Ζωηφόρος

Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά

Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά

Το Ευαγγέλιο και το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής,

η απόδοσή τους στην νεοελληνική και

κήρυγμα επί του Ευαγγελίου.

***

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο

Κεφ. 18, χωρία 35 έως 43

῾Η θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς ῾Ιεριχὼ

ΙΗ΄\ 35 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς ῾Ιεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν· 36 ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. 37 ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. 38 καὶ ἐβόησε λέγων· ᾿Ιησοῦ υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με· 39 καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με. 40 σταθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτὸν 41 λέγων· τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ εἶπε· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. 42 καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. 43 καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν Θεόν· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Εκείνο τον καιρό, καθώς πλησίαζε ο Ιησούς στην Ιεριχώ, καθόταν ένας τυφλός κοντά στο δρόμο και ζητιάνευε. Όταν άκουσε πώς περνάει πολύς κόσμος, ρώτησε τί ακριβώς συμβαίνει. Του απάντησαν δε πώς ο Ιησούς ο Ναζωραίος περνάει από μπροστά του. Τότε φώναξε δυνατά: «Ιησού υιέ Δαβίδ, ελέησε με».

Εκείνοι που προπορεύονταν τον μάλωναν για να σωπάσει. Αυτός όμως φώναζε πολύ περισσότερο. «Υιέ του Δαβίδ, ελέησε με». Αφού σταμάτησε ο Ιησούς, έδωσε εντολή να τον φέρουν μπροστά του. Όταν αυτός (τυφλός) πλησίασε τότε τον ρώτησε (ο Κύριος). «Τί θέλεις να σου κάνω;» Εκείνος δε είπε: «Κύριε, θέλω να ξαναδώ (με τα μάτια μου). Και ο Ιησούς του είπε: «Ξανάβλεψε, η πίστη σου σε έσωσε». Και αμέσως ξαναείδε το φως του και ακολουθούσε τον Κύριο δοξάζοντας τον Θεό. Και όλος ο λαός, όταν είδε (το θαύμα) εδόξασε τον Θεό.

***

Από την Α΄ προς Τιμόθεον Επιστολή του Αποστόλου Παύλου

Κεφ. 1, χωρία 15 έως 17

῾Η εὐγνωμοσύνη τοῦ Παύλου διὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ

Α΄\ 15 Αδελφοί, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς ᾿Ιησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ· 16 ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται ᾿Ιησοῦς Χριστὸς τὴν πᾶσαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ' αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 17 Τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ σοφῷ Θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Αδελφοί, Σ' αυτά τα λόγια που θα πω μπορεί να στηριχτεί κανείς και πρέπει όλοι να τα δεχτούν: Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς· και πρώτος ανάμεσα τους είμαι εγώ. Ακριβώς όμως γι' αυτό με ελέησε, για να δείξει ο Ιησούς Χριστός σ' εμένα πρώτον όλη του τη μακροθυμία, ώστε να γίνω παράδειγμα για κείνους που πρόκειται να πιστέψουν σ' αυτόν και να οδηγηθούν έτσι στην αιώνια ζωή. 

Παντοτινή, λοιπόν, τιμή και δόξα στον αιώνιο βασιλιά, τον άφθαρτο, τον αόρατο, τον μόνο σοφό Θεό. Αμήν.

***

Κυριακή ΙΔ’ Λουκά

(Ο τυφλός της Ιεριχούς)

(Λουκ. ιη’ 35-43)

κήρυγμα επί του Ευαγγελίου

.

του Ιωάννη Δήμου

Θεολόγου - Φιλολόγου

από την ιστοσελίδα του:  www.sostikalogia.com

Τα μάτια κάθε ανθρώπου, όπως είναι γνωστό,  είναι  πολύτιμα και γι’ αυτό οι άνθρωποι τα προσέχουν ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τη φράση, πρόσεξε αυτό  σαν τα μάτια σου. Περισσότερο εκτιμούν την αξία των ματιών αυτοί που κινδύνεψαν να τα χάσουν ή αυτοί που τελικώς τα έχασαν για  οποιονδήποτε λόγο. Ο Χριστός θεράπευσε πολλούς τυφλούς και τους έδωσε το φως τους ένας εκ των οποίων είναι και ο τυφλός της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. Αυτός ο τυφλός, όταν πληροφορήθηκε ότι διέρχεται ο ευεργέτης των ανθρώπων από το μέρος στο οποίο βρισκόταν, βάδισε με λαχτάρα προς την κατεύθυνση του Κυρίου κράζοντας με όλη τη δύναμη της ψυχής του, «Ιησού υιέ Δαυίδ ελέησόν με». Τότε ο Χριστός παρήγγειλε να τον φέρουν κοντά Του και, όταν  πλησίασε, τον ρώτησε, τι θέλεις να σου κάνω;  Ο τυφλός, όπως είναι φυσικό και ανθρώπινο, του ζήτησε αυτό που πολύ επιθυμούσε. Του είπε με πίστη αλλά και με απλότητα,   « Κύριε ίνα αναβλέψω». Θέλω να με κάνεις να βλέπω και εγώ όπως βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι.  Τότε ο Κύριος χωρίς καμία χρονοτριβή, ανταμείβοντας τη θερμή πίστη του, τον θεράπευσε από την τύφλωση  λέγοντάς  του,  « Ανάβλεψον· η πίστις σου σέσωκέ σε ». Ο λόγος αυτός του Κυρίου αμέσως  πραγματοποιήθηκε και έτσι  ο τυφλός « παραχρήμα ανέβλεψε, και ηκολούθει αυτώ δοξάζων τον Θεόν». Όμως  δε δόξαζε το Θεό μόνο ο τυφλός που τώρα έβλεπε,  αλλά «και πας ο λαός ιδών έδωκεν αίνον τω Θεώ».

Τέτοια εμπόδια έχουν παρουσιασθεί και  παρουσιάζονται στους ανθρώπους  σε πολλές περιπτώσεις. Παρουσιάζονται    εμπόδια, όχι μόνο  στην πίστη και στην ομολογία αυτής, αλλά  και σε ανώτερους σκοπούς που  θέτουν και θέλουν  να πετύχουν οι άνθρωποι. Ας θυμηθούμε το Μεγάλο Συνέδριο των Ιουδαίων που διέταξε να μαστιγωθούν οι Απόστολοι και τους είπαν να μη κηρύττουν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Οι Απόστολοι τότε απάντησαν ότι πρέπει να πειθαρχούν στο Θεό και όχι στους ανθρώπους. Έτσι ξεπέρασαν αυτό το μεγάλο εμπόδιο με τη χάρη του Κυρίου βέβαια  και όχι με τη δική τους δύναμη.  Τέτοια εμπόδια πρόβαλαν και οι Ρωμαίοι διώκτες του Χριστιανισμού, αλλά οι χριστιανοί έδειξαν ακατάβλητη πίστη  και τα υπερνίκησαν όλα με οποιοδήποτε τρόπο και αν εκδηλώθηκαν αυτά. Και εδώ βλέπουμε τη θαυμαστή ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.

Αλλά και στη σημερινή εποχή υπάρχουν άνθρωποι που προβάλλουν εμπόδια στη ζωή των χριστιανών και θέλουν, θεληματικά ή και αθέλητα, να τους εμποδίσουν από τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Υπάρχουν και σήμερα δυστυχώς άνθρωποι άπιστοι και άθεοι οι οποίοι επιμένουν να παρασύρουν τους πιστούς στον κατήφορο της απώλειας. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι αδιάφοροι και ψυχροί οι οποίοι παριστάνουν τον προοδευτικό και μοντέρνο και ειρωνεύονται τους χριστιανούς ως ανόητους. Έτσι, με τη χάρη του Θεού, ο κάθε πιστός καλείται να περιφρονήσει και να υπερπηδήσει κάθε τι το οποίο στέκεται εμπόδιο στο δρόμο της πίστεως που βαδίζει. Ο τυφλός  της σημερινής ευαγγελικής περικοπής υπερνίκησε όλα τα εμπόδια και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας. Δεν πρέπει να υποχωρούμε μπροστά σε οποιοδήποτε εμπόδιο προκείμενου να κάνουμε το χριστιανικό μας καθήκον και να βαδίσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Για να τα υπερπηδήσουμε χρειάζεται ακλόνητη πίστη και καθαρή συνείδηση ώστε όχι μόνο να μη παρασυρθούμε αλλά, εάν είναι δυνατό, να βοηθήσουμε και άλλους να γνωρίσουν την αλήθεια του Χριστού και να σωθούν. Ο τυφλός μας δίνει το παράδειγμα. Ας τον μιμηθούμε. Αμήν.

                                                                           ***

Από την προς Εφεσίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου

Κεφ. 6, χωρία 10 έως 17

Η πανοπλία τοῦ χριστιανοῦ

10 Αδελφοί, τὸ λοιπόν, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. 11 ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· 12 ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. 13 διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. 14 στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, 15 καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης, 16 ἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι· 17 καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ ἐστι ρῆμα Θεοῦ.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Αδελφοί παίρνετε δύναμη, έχοντας πίστη και ελπίδα στον Κύριο και την ακατανίκητη δύναμη Του. Ντυθείτε την πανοπλίαν του Θεού για να μπορέσετε να αντισταθείτε στις πανουργίες του διαβόλου, γιατί δεν έχουμε να παλαίψουμε με ανθρώπους, αλλά με τα πονηρά πνεύματα, με τις αρχές και τις ε­ξουσίες και τις σκοτεινές δυνάμεις αυτού του κόσμου, πού συμπεριφέρεται σ' ολόκληρο τον υπό τον ουρανό χώρο. Γι΄ αυτό πάρτε στα χέρια σας την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να αντισταθείτε ως το τέλος νικώντας όλες τις εχθρικές επιθέσεις, και αφού εκτελέσετε τον πνευματικό αγώνα να σταθείτε όρθιοι μπροστά στον Θεό. Σταθείτε λοιπόν όρθιοι και ζωσθείτε στη μέση σας με την αλήθεια και ντυθείτε τον θώρακα της δικαιοσύνης και βάλ­τε στα πόδια σας σαν υποδήματα την πρόθυμη υπακοή σας στο Ευαγγέλιο πού είναι κήρυγμα ειρήνης. Πάνω άπ' όλα πάρετε για ασπίδα την πίστη, με την οποία θα μπορέσετε να ξεφύγετε από τα πυρωμένα βέλη του πονηρού και για περικεφαλαία βάλετε την ελπίδα της σωτηρίας και πάρετε τη μάχαιρα του Αγίου Πνεύματος, πού είναι ο λόγος του Θεού.

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά »

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration