Ζωηφόρος

Το αντιρατσιστικό, της "αριστεράς" της ιεραρχίας...

Οί κρίσιμες μέρες πού περνάμε δεν επιτρέπουν ασφαλώς  αποφάσεις βάσει πολιτικής σκοπιμότητας...

 

ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ἀντιρατσιστικόν νομοσχέδιον ἀνέδειξε τό βαθύ ρῆγμα, τό ὁποῖον ὑφίσταται εἰς τήν Ἱεραρχίαν διά κρίσιμα ζητήματα.

Τό ένα τμῆμα τῆς Ἱεραρχίας εἶναι ταυτισμένον μέ τά κελεύσματα τῆς κεντροαριστερᾶς.

Ἐνεργεῖ ὡς ἡ κλαδική τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τῆς Ἀριστερᾶς εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Υἱοθετεῖ ὅλας τάς ὑποδείξεις τῶν κομμάτων τῆς κεντροαριστερᾶς. Ἐνεργεῖ ὡς ἡ «ἀριστερά τοῦ Κυρίου» εἰς την Ἐκκλησίαν, διά νά θυμηθῶμεν τά ὅσα ἔλεγον οἱ πολιτικοί καθοδηγηταί τῶν σημερινῶν ἐπισκόπων, τῆς κομματικῆς καί πολιτικῆς αὐτῆς τάσεως, ἐναντίον τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν κυροῦ Χριστοδούλου.

Τό ἄλλο τμῆμα τῆς Ἱεραρχίας, τό ὁποῖον ὑπερασπίζεται τό ἀνόθευτον τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, τήν παράδοσιν, τήν ἱστορίαν καί ἀντιτάσσεται εἰς τήν πολυφυλετικότητα καί τήν πολυπολιτισμικότητα τῆς Ἑλλάδος, χαρακτηρίζεται ἀπό τούς πολιτικούς τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τῆς κεντροαριστερᾶς, ὡς χουντικοί, κεντροδεξιοί, γραφικοί, κομματάρχες τῆς δεξιᾶς, ξεπερασμένοι, ἐκτός ἐποχῆς κ.λπ.

Τό τμῆμα αὐτό κατά σύμπτωσιν ὑπερασπίζεται τήν Ἐκκλησίαν καί τό ποίμνιόν της λαμβάνον θέσιν καί διά τά σοβαρά προβλήματα τῆς κοινωνίας, ὅταν τό ἄλλο τῆς Πασοκοκρατίας καί τῆς Κεντροαριστερᾶς ἔχει μεταβάλλει τήν Ἐκκλησίαν εἰς μίαν Μή Κυβερνητικήν Ὀργάνωσιν, ἡ ὁποία φροντίζει νά ἐκπληρώνη μερικάς ἀπό τάς κοινωνικάς φροντίδας τοῦ χρεωκοπημένου Κράτους.

Οἱ γραφικοί, οἱ χουντικοί, οἱ κεντροδεξιοί καί οἱ δεξιοί Ἐπίσκοποι φροντίζουν νά ἐξασφαλίζουν συσσίτια εἰς ἀλλοδαπούς καίἝλληνας καί παραλλήλως παρέχουν πνευματικήν τροφήν, κάμνουν κηρύγματα, ἔχουν ἀντιαιρετικόν λόγον, ἐνισχύουν τό ὀρθόδοξον φρόνημα, ἐλέγχουν τήν συμπεριφοράν ὅλων τῶν παραστρατημένων ἐξουσιαστῶν (κατά τό παράδειγμα τῶν Μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας), ὑπερασπίζονται τήν ἱστορίαν τοῦ γένους καί τοῦ ἔθνους καί ἀγωνίζονται διά τήν μή διαγραφήν τῆς προσφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας εἰς τό ὑπόδουλον Γένος.

Οἱ Ἐπίσκοποι αὐτῆς τῆς τάσεως ἀξιώνουν τόν τερματισμόν τοῦ ἐξευτελισμοῦ τοῦ λαοῦ καί τῆς Χώρας ἀπό τούς δανειστάς καί προειδοποιοῦν τούς πολιτικούς διά τήν πολιτικήν γενοκτονίαν ἔναντι τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τήν ὁποίαν ἀκολουθοῦν, ἀλλά δέν προβάλλονται ὑπό τῆς τηλεοράσεως καί τοῦ ραδιοφώνου.

Οἱ ἄλλοι Ἐπίσκοποι τῆς Πασοκοκρατίας καί τῆς Κεντροαριστερᾶς προβάλλονται ὡς χαρισματικοί, ὡς προοδευτικοί, ὡς ὑπερασπισταί τῆς πολυφυλετικότητος, τῆς πολυπολιτισμικότητος, ὡς προοδευτικοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι καινοτόμοι, μεταπατερικοί, ὑπερασπισταί τῆς ἀλλαγῆς τῆς γλώσσης τῆς Ἐκκλησίας, ὑπέρμαχοι τῆς ἀλλαγῆς τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν και τῆς συρρικνώσεως τῶν ὡρῶν διδασκαλίας του εἰς τάς σχολικάς αἰθούσας, ὡς ἀνεκτικοί ἔναντι τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ἀλλά καί ὡς πρωτοπόροι εἰς τό αἴτημα τῆς καταργήσεως τοῦ ράσου κ.λπ.

Οὗτοι ἔχουν μεγάλην προβολήν ἀπό τά ΜΜΕ καί τάς ἀλλοθρήσκους ἐκείνας δυνάμεις, αἱ ὁποῖαι ἐσταύρωσαν τόν Χριστόν καί τά διάφορα ἀποκρυφιστικά τάγματά των, λειτουργοῦντα ἐν Ἑλλάδι ὑπό διαφόρους μορφάς. Οἱ πλέον ἀνίκανοι καί ἀκατάλληλοι ἐξ αὐτῶν προβάλλονται ὑπό τῶν ΜΜΕ ὡς μελλοντικοί ὑποψήφιοι Ἀρχιεπίσκοποι. Εἶναι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἐπιδίδονται συστηματικῶς εἰς δημοσίας σχέσεις καί συστρατεύονται ἀκόμη καί μέ τάς πλέον τυραννικάς δυνάμεις τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Εἶναι ὑπερασπισταί τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων καί τῆς παγκοσμιοποιήσεως. Συμμετέχουν ἐνεργῶς ἀκόμη καί εἰς ἐκδηλώσεις, τάς ὁποίας ὀργανώνει ἡ Νέα Ἐποχή διά τήν προστασίαν τῆς γῆς, τοῦ περιβάλλοντος κ.λπ. Τό κήρυγμά των εἶναι «περιορισμένης εὐθύνης».

Αἱ δέ δηλώσεις των ὑπέρ τοῦ πάσχοντος λαοῦ μετρῶνται εἰς τά δάκτυλα.

Οἱ συγκεκριμένοι ἐπίσκοποι ἔδωσαν τό συγκλονιστικόν των παρόν εἰς τό λεγόμενον ἀντιρατσιστικόν νομοσχέδιον. Ἔβαλον ἐναντίον ᾽Επισκόπων, οἱ ὁποῖοι διεῖδον ὅτι αὐτό δέν ἔρχεται, διά νά ἀντιμετωπίση ἁπλῶς τήν καλπάζουσαν ἄνοδον τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἀλλά καί διά νά καταπνίξη τήν φωνήν τῶν Ἐπισκόπων, τοῦ απλού παπᾶ, καί τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

Διεῖδον τόν κίνδυνον αὐτόν καθηγηταί Συνταγματικοῦ Δικαίου καί ἐγκληματολόγοι προερχομένοι ἀπό τήν ΔΗΜ.ΑΡ. καί τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλά δέν τόν εἶδον οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Πασοκοκρατίας καί τῆς Ἀριστερᾶς τῆς σοκολάτας καί τοῦ μαύρου οὐΐσκι. Ἀντέδρασεν ἀκόμη καί τό ΚΚΕ, τό ὁποῖον διεῖδεν ὅτι ἀπειλοῦνται αἱ λαϊκαί ἐλευθερίαι καί τά ἀτομικά δικαιώματα, ἀλλά οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Κεντροαριστερᾶς εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἔβλεπον ρατσιστάς, χουντικούς, δεξιούς, γραφικούς καί ἐκτός ἐποχῆς ἐπισκόπους.

Οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Πασοκοκρατίας καί τῆς Κεντροαριστερᾶς ὑπερησπίζοντο τήν ἀπαίτησιν τοῦ Παγκοσμίου Ἑβραϊκοῦ Συμβουλίου διά τήν νομικήν κατοχύρωσιν τοῦ ὁλοκαυτώματος εἰς τήν Ἑλλάδα (ὅποιος τό ἀμφισβητεῖ θά εὑρίσκεται ἀντιμέτωπος μέ ποινάς καί οἰκονομικά πρόστιμα), ἀλλά ἐσιώπησαν, ὅταν ἡ γνωστή ἱστορικός καί καθηγήτρια Πανεπιστημίου κ. Μαρία Ρεπούση, βουλευτής τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. ἐζήτησε νά μή διώκωνται ποινικῶς καί μέ πρόστιμα ὅσοι ἀμφισβητοῦν τήν γενοκτονίαν τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Οἱ «προοδευτικοί» Μητροπολῖται, οἱ κλαδάρχαι τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τῆς κεντροαριστερᾶς ἐσιώπησαν. Θά μεταβοῦν ὅμως εἰς τήν Παναγίαν Σουμελᾶ κατά τήν ἑορτήν της, διά νά ὁμιλήσουν διά τήν σφαγήν τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ (θρίαμβος τῆς ὑποκρισίας).

Αἱ εὐθῦναι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν διά τήν εἰκόνα τῆς Ἱεραρχίας εἶναι μεγάλαι.

Ὅλα δέ ἤρχισαν, ὅταν συνηντήθη μετά τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. Ε. Βενιζέλου. Ἔδωσε τήν ἐντύπωσιν ὅτι ἤναψε τό πράσινον φῶς διά τήν κατάθεσιν τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου.

Ἕως ἐκείνην τήν στιγμήν ἐπεκράτει ἡ ἄποψις ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀντιδρᾶ. Μία δήλωσίς του (ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν εἶχεν ἀντιρρήσεις) ἐστάθη ἱκανή διά νά ἐπανέλθη εἰς τό προσκήνιον ἡ ἄποψις ὅτι εἶναι ὁ ἄνθρωπος τοῦ ΠΑΣΟΚ εἰς τήν Ἐκκλησίαν.

Εὐθύνας, ὅμως, ἔχει καί ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἡ ὁποία τελικῶς εἶναι ἕνα διακοσμητικόν ὄργανον τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπέφυγε νά ἐκδώση ἀνακοίνωσιν μέ τάς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας. Ἀντιθέτως, τό 2011, ὅταν εἶχε τεθῆ παρόμοιον θέμα, εἶχε λάβει θέσιν καί εἶχε διατυπώσει ἐπιφυλάξεις. Σήμερον ἀπέφυγε ἐπιμελῶς τήν λῆψιν θέσεων.

Ἴσως, διότι οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Πασοκοκρατίας καί τῆς κεντροαριστερᾶς εἰς τήν Ἐκκλησίαν εἶχον ἄλλην ἄποψιν ἀπό τό 2011.

Γ. ΖΕΡΒΟΣ

Ορθόδοξος Τύπος

Πηγή: http://www.kivotoshelp.gr/Pages/BHMA.htm

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel