Ζωηφόρος

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ πρός τό ΔΣ τῆς Ριζαρείου Σχολῆς: "Δέν δύναμαι νά συμπράξω εἰς τήν ὑλοποίησιν τῶν ἀνιέρων ἀποφάσεων σας"

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Ἐν Κυθήροις τῇ 22ᾳ Μαΐου 2014

Ἀριθ. Πρωτ.: 432

 

Πρός

Τό Διοικητικό Συμβούλιο

τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς

Βασ. Σοφίας 51

106 76 Ἀθήνας

Ἐλήφθησαν τά ὑπ΄ἀριθ.πρωτ.429/161/7-5-2014 καί 431/167/7-5-2014 ἔγγραφά σας, ἀφορῶντα εἰς τήν εἰσαγωγήν μαθητῶν καί μαθητριῶν (!) εἰς τήν γεραράν Ριζάρειον Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν, καί λυποῦμαι πολύ, διότι διά λόγους συνειδήσεως,

ἔπειτα ἀπό τήν ἠθελημένην καί ἐσκεμμένην περιφρόνησιν καί καταπάτησιν τῆς Σεπτῆς Ριζαρείου Διαθήκης, ἀφοῦ ἠλλοιώσατε τήν βούλησιν τοῦ ἀοιδίμου Ἱδρυτοῦ καί Κτήτορος Γεωργίου Ριζάρη, ὁρίσαντος ὅτι : «εἰς τήν Σχολήν ταύτην θά εἰσέρχωνται ὅσοι θά ἐνδυθῶσι τό τῆς Ἱερωσύνης ἔνδυμα» δέν δύναμαι νά συμπράξω εἰς τήν ὑλοποίησιν τῶν ἀνιέρων ἀποφάσεων σας. Εἰς τήν ὑπ΄ἀριθ.474/19-06-2013 ἀπάντησίν μου εἰς τά περυσινά ἔγγραφά σας θά ἀνεύρητε ἀναλυτικῶς τούς ἀντιρρητικούς λόγους μου.

Ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Ἱστορία θά κρίνη ἀνελεήτως τό διαπραχθέν  ἀνοσιούργημα καί δεινόν ἀσέβημα τοῦ Διοικητικοῦ σας Συμβουλίου.

Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Πηγή:  http://www.imkythiron.gr/eidiseis/teleutaia/epistoli-seb.mitr.kithiron-serafeim-pros-to-d.s.tis-rizareiou.html

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel