Ζωηφόρος

Επιστολή Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ προς τον Πρωθυπουργό για την παραμονή των Δικαστηρίων Πειραιώς εντός του Δήμου

Πειραιεύς, 4 Ἰουλίου 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ἀπέστειλε πρός τόν Πρωθυπουργόν κ. Ἀ. Σαμαρᾶν τήν ἀκόλουθον ἐπιστολήν σχετικῶς μέ τήν παραμονήν τῶν Δικαστηρίων Πειραιῶς ἐντός τοῦ Δήμου Πειραιῶς.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ

᾿Αριθ. Πρωτ. 822

᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 3ῃ Ἰουλίου 2014

Πρός

Τόν Ἐξοχώτατον Κύριον

Ἀντώνιον Σαμαρᾶν

Πρωθυπουργόν-Πρόεδρον Ν.Δ.

Μέγαρον Μαξίμου

ΑΘΗΝΑΙ

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,

Ἐκφράζων θερμές συγχαρητηρίους προσρήσεις διά τήν  τιτάνιο καί σύντονο προσπάθεια τήν ὁποία καταβάλλετε μετά τῆς Ἐξοχωτάτης Κυβερνήσεως διά τήν ἔξοδο τῆς Πατρίδος μας ἐκ τῆς στενωποῦ καί τοῦ ἀδιεξόδου τῶν ἐπιπτώσεων ἐκ τῆς ἠθικῆς καί οἰκονομικῆς κρίσεως, ἀπό καρδίας εὔχομαι ἐπιτυχίαν εἰς τό δυσχερέστατον καθῆκον Σας καί ἀμέριστην τήν βοήθειαν καί τήν χάρι τοῦ Παναγίου Θεοῦ.

Ἑνώνων τήν ταπεινή μου φωνήν μέ ὅλους τούς θεσμικούς παράγοντας τῆς πόλεως τοῦ Πειραιῶς διά τήν παραμονήν τῶν Δικαστηρίων Πειραιῶς καί ἰδιαιτέρως τοῦ Πρωτοδικείου Πειραιῶς καί τοῦ Ἐφετείου Πειραιῶς ἐντός τῶν ὁρίων τοῦ Δήμου Πειραιῶς, ὑποβάλλω τήν θερμήν παράκλησι νά ἐπανεκτιμηθῆ ἡ Ἀπόφασι Σας μεταστεγάσεως τῶν Δικαστηρίων ἐκτός τοῦ Δήμου Πειραιῶς εἰς τό κτίριο ΚΕΡΑΝΗ τῆς Λεωφόρου Θηβῶν, ἐντός τῶν Διοικητικῶν ὁρίων τοῦ Δήμου Νικαίας-Ἁγ. Ἰωάννου Ρέντη πού ἀνεκαινίσθη ὑπό τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου διά τήν στέγασι Ὑπουργείου καί ἐπωλήθη ὑπό τοῦ ΤΑΥΠΕΔ μέ τόν ἐπαίσχυντον ὅρον καί τήν λεόντειον σύμβασι ὁ ἀγοραστής νά ἀποσβέση τό τίμημα τῆς ἀγορᾶς μέ τήν μίσθωση ὑπό τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου τοῦ ἀκινήτου πού μετεβιβάσθη.

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε,

Ὁ Δῆμος Πειραιῶς ἐπίνειον τῆς Πρωτευούσης τῆς Χώρας καί πρῶτος λιμήν Αὐτῆς ἔχει δυστυχῶς ὑποστῆ ἀπομείωση τῆς ὑπεροχικῆς του ἀξίας λίαν προσφάτως μέ τήν ἀμφιλεγομένη ἀναδιάταξι τοῦ αὐτοδιοικητικοῦ χάρτου συνεπείᾳ τῆς ὁποίας ἀπεκόπησαν οἱ φυσικές προεκτάσεις τοῦ Δήμου Πειραιῶς ἀνατολικῶς μέν πρός τό ὅριο τοῦ Κηφισοῦ ποταμοῦ διά τῆς προσαρτίσεως τοῦ Δήμου Ἁγίου Ἰωάννου Ρέντη εἰς τόν Δῆμον Νικαίας καί δυτικῶς πρός τό ὅριο τοῦ φυσικοῦ λιμένος Πειραιῶς διά τῆς προσαρτίσεως τοῦ Δήμου Δραπετσώνας εἰς τόν Δῆμον Κερατσινίου μέ προφανές ἀποτέλεσμα ἀντί τῆς δημιουργίας ἑνός ἑνιαίου Μητροπολιτικοῦ Δήμου ἀνταξίου τῆς ἱστορίας καί τῆς πολυτιμήτου ἀξίας γιά τήν ἐθνική οἰκονομία τοῦ Πειραιῶς τήν συρρίκνωσι καί τήν ἀπαξίωσι πού ἀναποδράστως ὁδηγοῦν εἰς τήν περιθωριοποίησι τοῦ πρώτου λιμένος τῆς Χώρας.

Ἐν ταὐτῷ πέραν τῆς ἀνωτέρω περιγραφείσης ἀπαραδέκτου, ἀνιστορήτου καί ἐγκληματικῆς διά τήν πόλι τοῦ Πειραιῶς ρυθμίσεως ὑπό τῆς Πολιτείας, ἡ μεταφορά καί μεταστέγασις τῶν Δικαστηρίων τοῦ Πειραιῶς ἐκτός τῶν διοικητικῶν ὁρίων τοῦ Δήμου Πειραιῶς ἐπιτείνει, ὡς εὐχερῶς ἀντιλαμβά-νεσθε, τήν ἀπομείωσι τῆς πόλεως καί καταστρέφει ἔτι περισσότερο τήν δυστυχῶς ἤδη ἐλλειματικήν ἐμπορικήν κίνησι αὐτῆς.

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε, ὁ ἐμπορικός ἱστός τῆς πόλεως ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ ἀποσαθροῦται καί ἡ ἄλλοτε εὐημερούσα ἐμπορική τάξις τοῦ Πειραιῶς βαδίζει τήν ἀτραπόν τῆς πτωχεύσεως καί τῶν «λουκέτων». Ὅποιο κτίριο ἀπομισθώνεται δέν ἐπανεκμισθώνεται. Συνεπῶς ταπεινῶς φρονῶ ἐγνωσμένης οὔσης τῆς φιλοτιμίας Σας ὅτι δέν θά θελήσετε ἐπί τῆς Κυβερνήσεώς Σας, νά ἐπιτείνετε τό ἄλγος τῆς πόλεως τοῦ Πειραιῶς καί μάλιστα διά τήν ἐκπλήρωσι λεοντείου συμβάσεως contra bonus mores καί ἐναντίον τῶν συναλλακτικῶν ἠθῶν, ἐφ’ ὅσον οὐσιαστικά τό ἀκίνητον ἐδωρήθη ὑπό τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου εἰς τόν φερόμενον ὡς δῆθεν ἀγοραστήν ἀποσβένοντα τό τίμημα τῆς ἀγορᾶς διά τῶν συμπεφωνημένων μισθίων.

Ἐπιτραπήτω μοι, Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε, νά ἐπισημειώσω ὅτι δύνασθε νά ὑπενθυμίσητε εἰς τόν ἀξιότιμον ἰδιοκτήτην τοῦ κτιρίου ΚΕΡΑΝΗ πού ὅπως ἀντιλαμβάνομαι ἐκ τῶν φερομένων δηλώσεων τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργοῦ ἐπί τῆς Δικαιοσύνης (ΑΥΓΗ 3/7/2014) πιέζει πρός τήν κατεύθυνσι τῆς ὑλοποιήσεως τῆς συμφωνίας ὅτι ἔχει ἤδη ἀρκετά «κείμενα εἰς ἔτη μακρά» καί ὅτι ὁ χαρακτηρισμός τοῦ Βυζαντορωμαϊκοῦ δικαίου διά τούς «χάσκοντας» κληρονόμους δυστυχῶς ἰσχύει καί διά τούς γνησίους κατιόντας καί ἑπομένως δέν εἶναι εὔλογον καί τίμιον καί ὀρθόν νά ἀπομειοῦται ὁλόκληρη πόλις καί νά εὐτελίζεται διά μερικά «ὄβολα» πού ἁπλῶς θά ἐπαυξήσουν κατ’ ἐλάχιστον τόν ἤδη ὑφιστάμενον μέγιστον θησαυρόν τοῦ ἀξιοτίμου κ. ἰδιοκτήτου τοῦ κτιρίου ΚΕΡΑΝΗ.

Περαίνων ὡς Ποιμενάρχης τῆς πόλεως τοῦ Πειραιῶς ἐκφράζω τήν βούληση τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου καί τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς νά ἀγωνισθοῦμε παντί σθένει διά τήν ἀποτροπήν τῆς καταδολιεύσεως καί τῆς ἀπομειώσεως τοῦ δυναμισμοῦ πόλεώς μας συντονιζόμενοι πλήρως μέ τούς λοιπούς θεσμικούς φορεῖς αὐτῆς.

Εὐελπιστῶν ὅτι ἡ φωνή ἀγωνίας τῶν φορέων τῆς πόλεως τοῦ Πειραιῶς καί ἡ ἐναλλακτική πρότασις ἰδιαίτερα τοῦ ἐκλεγέντος νέου Δημάρχου κ. Γ. Μώραλη θά εἰσακουσθοῦν σχετικῶς, διατελῶ ἐκ προοιμίου μετά θερμῶν εὐχαριστιῶν,

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel