Ζωηφόρος

Είναι θεολογικά σωστή η φράση, αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δε θα πεθάνεις, όταν πεθάνεις;

Αυτή η  φράση  θα  ήταν  θεολογικά σωστή, αν στην αρχή της αντί του, αν πεθάνεις,  υπήρχε κάτι άλλο το οποίο θα ταίριαζε με το υπόλοιπο κομμάτι της, όπως θα φανεί στη συνέχεια.

 

α)  Όπως είναι γνωστό, ένας  θάνατος  πριν το θάνατο  έχει συντελεσθεί την ώρα του Βαπτίσματος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο Απόστολος  Παύλος με τα εξής λόγια,  « ή αγνοείτε ότι όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν;  συνετάφημεν ουν αυτώ διά του βαπτίσματος  εις τον θάνατον, ίνα ώσπερ ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών διά της δόξης του πατρός, ούτω και ημείς εν καινότητι ζωής περιπατήσωμεν » (Ρωμ.στ’, 3-4 ).

β) Άλλος  θάνατος είναι ο γνωστός σε όλους σύμφωνα και με το,  « απόκειται τοις ανθρώποις άπαξ αποθανείν, μετά δε τούτο κρίσις »(Εβρ. θ’, 27).

γ) Άλλος θάνατος είναι αυτός ο οποίος κάνει νεκρούς ανθρώπους πριν πεθάνουν, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, «Ακολούθει μοι, και άφες τους νεκρούς θάψαι τους εαυτών νεκρούς»(Ματ. η’, 22).

δ) Προφανώς το, αν πεθάνεις,  δεν αναφέρεται σε κανέναν από αυτούς τους θανάτους. Άρα,  κάτι άλλο σημαίνει. Γιατί όμως δε λέγεται ξεκάθαρα αυτό το κάτι άλλο και λέγεται το, αν πεθάνεις; Μήπως, επειδή επακολουθούν άλλα τρία «πεθάνεις», λέγεται και  το, αν πεθάνεις, για να γίνουν τέσσερα και  έτσι  να έχουμε ένα ωραίο λογοπαίγνιο γύρω από το θάνατο; Αν συμβαίνει αυτό, δεν είναι  σωστό. Δεν επιτρέπεται  για ένα λογοπαίγνιο να δημιουργεί   κανείς  προβλήματα στους άλλους. Άντε να καταλάβει ο άνθρωπος τώρα, γιατί πρέπει να πεθάνει  πριν πεθάνει, και  τι πρέπει να κάνει, αν  πάρει βεβαίως την απόφαση να  πεθάνει πριν πεθάνει. Υπάρχουν τόσα και   τόσα   λόγια του Θεού που μπορεί να πει κανείς αντί του, αν πεθάνεις, το οποίο στη θέση αυτή δε στέκει. Ας αναφέρουμε μερικά.

ε) Μπορεί  να λέει,  αν απαρνηθείς τον εαυτό σου πριν πεθάνεις, δε θα πεθάνεις, όταν πεθάνεις. Αυτό στηρίζεται στα λόγια του Κυρίου, « Ει τις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι » (Ματ.ιστ’, 24).

στ) Μπορεί να λέει,  αν ταπεινώσεις τον εαυτό σου πριν πεθάνεις, δε θα πεθάνεις, όταν πεθάνεις.  Αυτό στηρίζεται στα λόγια του Κυρίου, «όστις ουν ταπεινώσει εαυτόν ως το παιδίον τούτο, ούτός εστιν ο μείζων εν τη βασιλεία των ουρανών »(Ματ. ιη’, 4).

ζ) Μπορεί να λέει, αν πριν πεθάνεις καταλάβεις  και αποδεχθείς ότι δεν είσαι τίποτα, δε θα πεθάνεις, όταν πεθάνεις.  Αυτό στηρίζεται στα λόγια του   Αποστόλου Παύλου, « ει γαρ δοκεί τις είναί τι, μηδέν ων, εαυτόν φρεναπατά » (Γαλ.στ’,3 ).

η) Μπορεί   να λέει, αν αναστηθείς πριν πεθάνεις, δε θα πεθάνεις, όταν πεθάνεις.  Αυτό στηρίζεται  στα λόγια του κυρίου,   «εγώ ειμι η ανάστασις και η ζωή  » ( Ιω. ια’, 25),  και  στα λόγια του   Αποστόλου Παύλου,  « έγειρε ο καθεύδων και ανάστα εκ των νεκρών, και επιφαύσει σοι ο Χριστός » ( Εφ. ε’, 14).

θ)  Μπορεί ακόμη, για να μη αναφέρουμε περισσότερα, να λέει, αν επιστρέψεις στο Θεό πριν πεθάνεις, δε θα πεθάνεις, όταν πεθάνεις. Αυτό στηρίζεται στα εξής λόγια της  πρώτης ευχής της Πεντηκοστής, «πριν ημάς εις την γην αποστρέψαι, αξίωσον προς σε επιστρέψαι ».

ι) Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να λέγεται    στην αρχή της παραπάνω φράσης  το, αν πεθάνεις.  Έτσι, με   την αντικατάσταση του,  αν πεθάνεις, η φράση που θα προκύψει θα είναι  θεολογικά σωστή.

από την ιστοσελίδα του: www.sostikalogia.com

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel