Ζωηφόρος

Η "Γιόγκα" στην εκπαίδευση,

Η "Γιόγκα" στην εκπαίδευση

 

ΜΑΛΙΣΤΑ! Τά ἀνατολικά θρησκευτικά καί παραθρησκευτικά συστήματα εἰς τήν ἐκπαίδευσιν. Μετά τόν πόλεμον τοῦ Ὀρθοδόξου θρησκευτικοῦ μαθήματος, εἰσάγεται, κατά σατανικόν τρόπον, ἡ ἰνδουϊστική γιόγκα εἰς τά σχολεῖα τῆς πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως.

 

Δηλαδή, πρῶτον διά σεμιναρίων πρός τούς ἐκπαιδευτικούς, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Υπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμά των (ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

 

Ἤδη ἐστάλησαν ἀπό τά Γραφεῖα τῶν Συμβούλων πρός τούς Διευθυντάς τῶν σχολείων αἱ σχετικαί ὁδηγίαι (4 σελίδες).

 

Εἰς τό πρῶτον ἔγγραφον σημειώνεται: Παρακαλοῦμε νά προωθηθοῦν τά συνημμένα σέ ὅλα (δική τους ἡ ὑπογράμμισις) τά σχολεῖα ἁρμοδιότητάς σας.

 

Εἰς τό δεύτερον ἔγγραφον σημειώνεται: Σεμινάρια γιά ὅλους τούς ἐκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης: ῾ Η Yoga στήν Ἐκπαίδευση.

 

Εἰς τό τρίτον ἔγγραφον σημειώνονται οἱ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ καί οἱ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ.

 

Καί εἰς τό τέταρτον ἔγγραφον παρουσιάζεται τό Πρόγραμμα Σεμιναρίων (Φιλοσοφία τῆς γιόγκα, ὁ ρόλος τῆς ἀναπνοῆς, Hatha Yoga, ἀναπνευστικές ἀσκήσεις (Prananayama) - Στάσεις (Αsana) καί βαθιά χαλάρωση κ.λπ....

 

Καί ὅλα αὐτά τά παρουσιάζουν ὡς ἀσκήσεις δῆθεν τοῦ σώματος, ὥστε νά ἐξαπατοῦν τούς ἀφελεῖς ὅτι πρόκειται διά γυμναστικάς ἀσκήσεις. Ὄχι. Πρόκειται δια ἀπάτην πρώτου μεγέθους. Καί μάλιστα, καθώς ὑποθέτομεν, μετά τήν ἐκπαίδευσιν τῶν ἐκπαιδευτικῶν, θά ἀκολουθήσουν τά ἴδια ἰνδουϊστικά μαθήματα γιόγκα καί εἰς τούς μαθητάς. Καί λέγομεν «ἰνδουϊστικά»μαθήματα, διότι ἡ γιόγκα ἔχει ἄμεσον σχέσιν μέ τήν θρησκείαν τοῦ ἰνδουϊσμοῦ. Ὁ «Γιόγκιν» πιστεύει ὅτι πραγματώνει τήν ἕνωσίν του μέ τό Ἀπόλυτον καί τήν λύτρωσίν του «μέ μιά περισυλλογή πού φτάνει μέχρι τήν ὑπνωτική ἔκσταση». Ἡ λύτρωσις ὅμως εἰς τόν Χριστιανισμόν δέν ἐπιτυγχάνεται μέ αὐτόνομους τρόπους, ἀλλά μέ τήν ἁγιότητα καί τήν πίστιν εἰς τόν μόνον Λυτρωτήν, τόν Χριστόν.

 

Ὁ Rembindranath Mahara πρώην Γκουρού, ἀφοῦ ἐγνώρισε τόν Χριστιανισμόν, ἐδήλωσεν ὅτι: "οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι πού ἀρχίζουν μέ τίς ἀσκήσεις Γιόγκα, εἴτε θεληματικά, εἴτε ἀθέλητα, οἰκειοποιοῦνται τίς ἰνδουϊστικές ἀντιλήψεις".

 

Τό Ὑπουργεῖον μας λοιπόν, διώχνει τούς ὀρθοδόξους ἱερεῖς ἀπό τόν χῶρον τῶν σχολείων μας, ὑποβαθμίζει τόμάθημα τῶν θρησκευτικῶν, καί τώρα εἰσάγει ἰνδουϊσμόν!

 

Μέχρι ποῦ λοιπόν φθάνει ἡ ἀπιστία καί ἡ ἀποστασία μας; Σεισμός πρέπει νά γίνῃ εἰς γονεῖς καί ἐκπαιδευτικούς. Καί ἤδη θά ἀρχίση καί ἡ σεξουαλική ἀγωγή εἰς τά μικρά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ! Ἀλήθεια, ποῦ βαδίζομεν; Εἴμεθα εἰς τά καλά μας;

 

Πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 26/6/2009 -στη στήλη "Γεγονότα και Σχόλια"

 

Αναδημοσίευση από: http://thriskeftika.blogspot.com/

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel