Ζωηφόρος

Κήρυγμα για την Κυριακή των Βαΐων, του Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σεραφείμ,

Γραπτό κήρυγμα για την Κυριακή των Βαΐων

του Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σεραφείμ

ΕΞΥΜΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΟΥ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ

«...ὅθεν καί ἡμεῖς ὡς οἱ παῖδες,

τά τῆς νίκης σύμβολα φέροντες,

Σοί τῷ Νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν˙

Ὡσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις,

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου»

(Ἀπολυτικίον ἑορτῆς)

Κατά τήν σημερινή ἑορτή τῆς Κυριακής τῶν Βαΐων, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πού ἑορτάζεται ἡ θριαμβευτική εἴσοδος τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τά Ἱεροσόλυμα, ὑμνεῖται καί δοξάζεται ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας ὡς ὁ Νκητής τοῦ θανάτου.

Τά πλήθη τοῦ λαοῦ, μετά τό καταπληκτικό θαῦμα τῆς ἀναστάσεως τοῦ τετραημέρου νεκροῦ φίλου τοῦ Χριστοῦ Λαζάρου, κρατώντας στά χέρια τους τούς κλάδους τῶν φοινίκων ὡς τά σύμβολα τῆς νίκης κατά τοῦ θανάτου, τόν ζητωκραύγαζαν μέ τό «ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου». Ἄλλοι, ἡ μεγαλύτερη μάζα τοῦ λαοῦ, τόν ἐπευφημοῦσαν σάν κοσμικό βασιλέα, πού θά ἀνύψωνε τό ἔθνος τους σέ πρῶτο ἔθνος, ἀπελευθερώνοντάς το ἀπό τόν ρωμαϊκό ζυγό. Ἄλλοι, οἱ ὀλιγώτεροι καί πνευματικά ὥριμοι τόν τιμοῦσαν καί τόν ὑποδέχονταν ὡς πνευματικό βασιλέα καί νικητή τοῦ θανάτου. Καί ἄλλοι, ἡ ἄρχουσα θρησκευτική τάξις τῶν Ἑβραίων, οἱ Φαρισαῖοι, ἐνωχλοῦντο καί ἠλεκτρίζονταν ἀπ΄αὐτές τίς θερμές ἐκδηλώσεις ὑποδοχῆς τοῦ Θείου Διδάσκαλου Χριστοῦ καί ἐμελετοῦσαν ὄχι μόνο τήν ἐξόντωσι τοῦ ἰδίου, ἀλλά καί τήν θανάτωσι τοῦ ἀναστημένου Λαζάρου, χάριν τοῦ ὁποίου ἐπίστευαν οἱ ὄχλοι, διαπιστώνοντας τήν ἀνάστασί του.

Ἐμεῖς, ὅμως, οἱ σημερινοί ἄνθρωποι, τά μέλη τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ μας Ἐκκλησίας, σέ ποιά ἀπό τίς πιό πάνω μερίδες ἀνήκουμε; Ἀσφαλῶς, οὔτε στήν πρώτη, οὔτε στήν τελευταία ἁρμόζει νά εἴμαστε. Γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους πιστούς ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής καί εὐεργέτης μας, ὁ Θεῖος Λυτρωτής τοῦ κόσμου καί τῆς ἀνθρωπότητος. Ὁ πνευματικός Ἄρχοντας καί Βασιλεύς Οὐρανοῦ καί γῆς. Ὁ Βασιλεύς τῶν βασιλευόντων καί ὁ Κύριος τῶν κυριευόντων. Ὁ Κυβερνήτης τῆς ζωῆς μας, ὁ Ἀρχηγός τῆς χριστιανικῆς μας πίστεως καί τῆς σωτηρίας μας. Ὁ μεγάλος καί θεῖος νομοθέτης καί Διδάσκαλος. Τό φῶς τοῦ κόσμου!

Αὐτόν ὑποδεχόμαστε σήμερα ὡς Νικητήν τοῦ θανάτου καί ὡς τόν ἀληθινόν Κύριον καί Θεόν μας. Μαζί μέ τά βαΐα τῶν δένδρων καλούμεθα νά κρατᾶμε καί τά βαΐα τῶν ἀρετῶν. Τῶν ἀρετῶν τῆς θείας ἀγάπης καί τῆς ἀφοσιώσεώς μας στόν Χριστό καί τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία. Τῶν ἀρετῶν τῆς θερμῆς πίστεως καί τῆς χριστιανικῆς ἐλπίδος. Τῶν ἀρετῶν τῆς εὐσεβείας, τῆς μετανοίας καί τῆς θείας κατανύξεως. Τῶν ἀρετῶν τῆς ταπεινώσεως καί τῆς ὑπομονῆς.

Αὐτούς τούς πνευματικούς κλάδους ἄς κρατᾶμε στά χέρια μας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, καί αὐτές τίς χριστιανικές ἀρετές ἄς στρώσουμε γιά νά ὑποδεχθοῦμε τόν πνευματικό μας Βασιλέα Χριστό, καθώς εἰσοδεύει καί βαδίζει πρός τό Σταυρικό Του Πάθος. Μέ καθαρές τίς ψυχές μας ἄς συμπορευθοῦμε μαζί Του καί ἄς συσταυρωθοῦμε, ὅπως μᾶς προτρέπει ὁ ἱερός ὑμνῳδός τῆς Ἐκκλησίας μας. Καί νά εἴμαστε βέβαιοι ὅτι, μετά τήν συσταύρωσι μας μέ τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, θά ἀκολουθήσῃ ἡ πνευματική μας ἀνάστασις. Τό εὐχόμαστε ὁλόψυχα.

Καλό καί εὐλογημένο Πάσχα! Καλή Ἀνάστασι ἀδελφοί! Ἀμήν.-

† Ὁ Κ.Σ.

                                             Πηγή: http://aktines.blogspot.com/2011/04/blog-post_16.html

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration