Ζωηφόρος

π. Γεώργιος Μεταλληνός

Πῶς θά μπορούσαμε νά ὁρίσουμε, συμβατικά βέβαια τήν Ὀρθοδοξία; Θά λέγαμε, ὅτι εἶναι ἡ ἐμπειρία τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἀκτίστου δηλαδή, μέσα στόν ἱστορικό χρόνο, καί ἡ δυνατότητα τοῦ κτιστοῦ (ἀνθρώπου) νά ἑνωθεῖ μέ τό Θεό, νά γίνει Θεός «κατά χάριν». Θεμέλιο αὐτῆς τῆς δυνατότητας εἶναι ἡ σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου, «ἡ ἀσύγχυτη καί ἀδιαίρετη» ἕνωση τοῦ Θεοῦ καί ἀνθρώπου στό Πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ὀρθοδοξία προσφέρει αὐτή τήν δυνατότητα σέ κάθε ἄνθρωπο, διότι ὁ Θεός «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι» (Α΄ Τιμ. 2, 4).
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΕΠΟΧΗ μας σφραγίζεται καθοριστικὰ ἀπὸ μιὰ νέα ἱστορικὴ συγκυρία, τὴ Νέα Παγκόσμια Τάξη πραγμάτων καὶ τὴν ἀνάδυση στὸ παγκόσμιο προσκήνιο μίας νέας παγκόσμιας Μονοκρατορίας τῆς Pax Americana, πού μεταφέρει τὸν κόσμο, ἀναδρομικά, στὴν ἑνότητα τῆς Pax Romana καὶ σ᾽ ὅ,τι αὐτὴ μπορεῖ νὰ σημαίνει γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα...
ΚΑΤΑ τήν ἐλεύθερη περίοδο τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου, πού συμπίπτει μέ τήν ἵδρυση (±1830) καί πορεία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, γεννᾶται καί διαμορφώνεται ἡ καλλιεργούμενη, στούς κύκλους πολιτικῶν καί διανοουμένων κυρίως, (δῆθεν) ἀντίθεση Ἑλληνισμοῦ καί Ὀρθοδοξίας. Ὁ Στρατηγός Ἰωάννης Μακρυγιάννης προσφέρει σαφῆ μαρτυρία Ἑλληνορθοδόξου φρονήματος.
Διαβάστε περισσότερα...
α) Ἡ κρίση Στὴν πορεία του ὁ κόσμος ἔχει γνωρίσει πολλὲς κρίσεις. Ἡ κρίση στὴν οὐσία της εἶναι ἡ ἀνατροπὴ τῶν κανονικοτήτων τῆς ἱστορικῆς συνέχειας, μὲ ἀνωμαλίες καὶ δυσχέρειες, συχνὰ ἀδυσώπητες, καὶ πολυειδεῖς κινδύνους.
Διαβάστε περισσότερα...
1. Ὁ Τεκτονισμὸς/Μασονία εἶναι ἐμβόλιμο μέγεθος στὴν ἑλληνορθόδοξη κοινωνία, ποὺ παρασιτεῖ στὸ σῶμα της, μὲ συνέπειες ὀδυνηρὲς γιὰ τὴν συνοχὴ καὶ ταυτότητά της.
Διαβάστε περισσότερα...
Τὸν 4ο αἰ. μ.Χ. ἐμφανίζεται ἕνα ὁλότελα νέο κρατικὸ μέγεθος στὴν Ἱστορία καὶ μαζί του γεννιέται ἕνας νέος κόσμος. Εἶναι ἡ αὐτοκρατορία τῆς Ν.Ρώμης ἢ ὅπως ὀνομάζεται ἤδη ἀπὸ τὸν 4ο αἰ. ἡ Ρωμανία.
Διαβάστε περισσότερα...
... Ο Μακρυγιάννης φαίνεται να ζει στήν ύπαρξή του την ιστορική διαχρονία και ενότητα του Ελληνισμού.
Διαβάστε περισσότερα...
«Ίνα ώσιν εν, καθώς ημείς…» του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Ο μεγαλύτερος εχθρός της Εκκλησίας του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Ενορία και Εκκλησία..... του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Ο Τεκτονισμός εις την «καθ’ ημάς Ανατολήν» του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Ελληνοορθοδοξία Το μόνιμον πρόβλημα των δυτικών Ο Ελληνισμός ηττάται μόνον με Εφιάλτας του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Η νίκη της αληθούς Πίστεως Κυριακή της Ορθοδοξίας του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Από την πατρικότητα στην μεταπατερικότητα Η αυτοαναίρεση της ορθόδοξης ηγεσίας του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Οι Ορθόδοξοι «αντιδυτικοί» είναι ευεργέται της Ευρώπης και του «Χριστιανισμού» της του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Ο Ελληνορθόδοξος πολιτισμός το «κινδυνευόμενον και προκείμενον» του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Θεολογική θεώρηση του πόνου του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Εν μέσω δεινότατης κρίσεως αναζητώντας έναν νέο Καποδίστρια…. Οι «επτά» των πράξεων και η ορθόδοξος πολιτική διακονία του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Η Ελληνική Πρόταση για την Παιδεία της Ευρώπης του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Η αγάπη πρώτη εις την Αγιοπνευματικήν αξιολόγησιν του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Η προσφορά των αγίων Πατέρων του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Παράδοσις και ανανέωσις εις την Ορθοδοξίαν του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Ο πολιτικός Καποδίστριας, μάρτυρας της Ρωμηοσύνης του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Άσκησις και λατρεία του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Πορεία κατευθυνόμενητου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Εκείνο τον Απρίλη... (Η άλωση του 1204)του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
π. Γεώργιος Μεταλληνός - Ιωάννης Καποδίστριας και Ρωμηοσύνη
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Το παράδειγμα του εκατοντάρχου του π. Γεωργίου Μεταλληνού
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Νεοεποχίτικα μαγειρέματατου πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Παθολογικά συμπτώματα της σύγχρονης ιστοριογραφίαςτου πρωτοπρ. Γεωργίου Δ. ΜεταλληνούOμοτίμου Καθηγητού Παν/μίου Αθηνών
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Οι ένοπλες δυνάμεις και το ράσο στους αγώνες του Ελληνικού έθνουςτου Πρωτ. Γεωργίου Μεταλληνού
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
«Αντιδυτικοί» Πατέρες, ευεργέται της Ευρώπηςτου Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Πρωτοπρ. Γεώργιος Φλωρόφσκυ (1893–1979)Πατερικὴ μορφὴ του 20ου αιώνοςτου Πρωτοπρ. π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Κατηγορία π. Γεώργιος Μεταλληνός
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration