Ζωηφόρος

Παγκόσμιο Συνέδριο Μασόνων στην Αθήνα και καταδίκη της Μασονίας από την Εκκλησία της Ελλάδος !

Η Μασονία ανοίγεται τώρα δημόσια, μέ παρελάσεις καί εκδηλώσεις στούς δρόμους, όπως συνέβη πέρυσι στό Νέο Ηράκλειο από τήν Στοά Διόνυσος. Εδώ, από παρέλασή της στήν Καμπέρα τής  Αυστραλίας...

 

" Όπου μυρίζει τό πτώμα, έρχονται καί οί σαρκοβόροι αετοί να τό κατασπαράξουν..." λέει κάπου ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός.

Κι΄ εδώ τό "πτώμα" είναι, τής σημερινής Ελλάδος όπως κάποιοι τήν κατάντησαν ! Θά μπορέσουν όμως να την φάνε, ή θά τούς καθίσει στόν λαιμό από "άνωθεν" δυνάμεις ;

Ἡ  Ἱερὰ Σύνοδος καταδικάζει τὴν Μασονίαν καὶ θεωρεῖ ἀσυμβίβαστον τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν καί τὴν ἰδιότητα τοῦ τέκτονος !

---------------------------------

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔλαβε θέσιν διά τὴν Μασονίαν, διακηρύσσουσα ὅτι καταδικάζει τὸν τεκτονισμὸν καὶ θεωρεῖ ὡς ἀσυμβίβαστον τὴν πίστιν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ τέκτονος.

Κατόπιν προτάσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων αποφάσισε νὰ ἀποστείλη ἐγκύκλιον, διά τῆς ὁποίας θὰ ἀνανεοῦται ἡ διαβεβαίωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὸ Ὀρθόδοξον πλήρωμα, ὅτι οὔτε ὑπῆρξε κατὰ τὸν παρελθόν, οὔτε ὑπάρχει σήμερον κληρικὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος νὰ εἶναι μέλος οἱασδήποτε τεκτονικῆς Στοᾶς.

Ὁ «Ορθόδοξος  Τύπος » ( Ο.Τ. )  χαίρει δι᾽ αὐτὴν τὴν θέσιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία εἶναι ἐπανάληψις παλαιοτέρων θέσεων τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Χαίρει, διότι προέβαλε δυναμικῶς τὸ αἴτημα τοῦ Σεβ.Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ ὅτι ὁ τεκτονισμὸς εἶναι θρησκεία τοῦ Εωσφόρου καὶ ἐζήτη τὴν διάλυσιν τῶν τεκτονικῶν Στοῶν ἀπὸ τὸν ὑπουργὸν Οἰκονομικῶν τῆς κυβερνήσεως τοῦ κ. Γεωργίου Παπανδρέου, τὸν κ. Γεώργιον Παπακωνσταντίνου...

Χαίρει ακόμη διότι ὁ Σεβ.Μητροπολίτης Κερκύρας κ. Νεκτάριος, ὅταν εἴχομεν δημοσιεύσει τὴν παραχώρησιν Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μητροπόλεώς του ὑπὸ τοῦ Κράτους (ὡς ἀπεδείχθη) εἰς τούς Μασόνους τῆς πόλεώς του, εἰς τὸν ὁποῖον Ναό πραγματοποίησαν οί Μασόνοι τής Κέρκυρας Μουσικὴν ἐκδήλωσιν, εἶχε δηλώσει πρὸς τὸν «Ο.Τ.» ὅτι δὲν εἶναι Μασόνος καὶ ὅτι θὰ εἰσηγεῖτο εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, νὰ λάβη θέσιν καταδικαστικὴν ἐναντίον τῆς Μασονίας.

Χαίρει, διότι ἡ γραμμὴ τοῦ «Ο.Τ.» ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς του ἕως σήμερον εἶναι γραμμὴ ἐναντίον τῆς Μασονίας.

Χαίρει ἀλλὰ καὶ προβληματίζεται, διότι ὅλον αὐτὸ τὸ σκεπτικόν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (ὅπως καὶ ἡ πρόσφατος δήλωσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ὅτι δὲν εἶναι Μασόνος) ἀνατρέπεται ἀπὸ τὴν συμπεριφορὰν τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὰς ἀντιλήψεις τῶν Ἐλευθεροτεκτόνων.

Οἱ Μασόνοι εἰς τὸ ὄνομα τῆς Πανθρησκείας τιμοῦν τὸν Μεγάλον Ἀρχιτέκτονα τοῦ Σύμπαντος (ὁ γνωστός Μ.Α.Τ.Σ.) τονίζοντες ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ θεὸς ὅλων τῶν μελῶν τῶν μασονικῶν στοῶν ἀνεξαρτήτως θρησκείας.

Οἱ Οἰκουμενιστές Ἀρχιερεῖς λένε ὅτι όλοι είμαστε εἴμεθα τέκνα τοῦ ἰδίου Θεοῦ (ἀνατρέποντες έτσι τὴν Ὀρθόδοξον θεολογίαν διά τὸν Τριαδικὸν Θεόν τον οποίον έχουν μόνο οί Ορθόδοξοι ).

Οἱ Οἰκουμενιστές Ἀρχιερεῖς λένε ακόμη ὅτι  οί λεγόμενες «εκκλησίες» τῶν ἑτεροδόξων σώζουν, ἐξισώνοντες έτσι τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μὲ τίς χριστιανικές αἱρέσεις, οί οποίες πιστεύουν στὸν Χριστό, ἀλλὰ δὲν ἀποδέχονται τὴν Παναγίαν, τὴν μεσιτείαν τῶν Ἁγίων, τὰς νηστείας κλπ. καὶ συμπροσεύχονται μὲ Ἰουδαίους, Μουσουλμάνους, Βουδιστάς, Ἰνδουϊστάς κλπ., ὅταν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν θρησκειῶν αὐτῶν δὲν ἀποδέχονται τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ Κοράνιον ἀναγράφει ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι κατώτερος προφήτης τοῦ Μωάμεθ.

Ὁ «Ο.Τ.» ἀναμένει ὁλόκληρον τὴν ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τὴν ὁποίαν καὶ θὰ δημοσιεύση εἰς τὴν πρώτην σελίδα του, ἀλλὰ θὰ διατηρήση τὰς ἐπιφυλάξεις του διά ὡρισμένους Οἰκουμενιστάς Ἀρχιερεῖς, ὡς καὶ διά ὡρισμένους κληρικούς.

"Ορθόδοξος Τύπος", α.φ. 2016, 28 Μαρτίου 2014

========================

ΙΕΡΑ  ΣΥΝΟΔΟΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ

«Περί Τεκτονισμοῦ »

Αριθμ. Πρωτ. 1395

Διεκπ. 691

Αθήνα 28 Μαρτίου 2014

Συνοδικῇ  Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 19ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς καί κατόπιν προτάσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων, ἐπαναδιακηρύσσει διά τῆς παρούσης τήν ἐκπεφρασμένην θέσιν Αὐτῆς κατά τοῦ Τεκτονισμοῦ, ἐπικαλουμένη τήν ἀπό 12.10.1933 Πρᾶξιν καί τήν ἀπό 4.10.1996 Διακήρυξιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ὡς καί τάς ἀπό 17.5.1970 καί 29.11.1972  Ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, αἱ ὁποῖαι καταδικάζουν τόν Τεκτονισμόν καί θεωροῦν ἀσυμβίβαστον τήν ἰδιότητα τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ πρός αὐτήν τοῦ Τέκτονος.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐμμένει ἀπολύτως εἰς τά ὑπό τῶν ὡς ἄνω Ἀποφάσεων Αὐτῆς ὁριζόμενα. Διακηρύσσει καί αὖθις ὅτι ὁ Τεκτονισμός συνιστᾷ συγκρητιστικόν μυσταγωγικόν θρησκευτικόν σύστημα ἀσυμβίβαστον πρός τήν Ἐκκλησίαν, ὅλως διάφορον, κεχωρισμένον καί ἀλλότριον Αὐτῆς.

Διαδηλοῖ κατηγορηματικῶς ὅτι ἡ ἰδιότης τοῦ Τέκτονος ὑπό οἱανδήποτε μορφήν εἶναι ἀσυμβίβαστος πρός τήν ἰδιότητα τοῦ Χριστιανοῦ ὡς μέλους τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Εἰδικῶς, ἐν τῇ ὡς ἄνω Πράξει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ὁ Τεκτονισμός στηλιτεύεται ὡς σύστημα συγκρητιστικῶν δοξασιῶν, τοῦ ὁποίου ἡ σκοτία φύσις εἶναι ἄκρως ἀντίθετος πρός τήν ἐν πλήρει φωτί χριστιανικήν ἀλήθειαν.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀνανεοῖ τήν διαβεβαίωσιν Αὐτῆς πρός τό χριστεπώνυμον πλήρωμα καί πληροφορεῖ ὑπευθύνως αὐτό ὅτι οὐδείς ἀπολύτως τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τυγχάνει μέλος Τεκτονικῆς Στοᾶς οὐδέ διατηρεῖ οἱανδήποτε σχέσιν πρός τόν Τεκτονισμόν.

Ἀποκρούομεν πᾶσαν τυχόν περί τοῦ ἐναντίου διάδοσιν ὡς τελείως ἀνυπόστατον καί ψευδῆ, στόχον ἔχουσαν τήν πρόκλησιν συγχύσεως μεταξύ τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος καί τήν φθοράν τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ κύρους τῶν Ποιμεναρχῶν Αὐτῆς.

Καταδικάζοντες ἐκ νέου τόν Τεκτονισμόν μετά πολλῆς εὐθύνης, καλοῦμεν ὅπως ἐπιστρέψωσιν οἱ πεπλανημένοι εἰς ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας διά τῆς ἀπείρου Χάριτος καί τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ καί Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

† Ὁ Καρυστίας καί Σκύρου Σεραφείμ

† Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Προκόπιος

† Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος

† Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου Τίτος

† Ὁ Γρεβενῶν Σέργιος

† Ὁ Μηθύμνης Χρυσόστομος

† Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου Ἰάκωβος

† Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας Γεώργιος

† Ὁ Παροναξίας Καλλίνικος

† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας

† Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

-----------------------

Παγκόσμιο Συνέδριο Μασονίας στην

Αθήνα το καλοκαίρι !

Έν τώ μεταξύ, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα masonic-events ανακοινώθηκε την Παρασκευή η οριστική λίστα ομιλητών και εργασιών του Παγκόσμιου Συνεδρίου Μασονίας που πρόκειται για πρώτη φορά να λάβει μέρος στην Ελλάδα.

Το Summer International Masonic Workshop θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 31 Αυγούστου σε ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο και αναμένεται να φιλοξενήσει Ελευθεροτέκτονες από Στοές όλου του κόσμου, αλλά και να προσελκύσει επισκέπτες από δεκάδες χώρες.

Η επίσημη ανακοίνωση των διοργανωτών κάνει λόγο για μια συνάντηση σε χαλαρό περιβάλλον με θέα τη θάλασσα της Αναβύσσου την οποία αναφέρει ως ελληνική Ριβιέρα.

Συγκεκριμένα η περιγραφή αναφέρει: "Oι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία, σε χαλαρό, καλοκαιρινό περιβάλλον, να επικοινωνήσουν, να ανταλλάξουν ιδέες και σκέψεις, να δουν παλιούς φίλους και να κάνουν νέους. Η συνάντηση είναι μια μοναδική ευκαιρία για Τέκτονες από όλο τον κόσμο, καθώς και για όσους ενδιαφέρονται για την Ελευθεροτεκτονική, να συναντηθούν, να γνωρισθούν και να συζητήσουν τις απόψεις τους, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα μια καλοκαιρινή ανάπαυλα, με την οικογένεια ή τους φίλους τους, σε μία παραλία της Αττικής. "

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση το Συνέδριο θα περιλαμβάνει διαλέξεις και ανοιχτές ομιλίες με θέματα που αφορούν το ρόλο και το μέλλον της Μασονίας στον 21ο αιώνα.

Παράλληλα και σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα μέλη των Αδελφοτήτων θα ξεναγηθούν και σε αρχαιολογικούς χώρους ώστε να γνωρίσουν την ιστορία της αρχαίας Αθήνας. Το Συνέδριο θα είναι ανοιχτό και η συμμετοχή στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και εργασίες δεν θα απευθύνεται αυστηρά στα μέλη των Αδελφοτήτων.

Οι ομιλητές που είναι προσκεκλημένοι είναι υψηλόβαθμοι των Αδελφοτήτων από χώρες όπως η Ιρλανδία, η Φινλανδία, η Νέα Ζηλανδία ενώ συμμετοχή θα έχουν και Έλληνες.

Το κόστος θα ξεκινάει από τα 175 δολάρια μαζί με τη διαμονή και θα αυξάνεται ανάλογα με τις ημέρες που ο κάθε ενδιαφερόμενος θα θελήσει να παρευρεθεί. Υπάρχουν διαθέσιμα πακέτα που περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες και ξεπερνούν τα 700 δολάρια.

Σύμφωνα με τον φορέα που διοργανώνει τη Διεθνή Θερινή Τεκτονική Συνάντηση η διοργάνωση δεν είναι συνδεδεμένη με Τεκτονικό ή Ακαδημαϊκό φορέα ή Οργανισμό, και δεν θα διεξαχθούν Τεκτονικές συνεδριάσεις.

Πηγή: http://www.lifo.gr/now/society/45952

 

Και από: http://www.kivotoshelp.gr/index.php/eidhseis/456-pagkosmio-synedrio-masonon-stin-athina-kai-katadiki-tis-masonias-apo-tin-ekklisia-tis-ellados

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel