Ζωηφόρος

Μεγαλυνάρια Θεοφανείων - Epiphany-Theophany

 

 

Μεγαλυνάρια Θεοφανείων

 

Τα εις τον πεζό Κανόνα. 
«Μεγάλυνον ψυχή μου, την τιμιωτέραν, των άνω στρατευμάτων».
«Μεγάλυνον ψυχή μου, τον εν Ιορδάνη, ελθόντα βαπτισθήναι».
«Μεγάλυνον ψυχή μου, τον υπό Προδρόμου, το βάπτισμα λαβόντα».
«Μεγάλυνον ψυχή μου, τον εκ της πατρώας, φωνής μαρτυρηθέντα»,
«Μεγάλυνον ψυχή μου, τον ένα της Τριάδος, κλίναντα τον' αυχένα, και βάπτισμα λαβόντα».
«Προφήτα, δεύρο προς με, έκτεινον την χείρα, και βάπτισόν με τάχος».
«Προφήτα, άφες άρτι, και βάπτισον με θέλων πληρώσαι και γαρ ήλθον, πάσαν δικαιοσύνην».


Μεγαλυνάρια εις τον Ιαμβικόν Κανόνα.

«Σήμερον ο Δεσπότης, κλίνει τον αυχένα, χειρί τη του Προδρόμου».
«Σήμερον Ιωάννης, βαπτίζει τον Δεσπότην, εν ρείθροις Ιορδανού».
«Σήμερον ο Δεσπότης, νάμασιν ενθάπτει, βροτών την αμαρτίαν».
«Σήμερον ο Δεσπότης, άνωθεν μαρτυρείται, Υιός ηγαπημένος».
«Σήμερον ο Δεσπότης, ήλθεν αγιάσαι, την φύσιν των υδάτων».
«Σήμερον ο Δεσπότης, το βάπτισμα λαμβάνει, υπό χειρός Προδρόμου».
«Μεγάλυνον ψυχή μου, της τρισυπόστατου, και αδιαιρέτου, θεότητος το κράτος».
«Μεγάλυνον ψυχή μου, την λυτρωσαμένην, ημάς εκ της κατάρας».

Epiphany-Theophany=Jesus Christ's baptizm. His baptism means that you turn away from all is bad and which separates us God.

Megalynarion of Theophany.

-Magnify, 0 my soul, the all-pure Virgin Theotokos, who is more honorable than the armies on high.
Every tongue is at a loss to praise thee as is due;
even a spirit from the world above is filled with dizziness, when it seeketh to sing thy praises, 0 Theotokos.
But since thou art good, accept our faith;
Thou knowest well our love inspired by God, for thou art the Protector of Christians and we magnify thee.
-Magnify, 0 my soul, Him Who came and was baptized in the streams of the Jordan.
0 David, come thou in spirit to the enlightened and chant, saying: "Approach God now with faith and be illumined! Lowly Adam cried out in his fall, and the Lord heard him, and, coming to the streams of the Jordan, He restored the corrupted one."
-Today the Master bows His head before the Forerunner.
0 most pure Bride, 0 blessed Mother, the wonders of Thy birthgiving pass all understanding.
Through thee we have obtained salvation in all things, and, as it is right and meet, we rejoice before thee our Benefactor, bearing as gift a song of thanksgiving.
-Today John doth baptize the Master in the streams of the Jordan.
That which was revealed to Moses in the bush we see here fulfilled in wondrous manner; for as it bore fire, yet was not consumed, so hath the Virgin been preserved, who gave birth unto the Benefactor Who bringeth us light, and the streams of the Jordan suffered no harm when they received Him.

Media

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel