Ζωηφόρος

Διχογνωμία στην τριμελή εξ Αρχιερέων επιτροπή για το μάθημα των Θρησκευτικών

ΔΙΧΟΓΝΩΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ

Του κ. Παναγιώτου Κατραμάδου

 

Βαρύταται ευθύναι του Σεβ. Μεσογαίας! Συναινεί εις τα νέα θρησκευτικά, ενώ καταγγέλλει μεθοδεύσεις! Εlναι άτεγκτος προς την «ΠΕΘ», ενώ θέτει τον «ΚΑΙΡΟΝ» εις το απυρόβλητον! Τελικός ποιος ψεύδεται ο Σεβ. Μεσογαίας ή ο  Σεβ. Ύδρας;

***

Ο Σεβ. Μεσογαίας έδωσε γραπτώς εις την δημοσιότητα την παρέμβασίν του εις την πρόσφατον συνεδρίασιν της Ιεραρχίας, εις την οποίαν προβαίνει εις αποτίμησιν του έργου της τριμελούς εξ Αρχιερέων επιτροπής δια το μάθημα των θρησκευτικών. Ήδη η κίνησις αυτή δηλώνει ότι δεν συμφωνεί με την εισήγησιν του Σεβ. Ύδρας, διότι άλλως θα ηρκείτο εις όσα ο Σεβ. Ύδρας ανέγνωσε προς την ολομέλειαν. Η διαφοροποίησις αυτή δείχνει ότι ο Σεβ. Ύδρας αν και πρόεδρος της επιτροπής δεν εκφράζει και τα τρία μέλη αυτής.

Πράγματι πολλοί επεσήμαναν αντιθέσεις συγκρίνοντες την εισήγησιν του Σεβ. Ύδρας με την παρέμβασιν του Σεβ. Μεσογαίας, κορυφαία της οποίας είναι η απόρριψις του νέου προγράμματος από τον Σεβ. Μεσογαίας.

Πέραν αυτών όμως η ιδία η εισήγησις του Σεβ. Μεσογαίας εκθέτει ανεπανορθώτως όχι μόνον την τριμελή επιτροπήν αλλά και τους συντάξαντας το «ανακοινωθέν» της Ιεραρχίας. Ο Σεβασμιώτατος εις την αρχήν παραδέχεται ότι δεν έγινε συζήτησις επί μηδενικής βάσεως με το Υπουργείον, όπως είχε ζητήσει η Ιεραρχία. Συγκεκριμένα γράφει:

«Η αίσθηση ότι ενώ μιλούσαμε για συζήτηση από μηδενική βάση, στην ουσία υπήρχε τετελεσμένο, μιας και το νέο ΠΣ είχε κατοχυρωθεί με σχετικό ΦΕΚ (υπ’ αριθ. 143575/Δ2 ΥΑ 13.09.2016) και ήταν πολύ δύσκολο να δεχθεί το Υπουργείο να καταργηθεί και μαζί του να ακυρωθεί μια πολυετής προσπάθεια αλλαγής του ΜτΘ. Το μόνο που μπορούσε να γίνει ήταν να βελτιωθεί».

Επομένως, όταν εις το «ανακοινωθέν» αναφέρεται ότι «η συζήτηση άρχισε από μηδενική βάση» διατυπώνεται ένα μεγάλο ψέμα! Ποίος ο συντάκτης; Ο Σεβ. Δημητριάδος; Ο Σεβ. Σύρου η ο Σεβ. Πατρών; Να συμπεράνωμεν ότι κάποιος απεσκόπει εις το να καθησυχάση τους Αρχιερείς και τον λαόν;

Απεφάσισεν ο κ. Βαλλιανάτος

Ο Σεβασμιώτατος συνεχίζει αναφέρων ότι εις τα δεδομένα τους περιελάμβαναν «Μία οξύτατη και έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της ΠΕΘ και των θεολόγων του ΙΕΠ». Δεν γνωρίζει ότι τα μέλη του ΙΕΠ είναι μέλη του συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ» η τουλάχιστον φίλα προσκείμενα εις αυτόν; Ο ίδιος ομολογεί μετά την αίτησίν τους προς το Υπουργείον να λάβουν την αξιολόγησιν του προγράμματος, η οποία δεν τους είχε δοθή ότι:

«Μας δόθηκε κάπως καθυστερημένα η λεγόμενη «Έκθεση Σιδερίδη», στην οποία το νέο μάθημα αξιολογείτο στα περισσότερα τεθέντα κριτήρια με 3/5, και δύο αχρονολόγητα κείμενα του κ. Άγγελου Βαλλιανάτου, ο οποίος όμως ήταν κεντρικό πρόσωπο στον σχεδιασμό του νέου ΜτΘ, άρα ήταν κείμενα αυτοαξιολόγησης, με θετικό γενικά πρόσημο, αλλά και εισήγηση συνέχισης της πιλοτικής εφαρμογής».

Από αυτό προκύπτει αβίαστα ότι το νέον μάθημα μόλις που περνούσε την βάσιν! Ωστόσον, καθοριστικόν ρόλον διεδραμάτισεν ο κ. Αγγ. Βαλλιανάτος, ο οποίος εκτός από μέλος του «ΚΑΙΡΟΥ» είναι και μέλος της οργανώσεως Arigatou, η οποία έχει χαρακτηρισθή από την Εκκλησίαν της Ελλάδος ως ομάς ασυμβίβαστος με την Ορθόδοξον πίστιν. Πως δύναται ο Σεβασμιώτατος να έχη ήσυχον την συνείδησίν του;

Ο Σεβασμιώτατος καταγράφει εν συνεχεία με απόλυτον ψυχραιμίαν (!) ότι παρά το αίτημά τους να εξετάσουν τους νέους φακέλους των μαθητών ότι  αυτοί «δεν μας δόθηκαν», αλλά «δημοσιοποιήθηκαν πριν από μόλις δέκα μέρες». Ακολουθεί το εξής περιστατικόν: «Επιμείναμε στο ότι οι ΦΜ πριν κυκλοφορήσουν θα έπρεπε να προσαρμοσθούν στο υπό συζήτησιν ΠΣ, ώστε να είναι συμβατοί με αυτό. Η απάντηση ήταν ότι δεν προφθαίνουμε για κάτι τέτοιο, διότι τα βοηθήματα των μαθητών πρέπει άμεσα να εκδοθούν, προκειμένου να προλάβουμε τη νέα χρονιά. Παρά ταυ­τα, δήλωσαν ότι οι ΦΜ ούτως η άλλως είναι πολύ πιο κοντά στα όσα επιθυμεί η Εκκλησία, ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επόμενη χρονιά και δεσμεύθηκαν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους την άποψη της Εκκλησίας για τα βιβλία».

Αντί να διαμαρτυρηθή ο Σεβασμιώτατος και να αποχωρήση, ηρκέσθη εις προφορικάς διαβεβαιώσεις, αι οποίαι ως ήτο αναμενόμενον έχουν διαψευσθή παταγωδώς! Όχι μόνον οι φάκελοι είναι ακατάλληλοι, αλλά και ο πρόεδρος του ΙΕΠ απέρριψε δημοσίως εμπλοκήν της Εκκλησίας εις την συγγραφήν των βιβλίων. Αντί όμως να κινηθή η περιέργεια του εν λόγω Ιεράρχου και να αναρωτηθή «Διατί τόση πίεσις; Διατί προχειρότης; Διατί ο «ΚΑΙΡΟΣ» που κατήρτισε τα προγράμματα είναι ο ίδιος αξιολογητής;», ο Σεβασμιώτατος ούτε καν εσκέφθη να αναφέρη ότι «παγώνει» ο διάλογος έως ότου γίνουν όλα κατά τάξιν και ευσχημόνως.

Ολική αποτυχία

Η διαπραγμάτευσις με το Υπουργείον παρουσιάσθη ως άθλος. Όμως ο ίδιος ο Σεβασμιώτατος απεκάλυψε τα μηδαμινά αποτελέσματα του διαλόγου:

«Τελικώς, το Υπουργείο αντιστάθηκε σθεναρά στην αλλαγή της μεθοδολογίας, δέχθηκε όμως κάποιες μικρές αλλαγές στην αναδιάταξη της ύλης, κυρίως για τις τάξεις του Δημοτικού».

«Μηδέν από μηδέν, μηδέν», ως λέγουν όλοι! Όμως τα παιδιά μας θα υποστούν αυτήν την ανικανότητα…

Εκείνο όμως που μας άφησε εμβρόντητους είναι το τμήμα της παρεμβάσεώς του με τίτλον «Τι πετύχαμε». Ο Σεβασμιώτατος παρουσιάζει τα αυτονόητα ως θρίαμβον(!): Κατώρθωσαν να «έχει φωνή η Εκκλησία»! Επέτυχαν να «γίνει μια επικοινωνία με τους θεολόγους του ΙΕΠ»! Εποίησαν βήματα εις το «να συνεργασθούμε με την Εκκλησία της Κρήτης»! Έφθασαν εις το σημείον να γίνουν η αιτία ώστε «να αντικατασταθεί το προηγούμενο ΦΕΚ» (με το νέον, το οποίον ως είπεν ο Υπουργός δεν έχει καμίαν διαφοράν με το προηγούμενον)! Έλαβαν «υπόσχεση ότι η Εκκλησία θα έχει αποφασιστικό λόγο»! Και μεταξύ των άλλων «τη δέσμευση του Υπουργείου ότι το ΜτΘ θα διατηρήσει την υποχρεωτικότητά του»! Προς Θεού, δεν αντιλαμβάνεται ποιό είναι το πραγματικόν διακύβευμα;

Οφείλομεν όμως ειλικρινώς να τον επαινέσωμεν, διότι παραδέχεται εν συνεχεία την αλήθειαν, έστω και κάπως διπλωματικά: «Το μάθημα ως έχει δεν εμπνέει. Είναι καρπός δειλίας, εξισορροπιστικής αντίληψης, ίσως και μειονεκτικής και ηττοπαθούς προσέγγισης ως προς τον σχεδιασμό του… Ένα όμως υποχρεωτικό μάθημα που δεν καταδεικνύει αυτό που πράγματι είναι η Ορθοδοξία, ένα φοβισμένο και άνευρο μάθημα, δεν μπορεί να είναι το ζητούμενο της Εκκλησίας… Απλά το ανεχόμαστε ως προέκυψε μετά τις συναντήσεις μας με το ΙΕΠ (δηλ. με τον «ΚΑΙΡΟ» Σεβασμιώτατε)… οι σύμβουλοι στα επιμορφωτικά σεμινάρια διέδιδαν ότι συμφώνησε η Εκκλησία. Συνεπώς, η δεν κατάλαβαν η περιπαίζουν την Εκκλησία… Ξέρουμε να διαμαρτυρόμαστε, αλλά δεν ξέρουμε να προτείνουμε…».

Δυστυχώς, Σεβασμιώτατε, ακόμη και την ΠΕΘ που διεμαρτυρήθη προετιμήσατε να την περιθωριοποιήσετε εις τον διάλογον και να συζητήσετε μόνον με τον «ΚΑΙΡΟ». Η ευθύνη μετά από αυτό ανήκει αποκλειστικώς εις εσάς!

Ο Σεβ. Μεσογαίας καταλήγει την παρέμβασίν του με γενικούς προβληματισμούς και προτάσεις (τας οποίας δεν θα αναφέρωμεν διότι τις απευθύνει εις ποίον; Να απαιτήση σύγκλησιν της Ιεραρχίας, αν εννοή όσα γράφει και να μη μένωμεν εις τους εντυπωσιασμούς). Εις τους προβληματισμούς αναφέρει: «η επιχειρούμενη από το Υπουργείο αλλαγή γίνεται σε μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης της χριστιανικής παράδοσης και ταυτότητας. Αυτό γεννά πολλά ερωτήματα ως προς το τελικό ήθος του ΜτΘ. Είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο κλίμα να βγει κάτι καλό, μάλιστα παρακάμπτοντας την επίσημη Εκκλησία;».

Εφόσον παρεκάμψατε η Εκκλησία την ΠΕΘ προφανώς ήρθε η σειρά σας! Τι περιμένατε ότι θα συμβή, όταν αντί να διαμορφώσετε ένα αρραγές μέτωπον προς την Πολιτείαν προετιμήσατε την απόστασιν από την ΠΕΘ και την συνεργασίαν με τον «ΚΑΙΡΟ» καθώς αυτοί ευρίσκονται εις το Υπουργείον; Απορούμεν πως είναι δυνατόν εν συνεχεία να παραδέχεται ότι

«η αλλαγή έγινε όχι σε συνεργασία με την Εκκλησία, αλλά με ανάθεση του Υπουργείου σε θεολόγους, ερήμην της Ιεράς Συνόδου, χωρίς αυτοί οι θεολόγοι να συνεργασθούν μαζί της, αλλά ακολουθώντας μία αυτόνομη τακτική».

Πότε το διεπιστώσατε αυτό; Διότι η ΠΕΘ και άλλοι φορείς το έλεγαν και εμείς το εγράφαμεν προ πολλού. Μα αν όντως το πιστεύετε αυτό, τότε έστω και με την λήξιν του υποτιθεμένου διαλόγου ωφείλατε δημοσίως να το στηλιτεύσετε. Διατί το πράττετε εκ των υστέρων; Να μη «χαλάμε χατίρι» εις τον Αρχιεπίσκοπον, αλλά να πιστεύουν και οι ευσεβείς ότι δεν συντασσόμεθα με το νέον συγκρητιστικόν πρόγραμμα; Και τώρα η αδικαιολόγητος αντίφασις: «οι θεολόγοι σχεδιαστές του νέου ΠΣ ήταν στραμμένοι περισσότερο στο Υπουργείο παρά στην Ιερά Σύνοδο, οι δε αντίθετοι, αντί να καθοδηγούνται από Αυτήν, προσπαθούσαν να την χειραγωγήσουν και αντί να κληθούν από εμάς ως συνεργάτες, να αυτοπροσδιορίζονται ως σύμβουλοι. Κινδυνεύουν, αντί να λειτουργούν ως τέκνα της Εκκλησίας, να συμπεριφέρονται ως θεολόγοι υπάλληλοι του κράτους».

Μελετήσατε προσεκτικά τι γράφει… Πρώτον, θα αντιληφθήτε ότι και πάλιν η ΠΕΘ φταίει κατά τον Σεβασμιώτατον! Δεύτερον, πως είναι δυνατόν να διαπιστώνη ότι οι θεολόγοι του «ΚΑΙΡΟΥ» ενήργησαν ως υπάλληλοι του κράτους, αλλά να αποδίδη αυτόν τον χαρακτηρισμόν μόνον εις την ΠΕΘ;! Διατί απαιτεί υπακοή από την ΠΕΘ και όχι από τον «ΚΑΙΡΟ»; Προφανώς η συμπερίληψις παραθεμάτων από βιβλία του Σεβασμιωτάτου εις τους νέους φακέλους δεν τον άφησαν ανεπηρέαστον…

Η ηττοπάθεια συνεχίζεται με την φράσιν «ήδη χάσαμε τους θεολόγους…» και ολοκληρώνεται με την διαπίστωσιν ότι:«στη Δημοτική εκπαίδευση, το μάθημα το έχουμε εμπιστευθεί στους δασκάλους που ούτε τη διδακτική του ΜτΘ έχουν διδαχθεί στις Σχολές τους, ούτε και η σχέση τους με την Εκκλησία είναι κάπως εξασφαλισμένη… Πως να διδαχθεί έτσι το ΜτΘ;»

Αγνοείτε, Σεβασμιώτατε, ότι (ακόμα και τους καλυτέρους θεολόγους να είχατε) επισήμως ο «ΚΑΙΡΟΣ» τίθεται κατά της εισαγωγής θεολόγων καθηγητών εις τα δημοτικά σχολεία, όπως εδήλωσε και ο πρόεδρός του εις την ημερίδα της 4ης Απριλίου 2017; Η μήπως τώρα το εμάθατε και αυτό;

«Το μάθημα είναι ουδετερόθρησκο»

Καλούμεν τον Σεβασμιώτατον το τελικόν ακόλουθον συμπέρασμά του να το «κάνη σημαία» και να αποστείλη εις όλους τους συν-Ιεράρχας του επιστολήν, εις την οποίαν να ζητή την απόρριψιν του μαθήματος:

«Ίσως γι’ αυτό και καταλήξαμε να συζητούμε για ένα μάθημα που, αντί να είναι Ορθόδοξο… κατήντησε να είναι ουδετερόθρησκο… Γι’ αυτό και οι σχεδιαστές του ΠΣ μιλούν για ποσοστά Ορθοδοξίας και όχι για ουσία και περιεχόμενο πίστεως… το μάθημα δίνει απεριόριστες δυνατότητες σε έναν αδιάφορο η και άθεο διδάσκοντα να διδάξει θρησκευτικά χωρίς Θεό και πίστη…».

Συνοψίζοντες: Ο Σεβ. Μεσογαίας διαφωνεί με τον Σεβ. Ύδρας, ομολογεί ότι ο διάλογος δεν έγινε από μηδενικήν βάσι, παραδέχεται ότι η αξιολόγησις εβασίσθη εις τα όσα ο κ. Αγγ. Βαλλιανάτος του «ΚΑΙΡΟΥ» έγραψεν, ότι τελικά αι αλλαγαί ήσαν επουσιώδεις και ότι το μάθημα είναι ουδετερόθρησκον!

πηγή: http://orthodoxostypos.gr/%CE%B4%CE%B9%CF%87%CE%BF%CE%B3%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B7%CE%BD/

και από

http://aktines.blogspot.gr/2017/07/blog-post_700.html

 

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel