Ζωηφόρος

Κυριακή του Πάσχα

Κυριακή του Πάσχα

Το Ευαγγέλιο και το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής,

η απόδοσή τους στην νεοελληνική

και κήρυγμα επί του Ευαγγελίου.

***

Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο

Κεφ. 1, χωρίο 1 έως 17

Α´\ 1 ΕΝ ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. 2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. 3 πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. 5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

6 ᾿Εγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ ᾿Ιωάννης· 7 οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι' αὐτοῦ. 8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ' ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. 9 ῏Ην τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. 10 ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω.

11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. 12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ' ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν. 14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 15 ᾿Ιωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγε λέγων· οὗτος ἦν ὃν εἶπον, ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 16 Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· 17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Στην αρχή της δημιουργίας του κόσμου ήταν ο Λόγος. Και ο Λόγος ήταν μαζί με τον Θεό, και ήταν Θεός ο Λόγος. Αυτός στην αρχή, τότε πού εκτίζετο ο κόσμος, ήταν μαζί με τον Θεό. Όλα έγιναν με το Λόγο και χωρίς το Λόγο δεν έγινε τίποτε απ' ό,τι έγινε. Μέσα στο Λόγο ήταν η ζωή και η ζωή του Λόγου ήταν το φως των ανθρώπων. Το φως φέγγει μέσα στο σκότος και το σκοτάδι δεν μπόρεσε να το καλύψει. Ήλθε άνθρωπος σταλμένος από τον Θεό, πού το όνομα του ήταν Ιωάννης. Αυτός ήλθε για μαρτυρία, ήλθε δηλ. να μαρτυρήσει για το φως ώστε με τη μαρτυρία του να πιστεύσουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά ήλθε για να μαρτυρήσει για το φως. Το αληθινό φως, πού φωτίζει κάθε άνθρωπο, ερχόταν τώρα στον κόσμο.

Ο Λόγος ήταν στον κόσμο, αφού ο κόσμος έγινε με το Λόγο, αλλά ο κόσμος δεν τον ανεγνώρισε. Ήλθε στον τόπο του και στους δικούς Του, αλλά οι δικοί Του δεν τον αποδέχθηκαν.

Σε εκείνους όμως πού Τον αποδέχθηκαν έδωκε την εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού και αυτοί είναι όλοι πού πιστεύουν στο Όνομα Του. Αυτοί δεν γεννήθηκαν με φυσικό τρόπο, ούτε από σαρκική ούτε ανδρική επιθυμία, αλλά γεννήθηκαν από τον Θεό.

Και ο Λόγος έλαβε σάρκα και έγινε άνθρωπος και έμεινε ανάμεσα μας, ήταν όλο χάρη και όλο αλήθεια. Και είδαμε και εθαυμάσαμε τη δόξα του, δόξα πού την έχει ως Μονογενής Υιός του Θεού-Πατρός.

Ο Ιωάννης μαρτυρεί γι' αυτόν, ο προφήτης πού εφώναζε και έλεγε, Αυτός είναι εκείνος για τον όποιον είπα, ότι εκείνος πού έρχεται υστέρα από εμένα, είναι ανώτερος από εμένα, γιατί υπήρχε πριν από έμενα.

Από αυτόν πού είναι γεμάτος χαρίσματα, ελάβαμε όλοι εμείς τη μια χάρη επάνω στην άλλη. Γιατί ο νόμος εδόθηκε από τον Μωυσή, όμως η χάρη και η αλήθεια έγινε πραγματικότητα με τον ερχομό του Ιησού Χρίστου.

***

Από το βιβλίο των Πράξεων

Κεφ. 1, χωρίο 1 έως 8

Α´\ 1 ΤΟΝ μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν 2 ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος ῾Αγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήφθη· 3 οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾿ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 4 καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ ῾Ιεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου· 5 ὅτι ᾿Ιωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας.

6 Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ ᾿Ισραήλ; 7 εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, 8 ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε ῾Ιερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Στο πρώτο βιβλίο, ώ Θεόφιλε, μίλησα για όσα ο Ιησούς άρχισε να κάνει και να διδάσκει, ως την ημέρα που ανελήφθη, αφού με το Άγιο Πνεύμα έδωκε τις εντολές του στους Αποστόλους πού εξέλεξε. Σ΄ αυτούς παρουσιάστηκε ζωντανός ύστερα από το πάθος Του με πολλά τεκμήρια μέσα σε σαράντα ημέρες, όπου φανερωνόταν ενώπιον τους και τους έλεγε για τη Βασιλεία του Θεού.

Κι εκεί πού αναστρεφόταν με τους Αποστόλους, τους παρήγγειλε και τους είπε, να μη φύγετε από την Ιερουσαλήμ, άλλα να περιμένετε την υπόσχεση του Πατέρα, πού ακούσατε από μένα, ότι δηλ. ο Ιωάννης βάπτισε με νερό, σεις όμως θα βαπτισθείτε στο Άγιο Πνεύμα, ύστερα από λίγες ήμερες.

Σε μια περίπτωση πού οι Απόστολοι βρέθηκαν όλοι μαζί τον ρωτούσαν και του έλεγαν: Κύριε, μη και σε τούτο τον καιρό θα αποκαταστήσεις το βασίλειο του Ισραήλ; Κι εκείνος τους είπε: Δεν είναι δική σας δουλειά να ξέρετε χρόνους και καιρούς, πού ο Πατέρας κράτησε στη δική του εξουσία, άλλα θα λάβετε δύναμη, όταν θα έλθει σε σας το Άγιο Πνεύμα, και θα γίνετε μάρτυρες για μένα και στην Ιερουσαλήμ και σ όλη την Ιουδαία και Σαμάρεια και ως τα πέρατα της γης, δηλ. σ΄ ολόκληρη την οικουμένη.

***

Κυριακή των Βαΐων

( Ιω. α’, 1-17 )

Σχόλια επί του Ευαγγελίου

του Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη

από το βιβλίο του «Λόγος και Ύπαρξη»,

Εκδόσεις Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, Μήλεσι Αττικής, Αθήναι 2001

Ι. Η θεότητα του Ιησού Χριστού.

1.Στο κείμενο της ευαγγελικής περικοπής φαίνεται καθαρά η Θεότητα του Ιησού Χρίστου. Είναι ο Θεός-Λόγος, το Δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο Χριστός είναι ο Δημιουργός του κόσμου. Ο Θεός-Πατέρας εδημιούργησε τον κόσμο δια του Λόγου Του, του Ιησού Χριστού. «Τα πάντα εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν έκτισται» (Ρωμ. ια' 36).

2.Ο Θεός-Δημιουργός έπλασε τον άνθρωπο «κατ' εικόνα θεού», δηλαδή του εδώρισε «την εικόνα του Θεού του αοράτου, τον Χριστόν» (Κολ. α' 15). Έτσι μεταδίδεται στον άνθρωπο η θεία ζωή εν Χριστώ δια του Αγίου Πνεύματος. «Και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού (Αδάμ) πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν»(Γεν. β' 7).

3.Η ζωή του Θεού είναι η κοινωνία της θεϊκής αγάπης του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η ζωή της αγάπης φανερώνεται και προσφέρεται με την Ανάσταση του Κυρίου και φωτίζει τον κόσμο. Το σκοτάδι και η ακοινωνησία της αμαρτίας δεν έχει τη δύναμη να αναστείλει την ενέργεια του φωτός, της αγάπης του θεού.

Γι΄ αυτό και θριαμβεύει το φως με την Ανάσταση του Χριστού. «Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια, έορταζέτω γουν πασά κτίσις την έγερσιν Χριστού εν η εστερέωται» (Κανών Πάσχα). Η Ανάσταση του Κυρίου είναι το μοναδικό θεμέλιο της όλης δημιουργίας, γιατί η θεία ζωή του Θεού-Λόγου διοχετεύεται στη δημιουργία και στον άνθρωπο.

II. Η εν Χριστώ αναγέννηση του άνθρωπου.

1.Αυτή τη ζωή και το φως του κόσμου ήλθε να μαρτυρήσει ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και Βαπτιστής. Ετοίμασε με το έργο της μετανοίας τον κόσμο να δεχθεί το φως το αληθινό, πού φωτίζει κάθε άνθρωπο. Αυτό σημαίνει πώς κάθε άνθρωπος φέρει μέσα του το φως του Χρίστου, ως «εικόνα Θεού».

2.Έχει όμως τη δυνατότητα της ελευθερίας να δεχθεί ή όχι την προσφερόμενη κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Γι' αυτό, όταν ο Χριστός ήλθε στον κόσμο «οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβαν». Οι δικοί Του, γιατί Αυτός τους εδημιούργησε, Τον αρνήθηκαν. Με τη θέληση τους έκλεισαν τα μάτια τους από εγωισμό και φιλαυτία στο φως και έτσι οδήγησαν τους εαυτούς τους στο σκοτάδι.

3.Όσοι όμως δέχθηκαν στην καρδιά τους τον Θεό-Λόγο αισθάνθηκαν την αγάπη του Θεού-Πατρός και έτσι έγιναν κατά χάριν παιδιά του Θεού. Είναι η πνευματική αναγέννηση, ο καινούργιος τρόπος υπάρξεως του άνθρωπου στην κοινωνία του Τριαδικού Θεού.

4.Και ο Θεός-Λόγος «σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν». Ο Χριστός προσέλαβε στη θεία φύση Του την ανθρώπινη, όχι για να την αφομοιώσει, αλλά για να μας φανερώσει τον αληθινό άνθρωπο και να τον ανυψώσει με την Ανάσταση Του «εν δεξιά του Θεού και Πατρός».

5.Η Αλήθεια είναι ο Χριστός, δηλ. ο νέος τρόπος της υπάρξεως μας. Όταν ο άνθρωπος μετέχει στην προσωπική κοινωνία του Χρίστου, τότε η άκτιστη Χάρη του Θεού Λόγου ακτινοβολεί και διοχετεύεται σε όλους τους ανθρώπους. Μόνον έτσι ο άνθρωπος ζει αληθινά, γιατί νεκρώνει τον εγωκεντρικό και ατομικό εαυτό του, παύει να ζει αποκλειστικά για τον βιολογικό του εαυτό και ζει «για «τον υπέρ ημών αποθανόντα και αναστάντα Κύριον». Εδώ ακριβώς ζει την ανάσταση και την αναγέννηση της υπάρξεως του.

III. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.

1.Με την αναστημένη θεανθρώπινη ζωή του Κυρίου λαβαίνουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός πάντα μας παρέπεμπε στον ερχομό του Αγίου Πνεύματος, πού θα στείλει ο Θεός-Πατέρας στο Όνομα Του.

Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος: «αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια» (Γαλ. ε' 22) είναι τα χαρίσματα πού δεχόμαστε στην Εκκλησία με την Ανάσταση του Κυρίου.

2.Γι' αυτό και η  Εκκλησία μας καλεί αδιάκοπα: «Μηδείς οδυρέσθω πταίσματα, συγγνώμη εκ του τάφου ανέτειλε. Μηδείς φοβείσθω θάνατον, ηλευθέρωσε γαρ ημάς ο του Σωτήρος θάνατος». Αύτη είναι η πραγματικότητα της Αναστάσεως, πού μας εχάρισε ο Χριστός. Τα πάντα τώρα είναι δωρεά (χάρις) και αγάπη (αλήθεια), πού διαρκώς ο Χριστός μας προσφέρει με τον Εαυτό Του.

3.Ο νόμος μας δόθηκε από τον Μωϋσή. Εδώ ο Θεός μας εμοίρασε (= νόμος, δια-νέμω) τα δώρα της   αγάπης Του, ώστε μέσα από αυτά να φθάσουμε στο υψηλότατο σημείο της ενώσεως μας με τη ζωή του Θεού. Αυτό έγινε με την Ανάσταση του Χριστού. Στην αγάπη της Αναστάσεως όλοι οι  άνθρωποι γινόμαστε παιδιά του Θεού και αδελφοί του Χριστού. Ο ένας χωράει στον άλλο με την αγάπη του Χριστού, γι' αυτό και αποκαλούμε αδελφούς μας και αυτούς ακόμη τους εχθρούς μας.

4.«Είπωμεν, αδελφοί, και τοις μισούσιν ημάς, συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει και ούτω βοήσωμεν Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Κυριακή του Θωμά Κυριακή των Βαΐων »

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration