Ζωηφόρος

Η ΔΙΣ προς την ΠΕΘ για τα πορίσματα της ημερίδας στα Μελίσσια

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνησι 21η Νοεμβρίου 2013-12-01

 

Προς

Τον Αξιότιμον

κ. Ηλίαν Φραγκόπουλον

Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου

της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων

Ενταύθα

Αξιότιμε,

Συνοδική Αποφάσει ληφθείση εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 14ης μηνός Νοεμβρίου ε.ε., και κατόπιν του υπ. αριθμ. 98/18.10.2013 υμετέρου εγγράφου, δι’ ου υποβάλλετε το κείμενον του ψηφίσματος Ημερίδος, πραγματοποιηθείσης την 12ην Οκτωβρίου ε.ε. εις Μελίσσια Αττικής,

επί θέματος «Σχολικά προγράμματα και βιβλία», γνωρίζομεν υμίν ότι η Ιερά Σύνοδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτής, έλαβε γνώσιν αυτού μετά της προσηκούσης προσοχής και της επιβαλλομένης ευθύνης, στηρίζουσα το υμέτερον σχετικόν ένζηλον ενδιαφέρον. Ηκολούθησεν ενδελεχής συζήτησις και απεφασίσθη όπως αποσταλούν τα πορίσματα εις την Συνοδικήν Επιτροπήν Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου δια περαιτέρω επεξεργασίαν και υποβολήν προτάσεων, και όπως εκζητηθή παρά του Υπουργείου Παιδείας η συμμετοχή εκπροσώπου της Εκκλησίας εις την Επιτροπήν Συντάξεως των σχολικών βιβλίων εις το Παιδαγωγικόν Ινστιτούτον.

Επί δε τούτοις, επικαλούμενοι εφ’ υμάς πάσαν από Θεού ευλογίαν και αγαθοδωρίαν, διατελούμεν μετ’ ευχών πατρικών.

Ο Αθηνών Ιερώνυμος Β΄, Πρόεδρος

Ο Αρχιγραμματεύς

 

Ο Διαυλείας Γαβριήλ

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration