Ζωηφόρος

Για τον μακαριστό π. Δανιήλ Γούβαλη,

Για τον μακαριστό π.  Δανιήλ Γούβαλη

Μικρό Μνημόσυνο - Ιούλιος  2011

Τη   11η  του αυτού μηνός απεδήμησε προς Κύριον ο γέρων πατήρ ημών  Δανιήλ  Γούβαλης.

Ο  σεμνός  αυτός πατήρ εμαθήτευσεν  εις  τον γέροντα Πορφύριον  τον  οποίον  ηξιώνετο  να κοινωνεί  των  Αχράντων  του  Χριστού  Μυστηρίων  και  να  συλλειτουργεί   μετ αυτού  στον μικρόν  και  πάνσεπτον  ναόν της  Αγίας  Παρασκευής,  όπου και ο ίδιος υπηρέτει  εφημέριος  και  πνευματικός.

Ο φίλτατος  πατήρ  ημών Δανιήλ  Γούβαλης  ηγαπησε  τον Θεό και παρέδωσε την ζωήν του εις Αυτόν. Ο πιστός αυτός διάκονος της του Χριστού εκκλησίας  εδίδαξεν  εις τας ημέρας  μας την  Ορθοδοξίαν  διά των λόγων  και των έργων του. Πύρινος υπήρξε  κατά των αιρέσεων. Εις την πράξιν  αλιεύς των ψυχών οι οποίες  ελωβήθησαν  υπό του νοητού εχθρού. Πολλούς πλανηθέντες επανέφερεν εις τον ορθόδοξον βίον, πολλούς  εκατήχησεν  και  εστέρεωσεν εις τον Χριστόν, πολλούς  ωδήγησεν  εις  το  νόημα της αληθούς εν Χριστώ  Ιησού  ελευθερίας.  Ακόμη και σήμερα πολλοί διηγούνται την ασφάλεια που ησθάνοντο υπό την σκέπη των προσευχών του, υπό την αντοχή της αγάπης του και της ακαμάτου σπουδής  για την στερέωση τους   εις  την  του Χριστού  πίστιν   και μάλιστα παρά τας επιδρομάς προς   προσηλυτισμό  αυτών υπό των ετεροδόξων  και ποικίλων  εχθρών της ορθοδόξου  εκκλησίας.

Απολύτως  εκκλησιοκεντρικός  εμιμήθη τους  παλαιούς  πατέρες ημών  εις την  ταπείνωσιν,  εις την αφιλοχρηματίαν  και εις  την   ακτημοσύνη,  εις  την ταπεινήν  και αδιάλειπτη  προσευχήν  εις  τα οποία προσπάθησε να μυήσει   πολλά από τα πνευματικά του τέκνα.Με αυτά και μία σπανίαν εν Χριστώ χαρά, ως μικρό παιδί εβιώτευσεν ολίγα έτη,  μεστά όμως καλών  έργων  ευεργετών τους πάντας και λησμονών το εγώ του, το οποίο εξ ολοκλήρου  ανέθεσε εις τον Κύριον ημων Ιησούν  Χριστόν.

Είναι  ακόμη  γνωστές οι εκδρομές του, όπου επετέλει  παιδαγωγικό, ψυχοθεραπευτικό και πολιτιστικό έργο. Εσυνωστίζοντο πλησίον του  οι πεφορτισμένοι και εθεραπεύοντο με τα ωραία μελοποιημένα υπό του ιδίου ή αυτοσχέδια υπό των πιστών  ή επιλεγμένα από την παράδοση  άσματα.  

Όλα τα προβλήματα των πνευματικών του τέκνων  και τα βάρη του παρόντος  βίου τους, ανελάμβανε ως αγαθός υπηρέτης του Κυρίου να  σηκώσει,  να ανακουφίσει  τις ψυχές  τους και να τις οδηγήσει με ασφάλεια εις τον μέλλοντα βίον  εις τον Σωτήρα  Χριστόν.  Ο Χριστός όλους μας θέλει ευτυχισμένους έλεγε. Εις Αυτόν ανέθετε το ποίμνιό  του. Εις Αυτόν μετέθετε την επίλυσι των δυσχερών προβλημάτων. Από Αυτόν εχαρίζετο και  η  ανάπαυσις.

Είχε δε και μεσίτες προς Αυτόν τους φίλους του τους Αγίους.  Η κατά   ομολογίαν του προστάτις  του Αγία Παρασκευή ετέλει  πάμπολλα θαύματα διά των προσευχών του. Πολλοί ήσαν οι  πάσχοντες  στους  οφθαλμούς  οι οποίοι  επεσκέπτοντο τον ναόν της Αγίας Παρασκευής  εις την  Μαλακάσα και εθεραπεύοντο,  αφού ο πατήρ Δανιήλ  ιστάμενος έμπροσθεν της εικόνος της έψαλλε το τροπάριό της και εσταύρωνε τους οφθαλμούς με έλαιον από την ιεράν κανδήλα της. Πολλάκις δε  εγέμιζεν  η εκκλησία της από τα  άνθη  ευγνωμοσύνης των πασχόντων  για την θεραπευτική αυτής βοήθεια προς αυτούς.

Άλλοτε  πάλιν ο απλούς και φιλεύσπλαχνος πατήρ ημών Δανιήλ  Γούβαλης εις δυσκόλους περιστάσεις υγείας  ή  οικογενειακών  θεμάτων, ετέλει θείας λειτουργίας υπέρ εκείνων οι οποίοι  εταλαιπωρούντο και εζήτουν θείαν βοήθειαν. Ως ταπεινός υπηρέτης του Χριστού ωμολόγει την παντοδυναμία Αυτού και  εξέθετε  την  ιδικήν  του μικρότητα.  Γι αυτό κατέφευγε εις τα μυστήρια διά να εκζητήσει την θείαν ενίσχυσιν. Οι  Θείες  αυτές   Λειτουργίες  και  οι συμβουλές του  και  επαρηγόρουν   τις  ψυχές  και  τις επληροφόρουν  για το θείον  υπέρ αυτών  θέλημα. Ουδέποτε ο σεμνός αυτός πατήρ ηρνήθη σε άνθρωπον  ευρισκόμενον εις  θλίψιν  την βοήθειάν  του, κατά το παράδειγμα του Χριστού και των αγίων Του.

Ιδιαιτέρως  δίδων έμφασιν εις την ελεημούνην πολλούς ωδήγησεν εις την σωτήριον  οδόν αυτής, ο ίδιος δε εγίνετο παράδειγμα μίμησης  εις όλα τα είδη και τους τρόπους αυτής. Να κάνεις καλές πράξεις έλεγε. Όλοι ηλεήθησαν  υπ   αυτού. Και κατά την διάρκεια της ασθενείας του  ο π. Δανιήλ  παρείχε τον εαυτόν του ευαρέστως εις την υπηρεσία του Θεού και των ανθρώπων. Γι αυτό και ηγαπήθη και από τον Θεό και από τους ανθρώπους σφόδρα. Σπανίως  εις την εποχή μας οι άνθρωποι αγαπούν τους ποιμένες τους  τόσο  όσο, όσοι τον εγνώριζαν, τον ευλογημένον και σεμνόν αυτόν  σύγχρονο γέροντα  Δανιήλ.   

Αλησμόνητος θα παραμείνει ο επίγειος αυτός άγγελος. Ο Κύριος να αναπαύει την ψυχή του.    

Χ.Ν.Κ.

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration