Ζωηφόρος

Η Ελληνική δικτατορία της Αθεΐας

Ἡ ἐπέκτασις τοῦ «συμφώνου συμβιώσεως» εἰς ὁμοφύλους, ἡ καῦσις τῶν νεκρῶν καί ἡ ἀλλαγή τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν εἰς θρησκειολογίαν, εἶναι προσπάθειαι ἐφαρμογῆς πτυχῶν τῆς ἰδεοληψίας ἑνός 3%, τάς ὁποίας ἐπιχειρεῖ μέ συνέπειαν ἡ «ἀριστεροδέξια» συγκυβέρνησις ὁδηγοῦσα εἰς τήν διάλυσιν τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ.

«Ἀνεξαρτήτως ἐὰν κάποιος πιστεύη ἢ ὄχι, ἔγραφε ὁ Γάλλος ἱστορικὸς Φερνὰν Μπροντέλ, ἡ εὐρωπαϊκὴ ἀντίληψη ἔχει βαθιὲς τὶς ρίζες της στὴ χριστιανικὴ παράδοση.

Κι ὅµως αὐτὴ ἡ κοινὴ εὐρωπαϊκὴκαταγωγή, τὸ ὅραµα καὶ οἱ στόχοιγιὰ τὸ µέλλον τῶν παιδιῶν µας, καταρρέουν µὲ µιᾶς, ὅταν δὲν ὑπακοῦν σὲ ὅσα οἱ ἀριθµοὶ ἐπιτάσσουν» (Καθηµερινή 21.06.2015):

Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια πρὸ μερικῶνμηνῶν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἀρθρογραφοῦσεμὲ προφανῆ σκοπὸν νὰ προειδοποιήση τὴν Κυβέρνησιν ὅτι πιθανὲς ἰδεοληψίες διὰ τὸν χριστιανισμὸν θὰ πρέπη νὰ παραμερισθοῦν καὶ ἡ νέα ἐξουσία ἐπιβάλλεται νὰ προσανατολισθῆ ὄχι εἰς τὴνλογιστικήν, ὡς οἱ προηγούμενες,ἀλλὰ εἰς ἀξίες, τὶς ὁποῖες τὸ ὑποτιθέμενον ὡς «ἀριστερὸν» παρελθὸν ἐπιτάσσει.

Ἀριστερὰ Ἀθεΐα,

ἀλλὰ ∆εξιὰ Πολιτικὴ

Δυστυχῶς, ἡ Κυβέρνησις διέψευσε κάθε ἐλπίδα διὰ μίαν νουνεχῆπολιτικήν. Τόσον ἡ «πρώτη φορὰἀριστερὰ» ὅσο καὶ ἡ δευτέρα, ἀπέδειξαν ὅτι ἡ ἰδεοληπτικὴ ἀθεΐαεἶναι τὸ μεγαλύτερον ἐλάττωμα μὲτραγικὲς συνέπειες διὰ τὸν λαόν.

Τὸ μειοψηφικὸν κόμμα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι διχασμένον: ὑπηρετεῖμίαν δεξιὰν νεοφιλελεύθερον κοινωνικὴν πολιτικὴν καὶ παραμένειἀριστερὸν εἰς μόνον τὰ ζητήματατὰ ὁποῖα ἀφοροῦν εἰς τὴν πίστιν.

Ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ ἐφαρμόζωνται πλῆθος μέτρων οἰκονομικῆςἀφαιμάξεως, ἀλλὰ «σερβίρονται»διὰ τῆς ρυθμικῆς ἐπωδοῦ ὅτι ἡ Κυβέρνησις δὲν θὰ κάνη βῆμα πίσωἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς ἀθεΐας.

Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον καὶ εἰςτὴν ὁρκωμοσίαν τοῦ Ἰανουαρίουἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ὁρκωμοσίαν τοῦΣεπτεμβρίου τὰ περισσότερα μέλητῆς Κυβερνήσεως ἔδωσαν πολιτικὸν ὅρκον, δηλαδή, ὡρκίσθησανεἰς τὸν ἑαυτόν τους, εἰς τὰ δύο μέτρα χῶμα τὰ ὁποῖα θὰ λάβουνκατὰ τὴν ἔξοδόν τους ἀπὸ τὴν παροῦσαν ζωήν! Ἠκολούθησαν οἱἐθνικὲς ἑορτές.

«Στὸν ἑορτασµὸ τῆς 25ης Μαρτίου, ὁ κ. Κατρούγκαλος δὲν εἶχεπροσκυνήσει τὸ σταυρὸ ποὺ τοῦεἶχε τείνει ὁ µητροπολίτης, µὲ τὴνὁλοκλήρωση τῆς δοξολογίας στὸµητροπολιτικὸ ναὸ τῆς ὙπαπαντῆςΚαλαµάτας» (Ἐλευθερία τῆς Μεσσηνίας 30.10.2015).

Τὰ ἴδια ἐπανελήφθησαν κατὰτὴν ἑορτὴν τῆς 28ης Ὀκτωβρίου,ὅπου παριστάμενοι πολιτικοί, καὶἄλλων κομμάτων, μὲ χαμηλὴν μάλιστα πολιτειακὴν ἐκπροσώπησιν,κατὰ τὴν ἐπίσημον δοξολογίαν δὲνἠσπάσθησαν οὔτε τὸν ΤίμιονΣταυρὸν οὔτε τὸ χέρι τοῦ Θεοφιλεστάτου… προεξάρχοντος τοῦ Ὑπ.Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων (!), ὁὁποῖος ἐχαιρέτησε διὰ χειραψίας.

Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον δὲν παραλείπουν συνεχῶς νὰ διατυμπανίζουντὴν ἀσέβειάν τους ὄχι μόνον εἰς τὰθρησκευτικὰ ζητήματα ἀλλὰ καὶεἰς ἐκεῖνα τῆς ἐθνικῆς μας ἱστορίας, καθὼς οἱ πρόγονοί μας ἐπολέμησαν διὰ «τὴν πίστιν τὴν ἁγίανκαὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν».

Ἀντ’ αὐτῶν ὁ Πρωθυπουργὸςπροετίμησε νὰ ἀρχίση τὴν πορείαντου μὲ κατάθεσιν στεφάνου εἰς τὸΣκοπευτήριον τῆς Καισαριανῆς,ἐνῶ μόλις πρὸ ἡμερῶν τὸ μεγαλοστέλεχος τοῦ κόμματος καὶ Περιφερειάρχης Ἀττικῆς κ. Ρένα Δούρου ἐδήλωσε εἰς τηλεοπτικοὺς διαύλους ὅτι εἶναι ἰδιαιτέρως χαρούμενη διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ«33ου Μαραθωνίου», διότι ἔτσιτιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ ΓρηγορίουΛαμπράκη! Τὰ δίοπτρα διὰ τῶνὁποίων ἀναγινώσκεται ἡ ἐθνικήμας ἱστορία εἶναι βαμμένα ἰδεολογικῶς!

Ὡστόσο, ἐπειδὴ καὶ οἱ ἴδιοι ἔχουνἀντιληφθῆ τὴν κατακραυγὴν τῆςσυντριπτικῆς πλειονότητος τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος τοὺς ἐψήφισε διὰ τὸοἰκονομικὸν πρόγραμμα καὶ ὄχι δι’ἐφαρμογὴν τῆς ἐθνικοθρησκευτικῆςστοχεύσεως τοῦ 3% τοῦ «Συνασπισμοῦ» (εἰς αὐτὸ ἂς προσθέσωμε καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἔγινε ἕναδημοψήφισμα, ὅπου ἐξηπατήθη τὸ62,3% τοῦ λαοῦ, διὰ νὰ ἔλθη τὸ χει-

ρότερον «τριπλὸν μνημόνιον»),ἔχουν θέσει εἰς ἐφαρμογὴν ἕνα σχέδιον παρελκυστικῆς πολιτικῆς μὲἐθνικὰ καὶ θρησκευτικὰ στοιχεῖα.

Ἐδόθη«διαταγὴ τοῦ Πάνου Καµµένου,σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία οἱ στρατιωτικοὶ θὰ µποροῦν νὰ φέρουν στὴστολὴ τους τὸν προστάτη Ἅγιο ἢἉγία τοῦ Ὅπλου τους» (Τύπος Θεσσαλονίκης 7.11.2015)καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς ἔσπευσεμετὰ τὴν δευτέραν ἐκλογήν του νὰσυμμετάσχη εἰς τὴν στρατιωτικὴν ἄσκησιν «Παρμενίων», εἰς τὴνὁποίαν κανεὶς ἀπὸ τοὺς προηγουμένους Πρωθυπουργοὺς δὲν εἶχε συμμετάσχει. Πρόκειται διὰ κινήσεις, οἱὁποῖες δὲν κοστίζουν ἀπολύτως τίποτε, διὰ νὰ καθησυχάζουν τὸν λαόν. Ἀπεναντίας δι’ ὅσες κοστίζουνκωφεύουν. Διὰ παράδειγμα ἡ ἀπουσία σχολίου εἰς τὶς δηλώσεις τοῦ κ.Γιοῦνκερ:«Προέτεινα καὶ ἀντιµετώπισα µεγάλες ἀντιδράσεις, Ἕλληνες καὶΤοῦρκοι νὰ διαθέσουν µία κοινὴἀκτοφυλακὴ µεταξύ τῆς Τουρκίαςκαὶ τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν. ΟἱΤοῦρκοι συµφωνοῦν, οἱ Ἕλληνεςὄχι. Ποῦ ζοῦµε; Τὸ θέµα εἶναι ὅτιπρέπει νὰ τσακωνόµαστε τώρα γιὰ10 χιλιόµετρα θαλάσσιου πλάτους» (onalert 6.11.2015).

Δὲν ὑπῆρξε οὔτε ἕνας βουλευτὴςνὰ διαμαρτυρηθῆ μὲ παρρησίαν!

Ἡ εὐθύνητῶν Θεολογικῶν Σχολῶν

Ἀλλὰ καὶ ἄλλα ζητήματα, ὅπωςοἱ γερμανικὲς ἀποζημιώσεις, διὰἄλλην μίαν φορὰν ἐτέθησαν εἰς τὸἀρχεῖον, διὰ νὰ μὴ δυσαρεστήσουντοὺς Γερμανοὺς Ἡγεμόνες τῆςΕὐρώπης. Τί ἔχουν νὰ ἀπαντήσουντώρα ἐκεῖνοι οἱ Καθηγητὲς τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, οἱ ὁποῖοι συνυπέγραψαν πρὸ μηνῶν ἐπιστολὴνὑποστηρίξεως τῆς Κυβερνήσεως,ἀπὸ τὴν ὁποίαν σταχυολογοῦμε τὰἀκόλουθα:

«Ἡ νέα κυβέρνηση εἶναι ἡ πρώτη ποὺ ἄνοιξε δηµόσιο διάλογο γιὰτὸ ζήτηµα τῶν πολεµικῶν ἀποζηµιώσεων, µεταξὺ ἄλλων καὶ σὲ µίακοινοβουλευτικὴ ἐπιτροπή, καὶπροτίθεται νὰ θέσει ἐπιτέλους ἐπὶτάπητος τὰ ἱστορικὰ γεγονόταΣτηρίζουµε τὸν ἔλεγχο τοῦ δηµοσίου χρέους, ὅπως διεξάγεται τώραἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ Ἀλήθειας τοῦἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου. Μία κυβέρνηση, ποὺ θὰ ἐνεργοῦσε µὲ βάση θεµελιώδεις χριστιανικὲς ἀρχές,ὅπως ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον,δὲν θὰ εἶχε δράσει διαφορετικά.

Ἡ θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστηµίου τῆς Θεσσαλονίκης διοργάνωσε τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2013 ἕνα µεγάλο συνέδριο µὲ θέµα: «Ἐκκλησίακαὶ Ἀριστερά». Στὸ συνέδριο αὐτὸσυµµετεῖχαν σχεδὸν τὰ µισὰ µέλητῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ὈρθόδοξηςἘκκλησίας». (Ἡ ἐφηµερίδα τῶνΣυντακτῶν 01.06.2015).

Οἱ ἴδιοι αὐτοὶ εἶναι ποὺ μαζὶ μὲτὸν νῦν Ὑπ. Παιδείας ὑποστηρίζουν νὰ λάβη τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἕνα χαρακτῆρα διαθρησκειακοῦ διαλόγου. Ἀγνοοῦν ὅτι τὰμέλη τῆς Κυβερνήσεως:«ποὺ πολεµοῦν µὲ κάθε µέσοτὴν ∆ιδασκαλία τῶν Θρησκευτικῶνστὰ σχολεῖα, εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ δὲνἀναπληρώνουν τὰ τεράστια κενὰσὲ Θεολόγους ἐνῶ900.000εὐρὼ διαθέτει τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας µέσω τοῦ ΕΣΠΑ γιὰ τὴν Πράξη «Ἀναβάθµιση τῶν Ἱεροσπουδαστηρίων – Παιδαγωγικὴ Ὑποστήριξη τῆς διδασκαλίας τοῦ Κορανίουστοὺς µαθητὲς µέλη τῆς Μουσουλµανικῆς µειονότητας τῆς Θράκης».(briefingnews.gr 7.11.2015).

Μήπως ἀγνοοῦν ἐπίσης ὅτι:«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὑπολογίζειπὼς τὰ κενὰ τῶν ὀργανικῶν θέσεων ἀγγίζουν τὸ 22%. Συγκεκριµένα, ἐπὶ συνόλου 10.500 θέσεων γιὰἹερεῖς, οἱ 2.300 εἶναι κενές». (newsbomb7.11.2015).

Χρειάζεται νὰ σχολιάσωμεν τὸαὐτονόητον, δηλ. ὅτι χωρὶς ἱερεῖς,χωρὶς θεολόγους, μὲ τὴν συρρίκνωσιν τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν ἐξαἰτίας τῆς ὑποχρηματοδοτήσεωςτῶν Πανεπιστημίων, τὴν ἀναβάθμισιν τῶν ἱεροδιδασκαλείων τῶνμουσουλμάνων τῆς Θράκης καὶ τὴν  ἀναμενομένην ἵδρυσιν ΤμήματοςἸσλαμικῶν Σπουδῶν ἡ πατρίςὁδεύει ὁλοταχῶς εἰς διάλυσιν πνευματικὴν μετὰ καὶ τὴν οἰκονομικήν;

Ὅσοι κάνουν ὅτι δὲν καταλαβαίνουν ἢ δὲν διαθέτουν τὴν στοιχειώδη λογικὴν ἤ εὑρίσκονται εἰςἐντεταλμένην ὑπηρεσίαν!

Τὰ ἐπιτεύγµατατῆς δεκαµήνου ἀθεΐας

Μὲ τί ἠσχολήθη ἡ Κυβέρνησιςἀπὸ τὸν Ἰανουάριον ὡς σήμερα;Προτεραιότης τῆς Κυβερνήσεωςἦταν ἡ προσπάθεια νομιμοποιήσεως τῶν ναρκωτικῶν.

«Ἡ 1η Γιορτὴ κάναβης ποὺ ἔγινεστὸ Σύνταγµα δίχασε τὸν πολιτικὸκόσµο, καθὼς ἐπανῆλθε τὸ θέµατῆς ἀποποινικοποίησης τῆς κάναβης, τὸ ὁποῖο ἂν καὶ ξεκίνησε στὴδεκαετία τοῦ 1990 ἀπὸ τὸν τότε  ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν, Γιῶργο Παπανδρέου, ἐπανῆλθε δριµύτεροµέσα ἀπὸ τὴ διοργάνωση τοῦ Φεστιβάλ. Οἱ µισοὶ πολιτικοὶ τάχθηκανκατά, κάνοντας λόγο γιὰ «γιορτὴφούντας ποὺ φέρνει ὁ ΣΥΡΙΖΑ». «Ἡ νεολαία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπευθύνεται σὲ νέο κόσµο. ∆ὲν εἶναι ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν ἢ κάποιοι ἀφ’ὑψηλοῦ ἠθικολόγοι ποὺ πολὺ εὔκολα ρίχνουν τὸν λίθο. Εἶναι ὑποχρεωµένη νὰ ἀσχολεῖται µὲ ὁ,τιδήποτε«καίει» καὶ ἀπασχολεῖ τὴν νεολαία«Ἐµεῖς δὲν ἔχουµε καµίασχέση µὲ τοὺς ὑποκριτὲς καὶ τοὺςἠθικολόγους», δήλωσε βουλευτὴςτοῦ ΣΥΡΙΖΑ». (Καρφίτσα22.6.2015).

Ἄλλη μεγάλη προτεραιότηςἦταν ἡ προσπάθεια ἐπεκτάσεωςτοῦ «συμφώνου συμβιώσεως» εἰς

ὁμόφυλα ζευγάρια, διὰ τὸ ὁποῖονμετὰ ἀπὸ ὀλιγόμηνον ἀναστολὴναὐτὲς τὶς ἡμέρες ἐπανέρχεται. Ἂνκατὰ τὸν Ντοστογιέφσκι «χωρὶςΘεὸ ὅλα ἐπιτρέπονται», ἡ ἠθικὴἐξαθλίωσις κινεῖται μὲ τὸ νέον δόγμα «ἂν τὰ ἐπιτρέψουμε ὅλα τότεὁ κόσμος θὰ ἀπομείνη χωρὶς Θεό»!

«Ἐµπλουτίζεται µὲ θέµατα ἐργατικοῦ καὶ ἀσφαλιστικοῦ δικαίου τὸνέο σύµφωνο συµβίωσης, τὸὁποῖο ἐπεκτείνεται καὶ στὰ ὁµόφυλα ζευγάριατὸ νέο σύµφωνοµπορεῖ νὰ ἐµπλουτιστεῖ µὲ ἀναγνώριση περισσότερων δικαιωµάτων(π.χ. ἐργασιακῶν, συνταξιοδοτικῶν, κληρονοµικῶν, φορολογικῶν κ.λπ.). Στὸ νοµοσχέδιο θὰὑπάρχουν ρυθµίσεις καὶ γιὰ τὰ δηµοσιεύµατα τῶν ΜΜΕ, γιὰ νὰ ἀντιµετωπίζονται φαινόµενα κιτρινισµοῦ καὶ νὰ ἀποθαρρύνονται οἱὑπέρογκες καὶ καταχρηστικὲς ἀποζηµιώσεις σὲ βάρος τοῦ Τύπου,ποὺ µπορεῖ νὰ λειτουργήσουν ὡςἄτυπη λογοκρισία». (Ἔθνος5.11.2015).

Δὲν ἀρκεῖ ποὺ ἡ ἀνομία τείνει νὰγίνη καθεστὼς, ἐπιχειρεῖται καὶ ἡφίμωσις ὅσων διαθέτουν ἀκόμημίαν ἐλευθέραν φωνήν. Ἐντὸς ὀλίγου καὶ ὁ Ο.Τ. καὶ οἱ ἀρθρογράφοιτου δὲν θὰ μποροῦν νὰ σχολιάζουνθέματα, ποὺ ἀντιβαίνουν εἰς τὴνἠθικήν, διὰ νὰ μὴ ἐγκληθοῦν ἀπὸἀντιρατσιστικοὺς νόμους! Οὔτεκἄν, διὰ τὰ καθαρῶς θρησκευτικὰζητήματα, ἀφοῦ ἡ «ἀριστερὴ» πολιτικὴ εἶναι διαθρησκειακή! Μετὰτὴν πρόσφατον ὀργάνωσιν τῆς διαθρησκειακῆς συναντήσεως ἀπὸ τὸὙπ. Ἐξωτερικῶν εἰς τὴν Ἀθήνα, ὁὙφ. κ. Ἀμανατίδης μετέβη εἰς τὴνΓαλλίαν νὰ συναντήση τὸν θιασώτην τοῦ Οἰκουμενισμοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας:«Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνάντησης, ὁ κ. Ἀµανατίδης ἀναφέρθηκεστὴν ἀνάγκη ἐνίσχυσης τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου, ὁ ὁποῖοςπαρακολουθεῖ µείζονα γιὰ τὴνἀνθρωπότητα ζητήµατα, µεταξὺτῶν ὁποίων ἡ εἰρήνευση στὴν Μέση Ἀνατολή, ἐπισηµαίνοντας στὴνκατεύθυνση αὐτὴ τὴ συνδροµὴ τόσο τοῦ Σεβασµιωτάτου, ὅσο καὶ τοῦΟἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου». (lavaron.gr6.11.2015).

Πῶς ἡ ἀθεΐα συµβάλλειεἰς τὴν διάλυσιντοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ;

«Ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ συνοδικοῦτµήµατος σὲ θέµατα σχέσεων τῆςἘκκλησίας τῆς Ρωσίας καὶ τῆς κοινωνίας, πρωθιερέας ΒσέβολοντΤσάπλιν δήλωσε «Οἱ ἑταῖροι µαςἀπὸ τὶς δυτικὲς χῶρες προσπαθοῦννὰ µᾶς περάσουν τὴν ἰδέα τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερότητας τοῦ κράτους ποὺ διαµορφώθηκε σὲ µερικὲςἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ ∆ικαστηρίου Ἀνθρώπινων ∆ικαιωµάτων.

∆ὲν µποροῦµε νὰ µὴ βλέπουµε ὅτιαὐτὴ ἡ ἰδέα ἀποδυναµώνει τὸ κράτος καὶ τὴν κοινωνία». (briefingnews.gr16.07.2015).

Ἡ ἀθεΐα προασπίζει τὸ μοντέλοτοῦ οὐδετέρου κράτους, ἂν καὶκατὰ βάθος ἐπιθυμεῖ τὸν παντελῆἐξοβελισμὸν τῆς πίστεως. Προκάλυψις εἰς ὅλα αὐτὰ εἶναι ἡ δῆθεν ἀνάγκη προσαρμογῆς εἰς πολυπολιτισμικοῦ τύπου κοινωνίαν. Ποῦ ὁδηγεῖαὐτό;

«Οἱ πολυπολιτισµικές: πολυφυλετικὲς – πολυθρησκευτικές, πολυεθνικὲς κοινωνίες εἶναι συνονθύλευµα καὶ συµφυρµὸς ἀνθρώπων διαφορετικοῦ πολιτισµοῦ, φυλῆς, θρησκείας καὶ ἐθνότητας, χωρὶς ἕνακοινὸ συνεκτικὸ κρίκο, ἐκτός τῆςἀγορᾶς. Τὸ „µωσαϊκὸ“ αὐτὸ ἐπιδιώκει νὰ ἐπιβάλει ὁ ἀδηφάγος καπιταλισµὸς – ἰµπεριαλισµός, µὲ σκοπὸτὴν ἐπικράτηση τῆς διαβόητης παγκοσµιοποίησης. Θὰ ἦταν λάθος νὰπιστεύουµε ὅτι τὸ µοντέλο τοῦ πολυπολιτισµοῦ τὸ προωθεῖ ἡ λεγόµενηἀριστερά, λόγῳ ἰδεολογίας (ὅλοιἀδέλφια εἴµαστε). Τὸ µοντέλο αὐτὸπροωθεῖται ὡς πολιτιστικὸ ὅπλο,µαζὶ µὲ τὴν παγκοσµιοποίηση, τὸ καπιταλιστικὸ σύστηµα, µὲ τοὺς πολιτικούς του ἐκπροσώπους στὴν Ἑλλάδα Ἁπλῶς ἡ ἀριστερὰ ἢ πιὸσωστὰ ἕνα µεγάλο κοµµάτι τηςλόγῳ τῆς παρωχηµένης, µονολιθικῆς, δογµατικῆς καὶ ἀντιµαρξιστικῆς στὴν οὐσία της ἰδεοληψίαςταυτίζεται ἀπὸ ἄλλη ἀφετηρία µὲ τὴνστρατηγική τῆς Νέας Τάξης, ὑπηρετώντας ἑκὼν ἄκων τὰ συµφέροντάτης. Θὰ πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουµε ὅτι τόσο ἡ λεγόµενη «ἀνανεωτικὴ» ἢ ἄλλα τµήµατα τῆς Ἀριστερᾶς, ὅσο καὶ ἡ «ἐκσυγχρονιστικὴ» δεξιὰ καὶ κεντροδεξιὰ ἀπὸδιαφορετικὲς ἀφετηρίες, ἀλλὰ σὲ µίαἑνιαία κατεύθυνση, εἶναι δύο ὄψειςτοῦ ἴδιου συστήµατος». (berlin-athen.eu10.6.2015).

Ἐν κατακλεῖδι, φανερώνεται ὅτι ἡμασονία τῆς κεντροδεξιᾶς καὶ ἡἀθεΐα τῆς ψευδοαριστερᾶς ὑπηρετοῦν τὸ ἴδιο σχέδιον, ἐξυπηρετοῦντὰ ἴδια συμφέροντα καὶ κατευθύνουν τὴν Χώραν εἰς τὴν πλήρηεὐρωπαϊκὴν ὑποδούλωσιν, εἰς τὸνθρησκευτικόν της ἀποχρωματισμὸνκαὶ εἰς τὴν ἐξάλειψιν τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Πρόσφατοι δηλώσειςτοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς

Κλείνομεν μὲ ἕνα μικρὸν συμβολικὸν ἀπόσπασμα ἀπὸ συνέντευξιντοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶςκ. Σεραφεὶμ εἰς τὸ περιοδικὸν«CRASH» τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου2015:

«Πρώτη φορὰ Ἀριστερὰ στὴΧώρα µας. Πῶς εἴδατε τὴν πρώτη διακυβέρνηση τῆς Χώραςἀπὸ ἀριστερὴ κυβέρνηση;

«∆υστυχῶς, ἡ λεγόµενη Ἀριστερὰ ἔχει βάλει στὰ πρὸς κατεδάφιση καὶ τὴ θεϊστικὴ ἀναγωγὴ τοῦἀνθρωπίνου προσώπου. ∆ηλαδή,φεύγουµε ἀπὸ τὸν Θεό, τὸ ἱερὸ καὶτὸ ἅγιο καὶ µεταφερόµαστε ἀποκλειστικὰ στὴν καθηµερινότητα καὶτὰ ὑλικὰ ἀγαθά. Μάλιστα, βλέπωκαὶ ἕνα ἀρρωστηµένο ναρκισσισµὸσὲ ὅλα αὐτά...».

Γιατί εἴπατε στὴ «λεγόµενη» Ἀριστερά, δὲν κινούµαστε πραγµατικὰἀριστερά, µὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ;

«Ἡ ἀληθινὴ Ἀριστερὰ εἶναι ἡἘκκλησία καὶ ἀληθινὸς ἀριστερὸςεἶναι αὐτὸς ποὺ εἶπε "ὁ ἔχων δύοχιτῶνες νὰ δίνει τὸν ἕνα", δηλαδὴ ὁΧριστός».

Θεωρεῖτε ὅτι ὁ Ἀλέξης Τσίπρας θὰ δώσει λύσεις στὰπολλὰ προβλήµατα ποὺ ταλανίζουν τοὺς 'Ἕλληνες;

«Ἐὰν ὁ κ. Τσίπρας κατανοήσειὅτι βρίσκεται σὲ µία Χώρα ποὺ οἱἄνθρωποι ποὺ κατοικοῦν σὲ αὐτὴνἔδωσαν τὴ ζωή τους γιὰ τὴν ἐλευθερία τους καὶ τὴ δόξα τῆς πατρίδας, κάτι θετικὸ θὰ φέρει στὴ ζωήµας. Ἐάν, ὅµως, µείνει σὲ κοσµοθεωρίες καὶ ἰδεολογήµατα, τὰ ὁποῖαἔχουν δοκιµαστεῖ στὸ παρελθὸν καὶἔχουν ἀποτύχει, τὰ πράγµατα θὰεἶναι πάρα πολὺ δύσκολα».

Πῶς εἴδατε τὴν πολιτικὴὁρκωµοσία τῆς πλειονότηταςτῶν µελῶν τῆς νέας κυβέρνησης;

«Τὴ θεωρῶ µία φαιδρὰ κατάσταση, διότι λείπει ὁ Θεὸς ἀπὸ τὴνὁρκωµοσία».

Ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἔχεινυµφευθεῖ µὲ τὴ σύζυγο, οὔτεἔχει βαπτίσει τὰ δύο παιδιά του,πῶς τὸ σχολιάζετε;

«Εἶναι προσωπικὲς ἐπιλογὲς τοῦπρωθυπουργοῦ. Ἐγὼ ρωτῶ,ὅµως, σὲ ποιὸ θεµέλιο στηρίζουν τὴζωή τους, ποιὸ εἶναι τὸ κοσµοείδωλό τους; ∆ηλαδή, γιατί ἀγωνίζονταιστὴ ζωὴ αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι; µόνογιὰ νὰ κλείσουν ἕνα βιολογικὸ κύκλο καὶ νὰ πεθάνουν; Ἐὰν αὐτὸ πιστεύουν, εἶναι τραγικὰ πρόσωπα».

 

Από την εφημερίδα «Ορθόδοξος τύπος», 13 Νοεμβρίου 2015 ΕΤΟΣ ΝΕ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2092.

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel