Ζωηφόρος

Γνωμοδότηση καθηγητού Γεώργιου Κρίππα για τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 

Μοῦ ἀπεστάλη τό συνημμένο σχέδιον ἐκγυκλίου, ὑποβαλλόμενον εἰς τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Πολιτισμοῦ, Ἀθλητισμού καί Θρησκευμάτων, ἀφορῶν τίς ἐνέργειες, εἰς τίς ὁποῖες ὀφείλει, νά προβεῖ προκειμένου, νά συμμορφωθεῖ πρός τήν 115/2012 ἀπόφαση τοῦ Τριμελοῦς Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων καί ἐζητήθη ἡ ἐπ᾽ αὐτοῦ ἐπιστημονική μου ἄποψη.

Ἐπί τοῦ ὡς ἄνω ἐρωτήματος ἡ ἐπιστημονική μου ἄποψη εἶναι ἡ κάτωθι:

1. - Τά ὅσα ἀναφέρει ἡ ὡς ἄνω ἀπόφαση ἐπί τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καί ἀφοροῦν τό προαναφερόμενο Ὑπουργεῖο, εἶναι δι᾽ αὐτό ὑποχρεωτικά ἔν τῷ συνόλῳ τους.

Τοῦτο προκύπτει εὐθέως ὑπό τοῦ νόμου 3058/2002, ὁ ὁποῖος εἰς τό ἄρθρον 1 ἀναφέρει ἐπί λέξει τά κάτωθι:

“Τό Δημόσιο, οἱ ὀργανισμοί τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως καί τά λοιπᾶ νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ἔχουν ὑποχρέωση, νά συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση πρός τίς δικαστικές ἀποφάσεις καί νά προβαίνουν εἰς ὅλες τίς ἐνέργειες πού ἐπιβάλλονται γιά τήν ἐκπλήρωση τῆς ὑποχρέωσης αὐτῆς”.

Ἡ ἴδια διάταξη ἀναφέρει ἐν συνεχείᾳ, ὅτι ἀφορᾶ τίς ἀποφάσεις ὅλων τῶν δικαστηρίων (πολιτικῶν, ποινικῶν καί διοικητικῶν). ‘Ο ὡς ἄνω νόμος διά τῶν ὑπολοίπων διατάξεών του ἀναφέρει, ὅτι ἐπί πᾶσης περιπτώσεως μή συμμορφώσεως τῆς διοικήσεως πρός δικαστικήν ἀπόφαση προβλέπει τήν συγκρότηση τριμελοῦς του δικαιοῦται, νά προσφύγει πᾶς ἐνδιαφερόμενος πολίτης καί νά καταγγείλει τήν μή συμμόρφωση τῆς διοικήσεως πρός δικαστικήν ἀπόφαση. Τό ἐν λόγῳ συμβούλιο (ἐφ᾽ ὅσον κρίνει τήν προσφυγή τοῦ πολίτου βάσιμη), τάσσει προθεσμία πρός τήν διοίκηση διά νά συμμορφωθεῖ, ἐν περιπτώσει δέ μή συμμορφώσεώς της ἐπιδικάζει “χρηματικῆ κύρωση”, ἡ ὁποῖα μπορεῖ, νά εἰσπραχθεῖ καί διά ἀναγκαστικῆς ἐκτελέσεως κατά τοῦ κράτους.

Ἐπίσης ἡ μή συμμόρφωση δημοσίας ὑπηρεσίας τῆς Ἑλλάδος πρός δικαστικήν ἀπόφαση ἑσωτερικοῦ της δικαστηρίου παραβιάζει τό ἄρθρον 6 παρ. 1 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως Ἀνθρωπίνων Δικαιωματων (το ὁποῖο προβλέπει τό δικαίωμα τοῦ πολίτου ἐπί δικαίας δίκης). Ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι ὑπάρχει καί ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου, ἡ ὁποία καταδικάζει τήν Ἑλλάδα, διά παράβαση τῆς ὑποχρεώσεως αὐτῆς (καί τῆς ἐπιβάλλει καί πρόστιμο), ἤτοι διότι ἡ διοίκηση δέν ἐφήρμοσε δικαστικῆ ἀπόφαση ἑσωτερικοῦ δικαστηρίου τῆς χῶρας (ἀπόφαση Εὐρωπ, Δικ/ρίου Ἀνθρ. Δικαιωμάτων τῆς 11.10.2012 ὑπόθεση Βαλυράκης κατά ‘Ελλάδος, προσφυγή Νο 27939/08). Διά πᾶσαν λεπτομέρειαν ἐπί τοῦ προκειμένου ἰδέ Κουφάκη, Ἡ συμμόρφωση τῆς Διοίκησης προς τίς δικαστικές ἀποφάσεις μέσα ἀπό τήν λειτουργία τοῦ Τριμελοῦς Συμβουλίου τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ Ν. 3068/2002, ΝοΒ 57 σελ. 170 ἐπ.

2. - Βάσει τοῦ ὡς ἄνω νόμου ἡ Διοίκηση ὑποχρεοῦται νά συμμορφώνεται πλήρως πρός τίς δικαστικές ἀποφάσεις ὄχι ἀπλῶς, νά τίς ἀποδέχεται δηλ. ὀφείλει νά προβαίνει στίς ἀπαιτούμενες θετικές ἐνέργειες προς ἀναμόρφωση τῆς νομικῆς καταστάσεως πού ἐπικρατοῦσε μέχρι τοῦδε, ἀνακαλοῦσα πᾶσαν ἀντίθετη πράξη ὑφισταμένη ἡ ἐφαρμοζομένη. Οἱ νέες δέ πράξεις πού θά ἐκδώσει πρέπει, νά ἔχουν ἀναδρομικήν ἰσχύν (Διοικ. ἘΦ. Ἀθηνῶν 672/2006 Νο Β 55 σελ. 496 επ.).

3. - Τό ὡς ἄνω δικαστήριο ἐξέδωσε τήν προαναφερόμενη ἀπόφασή του ἐνεργόν ὡς διοικητικό δικαστήριο ἀκυρωτικό καί ὄχι ὡς δικαστήριο οὐσίας. Τοῦτο διότι ὁ νόμος 702/1977 (ὡς ἐτροποποιήθη μεταγενεστέρως) εἰς τό ἄρθρον 1 παραγρ. 1 ἐδάφιον (δ) ὑπήγαγε τήν ἐκδίκαση αἰτήσεων ἀκυρώσεως διοικητικῶν πράξεων ἀφορωσῶν πᾶν θέμα ἐκπαιδευτικῆς νομοθεσίας ἀπό τό Συμβούλιο Ἐπικρατείας είς τά Τριμελῆ Διοικητικά Ἐφετεία. ‘Η ἐν λόγῳ δέ ἀπόφαση εἶναι ὀριστική. Τοῦτο διότι τό ἄρθρον 5Α τοῦ ὡς ἄνω νόμου ἀναφέρει, ὅτι οἱ ἀποφάσεις τῶν Διοικητικῶν Ἐφετείων, πού ἐκδίδονται κάτ᾽ ἐφαρμογήν τῆς προαναφερόμενης διατάξεως (δηλ. τοῦ ἄρθρου 1 παρ. 1 ἐδαφ. δ) δέν ὑπόκεινται εἰς ἔφεση.

Γεώργιος Κρίππας

Πηγή: http://thriskeftika.blogspot.gr/2013/04/blog-post_657.html

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel