Ζωηφόρος

Το "Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών" για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Α. Ο ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ,

Ο ΜΠΕΝΙΤΟ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ, ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ

ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

 

1. ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τὰ νέφη τοῦ Β΄Παγκοσμίου πολέμου εἶχον ἀρχίσει νὰ καλύπτουν τὸν οὐρανὸν τῆς Εὐρώπης. Ὅμως εἰς ἀρκετὰς χώρας ἀκόμη ὁ πόλεμος ἐφαίνετο μακρυνὴ ἐφιαλτικὴ ἰδέα, ὅπως παραδείγματος χάριν εἰς τὴν Ἑλλάδα.

Πράγματι, ὅλα ἐφαίνοντο εἰρηνικὰ εἰς τὴν Ἑλλάδα. Καὶ μάλιστα, παραπλανητικῶς, τὴν 27ην Ὀκτωβρίου 1940 ἔλαβε χώραν εἰς τὸ θέατρον «Ὀλύμπια» πανηγυρικὴ παράστασις τοῦ μελοδράματος τοῦ διασήμου Ἰταλοῦ συνθέτου Πουτσίνι «Μadam Βutterfly».

Μετὰ τὴν παράστασιν ἐπηκολούθησε μεγάλη δεξίωσις εἰς τὴν ἐν Ἀθήναις ἰταλικὴν Πρεσβείαν, ὅπου εἶχον συγκεντρωθῆ οἱ ἐπίσημοι προσκεκλημένοι τῆς προηγηθείσης παραστάσεως. Εἰς τὴν αἴθουσαν δεξιώσεως τῆς Πρεσβείας ἦσαν ἀνηρτημέναι ἡ ἰταλικὴ καὶ ἡ ἑλληνικὴ σημαία καὶ εἰς τὴν τεραστίαν «τούρταν» ἦτο φιλοτεχνημένη ἡ ἐπιγραφή : «Ζήτω ἡ Ἑλλάς» !!!

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς δεξιώσεως καὶ ἐνῷ ἀπεκρυπτογραφεῖτο τὸ τελεσίγραφον τοῦ Μουσολίνι διὰ νὰ παραδoθῇ ἡ Ἑλλάς, ὁ Ἰταλὸς Πρέσβυς Γκράτσι ἔπλεκε τὰ ἐγκώμια τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἑλληνος Πρωθυπουργοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ, μέχρις ὅτου ἀναχωρήσῃ τὴν 12ην μεταμεσονύκτιον ὥραν.

Τὴν αὐγὴν ἐκείνην -3 ὧρες μετὰ τὰ ἐγκώμια- μετέβη ὁ Πρέσβυς Γκράτσι εἰς τὴν κατοικίαν τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ εἰς τὴν Κηφισιὰν καὶ τοῦ ἐπέδωσεν τὸ ἕτοιμον τελεσίγραφον: «Ἐὰν ἡ Ἑλλάς δὲν διευκολύνῃ τὴν κατάληψιν στρατηγικῶν σημείων Αὐτῆς, ὅπως τὴν νῆσον Κέρκυραν καὶ λιμένας της, ὡς π.χ .Θεσσαλονίκης, Πειραιῶς, Κρήτης κ.λπ., ἡ Ἰταλία μετὰ ἀπὸ 3 ὧρας θὰ κηρύξῃ τὸν πόλεμον ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος».

Ὁ Ἰωάννης Μεταξὰς εἶπεν ἀμέσως τὸ ἡρωικὸν καὶ κοσμοσωτήριον ΟΧΙ εἰς τὸ ἰταμὸν τοῦτο τελεσίγραφον καὶ ἔσπευσε νὰ εἰδοποιήσῃ τὸν βασιλέα, τὸ Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Στρατοῦ καὶ ἐκάλεσε διὰ τὴν 5ην πρωινὴν τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον, διὰ νὰ στεφθῇ μὲ ἐπιτυχίαν τὸ κοσμοσωτήριον τοῦτο ΟΧΙ, ἐπικοινωνήσας καὶ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν, μακαριστὸν κυρὸν Χρύσανθον, διὰ νὰ ζητήσῃ τὴν εὐλογίαν τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποίαν ἔδωσεν ἀμέσως ὁ Μακαριώτατος διὰ ἐμπνευσμένου διαγγέλματός του πρὸς τὸν ἑλληνικὸν λαόν.

Πρὸ τῆς ἐκπνοῆς τοῦ τελεσιγράφου, ὁ ἄριστα ὠργανωμένος ἰταλικὸς στρατός, συγκεντρωμένος εἰς τὴν Ἀλβανίαν, πλησίον τῶν ἑλληνικῶν φυλακίων, ἄρχισε τὴν ἐπίθεσιν, διὰ νὰ δυνηθῇ τάχιστα νὰ καταλάβῃ ἐξαπίνης καίρια στρατηγικὰ σημεῖα μέχρι Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης κ.λπ.

Ὁ Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῶν Ἀθηνῶν μετέδιδεν στρατιωτικὰ ἐμβατήρια καὶ τὸν Ἐθνικὸν Ὕμνον μαζὶ μὲ τὸ λακωνικὸν ἀνακοινωθὲν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ: «Αἱ ἰταλικαὶ δυνάμεις προσβάλλουν ἀπὸ τῆς 5.30 πρωινῆς σήμερον τὰ ἡμέτερα τμήματα προκαλύψεως τῆς ἑλληνοαλβανικῆς μεθορίου. Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ πατρίου ἐδάφους».

2. Ο ΗΡΩΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ-ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ

Κατὰ τὴν χρονικὴν αὐτὴν στιγμήν, ὄχι μόνον ὁ Ἰωάννης Μεταξάς, ὁ Βασιλεὺς Γεώργιοςκαὶ τὸ ἑλληνικὸν Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Στρατοῦ καὶ οἱ στρατεύσιμοι, ἀλλὰ καὶ οἱ μὴ στρατεύσιμοι, γέροντες καὶ γραῖαι, μαθηταὶ καὶ μαθήτριαι ἀπέδειξαν ὅτι εἶναι γνήσιοι ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων∙ συμπεριεφέρθησαν ὅπως ὁ Λεωνίδας καὶ οἱ 300 Σπαρτιάται, οἱ ὁποῖοι ἀπήντησαν εἰς τὸν Ξέρξην, ποὺ ἀπῄτησε νὰ παραδώσουν τὰ ὅπλα των, «Μολὼν λαβέ», πίπτοντες καὶ οἱ 300 «τοῖς κείνων ρήμασι πειθόμενοι»∙ τὸ ἴδιον ἐπανέλαβε καὶ ὁ τελευταῖος Βυζαντικὸς Αὐτοκράτωρ ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος πρὸς τὸνΜωάμεθ τὸν Πορθητήν, ὁ ὁποῖος ἀπῄτησεν νὰ τοῦ παραδώσῃ τὰς κλείδας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλὰ ἔλαβε τὴν λίαν συγκινητικὴν ἀπάντησιν: «Δὲν εἶναι δικαίωμά μου, οὔτε κανενὸς ἄλλου νὰ παραδώσῃ τὴν Πόλιν. Εἴμεθα μάλιστα ἀποφασισμένοι ὅλοι ὁμοφώνως νὰ ἀποθάνωμεν ἀγωνιζόμενοι ὑπὲρ αὐτῆς».

Ὅλαι αὐταὶ αἱ ἀντιστάσεις τῆς Ἑλλάδος ἐναντίον ὅσων ἀπαιτοῦν τὰ ἐδάφη της, (γῆν καὶ ὕδωρ), ὡς π.χ. καὶ οἱ ἔνδοξοι Βαλκανικοὶ Πόλεμοι τοῦ 1912-13, ὁπότε ἀπηλευθερώθη ἡ Βόρειος Ἑλλὰς καὶ ἐδιπλασιάσθη, ἀποτελοῦν τὸ περιδέραιον τῆς Ἑλλάδος μὲ τοὺς πολυτίμους ἀδάμαντας, χάριν εἰς τὰς ὁποίας ἀντιστάσεις δύναται νὰ καυχᾶται ἡ Ἑλλάς. Οἱ πρόγονοί μας ἐνίκων χάριν τοῦ θάρρους, ποὺ τοὺς ἔδιδεν ἡ πεποίθησις εἰς τὸ δίκαιον καὶ ἡ ἀνάγκη ποὺ τοὺς ἐπέβαλλε νὰ ἀποδειχθοῦν πιστοὶ εἰς τὴν μακραίωνα ἱστορίαν, ἡ ὁποία τοὺς ἐδίδασκεν, ὅτι οὗτοι ἐγνώριζον ἀνέκαθεν νὰ ἀγωνίζωνται ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος, ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, ὑπὲρ τῆς ἠθικῆς καὶ τῆς δικαιοσύνης. Τοιουτοτρόπως ὅλος ὁ ἐλεύθερος κόσμος ποτὲ δὲν ἐθαύμασε ἄλλον λαόν διὰ τὴν ἀποφασιστικότητα καὶ τὴν αὐτοθυσίαν του, ὅσον τὸν ἑλληνικὸν λαόν. Ἀρχηγοὶ κρατῶν, κυβερνήσεις, διεθνῆ συνέδρια, ἐφημερίδες καὶ λοιπὰ Μ.Μ.Ε. ἔπλεκον τὸ ἐγκώμιον τῶν Ἑλλήνων, ὑποδεικνυομένων ὡςὑπόδειγμα γενναιότητος καὶ εὐψυχίας. Ἐπιγραμματικῶς ἔλεγον: «οἱ Ἕλληνες ἀνέκαθεν ἐπολεμοῦσαν ὡς ἥρωες, διὰ αὐτὸ πρέπει νὰ λέγωμεν ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν ὡς Ἕλληνες».

Ἐνῷ διὰ τὰ μεμονωμένα ἄτομα ὁ ἐγωισμὸς εἶναι ἀξιοκατάκριτος καὶ ἀποδοκιμαστέος, ἀντιθέτως δι᾿ ἕνα λαόν, δι᾿ ἕν ἔθνος, ἡ ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια εἶναι ἕν ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ διὰ τὴν ὕπαρξιν, τὴν αὐτονομίαν, τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν του. Ὁ Ἄγγλος κοινωνιολόγος Σπένζερ ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια εἶναι πάντοτε ἡ εὐγενεστέρα τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνικῶν ἀρετῶν. Ὄντως, ἄνευ τοῦ αἰσθήματος τῆς ἐθνικῆς ὑπερηφανείας τοῦ ἀνθρώπου διὰ κάθε τὶ ἐθνικὸν, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ νοηθῇ φιλοπατρία. Εἶναι ἀναγκαία ἡ ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια διότι διδάσκει τὸν ἄνθρωπον νὰ ἀγαπᾶ τὴν Πατρίδα του καὶ νὰ εἶναι ὑπερήφανος δι᾿ ὅλα τὰ εὐγενῆ ἀποτελέσματα, ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ Αὐτήν. Ὁ ἀτομικὸς ἐγωισμὸς εἶναι καταδικαστέος. Ἀντιθέτως, μόνον ὁ ἐθνικὸς ἐγωισμὸς εἶναι ὠφέλιμος διὰ τὸ σύνολον, διότι ἐξασφαλίζει τὴν ἀκεραιότητα καὶ τὴν ἐλευθερίαν ἑνὸς Ἔθνους. Ἡ ρῆσις τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων «πᾶς μὴ Ἕλλην βάρβαρος» εἶχε ἀκριβῶς τὴν ἔννοιαν τῆς ἐθνικῆς ὑπερηφανείας. Ἡ ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι τὸ αἴσθημα τῆς ἐθνικῆς ὑπερηφανείας τῶν Ἑλλήνων εἶχε ἀγαθὰ ἀποτελέσματα, ἀντιθέτως ἡ ἔλλειψις ἐθνικοῦ ἐγωισμοῦ καὶ αὐτοπεποιθήσεως ἑνὸς λαοῦ εἶναι λίαν ἐπικίνδυνον διὰ τὸν λαὸν τοῦτον, διότι ματαιώνει πᾶσαν πρόοδον καὶ ἀνάπτυξιν καὶ ἐκθέτει εἰς κίνδυνον τὰ ἐθνικὰ δίκαια, καθότι ὁ τολμηρότερος γειτονικὸς λαὸς εὑρίσκει τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἀπειλήσῃ τὸν λαὸν τοῦτον, ἐπειδὴ ἡ ἀδυναμία προκαλεῖ τὴν πλεονεξίαν καὶ τὴν θρασύτητα τῶν γειτόνων. Λαοὶ ποὺ ἐντρέπονται διὰ τὴν καταγωγήν των καὶ στεροῦνται ἐθνικῆς ὑπερηφανείας ἐκτίθενται εἰς κινδύνους. Ὁ λαὸς ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ὑποτιμᾶ ὅ,τι εἶναι ἰδικόν του, ὅ,τι εἶναι ἐθνικὸν καὶ θαυμάζει τὰ τῶν ξένων, ἀπογοητεύεται καὶ μαραίνεται.

Βεβαίως ἡ ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἔχῃ νοσηρὰς ἐθνικιστικὰς τάσεις καὶ νοσταλγίας. Διὰ τοὺς Ἕλληνας ἡ ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια ἦτο ἀπηλλαγμένη ἀπὸ τοιαύτας κατακτητικὰς νοσταλγίας καὶ ἀποικιοκρατικὰς προσδοκίας, ἀλλὰ ἡ ὑπεράσπισις τῆς πατρίδος των καὶ ἐν γένει οἱ ἀγῶνες των ἐγένοντο μὲ καθαρῶς ἐκπολιτιστικὰς καὶ εἰρηνικὰς προσπαθείας. Ὁ Ἕλλην ἐμάχετο ὄχι ὡς πλανητάρχης, ἀλλὰ ὡς θεμελιωτὴς τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς εἰρήνης εἰς τὴν ἀνθρωπότητα, ὅπως ὁ ποιητὴς διατυπώνει: «ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλιν φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».

3. ΤΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΥΛΟΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΤΟΥ«ΑΞΟΝΟΣ» ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἤδη ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τοῦ θέρους τοῦ 1940 ἡ Γερμανία καὶ ἡ μαχομένη ἔκτοτε παρὰ τὸ πλευρόν της Ἰταλία ἔχουν οὐσιαστικῶς κατακτήσει τὴν Εὐρώπην ὁλόκληρον, δεδομένου ὅτι ἡ ἑτέρα μεγάλη δύναμις ἡ Ἡνωμένη Σοβιετικὴ Ρωσσία ἦτο συνδεδεμένη μετὰ τῆς Γερμανίας, διὰ συμφώνου μὴ ἐπιθέσεως. Κατὰ συνέπειαν οἱ πράκτορες τῆς Σοβιετικῆς Ρωσσίας διέτασσον τὰ κατὰ τόπους κομμουνιστικὰ κόμματα νὰ τηροῦν εὐμενῆ πρὸς τὴν Γερμανίαν οὐδετερότητα. Τοιοτοτρόπως, ἀφ ἑνὸς μὲν ἡ Γαλλία, τὸ Βέλγιον, τὸ Λουξεμβοῦργον, ἡ Ὁλλανδία, ἡ Δανία, ἡ Νορβηγία, ἡ Πολωνία εἶχον καταληφθῆ ἀπὸ τὴν Γερμανίαν, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ αἱ χῶραι τῆς νοτιανατολικῆς Εὐρώπης καὶ τῆς βαλκανικῆς χερσονήσου, δηλαδὴ ἡ Οὐγγαρία, ἡ Ρουμανία καὶ ἐπιμέρους ἡ Νοτιοσλαβία καὶ ἡ Βουλγαρία, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως εἶχον ἐκδηλώσει εἰς τὸν ἄξονα οὐδετερότητα ἔναντι ὁποιασδήποτε πολιτικῆς ἐπιχειρήσεως τοῦ ἄξονος κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Ἡ Ἀλβανία ἦτο ἤδη ἀπὸ τὴν 7ην Ἀπριλίου 1939 τμῆμα τοῦ ἰταλικοῦ ἐδάφους, εἰδικῶς προωρισμένον διὰ τὴν ἐξαπόλυσιν τῆς ἐπιθέσεως ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος.

Μὲ τὴν κατάληψιν τῆς Γαλλίας ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς καὶ Ἰταλοὺς ἡ Τουρκία δὲν ἤθελε νὰ ἐφαρμόσῃ τὴν ἀγγλογαλλοτουρκικὴν συμφωνίαν τῆς 19ης Ὀκτωβρίου 1939. Ἡ Γερμανία ἐπετίθετο ἀρχικῶς καὶ ἐναντίον τῆς Ἀγγλίας.

Ὁ «ἄξονας» κυριαρχοῦσε εἰς τὴν Μεσόγειον καὶ αἱ ἰταλικαὶ δυνάμεις εἶχον καταλάβει τὴν Αἰθιοπίαν καὶ εἶχον ἀπωθήσει τὰς ἀμυντικὰς βρεττανικὰς δυνάμεις εἰς τὴν Λιβύην καὶ εἰς  τὴν Αἴγυπτον εἰς βάθος 100 χιλιομέτρων.

Κατὰ συνέπειαν ἡ Ἑλλὰς δὲν θὰ ἠμποροῦσε, ἐν περιπτώσει πραγματοποιήσεως τῶν ἰταλικῶν ἐπιθετικῶν προθέσεων νὰ ὑπολογίζῃ εἰς οὐδεμίαν σχεδὸν ἔξωθεν ἐνίσχυσιν, ἀπὸ ἐκείνας τὰς ὁποίας ὑπὸ ἄλλας συνθήκας θὰ τῆς ἐπέτρεπον αἱ συμμαχίαι καὶ τὰ σύμφωνά της.

Παρ᾿ ὅλον ὅτι ἡ Ἑλλὰς προεκλήθη προσβληθεῖσα μὲ τὴν ὕπουλον βύθισιν τῆς «Ἕλλης» εἰς τὴν Τῆνον τὴν 15ην Αὐγούστου 1940, ἐν τούτοις ἀπέφευγε πᾶσαν σύγκρουσιν μὲ τὸν Μουσολίνι καὶ προσεπάθει, ὅσον τὰ οἰκονομικά της ἐπέτρεπον εἰς αὐτὴν νὰ ὀργανωθῇ.

Ὁ Μουσολίνι, ἠνωχλημένος ἐκ τῶν ἐπιτυχιῶν τοῦ Γερμανοῦ δικτάτορος μὲ τὰς νικηφόρους νίκας-πολέμους ἀστραπῆς ἐναντίον τῶν γειτόνων του (Τσεχοσλοβακία, Πολωνία, Κάτω Χῶραι, Γαλλία), ἐπεθύμει νὰ καταλάβῃ ὡρισμένας περιοχὰς τῆς Ἑλλάδος, πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ γοήτρου του, καὶ πρὸς ἀναβίωσιν τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Ἄνευ συνεννοήσεως μετὰ τοῦ Χίτλερ, ἐκάλεσε τοὺς στρατιωτικούς του συμβούλους καὶ ἔδωσεν εἰς αὐτοὺς τὴν ἐντολὴν νὰ παρασκευάσουν ἐπίθεσιν κατὰ τῆς Ἑλλάδος.

Ὡς ἀποκαλύπτει ὁ Οὐΐνστων Τσῶρτσιλ, εἰς τὰ Ἀπομνημονεύματά του, ὁ Μουσολίνι, εἰς τὰς ἐπιφυλάξεις τῶν πολεμικῶν του συμβούλων καὶ εἰς τὰς ἀπαισιοδόξους προβλέψεις, εἰς τὰς ὁποίας προέβαιναν οὗτοι διὰ τυχὸν ἐπίθεσιν κατὰ τῆς Ἑλλάδος, ἔλεγεν ἐπιμένων πάντοτε εἰς τὴν ἐπίθεσιν ὅτι: «προτιμᾷ νὰ γίνῃ Ἕλλην, παρὰ νὰ δεχθῇ τὸ ὄνειδος νὰ εἶναι ἀρχηγὸς Ἰταλῶν, οἱ ὁποῖοι φοβοῦνται τοὺς Ἕλληνας».

Μανθάνοντες οἱ Γερμανοὶ τὰς ἐνεργείας αὐτὰς τοῦ Μουσολίνι, ἐπεζήτουν νὰ τὸν ἀποτρέψουν ἀπὸ ἐπίθεσιν κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Ἐγένετο μάλιστα εἰς τὴν ἰταλικὴν πόλιν Μπρέννερ, εἰς τὰς ἰταλικὰς Ἄλπεις, καὶ μία προσωπικὴ συνάντησις Μουσολίνι-Χίτλερ, διὰ νὰ δυνηθῇ ὁ Χίτλερ, νὰ ἀποτρέψῃ τὸν κατὰ τῆς Ἑλλάδος πόλεμον τῶν Ἰταλῶν. Ἀπεναντίας ὁ Ἰταλὸς δικτάτωρ ἤθελε νὰ θέσῃ τὸν Χίτλερ πρὸ τετελεσμένου γεγονότος, καὶ πρὸς τοῦτο ἔλεγε εἰς τὸ περιβάλλον του: «μήπως ὁ Χίτλερ ἐνημερώνει ἡμᾶς διὰ τὰ ἑκάστοτε σχέδια του καὶ ἐπιχειρήσεις του; Διατὶ λοιπὸν νὰ τὸν ἐνημερώνωμεν ἡμεῖς;» Πρὸς τοῦτο ἔδωσε διαταγὰς νὰ γίνῃ ἡ ἐπίθεσις κατὰ τὴς Ἑλλάδος καὶ μάλιστα κατὰ τὴν νύκτα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, ἐνωρίτερον τῆς παρελεύσεως 3 ὡρῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τοῦ τελεσιγράφου πρὸς τὸν Ἰωάννην Μεταξάν. Κατὰ τὴν συνάντησιν Χίτλερ Μουσολίνι εἰς τὸ Μπρέννερ τὸ ἑσπέρας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 ἀνήγγειλεν ὁ Μουσολίνι ἐπιτυχίας τῶν Ἰταλῶν ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος.

4. Η ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ ΗΡΩΙΚΗΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τὸ ἰταλικὸν σχέδιον ἐστηρίζετο εἰς τὸν ἀστραπιαῖον πόλεμον. Ἀλλὰ δὲν ὑπελόγιζεν εἰς τὴν ἀστραπιαίαν καὶ αὐθόρμητον ἐκδήλωσιν τῆς δυναμικότητος τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς καὶ εἰς τὴν ἀντίστασιν τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι εἶχον πίστιν εἰς τὸν Θεὸν καὶ ἐπίστευον εἰς τὰ πεπρωμένα τῆς Φυλῆς μας (Πατρίς, Θρησκεία καὶ Οἰκογένεια). Τὸ Ἔθνος ἠγέρθη σύσσωμον καὶ πειθαρχημένον νὰ ἀγωνισθῇ ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν μέχρι καὶ τῆς τελικῆς νίκης. Τὸ μέγιστον πρόβλημα ὅμως ἦτο τὸ οἰκονομικὸν διὰ τὴν οἰκονομικὰ ἐξησθενημένην Ἑλλάδα, λόγῳ τοῦ Α΄Παγκοσμίου Πολέμου καὶ τῆς ἐπακολουθησάσης περιθάλψεως καὶ οἰκονομικῆς στηρίξεως τοῦ 1.500.000 Ἑλλήνων, ποὺ ἐξερριζώθησαν ἀπὸ τὴν Μικρὰν Ἀσίαν καὶ τὸν Πόντον∙ ἦτο ὀξύτατον τὸ πρόβλημα τοῦ ἐφοδιασμοῦ τῶν στρατιωτῶν μας μὲ πυρομαχικὰ καὶ τρόφιμα. Ἡ διοίκησις τοῦ Στρατοῦ κάμνει τότε ἀπεγνωσμένην ἔκκλησιν πρὸς τοὺς μὴ στρατευθέντας γέροντας, γραίας, νέους, νεάνιδας καὶ γυναῖκας, ἰδίως τῆς περιοχῆς τῆς Πίνδου, νὰ βοηθήσουν διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς κινδυνευούσης Πατρίδος, τόσον οἱ ἴδιοι, ὅσον ὁμοῦ μὲ τὰ ὑποζύγιά των διὰ τὸν ἐφοδιασμὸν τῶν πολεμιστῶν.

Αὐτὸ ὅμως ἤδη τὸ εἶχαν συνειδητοποιήσει καὶ ἀρχίσει οἱ αὐτοεπιστρατευθέντες κάτοικοι ὅλης τῆς Ἑλλάδος, ἰδίως τῆς Πίνδου. Οἱ ξένοι ἀνταποκριταὶ τῶν Μ.Μ.Ε. μετέδιδαν ὅτι εἶχον μείνει ἔκπληκτοι ἀπὸ τὸ συγκινητικώτατον θέαμα, νὰ βλέπῃ κανεὶς φάλαγγες ἀπὸ παιδιά, γέροντες καὶ ἰδίως γυναῖκες, νέες καὶ γραῖες, φορτωμένους μὲ πυρομαχικὰ καὶ τρόφιμα νὰ ἀναρριχῶνται τὰς κρημνώδεις χαράδρας τῆς Πίνδου, μέχρις ὕψους 2.500 μέτρων, καὶ νὰ κατέρχωνται εἰς τὰς λίαν δυσβάτους δασώδεις χαράδρας τῆς Πίνδου μὲ τὴν χαρὰν καὶ τὴν ἱκανοποίησιν ζωγραφισμένην εἰς τὸ μέτωπόν των, διὰ νὰ ἐφοδιάσουν τὰ μαχόμενα εἰς τὰ ἀπρόσιτα ὕψη, εἰς τὰς βουνοκορφὰς τῆς Πίνδου, ἑλληνόπουλα (ἴδ. Ὀπισθόφυλλον).

Νέαι καὶ γραῖαι ἡρωίδες ἑλληνίδες μοχθοῦν νυχθημερὸν διὰ νὰ ἀνοίξουν διόδους εἰς τὰς χιονισμένας περιοχάς, διὰ νὰ δύνανται νὰ μεταφέρουν πολεμοφόδια καὶ τρόφιμα εἰς τὸν στρατόν. Ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἐγκαταλείπουν τὰς οἰκίας των, τὰς ἀγροτικάς των ἐργασίας καὶ σπεύδουν προθύμως εἰς τὰς βουνοκορφὰς διὰ νὰ ἐργασθοῦν, νὰ δημιουργήσουν ἀναχώματα, διὰ νὰ καλύπτωνται οἱ ἀγωνιζόμενοι διὰ τὴν ἐλευθερίαν τῆς Πατρίδος στρατιῶται.

Ἠχοῦσεν ὅμως καὶ τὸ σωτήριον «ΑΕΡΑ» μὲ τὸν πανεθνικὸν συναγερμὸν τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν καθολικὴν πίστιν των εἰς τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν πατρίδα, καὶ μὲ τὴν προστασίαν τῆς μεγαλόχαρης Θεοτόκου, τὴν ὁποίαν οἱ εἰσβολεῖς καθύβρισαν μὲ τὸν τορπιλισμὸν τῆς «Ἕλλης» τὴν 15ην Αὐγούστου 1940 εἰς τὴν Τῆνον.

Οὕτω ἐπετεύχθη ἡ ἀπόκρουσις τοῦ ἀναισχύντου καὶ ἀλαζόνος εἰσβολέως. Ἡ ἧττα τῶν περιφήμων ἰταλικῶν μεραρχιῶν, ἀλπινιστῶν καὶ λοιπῶν μετεβλήθη εἰς πανωλεθρίαν καὶ ἡ ὀπισοοχώρησίς των μετετράπη εἰς φυγήν. Καταδιώκονται ἀπὸ τοὺς τσολιάδες μας μὲ τὴν πολεμικὴν ἰαχὴν καὶ τὸ φλογοβόλον σύνθημα «ΑΕΡΑ», «βάλλοντες τὰ πόδια εἰς τὰ αὐτιά»καὶ ἐγκαταλείποντες ὅπλα, πολεμοφόδια, τραυματίας, μεταγωγικά, νοσοκομεῖα, τὰ πάντα εἰς τοὺς Ἔλληνας. Ἡ μία πόλις μετὰ τὴν ἄλλην εἰς τὴν Βόρειον Ἤπειρον ἀπελευθερώνονται ἀπὸ τὸν ἰταλικὸν κατοχικὸν στρατὸν. Αὐτὴ ἡ ἐποποιΐα τῶν Ἑλλήνων ἀποτελεῖ τὴν πρώτην νίκην κατὰ τὸν Β΄Παγκόσμιον Πόλεμον τοῦ ἐλευθέρου κόσμου καὶ θὰ ἐπηρεάσῃ ἀποφασιστικῶς τὴν ὅλην ἔκβασιν τοῦ ἀγῶνος καὶ τὸν θρίαμβον τῆς ἰδέας, καταρρίπτουσα τὸν μύθον τοῦ ἀτρώτου «ἄξονος» καὶ προετοιμάζουσα τὴν κατάρρευσίν του.

Περίλυπος ὁ Μουσολίνι ἦλθε προσωπικῶς εἰς τὴν Ἀλβανίαν καὶ ἐξαπέλυσεν μεγάλην ἰταλικὴν ἐαρινὴν ἐπίθεσιν ἀπὸ 9ης ἕως 24ης Μαρτίου 1941, ἐπιδιώκων θεαματικὴν τινὰ νίκην κατὰ τῶν Ἑλλήνων

Β. Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βλέποντες οἱ ἐθνοσοσιαλιστὲςτῆς Γερμανίας τὴν ἀποτυχίαν καὶ τῆς ἐαρινῆς ἐπιθέσεως τοῦ ἰσχυροῦ φίλου των Μουσολίνι, διὰ νὰ ἐξαφανίσουν τὴν ἐντροπὴν αὐτήν, ἀπεφάσισαν τὴν ἐπίθεσιν ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος τὴν πρωίαν τῆς 6ης Ἀπριλίου 1941 καὶ ὥραν 5.15. Ἐπέδωσεν ὁ Πρέσβυς τῆς Γερμανίας εἰς τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργὸν διακοίνωσιν διαμαρτυρίας καὶ κηρύξεως πολέμου ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος μὲ τὸ πρόσχημα: «ἵνα διατηρηθῇ πλήρως ἡ ἐπιτευχθεῖσα ἀπομάκρυνσις τῆς Ἀγγλίας ἀπὸ τὴν ἠπειρωτικὴν Εὐρώπην».

Πρὸς τοῦτο αἱ ἰσχυρόταται γερμανικαὶ δυνάμεις ἤρχισαν ἀμέσως νὰ ἐπιτίθενται παντοιοτρόπως ἐναντίον τῶν ὀχυρῶν εἰς τὰ σύνορα τῆς Θράκης καὶ τῆς Μακεδονίας. Μέσῳ τοῦ Μοναστηρίου διῆλθον τὰ σχεδὸν ἀφύλακτα ἑλληνογιουγκο-σλαβικὰ σύνορα καὶ τὴν 9ην Ἀπριλίου 1941 κατέλαβαν τὴν Θεσσαλονίκην. Λόγῳ τῶν συνεχῶν προελάσεων τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ, ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις μετὰ τοῦ Βασιλεως Γεωργίου Β’ μεταφέρουν τὴν ἕδραν των καὶ τὸν πόλεμον εἰς τὴν Κρήτην πρὸς συνέχισιν τοῦ ἀγῶνος δι᾿ ὅλων τῶν ὑπολειπομένων δυνάμεων. Μετὰ τὴν μάχην τῆς Κρήτης, ὁ Βασιλεὺς καὶ ἡ Κυβέρνησις μεταφέρουν τὴν 23ην Μαΐου 1941 τὴν ἕδραν των εἰς τὸ Κάϊρον καὶ ἀπὸ ἐκεῖ συνέχισαν τὸν πόλεμον ἐναντίον τοῦ «ἄξονος».

Ὅπως καὶ κατὰ τὴν ἀρχαιότητα οἱ Ἕλληνες συνέτριψαν τὰς ἀηττήτους πολλαπλασίας καὶ πανόπλους στρατιὰς τῶν βαρβάρων τῆς Ἀσίας εἰς τὸν Μαραθώνα καὶ τὴν Σαλαμῖνα, τοιουτοτρόπως καὶ τὸ 1940 καὶ 1941 οἱ ὀλιγοστοὶ Ἕλληνες συνέτριψαν καὶ κατῄσχυνον τὴν ὑπερηφάνειαν τοῦ ἄξονος καὶ ἰδίως τῶν ἐπηρμένων ἰταλῶν φασιστῶν. Ἐγένοντο πρωτοπόροι καὶ ὁδηγοὶ εἰς τοὺς ἄλλους λαοὺς καὶ τοὺς ἐδίδαξαν ὅτι δὲν εἶναι ἀήττητος ἡ δύναμις τοῦ «ἄξονος», ἀρκεῖ νὰ μὴ φοβοῦνται τὸν «ἄξονα». Ἡ πανοπλία τοῦ «ἄξονος» ὑποχωρεῖ καὶ ὑποτάσσεται εἰς τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν ἀνδρείαν τῶν Ἑλλήνων. Ὁ θρίαμβος τῶν Ἑλλήνων ἀπέτρεψε τὴν Γιουγκοσλαβίαν καὶ τὴν Ἱσπανίαν νὰ προσχωρήσουν πρὸς τὸν «ἄξονα» καὶ ἐνεθάρρυναν τοὺς ἄλλους λαοὺς, ἰδίως τὴν Ρωσσίαν νὰ ἀντισταθῇ. Μὲ τὴν ἀπασχόλησιν ἐπιλέκτων γερμανικῶν δυνάμεων εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ ἰδίως εἰς τὴν Κρήτην, ἐβοήθησε ἡ Πατρίς μας τὴν Σοβιετικὴν Ἕνωσιν νὰ ἀντισταθῇ καὶ νὰ κατατροπώσῃ τοὺς ἀρειανοὺς τοῦ ἐθνοσοσιαλισμοῦ.

Ὀφείλεται τιμὴ καὶ δόξα-κλέος εἰς τὴν ἀνδρείαν καὶ ἀρετὴν τῶν Ἑλλήνων, ποὺ ἐνεψύχωσαν ὅλους τοὺς λαοὺς νὰ ἀντισταθοῦν καὶ νὰ ἀγωνισθοῦν διὰ τὴν ἐλευθερίαν των, τὸν πολιτισμόν των καὶ τὴν πρόοδόν των.

Ὀφείλεται τιμὴ καὶ δόξα εἰς ὅλους τοὺς Ἕλληνας, οἱ ὁποῖοι ἡνωμένοι καὶ πιστοὶ εἰς τὸν ἑλληνοχριστιανικὸν πολιτισμὸν, ἠμύνθησαν ἐπιτυχῶς καὶ περιέσωσαν τὸν ἑλληνοχριστιανικὸν πολιτισμὸν καὶ ἐνεθάρρυναν ὅλους τοὺς λαοὺς νὰ ἀγωνίζωνται διὰ τὰ ἰδανικὰ τῆς Ἐλευθερίας, τῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς Εὐημερίας.

Αὐτὴν τὴν ἀρετήν, τὸν ἡρωισμὸν τῶν Ἑλλήνων ἀνεγνώρισαν ὅλοι οἱ νουνεχεῖς ἡγέτες καὶ πολιτισμένοι λαοὶ καὶ ἐπανελάμβανον: «Οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν ὡς ἥρωες καὶ ἡμεῖς θὰ λέγωμεν οἱ ἥρωες πολεμοῦν ὡς Ἕλληνες».

Ὅπως προείπομεν, ἀκόμη καὶ τὰ μικρὰ παιδιὰ ἀκούοντα τὴν προσβολὴν ποὺ μᾶς ἔκαναν οἱ Ἰταλοὶ μὲ τὴν βύθισιν τῆς «Ἕλλης» εἰς τὴν Τῆνον, τὴν ποταπὴν ἐπίθεσιν τῶν φασιστῶν τοῦ Μουσολίνι καὶ τῶν ἀρειανῶν τοῦ ἐθνοσοσιαλισμοῦ καὶ τὰς ἐπιτυχίας τῶν Ἑλλήνων τσολιάδων εἰς τὴν Πίνδον καὶ τὴν Ἀλβανίαν, ἀνεπτερώθη τὸ ἠθικόν των καὶ ὠργανώνοντο εἰς ὁμάδας ἀντιστάσεως ἐξοπλιζόμενα μὲ ξύλινα ὅπλα.

Εἰς τὸ ἐξώφυλλον δημοσιεύομε φωτογραφίαν τοῦ«ξυπόλητου τάγματος»παιδιὰ, τὰ ὁποῖα εἶχον παραταχθῆ νὰ ὑποδεχθοῦν τὸ Φθινόπωρον τοῦ 1944 τοὺς Ἄγγλους κατὰ τὴν ἀπόβασίν των εἰς τὸ Λουτράκι.

Ἡ ἐν λόγῳ φωτογραφία ἐλήφθη ἀπὸ τὸ Ἐπιτελεῖον τοῦ Συμμαχικοῦ Στρατοῦ καὶ εὑρίσκεται εἰς τὸ Βρετανικὸν Μουσεῖον. Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικὸν «Χριστιανικὴ ΑΓΑΠΗ» ἀριθ. φύλλου 415, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2008, τὴν ὁποίαν καὶ ἀναδημοσιεύομεν.

Τὸ «ξυπόλητο τάγμα» καὶ ὅλα τὰ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος ἐμπνεόμενα ἀπὸ τὰ ἰδεώδη τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, παρὰ τὴν πείναν καὶ τὴν δυστυχίαν, ποὺ ἐβίωνον, ἐν τούτοις ἐμψυχούμενα ἀπὸ τὰς αἰωνίους πνευματικὰς ἀξίας τῆς Φυλῆς μας, Πατρίδα, Θρησκείαν καὶ Οἰκογένειαν εἶχον τὸν ἡρωισμὸν νὰ ἀγωνίζωνται διὰ τὴν ἰδέαν, ὅπως καὶ οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι, οἱ ὁποῖοι ἠγωνίζοντο καὶ ὡς νικηταὶ ἐλάμβανον στέφανον δάφνης ἤ ἀγριελαίας. Διὰ τοῦτο ὁ Πέρσης στρατηγὸς Τριτανταίχμης, ὅταν ἤκουσεν μετὰ τὴν μάχην τῶν Θερμοπυλῶν ἀπὸ Ἕλληνας αἰχμαλώτους ὅτι οἱ Ἕλληνες εἰς τοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνας ἠγωνίζοντο ὄχι διὰ ὑλικὰς ἀμοιβάς, ἀλλὰ μόνον διὰ τὸν «κότινον» (στέφανον δάφνης ἤ ἀγριελαίας), ἀνεφώνησεν: «παπαί, Μαρδόνιε, κοίους ἐπ᾿ ἄνδρας ἤγαγες μαχησομένους ἡμέας, οἵ οὐ περὶ χρημάτων τὸν ἀγῶνα ποιοῦνται, ἀλλὰ περὶ ἀρετῆς» (Ἀλλοίμονον, Μαρδόνιε μὲ ποίους ἄνδρας μᾶς ἔφερες νὰ πολεμήσωμεν, ποὺ δὲν κάμνουν τοὺς ἀγῶνας των διὰ χρήματα, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀρετήν).

Γ. ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝΤΑ ΔΕΙΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ

ΕΙΣ ΠΙΝΔΟΝ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑΝ

Μὲ τὴν ἐπακολουθήσασαν κατάληψιν τῆς Ἑλλάδος ἡ Ἑλλὰς ὑπεχρεώθη νὰ «τρέφῃ» 250.000 Ἰταλοὺς στρατιώτας, 360.000 Γερμανοὺς καὶ 60.000 τῆς Βουλγἀρους, δηλαδὴ συνολικῶς 670.000 στρατιώτας. Καὶ οἱ μὲν Ἰταλοὶ καὶ Βούλγαροι, ὡς κατοχικὸς στρατός, ὑφήρπαζον τὰ ἀγαθὰ χωρὶς νὰ πληρώνουν, οἱ Γερμανοὶ ἐπέβαλλον εἰς τὴν Ἑλλάδα νὰ δανείσῃ τοὺς ἐθνοσοσιαλιστὰς τῆς ἀρειανῆς φυλῆς μὲ κατοχικὸν δάνειον 3,5 δισεκατομμυρίων δολλαρίων καὶ μὲ τὸ δάνειον αὐτὸ «ἠγόραζον» οἱ στρατιῶται τρόφιμα καὶ διάφορα ἀγαθὰ καὶ τὰ ἔστελλον εἰς τὴν Γερμανίαν. Συνεπείᾳ τούτων, οἱ Ἕλληνες δὲν εὕρισκον νὰ ἀγοράζουν τρόφιμα καὶ τοὺς «ἐθέριζε» ἡ πεῖνα. Εἰς τὰς πόλεις κάθε 50 ἤ 100 μέτρα ἐσωριάζοντο οἱ ἄνθρωποι λόγῳ τῆς πείνας καὶ τὰ «κάρα» τοῦ Δήμου διερχόμενα ἀπεκόμιζον τὰ πτώματα καὶ τὰ ἔθαπτον. Αὐτὸ τὸ περιβόητον δάνειον ποὺ ἐπεδικάσθη εἰς τὴν Ἑλλάδα νὰ τῆς τὸ ἐπιστρέψῃ ἡ Γερμανία (7 δισ. δολλάρια) ἀκόμη δὲν τὸ ἔλαβεν, λόγῳ ἐνδοτικῆς πολιτικῆς τῶν Ἑλλήνων κυβερνώντων καὶ εἶναι πρὸς τιμὴν τοῦ ἀντιστασιακοῦ κ. Ἐμμανουὴλ Γλέζου καὶ τῶν περὶ αὐτόν, ποὺ συνεχίζουν νὰ ἀγωνίζωνται διὰ τὴν καταβολήν-ἐπιστροφὴν τοῦ κατοχικοῦ δανείου…

Δ. Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΩΤΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΛΛΑ

ΟΥΡΑΓΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΠΟΛΑΒΑΣ-ΚΑΤΑΝΟΜΑΣ

Η ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΙΝ ΤΟΥ «ΑΞΟΝΟΣ»

Μὲ τὴν συμβολὴν τῆς Ἑλλάδος καὶ τὰς τεραστίας ἀνεκτιμήτους θυσίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος σύσσωμος καὶ ὁμόθυμα, ὡσὰν μία «γροθιὰ» ἡνωμένος, ἀντεστάθη ἡρωικῶς ἐναντίον τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ ἐθνοσοσιαλισμοῦ καὶ μὲ τὰ ἡρωικὰ κατορθώματά του ἐνεψύχωσεν ὅλους τοὺς λαοὺς νὰ ἀντισταθοῦν ἐναντίον τοῦ «ἄξονος», ἐσήμανεν ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους τῆς ἐξουθενώσεως τοῦ «ἄξονος». Ἐν τούτοις οἱ ἀγνώμονες «σύμμαχοι καὶ φίλοι» τῆς Ἑλλάδος ὄχι μόνον δὲν τὴν συμπεριέλαβον εἰς τὴν ὁμάδα τῶν ἀποφασιζόντων καὶ διατασσόντων, παραχωροῦντες εἰς τὴν Ἑλλάδα ἔστω τὴν Ἀλβανίαν, ὅπου ἡ Ἑλλὰς κατετρόπωσε τὸν φασισμόν, ἀλλὰ οὔτε κἄν ἀκόμη καὶ αὐτὰς τὰς ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων ἑλληνικὰς περιοχὰς δὲν τῆς τὰς διέθεσαν, ὡς π.χ. τὴν Βόρειον Ἤπειρον, τὴν Βόρειον Μακεδονίαν, ὅπου εἶναι σήμερον τὰ Σκόπια, τὴν Μακεδονία τοῦ Πιρίν-Βουλγαρία, τὴν Ἄνατολικὴν Θράκην καὶ τὴν Κύπρον μας. Ὄχι μόνον δὲν συμπεριεφέρθησαν οἱ σύμμαχοί μας φιλικά, ἔντιμα καὶ δίκαια, ἀλλὰ ἀπεναντίας ἐχθρικώτατα (ἔχθιστα), ὄχι μόνον τασσόμενοι πάντοτε ἐναντίον τῶν ἑλληνικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων εἰς τὰ διάφορα προβλήματα μὲ τοὺς γείτονάς μας, ἀλλὰ μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἐφαρμόζουν οἱ φίλοι μας («φίδια κολοβά») Ἄγγλοι φασιστικὰς μεθόδους διὰ νὰ καταπνίξουν εἰς τὸ αἷμα τοὺς ἐξεγερθέντας ἑλληνοκυπρίους, ποὺ ἐζητοῦσαν τὴν ἐλευθερίαν των καὶ τὴν ἕνωσιν μετὰ τῆς μητρὸς Ἑλλάδος, ὑποδαυλίζοντες καὶ ἐνισχύοντες ἀμέσως ἤ ἐμμέσως τοὺς Τούρκους νὰ ἐναντιώνωνται πάντοτε πρὸς τὰς δικαίας θέσεις καὶ ἀπόψεις τῆς Ἑλλάδος καὶ τασσόμενοι ἀμέσως ἤ ἐμμέσως ὑπὲρ τῶν ἐλεεινῶν συμπεριφορῶν τῶν γειτόνων μας, ὡς π.χ. Ἀλβανίας, Σκοπίων, Τουρκίας κ.λπ…

Τοιουτοτρόπως ἔχει ἀπόλυτον ἐφαρμογὴν ἡ λαϊκὴ παροιμία: «ἐὰν ἔχῃς τέτοιους φίλους, τὶ νὰ τοὺς κάνῃς τοὺς ἐχθρούς;»…

Ἤ ἡ ἑτέρα λαϊκὴ παροιμία: «-Ποιὸς σοῦ ἐξώρυξε τὸ μάτι; -Ὁ ἀδελφός μου! –Δι᾿ αὐτὸ εἶναι τόσο βαθειά!»…

Ὁ χρόνος ὅμως καὶ ὁ χῶρος οὐδόλως μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναφέρωμε πληθώραν ἄλλων ἀνησυχητικῶν παραδειγμάτων καὶ περιοριζόμεθα νὰ φιλοξενήσωμεν-ἀναδημοσιεύσωμεν μὲ μεγάλην χαράν τὸ σημαντικὸν ἄρθρον τοῦ ἐπιτίμου Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Βασιλείου Κόκκινου ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» τῆς 24ης Ὀκτωβρίου 2008 ἀφορῶν εἰς τὴν ἀχαριστίαν τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς.

Ε. Η ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ

Ὅταν οἱ περισσότεροι λαοὶ τῆς Εὐρώπης ὑπέκυπταν στὰ μηχανοκίνητα χιτλερικὰ στρατεύματα διαδοχικῶς καὶ ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν ( ἡ Γαλλία σὲ 43 ἡμέρες, ἡ Πολωνία σὲ 30, τὸ Βέλγιον σὲ 18, ἡ Ὁλλανδία σὲ 4, ἡ Γιουγκοσλαβία σὲ 3, ἡ δὲ Τσεχοσλοβακία καὶ ἡ Δανία σὲ 1 ἡμέρα), ἡ Ἑλλάδα τῶν 7,5 ἑκατομμυρίων κατοίκων ἀντιστάθηκε στὸν Ἄξονα ἐπὶ 219 ἡμέρες. Ἀπέκρουσε τὶς ἐπίλεκτες μεραρχίες τοῦ Μουσσολίνι στὰ Ἀλβανικὰ βουνὰ καὶ ἀπέσπασε τὸν θαυμασμὸ ὅλων τῶν ἡγετῶν τοῦ κόσμου, ἀκόμη καὶ αὐτοῦ τοῦ Χίτλερ. Ὁ τελευταῖος, ὁμιλῶν πρὸς τὸν γερμανικὸν λαὸ στὸ Ράιχσταγκ τὴν 4-5-1941, εἶπε:

«Χάριν τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας, ὀφείλω νὰ ἀναγνωρίσω, ὅτι μόνον οἱ Ἕλληνες ἐξ ὅλων τῶν ἀντιπάλων, ἐπολέμησαν μὲ γενναιότητα καὶ αὐτοθυσία. Καὶ αὐτοὶ οἱ ἐχθροί τους δὲν μποροῦν νὰ τοὺς ἀρνηθοῦν τὴν ἐκτίμησί τους».

Ἡ ἐκ τῶν ἐμπίστων τοῦ Χίτλερ Λένι Ρίφενσταλ, διάσημη σκηνοθέτις καὶ ἠθοποιὸς τῆς ἐποχῆς του, στὴν αὐτοβιογραφία της γράφει πὼς ὁ Χίτλερ τὴν 30η Μαρτίου 1944 τῆς εἶπε:

«Ἂν οἱ Ἰταλοὶ δὲν εἶχαν ἐπιτεθῆ κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ δὲν ἐχρειάζοντο τὴν βοήθειά μας, ὁ πόλεμος θὰ εἶχε λάβει διαφορετικὴ τροπή, θὰ εἴχαμε προλάβει νὰ κατακτήσουμε τὸ Λένινγκραντ καὶ τὴ Μόσχα, πρὶν ἐνσκήψῃ τὸ ρωσικὸ ψῦχος»!

Γίνεται αὐθεντικώτερη ἀναγνώρισι τῆς συμβολῆς τῆς Ἑλλάδος στὴν ἔκβασι τοῦ πολέμου; Γιὰ τὴν συμβολή της αὐτὴ εἶπαν:

• Στάλιν: «Λυποῦμαι διότι γηράσκω καὶ δὲν θὰ ζήσω πολὺ γιὰ νὰ εὐγνωμονῶ ἕνα λαό, τοῦ ὁποίου ἡ ἀντίστασι ἔκρινε τὴν ἔκβασι τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου».

• Τσώρτσιλλ: «Οἱ ἥρωες πολεμοῦν ὡς Ἕλληνες». Ὑποσχέθηκε δὲ στὴν Ἑλλάδα συμμετοχὴ στὰ κέρδη τῆς νίκης, εἰπών «θὰ μοιρασθοῦμε τὴν κοινὴ νίκη»!

• Ντὲ Γκώλλ: «Εἶναι ἀδύνατο νὰ δώσω τὸ πρέπον εὖρος τῆς εὐγνωμοσύνης ποὺ αἰσθάνομαι γιὰ τὴν ἡρωικὴ ἀντίστασι τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἡγετῶν τῆς Ἑλλάδος».

• Ροῦσβελτ: «Ἡ ἀσύλληπτη ἀντίστασι τῆς Ἑλλήνων, ἀποτελεῖ ἕνα κοσμοϊστορικὸ ὁρόσημο, ποὺ δὲν θὰ πρέπῃ ποτὲ νὰ ξεχνοῦν οἱ ἡγέτες καὶ οἱ λαοὶ τοῦ πλανήτη μας»!

Τὸ ἐλησμόνησεν ὅμως -ἀλλοίμονο- ὁ σημερινὸς διάδοχος τοῦ ἀειμνήστου Ροῦσβελτ, πρόεδρος τῆς ΗΠΑ κ. Μπούς. Τὰ μέλη τῆς Κυβερνήσεως του προσπαθοῦν νὰ προωθήσουν τὰ πλέον σχιζοφρενικὰ σχέδια σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος. Χάριν τῶν ἀπογόνων ἐκείνων ποὺ ὑπεδέχθησαν τοὺς Ναζιστὲς ὡς ἀπελευθερωτὲς (ὑπάρχουν σχετικὰ ντοκυμανταίρ), στὴ συνέχεια δὲ ἔγιναν ὄργανα τῆς πλέον στυγνῆς δικτατορίας των αἰώνων, τῆς Σταλινικῆς. Ὑπὸ τὴν ἀδράνεια κάποιων Ἑλλήνων πολιτικῶν, κατωτέρων τῶν περιστάσεων. Γιατί οὐδέποτε ἀπετόλμησαν νὰ ἐπικαλεσθοῦν τὴν συμμετοχὴν τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς στοὺς ἀγῶνες τῆς ἀνθρωπότητος ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δημοκρατίας, ὅπως καὶ τὴν πνευματικὴ προσφορά της. Ἀκόμη καὶ σήμερα δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα ἀπὸ τὰ 352 Πανεπιστήμια τῆς ΗΠΑ χωρὶς Ἕλληνα καθηγητή.

Κανένας ἀπὸ τοὺς πολιτικούς μας αὐτούς, δὲν διδάχθηκε ἀπὸ τὸ παράδειγμα τοῦ μεγάλου Κρητός, ποὺ ἀντιμετώπιζε τοὺς ἡγέτες τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν μὲ ἀπαράμιλλο θάρρος, ἀξιοπρέπεια καὶ πεῖσμα. Ἀντίθετα, δὲν διακρίνεται γιὰ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἡ συμπεριφορὰ πολλῶν σημερινῶν πολιτικῶν ἔναντι τῆς ἰσχυρῶν τοῦ Πλανήτη.

Οἱ Σκοπιανοὶ διαδίδουν ἀνερυθρίαστα, μὲ ὅλα τὰ μέσα, τὸ σκανδαλῶδες ψεῦδος τῆς καταγωγῆς τους ἀπὸ τὸ Μέγα Ἀλέξανδρο, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὶς ἐπεκτατικὲς βλέψεις τους σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος, μὲ ὄχημα τὸ κλοπιμαῖο ὄνομά τους. Ἀλλὰ ἐμεῖς δὲν προβάλλουμε τὰ ἱστορικὰ δίκαιά μας. Οὔτε ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγνοοῦντες τὴν Ἱστορία ξένους, μὲ τὴ λογικὴ ὅτι « δὲν ἀσχολούμεθα μὲ γνωστὰ ἱστορικὰ γεγονότα»! Ὁποία ἀφέλεια. Ὅταν ἀγνοοῦν τὴν Ἱστορία ἀκόμη καὶ Ἕλληνες, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι γνῶστες αὐτῆς, ἔχουμε τὴν ψευδαίσθησι ὅτι θὰ τὴν γνωρίζουν οἱ ἐκπρόσωποι ἀπομακρυσμένων χωρῶν τῆς γῆς;

Ἡ ἠθικὴ ἀσυνέπεια τῆς σημερινῆς ἀμερικανικῆς ἡγεσίας, ἔφθασε μέχρι τοῦ σημείου νὰ μεθοδεύῃ τὴν ἀναγνώρισι ἀνύπαρκτης «μακεδονικῆς ἐθνικότητας καὶ γλώσσας» στοὺς Σλάβους τῆς Σκοπίων, κατὰ πλήρη διαστροφὴ τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἀναμφισβητήτων ἱστορικῶν δεδομένων. Αὐτὸ προέκυψε ἀπὸ πρόσφατη δημοσίευσι ἐγγράφου τῆς Ἀμερικανίδος Πρέσβειρας τῶν Σκοπίων πρὸς τὸ Σταίητ Ντηπάρτμεντ. Ἡ εἰσήγησίς της ἀπετέλεσε τὴν βάσι τῶν τελευταίων προτάσεων τοῦ ἀνεκδιηγήτου μεσολαβητῆ κ. Νίμιτς, ὀργάνου τῆς φιλοσκοπιανῶν Ἀμερικανῶν. Καὶ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα, μποροῦμε ἄραγε νὰ διεισδύουμε στὰ ἀρχεῖα τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ καὶ τῆς Πρεσβείας τῆς ΗΠΑ εἰς τὰ Σκόπια; Ἀμφίβολο! Ἡ μόνη πιθανὴ ἐκδοχὴ εἶναι ὅτι τὸ σχετικὸ ἔγγραφο διωχετεύθηκε σκοπίμως, γιὰ νὰ καταπτοηθῇ ἡ ἑλληνικὴ πολιτικὴ ἡγεσία.

Ἀλλά, ὅσο καὶ ἂν προσπαθοῦν ἐχθροὶ τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐκφυλίσουν τὸν λαό της καὶ τὴν ἐθνική του σύμπνοια, δὲν θὰ τὸ ἐπιτύχουν. Καὶ ἂς διαθέτουν ἄπειρα χρήματα ὑπόπτων «Ἱδρυμάτων», τὴν προπαγάνδα τῶν ὁποίων ὑλοποιοῦν σύγχρονοι «Ἐφιάλτες», ὑπὸ τὸ ψιμύθιον τοῦ προοδευτικοῦ πνεύματος ἢ δι’ ἀπατηλῶν φιλειρηνικῶν συνθημάτων. Ἀνελέητοι κατακτητὲς προσπάθησαν ἐπὶ 400 χρόνια νὰ ἐξοντώσουν ἢ ἐξανδραποδίσουν τὴ φυλή μας, μὲ διωγμούς, γενοκτονίες καὶ παιδομαζώματα. Ἀλλὰ δὲν τὸ κατώρθωσαν. Γιατί ἡ φυλὴ αὐτὴ ἔχει καὶ τοὺς «μαυρόλυκους», ποὺ διαφέρουν ἀπὸ τοὺς λαοὺς ποὺ ἐξέλιπαν.

ΣΤ. Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ

Καὶ ὡσὰν νὰ μὴ ἔφθαναν ὅλα αὐτὰ τὰ δεινά, ποὺ ὑπέστη ὁ ἑλληνικὸς λαὸς μέχρι τὸ 1944 θυσιαζόμενος διὰ τὴν ἐξουθένωσιν τοῦ ἰσχυροτάτου «ἄξονος» καὶ τὴν ἐλευθερίαν τῶν λαῶν τῆς Οἰκουμένης, μᾶς ἐδημιούργησαν οἱ φίλοι μας τὸν ἄκρως καταστρεπτικὸν διχασμὸν ἐξοπλίζοντες ὅλας τὰς ἀντιθέτους ὀργανώσεις, διὰ νὰ ἀλληλοσπαραχθῶμε.

1. Ὅλοι οἱ ἄλλοι λαοὶ ἤρχισαν ἀπὸ τοῦ 1945 νὰ ἐργάζωνται πυρετωδῶς διὰ τὴν ἀνασυγκρότησιν τῆς χώρας των, τῆς οἰκονομίας των, διὰ τὴν ἐπανοικοδόμησιν τῶν ἐρειπίων καὶ τοῦ κράτους των, κατασκευάζοντες ἔργα ὑποδομῆς ἐγγειοβελτιωτικά, ἐκσυγχρονίζοντες τὴν βιομηχανίαν των καὶ οἰκοδομοῦντες Σχολεῖα, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεῖα κ.λπ. κοινωφελῆ ἔργα-προϋποθέσεις διὰ τὴν εὐημερίαν τῶν χωρῶν καὶ τῶν λαϊκῶν μαζῶν. Ἀντιθέτως κατὰ τὸ ἴδιον χρονικὸν διάστημα (1945-1949), δηλαδὴ μακρότερον ἀπὸ ὅ,τι ἦτο τὸ χρονικὸν διάστημα τοῦ Β’ παγκοσμίου πολέμου, εἰς τὴν Ἑλλάδα συνεχίσθη ἡ καταστροφὴ καὶ μετὰ τὸν παγκόσμιον πόλεμον μέχρι τέλους τοῦ 1949 εἰς ἐντατικώτατον βαθμόν. Ἀντὶ νὰ οἰκοδομῶνται τὰ ἐπισωρευθέντα ἐρείπια τοῦ Β’ παγκοσμίου πολέμου, ἐξηκολούθησε νὰ ὁλοκληρώνεται ἡ καταστροφὴ τῶν ὁδῶν, γεφυρῶν, σχολείων, νοσοκομείων, ἐργοστασίων, οἰκιῶν, καταστημάτων καὶ λοιπῶν περιουσιακῶν στοιχείων. Δηλαδὴ τότε αἱ καταστροφαί-δηώσεις ἦσαν πολλαπλάσιαι ἀπὸ τὸ σύνολον τῶν καταστροφῶν καθ᾿ ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ καὶ ἑλληνογερμανικοῦ πολέμου καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς παραμονῆς τῶν τριῶν κατοχικῶν δυνάμεων εἰς τὴν Ἑλλάδα (Ἰταλίας, Γερμανίας, Βουλγαρίας). Ἐξ ἀπόψεως ἀνθρωπίνων ἀπωλειῶν εἶναι ἐπίσης πολλαπλάσιος ὁ ἀριθμὸς τῶν νεκρῶν, τῶν τραυματιῶν κατὰ τὸν «ἐμφύλιον πόλεμον», ἀπὸ τὰ θύματα τῶν Ἰταλῶν, Γερμανῶν καὶ Βουλγάρων. Ἐὰν προσθέσωμεν δὲ καὶ τοὺς ἀπαχθέντας καὶ τὸ παιδομάζωμα, ποὺ ἐγένετο τὴν ἐποχὴν αὐτήν, συνολικῶς φθάνουν αἱ ἐν λόγῳ ἀπώλειαι τὸ 1/16 τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος.

2. Τοιουτοτρόπως ἐνῷ οἱ Ἕλληνες ἦσαν, ὡς προείπαμε, πρῶτοι, ποὺ ἐπέφεραν τὴν ἀρχὴν τοῦ τέλους τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ ἐθνοσοσιαλισμοῦ καὶ διὰ τοῦ ἡρωικοῦ παραδείγματός των καὶ τῆς αὐτοθυσίας των ἐνεψύχωσαν καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους λαοὺς νὰ ἀντισταθοῦν καὶ νὰ ἐλευθερωθοῦν, ἔμειναν ὅμως οὐραγοὶ εἰς τὴν ἐπανοικοδόμησιν καὶ τὴν δημιουργίαν προϋποθέσεων διὰ τὴν πρόοδον, κοινωνικὴν γαλήνην καὶ εὐημερίαν τῶν λαϊκῶν μαζῶν…

3. Διὰ νὰ εἴμεθα ἀκριβοδίκαιοι, ἦλθον ἀρκεταὶ βοήθειαι ἀπὸ τὸ ἐξωτερικόν, πλὴν ὅμως τὰ ἀγαθὰ ἀξίας τὰ ἰδιοποιήθησαν «ἀετονύχηδες» καὶ πολλὰ τὰ ἐξεποίουν εἰς τὰ παλαιοπωλεῖα καὶ μόνον τὰ εὐτελῆ τὰ ἐμοίραζον εἰς τὸν λαόν. Τὴν οἰκονομικὴν βοήθειαν τὴν ἰδιοποιήθησαν οἱ ἰθύνοντες καὶ οἱ «ἀετονύχηδες» γύρω ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντας. Τοιουτοτρόπως, ἐνῷ θὰ ἠδύνατο καὶ ἡ Ἑλλάς, ἔστω καθυστερημένως, νὰ δημιουργήσῃ ἕν ἐν σμικρύνσει οἰκονομικὸν θαῦμα, ὅπως τὸ ἐδημιούργησεν ἡ Γερμανία καὶ ἐγένετο πάλιν ἡ μεγαλυτέρα οἰκονομικὴ δύναμις τῆς Εὐρώπης, ἐν τούτοις ἐλάχιστα ἐπωφελήθησαν αἱ λαϊκαὶ μάζαι τῆς χώρας μας. . .

Ζ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ 50 ΕΤΙΑΝ

1. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΣ

Ἀποτέλεσμα τῶν ἀνωτέρω ἦτο ἡ δημιουργία δύο ἰσχυρῶν κοινωνικῶν ὁμάδων εἰς τὴν Ἑλλάδα: οἱ ἀποτελοῦντες τὴν μειοψηφίαν, οἱ ὁποῖοι ἐγένοντο συνεχῶς περισσότερον πλούσιοι καὶ ἡ εὐρυτάτη μάζα τῶν «κοινῶν θνητῶν», οἱ ὁποῖοι καθημερινῶς ἐγένοντο πτωχότεροι καὶ ἐλιμοκτονοῦσαν.

2. ΑΣΤΥΦΙΛΙΑ

Οἱ κυβερνῶντες μετὰ τὸ 1950 ἐνδιεφέρθησαν νὰ κάμνουν ὑποδομὰς τινὰς εἰς τὰ ἀστικὰ κέντρα καὶ συστηματικῶς ἠδιαφόρησαν οὐσιαστικῶς διὰ τὴν ἐπαρχίαν. Τοιουτοτρόπως ἐδημιουργήθη ἡ ἀστυφιλία εἰς τὴν μεγάλην «χοάνην», τὴν Ἀττικὴν, καὶ εἰς μερικὰ ἄλλα ἀστικὰ κέντρα, Θεσσαλονίκης, Πατρῶν, Λαρίσσης, Ἡρακλείου κ.λπ. καὶ ἐρήμωσαν τὴν ὕπαιθρον.

3. ΗΘΙΚΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΙΣ

Ἀπαραδέκτως καὶ ἀχαρακτηρίστως, οἱ ἀποτελοῦντες τὴν πλειοψηφίαν τῶν κυβερνησάντων καὶ κυβερνώντων, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, δὲν ἐνεφοροῦντο καὶ δὲν χαρακτηρίζονται, εἰς τὴν οὐσίαν καὶ πραγματικότητα, ἀπὸ τὰς αἰωνίους πνευματικὰς ἀρχὰς τῆς Φυλῆς μας,Θρησκείαν, Πατρίδα καὶ Οἰκογένειαν, ἀλλὰ ἀπὸ τελείως ἀντίθετα πνεύματα, καὶ δὴ τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τῆς νέας ἐποχῆς, τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, τῆς διεθνοποιήσεως, τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, προβάλλουν τοὺς ἀνθρώπους των, ἐξουθενώνοντες διὰ τοῦ διασυρμοῦ, τῆς κατασυκοφαντήσεως, τῆς γελοιοποιήσεως καὶ τῆς συστηματικῆς καταδιώξεως ὅλους τοὺς ὑγιῶς ἐθνικῶς καὶ θρησκευτικῶς ὀρθοφρονούντας πατριώτας.

4. ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Τοιουτοτρόπως ἐπεκράτησε τὸ δόγμα «ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν» καὶ ἄφηναν οἱ ἰθύνοντες ἀνενόχλητον τὸν μαῦρον καὶ μετέπειτα κόκκινον φασίστα Τίτο νὰ ὀργιάζῃ εἰς τὴν Νότιον Σλαβίαν καὶ νὰ ὀνομάζῃ αὐτὴν Μακεδονίαν καὶ νὰ ἐπιστρατεύῃ ὅλους τοὺς φανατικοὺς Σλάβους νὰ καλλιεργοῦν συστηματικῶς τὴν ἀντίληψιν αὐτὴν περὶ μακεδονικῆς ἐθνότητος καὶ νὰ διαδίδουν παντοῦ, ὅτι οἱ κάτοικοι τῆς Νοτίου Σλαβίας εἶναι δῆθεν γνήσιοι ἀπόγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Μέ σύστημα ὠργανωμένον ἐπλημμύρισαν κυριολεκτικῶς ὅλας τὰς Ἀκαδημίας, Βιβλιοθήκας, Πανεπιστήμια καὶ Ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα τῆς Ὑφηλίου μὲ συγγράμματα τῶν φανατικῶν Σλάβων, διατυπωμένα ὄχι μόνον εἰς τὸ κρᾶμα τῆς δῆθεν Μακεδονικῆς γλώσσης, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ ἀγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ρωσσικὰ καὶ λοιπὰς γλώσσας.

Ἀπεναντίας, τὸ ἐπίσημον ἑλληνικὸν κράτος, ὄχι μόνον δὲν ἐπεστράτευσεν ἀκαδημαϊκοὺς καὶ ἄλλους ἱκανοὺς λογίους νὰ ἀντικρούσουν αὐτοὺς τοὺς ἐμετικοὺς ἀνιστορήτους ἰσχυρισμοὺς τῶν Σκοπιανῶν, ἀλλὰ ἀπεθάρρυνε τολμηροὺς καὶ ἱκανοὺς λογίους, μάλιστα δὲ διεσπάθισεν τὸν ἱδρῶτα τῶν βαρύτατα φορολογουμένων πτωχῶν Ἑλλήνων διὰ νὰ τυπώνωνται καὶ σχολικὰ βιβλία, εἰς τὰ ὁποῖα νὰ ἀναφέρεται, ὅτι: «βορειότερον τῆς Θεσσαλονίκης ὑπάρχει τὸ κρατίδιον Μακεδονία».

Τοιουτοτρόπως, ὄχι μόνον ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον ἐπεκράτησεν ὁ ἀνιστόρητος ἰσχυρισμός, ὅτι τὸ μόρφωμα αὐτὸ τῆς Νοτίου Σλαβίας γύρω ἀπὸ τὰ Σκόπια εἶναι ἡ «Μακεδονία» καὶ οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς εἶναι οἱ γνήσιοι ἀπόγονοι τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, ἀλλὰ καὶ οἱ ἴδιοι οἱ Σκοπιανοὶ 64 ὁλόκληρα χρόνια, δηλαδὴ δευτέρα γενεά, νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι δῆθεν εἶναι οἱ γνήσιοι Μακεδόνες καὶ ὅτι ἔχουν ἠθικὸν καθῆκον νὰ ἀπελευθερώσουν καὶ τοὺς ἀλυτρώτους ὑπολοίπους Μακεδόνας, ποὺ κατοικοῦν εἰς τὴν ὑπόλοιπον Μακεδονίαν, ἡ ὁποία ἀνήκει καθ᾿ ὁλοκληρίαν εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐν μέρει ἔχει ὑπαχθῆ τώρα εἰς τὴν Βουλγαρίαν…

Ὅταν δὲ, τὰς τελευταίας δύο δεκαετίας ἡ κατάστασις κατέστη ἀφόρητος, ὄχι μόνον δὲν ἐκινήθησαν οἱ ἁρμόδιοι ἔστω καὶ ὄψιμα πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν νὰ διαφωτίσουν ὅλην τὴν Ὑφήλιον μὲ ἱστορικῶς πραγματικὰ ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα, ἀλλὰ περιορίζονται μόνον εἰς τὸ νὰ ἐκλιπαροῦν τοὺς διαφόρους «φίλους» μας νὰ μᾶς συμπαρασταθοῦν. Αὐτοὶ, ὅμως, μᾶς ἐμπαίζουν μὲ ἀπατηλὰς ὑποσχέσεις καὶ, εἰς τὴν οὐσίαν, ὑποδαυλίζουν τοὺς Σκοπιανούς, ὄχι μόνον νὰ μὴ ὑποχωροῦν εἰς τὸ ὄνομα, ἀλλὰ καὶ νὰ προσθέτουν συνεχῶς νέα αἰτήματα, ὡς π.χ.:

α) ὅτι δῆθεν ὑφίσταται «μακεδονικὴ μειονότης εἰς τὴν Ἑλλάδα»,

β) ζητοῦν ἀποζημιώσεις περιουσιῶν «Μακεδόνων» κ.λπ.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευράν, οἱ σύμμαχοι μας καὶ «φίλοι» μας=φίδια, Ἄγγλοι, Ἀμερικανοί, συστηματικῶς ἐξωθοῦν τοὺς Σκοπιανοὺς καὶ καθοδηγοῦν αὐτοὺς νὰ παραμένουν ἀνένδοτοι εἰς τὰς θέσεις των καὶ ἐκβιάζουν ἡμᾶς παντοιοτρόπως, παριστάνοντες καὶ τοὺς φίλους μας!!!

Οἱ «φίλοι» μας Ἀμερικανοὶ κτίζουν φρούριον εἰς τὰ Σκόπια μὲ 15 ὀρόφους ὑπὸ τὴν γῆνμὲ πλάκας δαπέδου ἡμίσεος μέτρου «κοπτόμενοι» νὰ ἐξασφαλίσουν τὸ μωαμεθανικὸν τόξονἀπὸ τὴν Τουρκίαν-Ἀνατολικὴν καὶ Δυτικὴν Θράκην, Σκόπια, Κοσσυφοπέδιον μέχρι τὴν Βοσνίαν, διὰ νὰ ἐκβιάζουν τοὺς ὀρθοδόξους λαοὺς νὰ μὴ ἀνθίστανται εἰς τὰ καταχθόνια λίαν καταστρεπτικὰ σχέδιά των…

Ὅμως, τόσον ἐνδοτικοὶ εἶναι οἱ ἡμέτεροι πολιτικοί, ποὺ ὄχι μόνον δὲν πιστεύουν εἰς τὸ σύνθημα των «ΕΟΚ καὶ ΝΑΤΟ τὸ ἴδιο συνδικάτο», ἀλλὰ ἀπεναντίας, χάριν τῆς ὁμοφωνίας, ἐδέχθησαν τὴν εἰσδοχὴν τῆς Ἀλβανίας εἰς τὸ «ΝΑΤΟ» καὶ προσεχῶς θὰ δεχθοῦν τὴν εἴσοδόν της καὶ εἰς τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην, χωρὶς νὰ ἔχουν τὸ σθένος νὰ ἀπαιτήσουν οὔτε κἄν τὴν περισυλλογὴν τῶν 13.976 θυσιασθέντων ἡρώων τοῦ ἀλβανικοῦ ἔπους, πεσόντων διὰ τὴν σωτηρίαν ὄχι μόνον τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν συμμάχων «φίλων» μας. Ἔπρεπε νὰ ἀπαιτήσουν νὰ περισυλλεγοῦν τὰ ὀστά των καὶ νὰ δημιουργηθοῦν Κοιμητήρια, καθὼς καὶ ἡρῷα-ἀνδριᾶντες διὰ τοὺς ἥρωας στρατιώτας μας.

Μάλιστα δὲ αἱ ἑλληνικαὶ κυβερνήσεις τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 μὲχρι καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 21ου αἰῶνος ἐπιδοτοῦσαν ἑλληνικὰς ἐπιχειρήσεις νὰ μεταφέρουν τὰς δραστηριότητάς των εἰς τὸ κράτος τῶν Σκοπίων, καὶ τοιουτοτρόπως νὰ μένουν οἱ Ἕλληνες ἄνεργοι καὶ νὰ ἔχουν ἐργασίαν οἱ Σκοπιανοί. Δηλαδὴ ἐμμέσως νὰ στηρίζουν αἱ ἑλληνικαὶ κυβερνήσεις οἰκονομικῶς τὸ μόρφωμα, ποὺ λέγεται Σκόπια, διὰ νὰ δύναται νὰ μᾶς καθυβρίζῃ καὶ διασύρῃ διεθνῶς…

Ἐνῷ δέ, ὑπάρχουν εἰς τὸ «μόρφωμα» τῶν Σκοπίων ἄνω τῶν 200.000 ὄχι μόνον Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ μὲ ἑλληνικὴν συνείδησιν βλαχοφώνων (ὁ ἴδιος ὁ Γκλιγκόρωφ ἔλεγε ὅτι ὑπάρχουν 130.000 Ἕλληνες εἰς τὰ Σκόπια), οἱ κυβερνῆται μας καὶ διπλωμάται μας δὲν εἶχον ἴχνος εὐαισθησίας νὰ διεκδικήσουν τὴν καταχώρισιν-ἀναγνώρισιν, ὅτι ὑπάρχουν αἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἑλληνικῆς συνειδήσεως κάτοικοι τῶν Σκοπίων. Ἀπεναντίας ἡ Τουρκία διεξεδίκησε τὴν ἐθνότητα μερικῶν χιλιάδων «τουρκόγυφτων» τουρκικῆς συνειδήσεως εἰς τὰ Σκόπια.

Ἀνοίξαμε τὰ σύνορά μας, ὄχι μόνον διὰ τοὺς βορειοηπειρώτας ἀδελφούς, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ διὰ ὅλους τοὺς Ἀλβανούς, ἀκόμη καὶ διὰ τὰ πλέον ἐγκληματικὰ στοιχεῖα, ποὺ τοὺς ἄνοιξε τὰς φυλακὰς ὁ Μπερίσα καὶ ΣΙΑ καὶ τοὺς ἔστειλεν εἰς τὴν Ἑλλάδα νὰ συνεχίσουν νὰ εἶναι ἐγκληματικὰ στοιχεῖα βλάπτοντες αὐτοὶ ἐμμέσως τὴν Ἑλλάδα. Εἶναι ὡσὰν νὰ εἶχε στείλει ὁ Μπερίσα μερικὰ συντάγματα πρὸς δολιοφθοράν, ἐλπίζων ὅτι θὰ ἔχῃ καὶ ὀφέλη ἀπὸ τὰς ληστείας καὶ κλοπὰς, τὰς ὁποίας διαπράττει ἡ στρατιὰ τῶν ἐγκληματικῶν αὐτῶν στοιχείων…

Καθημερινῶς συμβαίνει νὰ μᾶς ταπεινώνουν οἱ Ἀλβανοὶ συνεχίζοντες νὰ κατατρομοκρατοῦν καὶ παντοιοτρόπως νὰ ἐκβιάζουν τοὺς Ἕλληνας τῆς Βορείου Ἠπείρου, λαμβάνοντες μαθήματα ἀπὸ τοὺς «φίλους» μας Τούρκους, πῶς νὰ ὁλοκληρώσουν τὴν ἐθνοκάθαρσιν, ὅπως τὴν ὡλοκλήρωσαν καὶ οἱ οὐτσεκάδες εἰς τὸ Κοσσυφοπέδιον καθοδηγούμενοι ὑπὸ τοῦ Γερακιοῦ τῆς Ἄγκυρας κ. Μουσταφὰ Σάρνιτς, ὁ ὁποῖος ἦτο ἀπὸ τοῦ 1999 Πρόεδρος τοῦ τουρκικοῦ συντονιστικοῦ γραφείου εἰς τὴν Πρίστινα. Τώρα τὸν μετακαλοῦν εἰς τὴν Κομοτηνὴν, διὰ νὰ ὀργανώσῃ τὴν ἐξέγερσιν τῶν Μωαμεθανῶν καὶ τῶν Πομάκων τῆς Θράκης μας, διὰ νὰ ἀποκτήσουν αὐτοδιοίκησιν εἰς πρῶτον στάδιον καὶ μετὰ τὴν ἕνωσιν μὲ τὴν Τουρκίαν . . .

Τὸ κατεστημένον τῆς Ἑλλάδος ἐφαρμόζει συστηματικῶς τὰ σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ἀφήνει ἀσύδοτα τὰ Μ.Μ.Ε. καὶ τοὺς ψευτοδιανοουμένους νὰ γελοιοποιοῦν καὶ νὰ χλευάζουν τὰς αἰώνιας πνευματικὰς ἀξίας τῆς Φυλῆς μας, χάριν τῶν ὁποίων διετηρήθημεν ἀλώβητοι ἀνὰ τὰς χιλιετίας καὶ νὰ κατατρέχουν ὅλους τοὺς ὑγιῶς ἐθνικῶς καὶ θρησκευτικῶς σκεπτομένους καὶ ἐνεργοῦντας Ἕλληνας. Ἐφθάσαμεν εἰς τὸ νὰ ἐπικρατῇ ἡ νοοτροπία εἰς τοὺς νέους τῆς Ἑλλάδος, ὅτι αἱ προσφερόμεναι χειρωνακτικαὶ ἐργασίαι εἰς τοὺς ἀγρούς, οἰκοδομάς, ἐργοστάσια κ.λπ., εἶναι ἐργασίαι διὰ Ἀλβανοὺς καὶ ὅτι οἱ νέοι τῆς Ἑλλάδος εἶναι καλλίτερα νὰ ἀποχαυνώνωνται ἀπὸ πρωὶας μέχρι νυκτὸς εἰς «καφετέριες»καὶ νὰ ξημερώνωνται καὶ νὰ «σαπίζουν» εἰς τὶς «ντίσκο» καὶ ἐν γένει τὰ χαμαιτυπεῖα «ξενυχτάδικα», παρὰ νὰ ἐκτελοῦν οἱ νέοι μας αὐτὰς τὰς χειρωνακτικὰς ἐργασίας. Οὕτω δημιουργεῖται τὸ αἴσθημα, ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ εἶναι λίαν ἀπαραίτητοι διὰ τοὺς ἀγρούς μας, τὰ ἐργοστάσιά μας καὶ ἐν γένει διὰ τὰς διαφόρους βαρείας χειρωνακτικὰς ἐργασίας, οὕτως ὥστε ὅλοι μας ἀμέσως νὰ καλοῦμε τοὺς Ἀλβανοὺς πρὸς ἐπικουρίαν μας-βοήθειάν μας.

Ἔχομεν ἄνω τοῦ 1.000.000 Ἀλβανῶν νὰ ἐργάζωνται εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ μᾶς «ἔχουν καταλάβει» ὅτι εἰς τὴν Ἑλλάδα εἶσαι ὅ,τι δηλώσῃς. Τοιουτοτρόπως λοιπὸν τὸ «παίζουν» πολυτεχνίται, ὅτι δῆθεν εἶναι εἰδικοὶ ὑδραυλικοί, ἐὰν κάποιος ἐξ ἡμῶν ζητῇ ὑδραυλικόν, ἤ σοβατζῆδες ἤ ἐλαιοχρωματιστὰς καὶ λοιπὰς εἰδικοτήτας. Μὲ τὰ δισεκατομμύρια ἐμβάσματα τῶν ἐργαζομένων ἤ ληστευόντων Ἀλβανῶν ἀνοικοδομήθη σχεδὸν ὅλη ἡ Ἀλβανία. Μὲ τὴν ἐπιδότησιν ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδος Ἑλλήνων ἐπιχειρηματιῶν, οἱ ὁποῖοι μετέφεραν τὰς δραστηριότητάς των εἰς τὴν Ἀλβανίαν καὶ Σκόπια ἐστηρίχθησαν τὰ γειτονικὰ αὐτὰ κράτη οἰκονομικῶς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα…

Η. Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ

ΑΙΩΝΙΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΜΑΣ κ.λπ.

1. Πειθήνια ὄργανα τῶν συμμάχων καὶ φίλων μας Ἕλληνες πολιτικοὶ ἀπέφευγον νὰ ἀντιδράσουν δυναμικῶς ἐναντίον τοῦ προαιωνίου ἐχθροῦ μας καὶ οὕτω οἱ Τοῦρκοι βλέποντες τὴν ἄμεσον ἤ ἔμμεσον ἀδράνειάν μας δὲν ἔπαυσαν νὰ μᾶς κατατρομοκρατοῦν καὶ νὰ μᾶς ἐξουθενώνουν. . .

2. Ἐνῷ ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης ἐξησφάλιζεν τὰ δικαιώματα τῶν ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων ἐγκαταβιούντων Ἑλλήνων εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, Ἴμβρον, Τένεδον κ.λπ., οἱ ὁποῖοι εἶχον ἐναπομείνει σχεδὸν 300.000, ἐνέτεινον τὴν συστηματικὴν ἐθνοκάθαρσιν καὶ ἀμέσως ἤ ἐμμέσως ἐξεδίωξαν σχεδὸν ὅλους, ὥστε ἐναπέμειναν ἐκεῖ μόνον περίπου 2.000, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὑπερήλικες. Δυστυχῶς οἱ ὑποχωρητικοὶ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος δὲν ἐφήρμοσαν ἐπ᾿ ἀμοιβαιότητι τὴν ἀπέλασιν τῶν φιλότουρκων μωαμεθανῶν, ἀλλὰ ἀφήνουν τὸ τουρκικὸν Προξενεῖον εἰς τὴν Κομοτηνὴν νὰ «ὀργιάζῃ» ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος . . .

3. Αἱ περιουσίαι Ἑλλήνων καὶ Ἑλληνικῶν Ἱδρυμάτων νὰ δημεύωνται καὶ νὰ ἀποζημιώνωνται ἔναντι «πικανίου φακῆς», τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα νὰ κλείουν, αἱ σύζυγοι τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν ὑπηρετούντων εἰς τὸ ΝΑΤΟ εἰς τὴν Σμύρνην νὰ ἀτιμάζωνται, ὁ «Ἀττίλας» νὰ ἐπεμβαίνῃ καὶ νὰ σκοτώνῃ χιλιάδας Ἑλληνοκυπρίους καὶ Ἕλληνας, νὰ ὑπάρχῃ ἡ μοναδικὴ χώρα εἰς τὴν Ὑφήλιον ποὺ νὰ ἔχῃ τείχη τοῦ αἴσχους, νὰ ἐγκαθίστανται 100.000 ἔποικοι ἀπὸ τὰ βάθη τῆς Ἀσίας εἰς τὴν Κύπρον, νὰ διαιωνίζεται ἡ παραμονὴ τῶν κατοχικῶν τουρκικῶν δεκάδων χιλιάδων στρατευμάτων καὶ οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ νὰ κόπτωνται ὄχι μόνον διὰ τὴν διατήρησιν τῆς Τουρκίας εἰς τὸ ΝΑΤΟ, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν παντοιοτρόπως εἰσδοχήν της εἰς τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην. . .

4. Ἕλληνες κυβερνῆται νὰ υἱοθετοῦν καταχθόνια σχέδια σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ὄχι μόνον νὰ μὴ ἐναντιώνωνται εἰς αὐτά, ἀλλὰ ἀπεναντίας νὰ δέχωνται αὐτὰ τὰ ἀντεθνικὰ καὶ ἀντίχριστα σχέδια τοῦ ΗenryKissinger, τοῦ Οὐγγαροεβραίου σιωνιστοῦ George Soros καὶ λοιπῶν διὰ τὴν ἀλλαγὴν τῆς ἱστορίας τῶν βαλκανικῶν χωρῶν καὶ μάλιστα Ἑλληνικαὶ Τράπεζαι, Ἑλληνικὰ Ὑπουργεῖα καὶ ἑλληνικαὶ βιομηχανίαι χρηματοδοτοῦν αὐτὰ τὰ καταχθόνια ἀνθελληνικὰ καὶ ἀντιχριστιανικὰ σχέδια, ὅπως περιληπτικῶς ἀνεφέραμε καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τεῦχος 30 κεφάλαιον «ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΝΩΝ» σελ. 10-17 καὶ τεῦχος 32 κεφάλαιον «ΤΟ ΜΟΡΦΩΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ- «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΚΑΙ Η ΕΝΔΟΤΙΚΗ ΣΤΑΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ» (ΟΛΒΙΟΣ ΟΣΤΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙHΣ ΕΣΧΕ ΜΑΘΗΣΙΝ, Εὐριπίδης), σελ. 22-38, ἰδίως 27-28.

5. Ἐκεῖ ἀναφέρομε καὶ διὰ τὸ Νόμον 2929/27.6.2001 (ΦΕΚ Α 142/27.6.2001), ὁ ὁποῖος ἀπηχεῖ τὰς ἰδέας καὶ τοὺς σκοποὺς τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Τὰ διαλαμβανόμενα εἰς τὸν ρηθέντα Νόμον συνεφώνησαν οἱ Ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος Γεώργιος Ἀνδρ. Παπανδρέου καὶ τῆς Τουρκίας Ismael Cem, ὅπως προπαρεσκεύασαν τὴν συμφωνίαν αὐτὴν ἡ δημοσιογράφος τῆς Τουρκικῆς Ἐφημερίδος «Turkish Times» κ. Zeynep Oral καὶ ἡ κ.Margaret Παπανδρέου ἱδρύσασαι τὸ 1997 τὴν Ὀργάνωσιν «Winpeace». Εἰς τὸ πρῶτον συνέδριον τῆς ἐν λόγῳ ὀργανώσεως τὸ 1998 ἐτέθησαν αἱ βάσεις τοῦ ἀνοσιουργήματος, δηλαδὴ ὁ προγραμματισμὸς τῆς ἀναθεωρήσεως τῶν σχολικῶν βιβλίων καὶ τῶν δημοσίων φυλλαδίων. Οὕτω ἐσχηματίσθησαν αἱ σχετικαὶ ἐπιτροπαί, βάσει τοῦ ὡς ἄνω Νόμου, τοῦ ὁποίου τὸ ἄρθ. 1 § 1 ἀναφέρει:

«…1. Θὰ συνεργάζωνται αἱ συνιστώμεναι ἐπιτροπαὶ εἰς τὴν παρουσίασιν τῆς ἱστορίας, τῆς γεωγραφίας, τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς οἰκονομίας τῆς ἄλλης χώρας, ἰδιαίτερα εἰς τὰ σχολικὰ βιβλία. Μὲ αὐτὸν τὸν στόχον, θὰ συστήσουν μία μεικτὴν ἐπιτροπὴν ἐμπειρογνωμόνων, ἡ ὁποία θὰ ἀνταλλάξῃ καὶ θὰ μελετήσῃ τὰ σχολικὰ βιβλία, διὰ νὰ προτείνῃ τὴν διόρθωσιν τῶν ἀνακριβειῶν…».

Ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, ἐξωμόται ἱστορικοὶ ἤλλαξαν τὴν ἱστορίαν μας, ἐπειδὴ δὲν ἦταν «κομμένη εἰς τὰ μέτρα» τῶν ψευτοδιανοουμένων αὐτῶν ξενοκινήτων ἀνιστορήτων ἰδιοτελῶν ἱστορικῶν.

6. Εἰς τὴν σελίδα 28 τοῦ τεύχους 32 τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» ἀναγράφομε: «Ἡ ἐν λόγῳσατανικὴ προσπάθεια εἶναι ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ «Center for Democracy andReconciliationin Southeast Europe», μὲ ἕδραν τὴν Θεσσαλονίκην, καὶ τοῦ «Open SocietyInstitute & Soros Foundations Network».

7. Ὡς πληροφορούμεθα, οἱ Τοῦρκοι οὐδεμίαν ἀλλαγὴν τῆς ἱστορίας των, τῆς γεωγραφίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ των ἐδέχθησαν νὰ ἐφαρμοσθῇ καὶ μόνον οἱ ἡμέτεροι δοτοὶ ψευτοδιανοούμενοι, οἱ ὁποῖοι γίνονται «βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως» καὶ «παπικώτεροι τοῦ πάπα» καὶ κόπτονται παντοιοτρόπως νὰ ἐφαρμόζουν τὰς ἀνθελληνικὰς ὡς ἄνω συμφωνίας…

8. Ἠμπορεῖ πολιτικοὶ καὶ κυβερνῆτες μας νὰ μεταβαίνουν μὲν ἀκόμη εἰς τοὺς Ἱεροὺς Ναούς τὴν τελευταίαν στιγμὴν καὶ νὰ παρευρίσκωνται θεατρινικῷ τῷ τρόπῳ εἰς δοξολογίας καὶ εἰς παρελάσεις καὶ νὰ ἐπαναλαμβάνουν ὅτι τὸ ἠχηρὸν ΟΧΙ εἶναι κοσμοσωτήριον ΟΧΙ. Τοῦτο τὸ κάμνουν, ἐπειδὴ τὸ ἔθιμον καὶ τὸ πρωτόκολλον αὐτὸ ἐπιβάλλει καὶ ἐπειδὴ ἀκόμη τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων δὲν κατώρθωσαν νὰ ἀφελληνίσουν καὶ νὰ ἀποχριστιανοποιήσουν κυριολεκτικῶς τὸν ἑλληνικὸν λαὸν καὶ χάριν τῶν ψήφων τῶν ὑγιῶς ἐθνικῶς καὶ θρησκευτικῶς σκεπτομένων Ἑλλήνων καὶ τηροῦν ἀκόμη τὴν ἐν λόγῳ παράδοσιν ἀσυναισθήτως…

9. Ὅμως, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, ἐργάζονται συστηματικῶς ἀφανῶς νὰ ἐφαρμόζουν εἰς τὴν πρᾶξιν τὰ καταχθόνια σχέδια καὶ ἐντολὰς τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.

10. Ἄλλοτε μέν, ἐκδίδοντες καὶ κυκλοφοροῦντες σχολικὰ βιβλία ὡς π.χ. τῆς ΣΤ΄Δημοτικοῦ, εἰς τὰ ὁποῖα ἀναφέρεται, ὅτι οἱ Ἕλληνες εἰς τὴν Σμύρνην συνωστίζοντο εἰς τὸν λιμέναὡσὰν νὰ ἦσαν ταξιδιῶται, διὰ νὰ μεταβοῦν εἰς ἄγνωστα μέρη, διὰ νὰ ἐκτονωθοῦν καὶ νὰ ἀπολαύσουν τὰ πάντα, διότι εἰς τοὺς ἀναθεωρητὰς τῆς ἱστορίας μας δὲν ἀρέσει νὰ γνωστοποιῆται ὅτι ἐκεῖ ἐσφαγιάζοντο καὶ κατεκαίοντο τὰ πάντα. Ἄλλοτε δέ, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς συγγραφικῆς ὁμάδος, ἀκαδημαϊκὸς κ. Σβολόπουλος, μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ ἀνεκδιηγήτου Προέδρου τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας κ. Βερέμη, νὰ κυκλοφορῇ εἰς τὸ βιβλίον τῆς ἱστορίας τῆς Γ’ Λυκείου χάρτην ἀπεικονίζοντα τὴν Βουλγαρίαν νὰ περιλαμβάνῃ ἐντὸς τῶν συνόρων της την Ἀνατολικὴν Μακεδονίαν, νὰ φθάνῃ καὶ εἰς τὸ Αἰγαῖον, χωρὶς νὰ ἔχῃ ἴχνος πατριωτικοῦ φιλοτίμου καὶ νὰ διευκρινίζῃ τονίζων «ἰδοὺ τὶ ἐπεδίωκον αἱ δυνάμεις τοῦ “ἄξονος” νὰ μᾶς κάνουν».

11. Μετὰ ἀπὸ καθολικὴν κατακραυγὴν τῶν ὑγιῶς ἐθνικῶς καὶ θρησκευτικῶς φρονούντων Ἑλλήνων, ἠναγκάσθη ἐπιτέλους ἡ σημερινὴ κυβέρνησις νὰ ἀποσύρῃ τὸ ἐν λόγῳ κατάπτυστον ἀνθελληνικὸν βιβλίον τῆς Ἱστορίας τῆς ΣΤ Δημοτικοῦ, πλὴν ὅμως οἱ κρατοῦντες ἔχουν ὀμόσει ὅτι θὰ προσφέρουν γῆν καὶ ὕδωρ εἰς τοὺς ἰθύνοντας τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ ἐξοφλοῦν γραμμάτια, ποὺ ἔχουν ὑπογράψει, διὰ νὰ προβληθοῦν, νὰ ἀναδειχθοῦν καὶ νὰ διατηρηθοῦν εἰς τὰς ὑψηλὰς θέσεις των.

12. Βλέποντες τὰ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὅτι, ὅταν παιδαγωγοῦνται οἱ Ἑλληνόπαιδες μὲ τὰ νάματα τῆς Φυλῆς μας καὶ τὸν ἑλληνοχριστιανικὸν πολιτισμόν ἀποκτοῦν δυνάμεις ἀντιστάσεως, τότε ἀγωνίζονται οἱ ἀνθέλληνες ἀμέσως καὶ ἐμμέσως νὰ καταργήσουν αὐτὰς τὰς πηγὰς καὶ νὰ ἀμβλύνουν τὴν ὀρθόδοξον πίστιν καὶ τὴν ἐθνικὴν συνείδησιν τῶν Ἑλλήνων παραποιοῦντες βάναυσα τὴν ἱστορίαν καὶ καταργοῦντες καὶ τὰ θρησκευτικά, διότι βλέπουν ὅτι δὲν εἶναι ὅλοι οἱ διδάσκαλοι καὶ καθηγητὲς ψευτοδιανοούμενοι, ἀλλὰ ὅτι πολλοὶ ἔχουν ἀκόμη Ὀρθόδοξον φρόνημα καὶ ἑλληνικὴν ἐθνικὴν συνείδησιν καὶ μεταλαμπαδεύουν τὰς αἰωνίους ἀρχὰς τῆς Φυλῆς μας καὶ εἰς τοὺς μαθητάς. Πρὸς τοῦτο πασχίζουν νὰ καταργήσουν τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν πλήρως, ἀρχίζοντες νὰ τὸ χαρακτηρίζουν ὡς προαιρετικὸν. Ὅμως ἔναντι αὐτῶν τῶν αὐταρχικῶν ἀντιχριστιανικῶν ἐνεργειῶν οὐδεμία οὐσιαστικὴ σθεναρὰ καὶ δραστικὴ ἀντίδρασις ὑπάρχει τόσον ἀπὸ τοὺς ὑγιῶς θρησκευτικῶς καὶ ἐθνικῶς σκεπτομένους καὶ ἐμφορουμένους ἀπὸ τὰ ἀναλλοίωτα ἰδεώδη, ὅσον καὶ ἀπὸ τὴν πνευματικὴν καὶ θρησκευτικὴν ἐν γένει ἡγεσίαν. Ἐφθάσαμε εἰς τὸ σημεῖον νὰ νοσταλγῇ ἡ πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία τὴν ἐπαναφορὰν τῆς ἐγκυκλίου τῆς προηγουμένης Ὑπουργοῦ Παιδείας Γιαννάνου-Κουτσίκου, ἡ ὁποία ἐπιμόνως ἠρνεῖτο τὴν ἀπόσυρσιν τοῦ ἄκρως ἀνθελληνικοῦ καὶ ἀντιχριστιανικοῦ βιβλίου τῆς Ἱστορίας τῆς ΣΤ τάξεως τοῦ Δημοτικοῦ…

Ποῦ κατηντήσαμε! ! !

Θ. ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ-ΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

1. Ἐνῷ εἰς τὴν Ἑλλάδα γίνονται αὐταὶ αἱ πρσπάθειαι καταργήσεως τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἄλλαι χῶραι, ἔχουσαι πικροτάτην πεῖραν, πασχίζουν νὰ εἰσαγάγουν τὰ Θρησκευτικὰ εἰς τὰ σχολεῖα, μάλιστα δὲ εἰς τὴν Ἰταλίαν καὶ τὴν μαθητικὴν ποδιάν, διότι τὰ ἐκμαυλισμένα καὶ προώρως ἀνεπτυγμένα παιδιά, ἰδίως τὰ κορίτσια, ντύνονται τόσον ἔξαλλα, ποὺ ὄχι μόνον αὐτὰ καὶ οἱ συμμαθηταί των, ἀλλὰ πολλάκις καὶ οἱ διδάσκοντες αὐτὰ κατασκανδαλίζονται ἀπὸ τὴν ἔξαλλον ἐμφάνισίν των καὶ ἔχουν τὸ νοῦν ὄχι εἰς τὴν διδασκαλίαν καὶ τὰ γράμματα, ἀλλὰ εἰς τὸ ὑπογάστριον…

2. Ἐὰν τελικῶς ἐπικρατήσῃ ἡ ἀντίχριστος αὐτὴ προσπάθεια τῆς καταργήσεως τῶν Θρησκευτικῶν, τότε τὰ «βεβλαμμένα» καὶ ἐκμαυλισμένα ἀπὸ τὸ «χαζοκούτι» καὶ λοιπὰ μέσα διαφθορᾶς παιδιὰ θὰ ζητήσουν προαιρετικότητα καὶ ἀπαλλαγὴν καὶ ἀπὸ τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας, τῶν Ἀρχαίων καὶ Νέων Ἑλληνικῶν κ.λπ., κ.λπ. καὶ οἱ ἰθύνοντες- ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων- θὰ εἶναι εὺτυχεῖς, διότι θὰ πληρώνωνται τὰ «γραμμάτια», ποὺ ὑπέγραψαν διὰ νὰ προβληθοῦν, νὰ ἀνέλθουν καὶ νὰ διατηρηθοῦν εἰς τὰς ὑψηλὰς θέσεις των διὰ τῆς εὐνοιοκρατίας, τῆς κλαδικῆς καὶ ἐν γένει τῶν ὑποχθονίων δυνάμεων καὶ ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας…

3. Μέχρι πρότινος εἴχαμε ἀρκετὰς ἐλπίδας ἡ μαθητιῶσα νεολαία νὰ ἔχῃ παιδείαν καὶ νουθεσίαν Κυρίου, νὰ σκέπτεται καὶ νὰ ἐνεργῇ ὀρθόδοξα καὶ νὰ ὑπεραμύνεται τῶν αἰωνίων πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς Φυλῆς μας, νὰ ἔχῃ σεβασμὸν καὶ πειθαρχίαν εἰς τὸ σχολεῖον καὶ νὰ γίνωνται ἄριστοι ἐπιστήμονες, ἐπαγγελματίαι, οἰκογενειάρχαι καὶ ἐν γένει ἐποικοδομητικὰ στελέχη τῆς κοινωνίας. Τώρα «οἱ κλαδικὲς» καὶ αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις πασχίζουν νὰ ὀργανώσουν ἀκόμη καὶ τοὺς μαθητὰς τῶν δημοτικῶν σχολείων νὰ ἀπεργοῦν,νὰ καταλαμβάνῃ μία ἰσχὴ μειοψηφία τὰ σχολεῖα καὶ νὰ ἐμποδίζῃ τὴν πλειοψηφίαν τῶν διδασκομένων καὶ διδασκόντων νὰ εἰσέλθουν εἰς τὰ σχολεῖα καὶ νὰ λειτουργοῦν. Καὶ αὐτὴν τὴν ἀχαρακτήριστον συμπεριφορὰν τῆς ἰσχνῆς μειοψηφίας νὰ τὴν χαρακτηρίζουν ὡς δημοκρατικὴν καὶ προοδευτικήν… Ποῦ κατηντήσαμε…

4. Μέχρι πρότινος εἴχαμε τὸν Στρατὸν ὡς μέγα ἐκπαιδευτήριον, ὅπου ἀκόμη καὶ οἱ ἀτίθασοι καὶ παράλογοι χαρακτῆρες ἐσωφρονίζοντο καὶ διὰ τῆς πειθαρχίας «προσεγειώνοντο» καὶ ἐγένοντο χρηστοὶ πολίται καὶ ἐποικοδομητικὰ στελέχη τῆς κοινωνίας. Τώρα ὅμως, ἀκόμη καὶ εἰς τὸν Στρατὸν δὲν ὑπάρχει πειθαρχία καὶ διάπλασις ἀκεραίων χαρακτήρων, ἐντίμων, εὐσυνειδήτων καὶ συνετῶν ἀνθρώπων. Κατηργήθησαν οἱ περιορισμοὶ καὶ ἡ σκληραγωγία. Ἀπὸ τὴν πρώτην ἡμέραν τῆς κατατάξεως τῶν «μαμόθρεπτων» οἱ γονεῖς, οἱ πάπποι κ.λπ. πρόσωπα ἐπισκέπτονται τοὺς «κανακάρηδές» των μὲ «πίτσες» κ.λπ. «γαργαλιστικές» ἀλλὰ ἀνθυγιεινὰς τροφὰς καὶ προσφέρουν καὶ διαθέτουν εἰς αὐτοὺς τὰ πάντα, ἐπιτυγχάνοντες νὰ ἀπαλλάσσωνται τῆς ὑπηρεσίας καθαριότητος καὶ λοιπῶν στρατιωτικῶν φροντίδων καὶ πάρ᾿ ὅλα ταῦτα, στερούμενοι ὑγιῶν ἰδεολογικῶν πεποιθήσεων καὶ ἀρχῶν, οἱ στρατιῶται αὐτοὶ, ἐκμαυλισμένοι ὄντες ἀπὸ τὸ «χαζοκούτι», αὐτοκτονοῦν…

5. Πῶς λοιπὸν, μὲ τοιούτους «ἀφιονισμένους» καὶ ἐκμαυλισμένους νέους νὰ ἔχῃ κανεὶς ἐλπίδας νὰ μιμηθοῦν αὐτοὶ τοὺς ἐνδόξους ἀρχαίους μας προγόνους, ἀλλὰ καὶ τοὺς προπάτοράς μας, τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας ἥρωας τοῦ 1821, τοῦ 1912-1913, τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 καὶ λοιπῶν περιόδων ἐνδόξων ἀντιστάσεων καὶ νὰ ἐπαναλάβῃ εἰς τὴν νεολαίαν τὸν ἐθνικὸν παιᾶνα:

«ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε,

ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾿, ἐλευθεροῦτε δὲ

παῖδας, γυναῖκας, Θεῶν, τὲ πατρῴων ἕδη,

θήκας τε προγόνων∙ νὺν ὑπὲρ πάντων ἀγών»!

6. Ποίαν Πατρίδα, Θρησκείαν καὶ Οἰκογένειαν νὰ κληθοῦν νὰ ὑπερασπισθοῦν οἱ νέοι μας εἰς καιροὺς κινδύνων, ὅταν εἰς καιροὺς εἰρήνης τοὺς ἐκμαυλίζουν, τοὺς διαφθείρουν τὴν οἰκογένειαν, τὴν θρησκείαν, διὰ τῆς προβολῆς ἀναδείξεως καὶ στηρίξεως ἀναξίων κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν εἰς τὸν χρυσὸν καὶ ὄχι εἰς τὸν Χριστόν, ζοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ὄχι διὰ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ κατασκανδαλίζουν ἑκατομμύρια ψυχάς;

7. Ποίαν Πατρίδα νὰ κληθοῦν νὰ ὑπερασπισθοῦν, ὅταν ἡ Πατρίς καταδικάζῃ τὰς εὐρείας μάζας εἰς ἡμιμάθειαν, ἀνεργίαν, ἀνασφάλειαν, ἀνέχειαν; Τὸ κατεστημένον ἀναγκάζει τοὺς εὐφυεῖς καὶ ἱκανοὺς νέους ἐπιστήμονας «νὰ παίρνουν τὰ μάτια των» καὶ νὰ φεύγουν εἰς τὸ ἐξωτερικὸν διὰ νὰ σταδιοδρομήσουν, διότι εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπάρχει ἀξιοκρατία,ἀλλὰ εὐνοιοκρατία καὶ προοδεύει κανείς, μόνον ἐὰν κάνῃ ἀβαρίαν εἰς τὴν συνείδησίν του καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὰς κλαδικάς, τὰς σκοτεινὰς δυνάμεις καὶ ὑπηρετῇ πιστὰ τὸ κατεστημένον εἰς βάρος τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.

8. Ποίαν Πατρίδα, ἡ ὁποία ἐν καιρῷ εἰρήνης θεωρητικῶς κηρύσσει διὰ τὸ ἄρθρ. 4 τοῦ Συντάγματος, ὅτι ὅλοι οἱ Ἕλληνες εἶναι ἀπέναντι τοῦ Νόμου ἴσοι, εἰς τὴν πράξιν ὅμως δὲν ὑπάρχουν συνθῆκαι ἐπὶ ἴσοις ὅροις νὰ δύνανται νὰ ἁμιλλῶνται διὰ νὰ προοδεύουν, ἀλλὰ «ἀετονύχηδες» νὰ ἐπιτυγχάνουν τὰ πάντα καὶ ἀντιθέτως οἱ ἀκέραιοι χαρακτῆρες, οἱ εὐσυνείδητοι, οἱ ἐνάρετοι, οἱ ἔντιμοι, οἱ ὑγιῶς φρονοῦντες καὶ ἐνεργοῦντες, οἱ ἀγαθοεργοῦντες νὰ παραγκωνίζωνται καὶ νὰ κατατρέχωνται. Εἰς τὴν πραγματικότητα, ἐν καιρῷ εἰρήνης, νὰ μὴ ἔχωμεν χρηστὸν κράτος δικαίου, ἀλλὰ δυστυχῶς «μπανανίαν» καὶ ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν τὸν τελευταῖον λόγον ἔχει ἡ ἀπάτη, ἡ «κομπίνα», τὸ «λάδωμα», ἡ θρασύτης, ἡ διαστροφὴ καὶ ἡ ἀθέτησις τῶν ὑποχρεώσεων, ὅπου σφαγιάζονται τὰ δίκαια τῶν τιμίων καὶ νομοταγῶν πολιτῶν καὶ κατορθώνουν νὰ «ριζώνουν» καὶ νὰ ἐπιβάλλωνται οἱ παρανομοῦντες καὶ οἱ πραξικοπηματικῶς ἐνεργοῦντες, ὅπου κυριαρχεῖ τὸ «ἅρπαξε νὰ φᾶς καὶ κλέψε να᾿ χῃς», ὅπου βασιλεύουν οἱ θρασεῖς καὶ οἱ ἀδίστακτοι, δυνάμενοι ἀκόμη καὶ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος νὰ κατασκοπεύουν καὶ νὰ «ξεκοκκαλιάζουν» ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ εἶναι διακομματικῶς καὶ ὑπερκαμματικῶς οἱ ἀποφασίζοντες καὶ οἱ διατάσσοντες. Νὰ ἔχουν καταντήσει τὴν Ἑλλάδα ἕν κράτος ἀναξιόπιστον, εἰς τὸ ὁποῖον μόνον πονηροὶ καὶ γόητες, ἕρποντες, λείχοντες καὶ μὲ τὰ κερατὰ των νὰ κατορθώνουν νὰ ἐπιπλέουν καὶ νὰ ἐπιβάλλουν τὴν θέλησίν των, μὲ ἔμμεσον ἤ ἄμεσον συνεργὸν τὸ ἐπίσημον κράτος, τὸ ὁποῖον εἰς τὴν πρᾶξιν εὐλογεῖ ἀνεπισήμως ἀδικίας καὶ ἀτιμίας, γενόμενον «δεκανίκι» τῶν «ἀετονύχηδων» καὶ τῶν «ὠργανωμένων διαπλεκομένων συμφερόντων»…

9. Διὰ ποίαν πατρίδα νὰ σπεύσουν αὐθορμήτως καὶ νὰ ὑπηρετήσουν ἀνιδιοτελῶς αἱ ἡρωίδες πολύτεκναι, αἱ ἐλάχισται ἐναπομείνασαι ἁγναὶ «βοσκοποῦλες», ἀγρότιδες, ἐργάτριαι καὶ ἐν γένει ἡρωίδες τοῦ ἤθους, τοῦ ἀκεραίου χαρακτῆρος, τῆς ἀρετῆς, τῆς σεμνότητος, τῆς εὐπρεπείας καὶ τῆς εὐποιΐας, ὡσὰν τὰς ἡρωίδας τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας (Μπουμπουλίνα, Σουλιώτισσαι κ.λπ), τοῦ ἔπους 1940/41 (ὅπως αἱ ἀνιδιοτελέσταται ἄγνωσται ἡρωίδες ὡς εἰς τὴν εἰς τὸ ὀπισθόφυλλον δημοσιευομένην φωτογραφίαν) καὶ λοιπῶν ἡρωικῶν περιόδων; Πῶς νὰ ὑπάρξουν πολύτεκναι γυναῖκες «λάτρεις» τοῦ διαχρονικοῦ ΟΧΙ τῶν φιλοπάτριδων Ἑλλήνων, ὅταν σήμερον αἱ δημόσιαι ὑπηρεσίαι, κρατικοὶ φορεῖς καὶ ἐν γένει σκοτειναὶ δυνάμεις, μέσῳ «ψευτοπολιτισμένων» παραγόντων τῶν Μ.Μ.Ε., χαρακτηρίζουν τὰς πολυτέκνους μητέρας ὡς «κουνέλες». Δὲν τυγχάνουν δὲ σήμερον αἱ πολύτεκναι μητέρες οὐσιαστικῆς ὑποστηρίξεως διὰ τὴν ἐπίλυσιν τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος, περιφρονοῦνται καὶ καταδικάζονται καὶ ἐκλιπαροῦν μῆνας ὁλόκλήρους διὰ κάποιαν ἰατρικὴν ἐξέτασιν εἰς τὸ ΙΚΑ, ὅπου τοὺς δίδουν φάρμακα εὐτελοῦς ἀξίας. Ἀπεναντίας αἱ «τρελοπουλακίδες» νὰ ἔχουν ἐμμέσως ἀκόμη καὶ δωρεὰν ἐκτρώσεις καὶ λίαν ἀκριβὰς ἐξετάσεις καὶ φάρμακα («γεροξεκουτιάρηδες», ποὺ δὲν δύνανται νὰ σταθοῦν εἰς τὰ πόδια των, νὰ δικαιοῦνται διεγερτικῶν φαρμάκων Viargaκ.λπ.). Ἐπίσης ἀναιδέστατα γύναια, ποὺ φωτογραφίζονται ἀκόμη καὶ γυμνὰ, ἀνήκοντα εἰς κλαδικὰς, νὰ διορίζωνται ὡς δῆθεν σύμβουλοι ἀκόμη καὶ εἰς ἀνωτάτας θέσεις, ὡς π.χ. ἡ Διοικητὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ἔχουσα ὡς δόγμα της «προτιμῶ τοὺς ἔμπειρους ἄνδρες, διότι αὐτοὶ γνωρίζουν τὶ θέλουν». Ἀπὸ τὴν ἄλλην ὅμως πλευρὰν ἄριστοι ἐκπαιδευτικοί, ὡς π.χ. ἡ ἡρωίδα δασκάλα Χαρὰ Νικοπούλου, θυγάτηρ τοῦ Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου νὰ κατατρέχεται ἀκόμη καὶ ἀπὸ αὐτὸν τὸν Ἕλληνα Δήμαρχον τοῦ χωριοῦ Μέγα Δέρειον, ὅπου εὐσυνειδήτως ἐκτελεῖ τὸ λειτούργημα τῆς δασκάλας.

Θὰ ἠδυνάμεθα νὰ ἀναφέρωμεν ἀπείρους ἐρωτήσεις μὲ παρομοίους ἀντιφάσεις, ὡς ἀνωτέρω, πλὴν ὅμως ἡ ἔλλειψις χώρου καὶ χρήματος δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν. Ἀναφερόμεθα εἰς παλαιότερα δημοσιεύματά μας εἰς τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή», ὡς π.χ. τεῦχος 30 σελ. 28-33.

10. Πῶς, λοιπὸν, αἱ ἐπερχόμεναι γενεαὶ, ὑπὸ τοιαύτας ἀθλιωτάτας συνθήκας νὰ ἐπαναλάβουν ὅτι ἡ «Πατρὶς εἶναι τὸ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ Θεοῖς καὶ παρὰ τοῖς ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι» ἤ νὰ ὑποσχεθοῦν τὸ «ἄμμες δὲ γ᾿ ἐσόμεθα πολλῷ κάρρονες» καὶ νὰ ἐπαναλάβουν τὸ δόγμα τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων καὶ προπατόρων μας, τὸ «μολὼν λαβέ» ; ; ;

Ι. ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΡΙΖΑΣ ΜΑΣ

1. Ἀνάγκη, ὅθεν, νὰ μὴ ἐπιτρέπωμεν εἰς ἀνδρείκελα, δοτούς, ἐξωμότας καὶ γενιτσάρους τοῦ πνεύματος νὰ πραγματοποιοῦν τὰς ἐντολὰς τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ἀλλὰ νὰ συμπτύξωμεν ἕνα ἀδιάρρηκτον πυρῆνα καὶ νὰ συνασπισθῶμεν καὶ νὰ ἀντιδράσωμεν ἐναντίον τοῦ ὠργανωμένου πολυωνύμου κακοῦ, τὸ ὁποῖον ἐξαπλοῦται μὲ γεωμετρικὴν πρόοδον καὶ νὰδημιουργήσωμεν ἕν χρηστὸν κράτος δικαίου καὶ νὰ πολεμήσωμεν τὴν κοινωνικὴν ἀναλγησίαν, τὴν ραστώνην, τὴν ἀδράνειαν, τὸν «καιροσκοπισμόν» καὶ τὸν παντοειδῆ ἐκμαυλισμὸν τῶν αἰσχρῶν θεαμάτων, τὴν κοινωνικὴν ἀδικίαν. Νὰ συμμαχήσωμεν μὲ τὸν Τρισυπόστατον Θεόν μας καὶ νὰ παύσωμε νὰ πιστεύωμε εἰς «ἀνδρείκελα» τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ἐπαναλαμβάντες τὸ: «οὐκ ἐᾶ ἡμᾶς καθεύδειν τὸ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ἐπαχθέστατον-καὶ ἀπεχθέστατον ἔργον καὶ τρόπαιον».

2. Μόνον τότε, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, θὰ ἠμπορέσωμε νὰ ἐπιτελέσωμεν θαύματα καὶ νὰ δημιουργήσωμεν τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, τὴν πραγματικὴν δημοκρατίαν μὲ κοινωνικὴν εὐημερίαν δι᾿ ὅλους διὰ νὰ ὑπάρχῃ κοινωνικὴ γαλήνη, πρόοδος καὶ εὐτυχία. Τότε θὰ ἠδυνάμεθα νὰ πιστεύωμεν καὶ νὰ ἀφοσιωνώμεθα εἰς τὰ διαγγέλματα τῶν ἑκάστοτε ὀρθοφρονούντων κυβερνώντων, ὅπως τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ, ποὺ κατέληγε: «Τώρα θὰ ἀποδείξωμεν, ἐὰν πράγματι εἴμεθα ἄξιοι τῶν προγόνων μας καὶ τῆς ἐλευθερίας, τὴν ὁποίαν μᾶς ἐξησφάλισαν οἱ προπάτορές μας. Ὅλον το Ἔθνος ἄς ἐγερθῇ σύσσωμον. Ἀγωνισθῆτε διὰ τὴν Πατρίδα, τὰς γυναῖκας, τὰ παιδιά σας καὶ τὰς ἱεράς σας παραδόσεις. Νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών!».

3. Μόνον ἐὰν παύσῃ ἡ κοινωνία μας νὰ «ἀφιονίζῃ» τοὺς νέους μὲ τὰ αἰσχρὰ θεάματα, ποδόσφαιρον κ.λπ. καὶ δημιουργήσωμεν ἀθλητὰς τοῦ πνεύματος, τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἀκεραίου χαρακτῆρος, τῆς εὐσυνειδησίας, τοῦ ἤθους, τῆς συνεπείας, τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης, τῆς εὐπρεπείας καὶ τῆς εὐποιΐας καὶ δημιουργήσωμεν ἕν χρηστὸν κράτος δικαίου, ὅπου ὅλοι οἱ πολίται θὰ δύνανται ἐπὶ ἴσοις ὅροις νὰ ἁμιλλῶνται, θὰ δύνανται καὶ οἱ νέοι μας γαλουχούμενοι ἀπὸ τὰς αἰωνίους ἠθικάς-πνευματικὰς ἀξίας τῆς Φυλῆς μας, τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ νὰ ἀναφωνοῦν τὸ «ἄμμες δὲ γ᾿ ἐσόμεθα πολλῷ κάρρονες». Οὕτω θὰ ἐφαρμόζεται εἰς τὴν πρᾶξιν αὐτὸ, τὸ ὁποῖον λέγει ὁ μέγας συγγραφεύς Πολύβιος Δημητρακόπουλος: «ἀλλὰ λαός, ὁ ὁποῖος βαδίζει πρὸς τὸν θάνατον ᾄδων, βαδίζει πρὸς τὴν ζωήν».

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel