Ζωηφόρος

π. Αθανάσιος Μηνάς

(Ἰδοὺ γιατί μισεῖται ἡ Ὀρθοδοξία)
Διαβάστε περισσότερα...
Μὲ δάκρυα πικρὰ καὶ μετάνοια οἱ Πρωτόπλαστοι ἀντιμετώπισαν τὸν πόνο καὶ τὴ λύπη ἐξαιτίας τῆς πτώσεως καὶ τῆς ἐκπτώσεως ἐκ τοῦ Παραδείσου κρατώντας τὴν ἐλπίδα τῆς ἐπαγγελίας, δηλαδὴ τῆς ἐπικείμενης συντριβῆς τοῦ ἀρχεκάκου δαίμονος ποὺ τοὺς ξεγέλασε καὶ τῆς ἐν καιρῷ ἀναγεννήσεως τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Διαβάστε περισσότερα...
Πῶς ἕνας πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν καί παντοδύναμος Θεόςεἶναι ἀνίκανος νά πάψει τό κακό;
Διαβάστε περισσότερα...
γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» (Γαλ.,δ΄,4)
Διαβάστε περισσότερα...
«Τῆς Παναγίας Ἀχράντου, Ὑπερευλογημένης, Ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας» καὶ ὄχι "τῆς Μαρίας"∙ «τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος» καὶ ὄχι "τοῦ Ἰωσὴφ" (Σχόλιο στὴ βλάσφημη σειρὰ "Μαρία καὶ Ἰωσὴφ" τοῦ Alpha)
Διαβάστε περισσότερα...
Κάποιοιποὺψεύδονται συστηματικῶς, ἀνάγωγα καὶ ἑκουσίως, μακάρι νὰ κάνουμε λάθος, ἐφηῦραν καινούργια μέθοδο γιὰ νὰ προσβάλλουν τὸν Κύριο Ἰησοῦ προβάλλοντες τὸ παλιὸ ἐξέραμμα, ἤτοι τὴ βλασφημία,ὅτι ὁ Ἰησοῦς δὲν εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦΘεοῦποὺἐνηνθρώπησε γιὰτὴ σωτηρία τοῦ κόσμου.
Διαβάστε περισσότερα...
 Τὴν ἀρχαία ἐποχὴ τὴν προχριστιανικὴ οἱ ἄνθρωποι ἦταν ἀπελπισμένοι, εἶχαν ὅμως συνείδηση τῆς κατάστασης αὐτῆς, γι’αὐτὸ καὶ περίμεναν τὴ φανέρωση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ τοὺς ἀπήλλασε ἀπὸ τὴν πλάνη καὶ τὴν κακοδαιμονία τους καὶ θὰ τοὺς ὁδηγοῦσε εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Ἐξ οὗ καὶ ὁ βωμὸς «τῷ ἀγνώστῳ Θεῷ» στὴν Ἀθήνα. Στὰ κείμενά τους, ἀπὸ τὸν Ὅμηρο ἀκόμη μέχρι καὶ τὸν Πλάτωνα, φαίνεται ἡ ἀπαξίωσή τους πρὸς τοὺς ἀρχαίους αὐτῶν ψευτοθεοὺς, ὅπως τὸ δωδεκάθεο, τὴ φυσιολατρεία, τὸν παγανισμό, τὴ σατανολατρεία, κ.ἄ.
Διαβάστε περισσότερα...
Ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Λόγου παραμένει πάντα ἐπίκαιρος! Κι᾿ αὐτὸ συμβαίνει διότι ὁ Λόγος εἶναι αἰώνιος· ἄρα καὶ ὁ λόγος Του. Ὁ σαρκωθεῖς λοιπὸν Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Μεσσίας[1], διδάσκοντας τοὺς μαθητάς, συνέστησε νὰ προσέχουν καλῶς καὶ νὰ βλέπουν ὀρθοδόξως ἵνα μὴ πλανηθοῦν.
Διαβάστε περισσότερα...
«Χριστὸς γεννᾶται. δοξάσατε• Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν. ἀπαντήσατε» (Καταβασία Χριστουγέννων, ὠδὴ α’)
Διαβάστε περισσότερα...
«Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν• ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου…καὶ οὐκ ἠθελήσατε» (Ματθ. κγ΄, 37)
Διαβάστε περισσότερα...
«Ἱερουσαλήμ Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τούς προφήτας καί λιθοβολοῦσα τούς ἀπεσταλμένους πρός αὐτήν· ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τά τέκνα σου…καί οὐκ ἠθελήσατε» (Ματθ. κγ΄, 37) Μήπως και ὁ Χριστός …ρατσιστής;
Διαβάστε περισσότερα...
Ἡ ἀλληλοπεριχώρηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τῆς Παναγίας μεταμορφώνουν καί ἀνυψώνουν τόν ἄνθρωπο σέ κατά χάριν Θεό (Μέσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τήν ὑμνολογία μας )
Διαβάστε περισσότερα...
«Καὶ δὸς ἡμῖν σήμερον τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον» (μιὰ διαφορετικὴ ἑρμηνεία στὸ σήμερα)
Διαβάστε περισσότερα...

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration