Ζωηφόρος

Το Άγιον Όρος για τη βαρύτατη φορολόγησή του

Η ΒΑΡΥΤΑΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΟΔΗΓΕΙ ΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΑΣ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΞ ΑΣΦΥΞΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΝ

 

Ἐπειδή πολλά γράφονται καί λέγονται συχνά εἰς βάρος τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιά τίς μεγάλες περιουσίες, τίς ὁποῖες ἔχουν αἱ Ἱεραί Μοναί τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐπιθυμοῦμε νά πληροφορήσωμεν κάθε καλόπιστον συνάνθρωπόν μας περί τοῦ σοβαρωτάτου αὐτοῦ θέματος.

1. Οἱ Ἅγιοι Κτίτορες τῶν Ἱερῶν Μονῶν ἐπροίκισαν αὐτάς μέ περιουσιακά στοιχεῖα, διά νά δυνηθοῦν νά ἀνταποκριθοῦν εἰς τήν ἀποστολήν των.

2. Τά εἰσοδήματα τῶν Ἱερῶν Μονῶν, προερχόμενα κυρίως ἀπό τά ἀστικά ἀκίνητα αὐτῶν, σήμερον ἔχουν μειωθῆ κατά πολύ, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Ἀλλά καί ἄν δέν εἶχαν μειωθῆ, ἐπαρκοῦν μόνον διά τήν στοιχειώδη συντήρησιν καί λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Μονῶν.

3. Τά εἰσοδήματα αὐτά δέν θά ἐπαρκοῦσαν, ἐάν οἱ μοναχοί δέν εἰργάζοντο –πολλές φορές σκληρά– εἰς χειρωνακτικάς ἐργασίας καί εἰς διακονήματα πού ἀφοροῦν τήν δωρεάν φιλοξενίαν τῶν πολυαρίθμων προσκυνητῶν καί ἐπισκεπτῶν τῶν Ἱερῶν Μονῶν, Ἑλλήνων καί ξένων.

4. Ἀπό τά εἰσοδήματα αὐτά τῶν Ἱερῶν Μονῶν συντηροῦνται ὄχι μόνον οἱ πολυάριθμοι συνήθως μοναχοί αὐτῶν, ἀλλά καί οἱ ἐργαζόμενοι εἰς αὐτάς, οἱ προσκυνηταί καί πολλοί ἀναξιοπαθοῦντες ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι καθημερινῶς περιέρχονται τάς Ἱεράς Μονάς καί ζητοῦν βοήθειαν.

5. Αἱ Ἱεραί Μοναί ἐκτός τῶν συνήθων ἐξόδων λειτουργίας αὐτῶν ἔχουν πολλά ἔκτακτα ἔξοδα, ὅπως διά τήν συντήρησιν τῶν κειμηλιακῶν χώρων, καθώς ἡ φύλαξις τῶν πολυτίμων κειμηλίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, βιβλίων, χειρογράφων, εἰκόνων καί λοιπῶν καλλιτεχνημάτων, ἀπαιτεῖ ἰδιαιτέρας συνθήκας διαφυλάξεως καί ὡς ἐκ τούτου τήν ἐξεύρεσιν πόρων.

6. Τά ἀρχαῖα κτίρια ἔχουν ἀνάγκην συχνῶν ἐπισκευῶν, αἱ ὁποῖαι ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, λόγῳ τοῦ κόστους τῆς μεταφορᾶς τῶν ὑλικῶν, εἶναι πολύ ἀκριβότεραι ἀπό ὅ,τι εἰς τόν κόσμον. Χορηγίαι, κρατικαί ἤ ἐκ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, καλύπτουν ἕνα μικρόν μόνον μέρος τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν.

7. Διά τήν συντήρησιν τῶν δασοδρόμων (ζωνῶν πυρασφαλείας) ἀπαιτοῦνται ἐπίσης πολλά ἔξοδα.

8. Οἱ ἀρσανάδες ἐπίσης τοῦ Ἁγίου Ὄρους (τά λιμανάκια) συχνά χρήζουν στερεώσεως, ἀπαιτούσης ὑψηλάς δαπάνας.

Αἱ ἀνωτέρω ἀνάγκαι καί πολλαί ἄλλαι ἐκτάκτως παρουσιαζόμεναι ἀπαιτοῦν ὑψηλόν κόστος διά τήν ἀντιμετώπισίν των. Ἐάν ἡ Πολιτεία ἀνελάμβανε τήν φύλαξιν τῶν μνημείων καί τῶν θησαυρῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, διά τήν ὁποίαν σήμερον μεριμνοῦν οἱ μοναχοί, θά ἐχρειάζετο νά καταβάλλῃ πολύ περισσότερα ἔξοδα ἀπό τούς ζητουμένους σήμερον φόρους.

Διαβεβαιοῦμεν ὅτι, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, τά τακτικά ἔσοδα τῶν Ἱερῶν Μονῶν πρό τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ἐπαρκοῦσαν μόνον διά τάς στοιχειώδεις ἀνάγκας αὐτῶν, καί ὄχι διά τήν προσθήκην νέων κτισμάτων ἤ ἐξαρτημάτων. Σήμερον μετά τήν οἰκονομικήν κρίσιν καί τήν ἐπιβληθεῖσαν βαρυτάτην φορολογίαν αἱ Ἱεραί Μοναί εἶναι καταδικασμέναι εἰς τόν ἐξ ἀσφυξίας θάνατον. Τά κτίρια θά ἐρειπώνουν, ἡ διαφύλαξις τῶν κειμηλίων θά εἶναι ἐλλιπής, ἡ φιλοξενία Ἑλλήνων καί ξένων θά εἶναι προβληματική. Ἐάν ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ἐνδιαφέρεται νά διατηρηθῇ τό Ἅγιον Ὄρος, ὄχι μόνον ὡς τό μοναδικόν Μοναστικόν Κέντρον τοῦ κόσμου, ἀλλά καί ὡς Ἵδρυμα μεγάλης ἐθνικῆς καί πολιτισμικῆς κληρονομίας, ἄς σκεφθῇ καί λάβῃ τήν ἀπόφασιν περί βαρείας φορολογήσεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Πηγή: http://www.grigoriou.monastery.gr/Epikaira_arthra/Η%20ΒΑΡΥΤΑΤΗ%20ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΣ%20ΤΟΥ%20ΑΓΙΟΥ%20ΟΡΟΥΣ.htm

Και από: http://www.alopsis.gr/index.php

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel