Ζωηφόρος

Ανακοινωθέν Μητροπόλεως Πειραιώς για τον εορτασμό της 8ης και 9ης Οικουμενικής Συνόδου

Πειραιεύς 16 Δεκεμβρίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

 

Εἶναι ἐγνωσμένον τοῖς πᾶσι, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Συνοδικῆς περιόδου 2010-2011 ἐψήφισε ὡς θέματα τῆς τακτικῆς συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν ὑποβολήν προτάσεων πρός τήν Γραμματεία τῆς μελλούσης νά συνέλθη Πανορθοδόξου Συνόδου διά τήν τυπικήν ἀναγνώρισι τῆς Οἰκουμενικῆς περιοπῆς ὡς Η΄καί Θ΄ Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν ἐν Κων/πόλει συνελθουσῶν κατά τά ἔτη 879-880 καί 1341-1351 μ.Χ. ὄντως Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί ὅτι κατά πρόδηλον παράβασι τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐφαλκιδεύθη ἡ συγκεκριμένη διαδικασία καί ἐτέθη εἰς τάς περιωνύμους «καλένδας».

Οὔτω τό θέμα ἀνθρωπίνως ἐθεωρήθη ὡς λῆξαν ἀλλά ὁ Κύριος τῆς Ἐκκλησίας καί Δομήτωρ Αὐτῆς, διά θαυμαστῆς παρεμβάσεώς Του μέ τόν μοναδικόν τρόπον πού Ἐκεῖνος γνωρίζει, χωρίς οὐδεμίαν συνεννόησιν ἤ ἐπικοινωνίαν ἤ οἱανδήτινα ἄλλην ἐπαφήν ἐνέπνευσεν εἰς τήν φιλόθεον καρδίαν τοῦ ἐκ γενετής τυφλοῦ ἀλλά μεγίστου καί λιπαροῦ διακόνου τῆς Θεολογίας καί τῆς πατρώας μουσικῆς παραδόσεως, τοῦ μακαριστοῦ Μουσικοδιδασκάλου Ἀποστόλου Παπαχρήστου, τήν ὑμνογραφικήν καί ὑμνολογικήν συγγραφήν καί σύνθεσι τῶν παρατιθεμένων Ἀκολουθιῶν τῶν Ἁγίων Η΄ καί Θ΄ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τάς ὁποίας καί ἀπέστειλεν πέντε μόλις ἡμέρας πρό τῆς μακαρίας ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἀναλύσεως αὐτοῦ καί τῆς εἰσόδου του εἰς τήν ἄφθιτον μακαριότητα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Δεδικαιολογημένως ὅθεν ἐξελάβομεν τό γεγονός ὡς θεοσημίαν καί ἐπαναλαμβάνοντες τό γραφικόν λόγιον «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πραξ. ε΄29) ἀπεφασίσαμεν ὅπως τιμῶμεν εἰς τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολι τάς δύο αὐτάς Οἰκουμενικάς Συνόδους εἰς τοπικόν βεβαίως ἐπίπεδον καί παραδίδομεν εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Ἀποστόλου Παπαχρήστου τάς συντεθείσας ὑπ’ αὐτοῦ Ἱ. Ἀκολουθίας εἰς τήν φιλόθεον καρδίαν τῶν εὐσεβῶν ἀδελφῶν, ἐπιφυλασσόμενοι τῆς ἐντύπου ἐκδόσεως αὐτῶν ἤ τυχόν νέων Ἀκολουθιῶν τῶν ἐν λόγῳ Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τῆς ὡς πάντοτε ἀναργύρου προσφορᾶς των. Ἐν ταὐτῶ, παραθέτομεν πρός γνῶσιν πάντων τάς ἐμπνευσμένας εἰσηγήσεις τῶν ὁρισθέντων ὑπό τῆς ΔΙΣ Σεβ. Εἰσηγητῶν Ναπάκτου καί Ἁγ. Βλασίου κ.κ. Ἱεροθέου καί Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ἱερεμίου τάς μή ἀναγνωσθείσας ἐν τῶ ἱερῶ Σώματι τῆς Ἱεραρχίας καί ἐν τέλει τάς σχετικάς κρίσεις τῶν εἰδημόνων περί τῆς Οἰκουμενικότητος τῶν ἐν λόγῳ Συνόδων.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel