Ζωηφόρος

π. Αθανάσιος Μηνάς

(Ἰδοὺ γιατί μισεῖται ἡ Ὀρθοδοξία)
Read more...
Μὲ δάκρυα πικρὰ καὶ μετάνοια οἱ Πρωτόπλαστοι ἀντιμετώπισαν τὸν πόνο καὶ τὴ λύπη ἐξαιτίας τῆς πτώσεως καὶ τῆς ἐκπτώσεως ἐκ τοῦ Παραδείσου κρατώντας τὴν ἐλπίδα τῆς ἐπαγγελίας, δηλαδὴ τῆς ἐπικείμενης συντριβῆς τοῦ ἀρχεκάκου δαίμονος ποὺ τοὺς ξεγέλασε καὶ τῆς ἐν καιρῷ ἀναγεννήσεως τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Read more...
Πῶς ἕνας πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν καί παντοδύναμος Θεόςεἶναι ἀνίκανος νά πάψει τό κακό;
Read more...
γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» (Γαλ.,δ΄,4)
Read more...
«Τῆς Παναγίας Ἀχράντου, Ὑπερευλογημένης, Ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας» καὶ ὄχι "τῆς Μαρίας"∙ «τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος» καὶ ὄχι "τοῦ Ἰωσὴφ" (Σχόλιο στὴ βλάσφημη σειρὰ "Μαρία καὶ Ἰωσὴφ" τοῦ Alpha)
Read more...
Κάποιοιποὺψεύδονται συστηματικῶς, ἀνάγωγα καὶ ἑκουσίως, μακάρι νὰ κάνουμε λάθος, ἐφηῦραν καινούργια μέθοδο γιὰ νὰ προσβάλλουν τὸν Κύριο Ἰησοῦ προβάλλοντες τὸ παλιὸ ἐξέραμμα, ἤτοι τὴ βλασφημία,ὅτι ὁ Ἰησοῦς δὲν εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦΘεοῦποὺἐνηνθρώπησε γιὰτὴ σωτηρία τοῦ κόσμου.
Read more...
 Τὴν ἀρχαία ἐποχὴ τὴν προχριστιανικὴ οἱ ἄνθρωποι ἦταν ἀπελπισμένοι, εἶχαν ὅμως συνείδηση τῆς κατάστασης αὐτῆς, γι’αὐτὸ καὶ περίμεναν τὴ φανέρωση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ τοὺς ἀπήλλασε ἀπὸ τὴν πλάνη καὶ τὴν κακοδαιμονία τους καὶ θὰ τοὺς ὁδηγοῦσε εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Ἐξ οὗ καὶ ὁ βωμὸς «τῷ ἀγνώστῳ Θεῷ» στὴν Ἀθήνα. Στὰ κείμενά τους, ἀπὸ τὸν Ὅμηρο ἀκόμη μέχρι καὶ τὸν Πλάτωνα, φαίνεται ἡ ἀπαξίωσή τους πρὸς τοὺς ἀρχαίους αὐτῶν ψευτοθεοὺς, ὅπως τὸ δωδεκάθεο, τὴ φυσιολατρεία, τὸν παγανισμό, τὴ σατανολατρεία, κ.ἄ.
Read more...
Ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Λόγου παραμένει πάντα ἐπίκαιρος! Κι᾿ αὐτὸ συμβαίνει διότι ὁ Λόγος εἶναι αἰώνιος· ἄρα καὶ ὁ λόγος Του. Ὁ σαρκωθεῖς λοιπὸν Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Μεσσίας[1], διδάσκοντας τοὺς μαθητάς, συνέστησε νὰ προσέχουν καλῶς καὶ νὰ βλέπουν ὀρθοδόξως ἵνα μὴ πλανηθοῦν.
Read more...
«Χριστὸς γεννᾶται. δοξάσατε• Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν. ἀπαντήσατε» (Καταβασία Χριστουγέννων, ὠδὴ α’)
Read more...
«Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν• ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου…καὶ οὐκ ἠθελήσατε» (Ματθ. κγ΄, 37)
Read more...
«Ἱερουσαλήμ Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τούς προφήτας καί λιθοβολοῦσα τούς ἀπεσταλμένους πρός αὐτήν· ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τά τέκνα σου…καί οὐκ ἠθελήσατε» (Ματθ. κγ΄, 37) Μήπως και ὁ Χριστός …ρατσιστής;
Read more...
Ἡ ἀλληλοπεριχώρηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τῆς Παναγίας μεταμορφώνουν καί ἀνυψώνουν τόν ἄνθρωπο σέ κατά χάριν Θεό (Μέσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τήν ὑμνολογία μας )
Read more...
«Καὶ δὸς ἡμῖν σήμερον τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον» (μιὰ διαφορετικὴ ἑρμηνεία στὸ σήμερα)
Read more...

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel