Ζωηφόρος

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μπροστά στη Φάτνη,

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μπροστά στη Φάτνη

Λόγος εις τον μακάριον Φιλογόνιον

 «Ἑορτή μέλλει προσελαύνειν, ἡ πασῶν τῶν ἑορτῶν σεμνοτάτη καί φρικωδεστάτη, ἥν οὐκ ἄν τις ἁμάρτοι μητρόπολιν πασῶν τῶν ἑορτῶν προσειπών. Τίς δέ ἐστιν αὕτη; Ἡ κατά σάρκα τοῦ Χριστοῦ γέννησις. Ἀπό γάρ ταύτης τά Θεοφάνεια, καί τό Πάσχα τό ἱερόν, καί ἡ Ἀνάληψις, καί ἡ Πεντηκοστή τήν ἀρχήν καί τήν ὑπόθεσιν ἔλαβον... Ὥστε ἐντεῦθεν, ὥσπερ ἀπό τινος πηγῆς, ποταμοί διάφοροι ρυέντες, αὗται ἐτέχθησαν ἡμῖν αἱ ἑορταί.... Τό Θεόν ὄντα, ἄνθρωπον θελῆσαι γενέσθαι καί ἀνασχέσθαι καταβῆναι τοσοῦτον, ὅσον οὐδέ διάνοια δέξασθαι δύναται, τοῦτό ἐστι τό φρικωδέστατον καί ἐκπλήξεως γέμον, ὅ δή καί ὁ Παῦλος θαυμάζων ἔλεγεν: "Καί ὁμολογουμένως μέγα ἐστί τό τῆς εὐσεβείας μυστήριον". Ποῖον μέγα; "Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί"...

     Διά τοῦτο μάλιστα ἀσπάζομαι τήν ἡμέραν ταύτην καί φιλῶ, καί τόν ἔρωτα εἰς μέσον προτίθημι, ἵνα κοινωνούς ὑμᾶς ποιήσω τοῦ φίλτρου, διά τοῦτο δέομαι πάντων ὑμῶν καί ἀντιβολῶ μετά πάσης σπουδῆς καί προθυμίας παραγενέσθαι, τήν οἰκίαν ἕκαστον κενώσαντα τήν ἑαυτοῦ, ἵνα ἴδωμεν τόν Δεσπότην ἡμῶν ἐπί τῆς φάτνης, ἐσπαργανωμένον, τό φρικτόν ἐκεῖνο καί παράδοξον θέαμα. Ποία γάρ ἡμῖν ἀπολογία, ποία συγγνώμη, ὅταν αὐτός μέν ἐκ τῶν οὐρανῶν δι’ ἡμᾶς καταβαίνῃ, ἡμεῖς δέ μηδέ ἐκ τῆς οἰκίας πρός αὐτόν ἐρχώμεθα; ὅταν Μάγοι μέν, ἀνθρωποι βάρβαροι καί ἀλλόφυλοι, ἐκ Περσίδος τρέχωσιν, ὥστε αὐτόν ἰδεῖν ἐπί τῆς φάτνης κείμενον, σύ δέ ὁ Χριστιανός μηδέ μικρόν διάστημα ὑπομένῃς, ὥστε τῆς μακαρίας ταύτης ἀπολαῦσαι θεωρίας;... Πρόσιθι τοίνυν καί σύ δῶρα προσάγων, μή τοιαῦτα οἷα ἐκεῖνοι, ἀλλά πολλῷ σεμνότερα. Προσήνεγκαν ἐκεῖνοι χρυσόν προσένεγκε σύ σωφροσύνην καί ἀρετήν. Προσήνεγκαν ἐκεῖνοι λιβανωτόν, προσένεγκε σύ ταπεινοφροσύνην καί τεταπεινωμένην καρδίαν καί ἐλεημοσύνην. Ἄν μετά τούτων προσέλθῃς τῶν δώρων, μετά ἀδείας ἀπολαύσῃ πολλῆς τῆς ἱερᾶς ταύτης τραπέζης. Καί γάρ ἐγώ διά τοῦτο τούτους κινῶ τούς λόγους νῦν, ἐπειδή οἶδα ὅτι πάντως πολλοί κατ᾿ ἐκείνην προσελεύσονται τήν ἡμέραν, καί ἐπιπεσοῦνται τῇ πνευματικῇ ταύτῃ θυσίᾳ. Ἵνα οὖν μηδέ ἐπί κακῷ, μηδέ ἐπί κρίματι τῆς ἡμετέρας ψυχῆς τοῦτο ποιῶμεν, ἀλλ᾿ ἐπί σωτηρίᾳ, ἐντεῦθεν ἤδη προδιαμαρτύρομαι, καί παρακαλῶ, παντί τρόπῳ καθάραντας ἑαυτούς, οὕτω προσιέναι τοῖς ἱεροῖς μυστηρίοις.

Μετάφραση:

     Ἔρχεται ἡ ἑορτή, ἡ πιό σεβάσμια καί ἡ πιό φρικτή ἀπό ὅλες τίς ἑορτές, πού δέ θά κάνει κανείς λάθος ἄν τήν ὀνομάσει μητρόπολη ὅλων τῶν ἑορτῶν.

     Ποιά εἶναι αὐτή ἡ ἑορτή; Ἡ γέννηση, κατά σάρκα, τοῦ Χριστοῦ. Ἀπό αὐτή τήν ἑορτή ἀρχίζουν οἱ μεγάλες ἑορτές τῶν Θεοφανείων, καί τοῦ ἱεροῦ Πάσχα καί τῆς Ἀναλήψεως καί τῆς Πεντηκοστῆς. Ἔτσι, πού σάν νά ξεχύθηκαν ἀπό κάποια πηγή διάφορα ποτάμια καί νά γέννησαν αὐτές τίς ἑορτές...

     Τό νά εἶναι Θεός καί νά θελήσει νά γίνει ἄνθρωπος καί νά ἀνεχθεῖ νά κατεβεῖ τόσο χαμηλά, ὅσο δέν μπορεῖ νά τό συλλάβει ἡ ἀνθρώπινη διάνοια, αὐτό εἶναι τό τρομακτικώτατο μυστήριο, πού εἶναι γεμάτο ἀπό ἔκπληξη. Και αὐτό, θαυμάζοντάς το ὁ Παῦλος, ἔλεγε: «Πράγματι, καθώς ὁμολογοῦν ὅλοι οἱ πιστοί, εἶναι μέγα τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς εὐσέβειας, πού μᾶς ἀποκαλύφθηκε. Ὁ Θεός φανερώθηκε σαρκωμένος»... Γι᾿ αὐτό τό λόγο σέβομαι αὐτή τήν ἡμέρα καί τήν ἀγαπῶ καί καταθέτω μπροστά σας αὐτή τήν ἀγάπη, γιά νά σᾶς κάνω καί σᾶς κοινωνούς τοῦ δυνατοῦ ἐρεθίσματος τῆς ἀγάπης. Γι᾿ αὐτό σᾶς παρακαλῶ ὅλους σας καί σᾶς ἱκετεύω, νά ρθεῖτε μέ ἐνδιαφέρον καί προθυμία, ἀφήνοντας ὀ καθένας τό σπίτι του, γιά νά δοῦμε τόν Δεσπότη μας στή Φάτνη, σπαργανωμένο, νά δοῦμε ἐκεῖνο τό φοβερό καί παράδοξο θέαμα. Γιατί, πῶς θά μπορέσουμε νά ἀπολογηθοῦμε καί πῶς θά ζητήσουμε συγγνώμη, ὅταν Αὐτός μέν ὁ Κύριος, κατεβαίνει ἀπό τούς οὐρανούς, γιά χάρη μας καί ἐμεῖς οὔτε ἀπό τό σπίτι μας δέν βγαίνουμε νά πᾶμε νά τόν συναντήσουμε; Ὅταν μάγοι, ἄνθρωποι βάρβαροι κί ἀλλόφυλοι, τρέχουν ἀπό τήν Περσίδα, γιά νά τόν δοῦν στή Φάτνη, σύ δέ ὁ Χριστιανός, δέν ὑπομένεις οὔτε μικρή ὁδοιπορία, γιά νά ἀπολαύσεις τό μακάριο αὐτό θέαμα;

     Πρόσελθε, λοιπόν καί σύ, φέρνοντας δῶρα, ὄχι σάν αὐτά, πού ἔφεραν ἐκεῖνοι, ἀλλά πολύ λαμπρότερα. Πρόσφεραν ἐκεῖνοι χρυσό. Πρόσφερε σύ σωφροσύνη καί ἀρετή. Πρόσφεραν ἐκεῖνοι λιβανωτό. Πρόσφερε σύ ταπεινοφροσύνη καί ταπεινωμένη καρδιά καί ἐλεημοσύνη. Ἄν προσέλθεις μέ αὐτά τά δῶρα, μέ ἄδεια καί πολλή ἐλευθερία, θά ἀπολαύσεις τήν ἱερή αὐτή Τράπεζα. Καί ἐγώ, τώρα, γι᾿ αὐτό τά λέω αὐτά, πού λέω, γιατί γνωρίζω, ὅτι πολλοί ἐκείνη τή μέρα θά προσέλθουν καί θά ὁρμήσουν σ᾿ αὐτή τήν πνευματική θυσία. Γιά νά μήν τό κάνουμε, λοιπόν,αὐτό οὔτε γιά τό κακό μας, οὔτε γιά τήν καταδίκη τῆς ψυχῆς μας, ἀλλά νά τό κάνουμε γιά τή σωτηρία μας, προδιαμαρτύρομαι ἀπό τώρα καί σᾶς παρακαλῶ, νά καθαρίσουμε τόν ἑαυτό μας μέ κάθε τρόπο καί ἔτσι νά προσέλθουμε στά Ἱερά Μυστήρια.

Πηγή: http://www.el-pliroforisi.gr/

Αγιολογιο

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration