Ζωηφόρος

Εκδήλωση του Παραρτήματος ν. Λάρισας της ΠΕΘ και της Χριστιανικής Εστίας Λάρισας

Δελτίο τύπου

 

Πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτυχία ἡ ἐκδήλωση πού συνδιοργανώθηκε ἀπό τό παράρτημα Λάρισας τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων μέ τήν Χριστιανική Ἑστία Λαρίσης τήν Β’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 8 Μαρτίου 2015 στήν κατάμεστη αἴθουσα τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».

            Ὁμιλητής ἦταν ὁ διακεκριμένος καθηγητής τῆς Δογματικῆς στή Θεολογική Σχολῆς Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα:

Ὑπάρχει γνήσια αγάπη χωρίς ορθή πίστη; Ἡ περίπτωση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

            Ὁ ὁμιλητής μεταξύ ἄλλων τόνισε ὅτι θεμέλια γιά τή χριστιανική μας ζωή εἶναι ἡ ὀρθή πίστη καί ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη, ἡ ὁποία κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο εἶναι ὁ σύνδεσμος ὅλων τῶν ἀρετῶν.

            Σήμερα βλέπουμε γύρω μας μιά διάχυτη ἀγαπολογία, ἕναν ἀπνευμάτιστο  χριστιανικό λόγο, ἀποκομμένο ἀπό τήν ὀρθή πίστη. Καί ὅ,τι εἶναι κομμένο ἀπό τήν  ὀρθή πίστη εἶναι ἁμαρτία. Χωρίς ὀρθή πίστη δέν μπορεῖ κανένας νά ἔχει ὀρθή γνώση τοῦ Θεοῦ. Ἡ πίστη ἀποτελεῖ προϋπόθεση τῆς σωτηρίας μας, κατά τον ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο. Τό ὀρθοδόξως θεολογεῖν συνδέεται μέ τό ὀρθό δόγμα, την ορθή πίστη. Ἡ τέλεια ἀγάπη εἶναι καί θεωρεῖται ἡ ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ταυτίζει τήν ἀγάπη μέ τόν ἴδιο τόν Θεό.

            Οἱ ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ δημιουργοῦν στόν ἄνθρωπο ἀπερίγραπτη χαρά, λυώνει ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν πνευματική γλυκύτητα, τήν ἐσωτερική θέρμη, τήν εἰρήνη, τό ταπεινό φρόνημα καί τή νοερά προσευχή (χωρίς νά τό καταλαβαίνει ὁ ἴδιος, χωρίς νά τό ἐπιδιώκει, διότι τοῦ δίδεται ὡς ἐπιβράβευση τοῦ προσωπικοῦ του ἀγώνα). Τέτοια  κατάσταση εἶχαν οἱ Ἅγιοί μας, καί ἔδωσε ὁ Θεός νά τό ζήσουμε καί στήν ἐποχή μας μέ τούς σύγχρονους Ἁγίους μας (ἅγιο Πορφύριο, ἅγιο Παϊσιο καί ὅλους τούς νέους Ἁγίους τῆς ἐποχῆς μας).

            Ὁ ἄνθρωπος φθάνει στήν ἄκτιστη Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τηρώντας τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Καθαρίζεται ἀπό τά νοητά «μπάζα» τῶν παθῶν καί τῆς ἁμαρτίας, ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. Ἔτσι γίνεσαι μέτοχος τῆς ἀκτίστου ἐνέργειας τοῦ Θεοῦ.

            Ἡ ἀγάπη εἶναι ἀνεξόφλητο χρέος καί ἀναιρεῖ τήν ἔπαρση (ὅ,τι δηλ. κάποιος εἶσαι), ὅπως ἔλεγε ὁ Γέρων Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης. Δηλαδή νά βοηθῶ τόν πλησίον μου ἀλλά νά θεωρῶ πάντοτε ὅτι χρωστῶ κι ἄλλα.

            Ὅταν λείπει ἡ ὀρθή πίστη εἶναι ἀνώφελη ἡ ἀγάπη. Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι θρησκευτικό κίνημα πού ἐπιχειρεῖ νά ἑνώσει ὅλες τίς Θρησκεῖες, κάτι ἀντίστοιχο μέ τήν παγκοσμιοποίηση σέ πολιτικό ἐπίπεδο. Στόν Οἰκουμενισμό ὅλοι χωροῦν, ὅλα τά θρησκεύματα. Εἶναι ἡ μεγαλύτερη καί ἡ ἐπικινδυνότερη ἀπό ὅλες τίς αἱρέσεις, διότι προκαλεῖ σύγχυση γύρω ἀπό τήν σώζουσα πίστη. Εἶναι πολυαίρεση. Δυστυχῶς ἡ ὀρθή πίστη νοθεύεται ἔντεχνα καί καθένας πού ἀντιτίθεται κατηγορεῖται ὡς φανατικός κλπ. Ἡ οὐμανιστική ἀρχή τῆς ἀνοχῆς δέν ἔχει καμία σχέση μέ τήν ἄκτιστη ἀγάπη πού ἀναπτύσσεται μόνο στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

            Τόν ὁμιλητή παρουσίασε ὁ πρόεδρος τοῦ τοπικοῦ παραρτήματος τῆς ΠΕΘ κ. Ἰωάννης Καραμῆτρος. Μετά τήν ὁμιλία ἀκολούθησε διάλογος μέ τό ἀκροατήριο.

Πηγή: http://www.petheol.gr/nea/ekdelosetouparartematosnlarisastespethkaiteschristianikesestiaslarisasmeomiletetonkathegetedtselengide

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel