 σέ ὁρισμένα Σχολεῖα το Ὑπουργεῖο Παιδείας, διαπιστώνουν ὅτι ἐπιβάλλεται ἡ ἄμεση ἀπόσυρσή τους.

3) Ἔχοντες μελετήσει ἐπισταμένως καί σέ βάθος τό προϊόν τῶν ἐργασιῶν τῶν ἐμπειρογνωμόνων σύμφωνα μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου (νῦν Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς) 807/ 20-02-2012, ἤτοι:Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδῶν, καί Ὁδηγό Σπουδῶν, σημειώνουν ὅτι αὐτό ἀντίκειται κατά τό περιεχόμενο καί τη δομή στούς σκοπούς τῆς Παιδείας.

4) Ἔχοντες ὑπόψη τόν τρόπο, με τόν ὁποῖο συγκροτήθηκαν οἱ ἐπιτροπές Ἐμπειρογνωμόνων γιά τη σύνταξη τῶνΠιλοτικῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν καί τόν Ὁδηγό Σπουδῶν γιά τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου, καί Λυκείου στή συνέχεια, τονίζουν ὅτι δέν ἔγιναν μέ ἀξιολογικά καί ἀντικειμενικά κριτήρια καί δεν ἐκφράζουν τόν θεολογικό κόσμο καί τήν Ἐκκλησία, καί γενικώτερον τήν Ἑλληνική Κοινωνία.

5) Ἔχοντες ὑπόψη τίς ἀντιδράσεις – κρίσεις καί ἀξιολογήσεις τῶν ἐν χρήσει σχολικῶν βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν καί κυρίως τῶν σχολικῶν βιβλίων θεωρητικῆς κατευθύνσεως, ἱστορίας και φιλολογικῶν μαθημάτων, καί ἐν προκειμένῳ τίς κρίσεις – ἀξιολογήσεις ἐμπείρων καί εἰδικῶν ἐπιστημόνων – Θεολόγων, Φιλολόγων, Νομικῶν καί Παιδαγωγῶν –, οἱ ὁποῖες ἦρθαν στό φῶς τῆς δημοσιότητας (στόν ἡμερήσιο καί περιοδικό τύπο καί σέ διάφορες Ἱστοσελίδες) ἀπό τό 2011 μέχρι σήμερον, [Βλ. (α) Ἕνωση Θεολόγων Νομοῦ Λέσβου – Παράρτημα Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων· Συλλογή Κριτικῶν ἄρθρων γιά τά Νέα (Πιλοτικά) Προγράμματα Σπουδῶν τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, Μυτιλήνη Ἰούλιος 2012, σελ. 314, (β) Περιοδικό Κοινωνία τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, Εἰδικό ἀφιέρωμα: Τό Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν στά θρησκευτικά Δημοτικοῦ – Γυμνασίου, Στοιχεῖα Κριτικῆς – Συμπεράσματα, τ. 2 (2012), καί Κοινωνία ἀπό 1996 μέχρι σήμερον, καθώς καί Πρακτικά τοῦ Θ´ Πανελληνίου Θεολογικοῦ Συνεδρίου, Ἀθήνα 7-9 Σεπτεμβρίου 2007 μέ θέμα: Ἡ παγκοσμιοποίηση καί ἡοἰκουμενικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας], ἀποδεικνύουν ὅτι γίνεται ἀποδόμηση τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παιδείας, στρέβλωση καί ἀποδόμηση τοῦ μορφωτικοῦ ἀγαθοῦ τῆς Ἀγωγῆς, καί μεταστοιχείωση τῶν ἀρχῶν καί ἀξιῶν τῆς ζωῆς· ὑπάρχει ἔντονη τάση ἀλλαγῆς ἤθους τοῦ κοινωνικοῦ καί ἐθνικοῦ ἱστοῦ τῆς κοινωνίας.

6) ῎Εχοντες ὑπόψη τήν ἀπήχηση, πού εἶχαν οἱ δημοσιεύσεις αὐτές στούς Ἐκκλησιαστικούς, πνευματικούς καί πολιτικούς χώρους: ἀναφέρουμε τή χαρακτηριστική παρέμβαση τοῦ Προηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων, Ἀρχιμανδρίτη Βασιλείου (Γοντικάκη) Ὑπόμνημα πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅτι: “κάτι ἱερό καί ἅγιο προδίδεται” καθώς καί τή δεύτερη σέ συνέχεια παρέμβασή του γιά τόν χαρακτήρα τοῦ ΜτΘ, Τό πρόβλημα τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα. Μία ἁγιορείτικη θεώρηση: Τό ὁμολογιακό μάθημα εἶναι ἀνοικτό καιἀπεριόριστο. Τό ἀνοικτό ἀνθρωπίνως εἶναι κλειστό καί ἀνυπόφορο. Κοινωνία τ. 4 (2012). Ἐπισημαίνουμε τήν παρέμβαση τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Γεωργίου Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Γρηγορίου: Ὁδηγός πρός την Πανθρησκείαν τό Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν διά τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, Κοινωνία τ. 2 (2012)· Ἐπίσης ἀναφέρουμε τήν παρέμβαση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος με Ὑπόμνημά της ὑπέρ τοῦ ὁμολογιακοῦ χαρακτῆρος τοῦ ΜτΘ, ὡς κραυγή ἀγωνίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, (Κοινωνία, τ.4, 2012). Ἡ ἀπήχηση τῶν προαναφερομένων δημοσιευμάτων ἐνισχύεται καί ἀπό τήν παρέμβαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκοπίου μέ Εἰδική εἰσήγηση στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (5–11–12) ὑπέρ τοῦ Ὁμολογιακοῦ καί Κατηχητικοῦ Μαθήματος, ὁ ὁποῖος ἀσκεῖ κριτική καί ἔλεγχο σέ πρωτεργάτες – ἐμπειρογνώμονες τῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν καί τις ἀκολουθούμενες πρακτικές γιά τη στρέβλωση τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ περιεχομένου τοῦ ΜτΘ.

Ἡ δυναμική τῶν δημοσιευμάτων αὐτῶν μεταφέρθηκε σέ ὅλα τά χριστιανικά ἔντυπα, κινητοποίησε θρησκευτικούς, ἐθνικούς και πολιτιστικούς Συλλόγους, Ἀκαδημαϊκούς διδασκάλους καί τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ, μέ ἀποτέλεσμα νά ὀργανωθοῦν Ἡμερίδες καί ἐπιστημονικά Συνέδρια ἀνά τήν Ἑλ λάδα. Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά α) τό Ἐπιστημονικό Συνέδριο τοῦ Συλλόγου “ὁ Μ. Βασίλειος”, 30 Δεκεμβρίου στήν Ἀθήνα καί 17 Ἰα νουαρίου στήν Θεσσαλονίκη με θέμα: “Τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στόν καιρό τῆς Πανθρησκείας”, μέ τήν καταλυτική παρέμβαση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου σέ Χαιρετιστήριο Μήνυμα στό Συνέδριο τοῦ Μ. Βασιλείου, ὑπέρ τοῦ Ὁμολογιακοῦ καί Κατηχητικοῦ χαρακτῆρος τοῦ ΜτΘ, καί β) τό Χαιρετιστήριο Μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου στό Πανελλήνιο Ἐπιστημονικό Συνέδριο, πού διοργάνωσε τοἘργαστήριο Παιδαγωγι κῆς – Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας,ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσ/νίκης μέ θέμα: “Τό Μάθημα τῶν Θρησκευτι κῶν:Προβληματισμοί –Ἐπισημάνσεις – Προτάσεις” (11–12 Μαρτίου 2013), ὅπου ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος τονίζει ἰδιαίτερα τήν ἀναγκαιότητα τοῦ Χριστοκεντρικοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

7) Τέλος ἡ ΠΕΘ ἐπισημαίνει την τήρηση τῆς νομιμότητας σέ ὅλα τά ἐπίπεδα γιά τήν εὔρυθμη λειτουργία τῶν Σχολείων, τήν ἐπιταγή τοῦ Συντάγματος καί τήν κρατοῦσα νομοθεσία σχετικά μέ το ΜτΘ καί ἰδιαίτερα τήν ὑπ᾽ ἀριθμ. 115/2012 Ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων, –ἀμετάκλητη καί ὑποχρεωτική ἡ ἐφαρμογή της–, γιά ὅλα τά σχετικά περί τοῦ ΜτΘ καί γιά ὅλους τούς φορεῖς, πού ἐμπλέκονται στήν Πρωτοβάθμια καί Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση. Σύμφωνα μέ τήν ἐν λόγῳ Ἀπόφαση, ὁρίζονται τόσο τά περί ἀπαλλαγῶν τῶν Μαθητῶν ἀπό το ΜτΘ, ὅσο καί ὁ χαρακτήρας τοῦ ΜτΘ, πού εἶναι καθαρά ὁ Χριστιανικός Ὀρθόδοξος, ὅπως καί ἡ ὑποχρεωτικότητα γιά τούς Ὀρθοδόξους. Ἀλλά καί ἐκ τρίτου ἀκυρώνεται ἀπό τήν ἀπόφαση αὐτή ἡ ὅποια ἀντίθετη θεώρηση τοῦ ὅλου θέματος ἀπό τό Συνήγορο τοῦ Πολίτη.

Ἐπιπρόσθετα καί ὅλως ἐπικουρικά ἀναφέρουμε καί τίς γνωματεύσεις ἐπί ὅλων αὐτῶν τῶν θεμάτων τῶν κ. Γ. Κρίππα καί τοῦ Ἀπ. Βλάχου ἐπιτίμου Προέδρου Ἐφετῶν.

Κύριε Ὑπουργέ,

ἡ ΠΕΘ δέν παρεμβαίνει στό ἔργο σας, γιά να ὑποδείξει, ἀλλά γιά νά ἐκφράσει τήν ἀγωνία της καί νά σταθεῖ ἀρωγός στήν ὀρθή διαπαιδαγώγηση τῆς νεολαίας, ἡ ὁποία χειμάζεται δεινῶς ἀπό τήν ἰδεολογική σύγχυση τῶν ἡμερῶν μας καί τίς ἀνάγκες τῆς ζωῆς. Σέβεται τίς ὅποιες ἀποφάσεις σας, διατηρεῖ ὅμως τό δικαίωμα καί τήν ἐπιφύλαξη νά θέτει πάντοτε τούς σκοπούς τοῦ ἔργου της, ὅπως ἄλλωστε καταγράφονται στό καταστατικό της, σέ κάθε ἀπόφαση γιά τήν ὑφή καί τό χαρακτήρα τοῦ ΜτΘ α) ὡς ζήτημα “τήν Ὀρθοτόμηση τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθείας” τήν Χριστοκεντρική καί Ἐκκλησιολογική θεώρηση τῆς Παιδείας και μάλιστα ἐντός μιᾶς συντεταγμένης Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Κοινωνίας, καί β) ζήτημα ἱστορικῆς ἀλήθειας καί δεοντολογίας.

Εἶναι κοινῶς ἀποδεκτό ὅτι “κάτι ἱερό καί ἅγιο προδίδεται”. Τά τελευταῖα χρόνια γίνεται ἀποχριστιανοποίηση τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας ἀλλά καί ἀποεθνοποίηση. Πάνω ἀπό 17 νόμοι, διατάξεις και ὑπουργικές ἀποφάσεις Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ περιεχομένου καταργήθηκαν. Κατά συνέπεια εὑρισκόμεθα σέ διαρκῆ πρακτική ἀποδόμησης τόσον τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ὅσον καί τῆς ἀποεθνοποίησης τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας στό ὄνομα τῆς παγκοσμιοποίησης. Κλασσικό παράδειγμα ὅτι στό Γυμνάσιο καί Λύκειο δέν διδάσκεται ὁ Ἐθνικός μας Ὕμνος!

Κύριε Ὑπουργέ,

Τούτων οὕτως ἐχόντων καί πολλῶν ἄλλων προδηλούντων καί διαφαινόντων ἐκ τῶν πραγμάτων, και γνωρίζοντες τό ἀμέριστο ἐνδιαφέρον σας καί τήν ἀκλινῆ στάση σας γιά τήν ῾Ελληνορθόδοξη Παιδεία,

Παρακαλοῦμε:

1) Μέ νέα σαφῆ ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νά ρυθμισθεῖ τό θέμα τῶν ἀπαλλαγῶν τῶν μή ὀρθοδόξων μαθητῶν ἀπό το Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

2) Νά ἀποσυρθεῖ τό (Πιλοτικό) Πρόγραμμα Σπουδῶν καί ὁ Ὁδηγός Σπουδῶν, πού ταλανίζουν, στρεβλώνουν καί ἀναστατώνουν Πρωτοβάθμια καί Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση καί προσβάλλουν το Ὀρθόδοξο θρησκευτικό αἴσθημα.

3) Νά καταργηθοῦν οἱ ὅποιες Ἐπιτροπές Ἐμπειρογνωμόνων για τά Προγράμματα τοῦ Νέου Σχολείου (Δημοτικοῦ – Γυμνασίου – Λυκείου), ἀφοῦ τό ἔργο τους κρίνεται ἀκατάλληλο καί ἀποβάλλεται ἀπό τήν Ἐκπαίδευση καί την Κοινωνία.

4) Νά συγκροτηθοῦν, ἐάν χρειάζεται νέες ἀξιοκρατικά καί ἀπό εἰδικούς γιά κάθε θέμα (μορφωτικό ἀγαθό), Ἐπιτροπές κοινῆς ἀποδοχῆς.

5) Νά συγκροτηθοῦν Ἐπιτροπές Εἰδικῶν ἐπιστημόνων γιά κάθε κλάδο· νά μελετήσουν τά ἐν χρήσει Σχολικά βιβλία: Δημοτικοῦ, Γυμνασίου, Λυκείου, θεωρητικῆς κατευθύνσεως: Θρησκευτικῶν, Ἱστορίας καί Φιλολογικῶν μαθημάτων. α) Για κάθαρση ἀπό ἀντιπαιδαγωγικά και ἄλλα ἀρνητικά στοιχεῖα, καί β) να βελτιωθοῦν καί νά ἐμπλουτισθοῦν μέ ποιοτικά κείμενα κατάλληλα για τήν Ἀγωγή ῾Ελληνορθοδόξου χαρακτῆρος καί εὐγενοῦς ἤθους.

6) Ὅσοι κατέχουν θέση στα κέντρα ἀπόφασης τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιά τά Ἀναλυτικά Προγράμματα καί τά Σχολικά βιβλία, πρέπει νά ἀντιληφθοῦν ὅτι δεν προγραμματίζουν καί δέν συγγράφουν προσωπικά τους ἔργα με ὑποκειμενικά κριτήρια καί ἰδεοληψίες. Γιατί τό ἔργο τους εἶναι — πρέπει νά εἶναι— τό μορφωτικό ἀγαθό τῆς Δημόσιας Παιδείας. Το περιεχόμενό του ἀκολουθεῖται ἀπό τίς διαχρονικές ἀρετές τοῦ λαοῦ, τοῦ Ἔθνους, ἀπό τήν Ἱστορία καί τόν πολιτισμό του, ἀπό τη θρησκεία του, τά παντός εἴδους μνημεῖα καί σύμβολά του, ἀπό το ἦθος καί τό κάλλος του, καί ἀπό τη σύγχρονη καί ἐκπαιδευτική δεοντολογία ἀλλά καί τό σεβασμό τοῦ προσώπου, ἰδίως τοῦ παιδιοῦ. Παρελθόν, παρόν καί μέλλον συντάσσονται σέ πλήρη συστοιχία καί διαλεκτικότητα γιά τήν πρόοδο ἑνός λαοῦ. Πρακτικές πού ὁδήγησαν καί ὁδηγοῦν ἐκτός ἱστορίας, ἐκτός πολιτισμοῦ, ἐκτός παραδόσεως καί θρησκευτικῆς ζωῆς ὁδηγοῦν καί στήν περιφρόνηση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου τῶν μαθητῶν καί

τήν ἀπαξίωση τῆς Παιδείας.

7) Τό νέο Πρόγραμμα Λυκείου (σύμφωνα μέ δημοσιεύματα), δεν μπορεῖ αὐθαίρετα νά μειώνει τον ὀρθόδοξο χαρακτήρα τοῦ Περιεχομένου τοῦ Μαθήματος, ἀντίθετα μέ τή Συνταγματική ἐπιταγή καθώς καί τό ὑποχρεωτικό δίωρο διδασκαλίας ἑβδομαδιαίως τοῦ Μαθήματος, ὅπως ἡ νομοθεσία καί ἡ διαπαιδαγώγηση ὁρίζουν.

8) Ἐξεταστέο τό θέμα τῶν διορισμῶν ἐκπαιδευτικῶν κλάδου ΠΕ 01, οἱ δεύτερες ἀναθέσεις διδασκαλίαςκατά κλάδους καί ἡ διδασκαλία τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στά Δημοτικά.

Κύριε Υπουργέ,

σᾶς εὐχαριστοῦ με ἐκ τῶν προτέρων καί εὐελπιστοῦμε ἡ συνάντησή μας αὐτή νά ἔχει συνέχεια μετά τίς ἑορτές τοῦ Πάσχα γιά μιά οὐσιαστικώτερη συνεργασία.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή τῆς ἐπικοινωνίας μας σᾶς εὐχόμαστε κάθε ἐπιτυχία στό ἐπίπονο ἔργο σας καί νά διέλθετε μέ ὑγεία καί χαρά τό ὑπόλοιπον τοῦ Τριωδίου καί να ἑορτάσετε τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ ἀναστάσιμα.

Ὁ Πρόεδρος

Ἠλίας Φραγκόπουλος

τ. Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε

Ὁ Ἀντιπρόεδρος

Θωμᾶς Ἀντ. Ἰωαννίδης

Ἐπίκ. Καθ. Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Ὁ Γεν. Γραμματέας

Ἠλίας Δ. Mπάκος

Δρ Θεολόγος–Φιλόλογος

 

Ορθόδοξος Τύπος, 7/06/2013

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel