Ζωηφόρος

Κυριακή ΙΕ' Λουκά

Κυριακή ΙΕ' Λουκά

Το Ευαγγέλιο και το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής,

η απόδοσή τους στην νεοελληνική

και κήρυγμα επί του Ευαγγελίου.

***

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο

Κεφ. 19, χωρία 1 έως 10

῾Ο Ζακχαῖος

1. Τῷ καιρῷ ἐκείνω διήρχετο ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν ῾Ιεριχώ· 2 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, 3 καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν.

4 καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι. 5 καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδεν αὐτὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. 6 καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. 7 καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι. 8 σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. 9 εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς ᾿Αβραάμ ἐστιν. 10 ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Εκείνο τον καιρό περνούσε ό Ιησούς μέσα από την Ιεριχώ. Και να ένας άνθρωπος πού τον έλεγαν Ζακχαίο και αυτός ήταν αρχιτελώνης και επομένως πλούσιος. Και ζητούσε να δει τον Ιησού ποιος είναι και δεν μπορούσε, εξαιτίας του κόσμου καν επειδή ήταν μικρόσωμος. Έτρεξε λοιπόν μπροστά και ανέβηκε σε μια συκομουριά για να τον δει, γιατί από κει θα περνούσε. Και μόλις ήλθε σε κείνο το μέρος, σήκωσε τα μάτια του ο Ιησούς και τον είδε και του είπε' Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου. Και ο Ζακχαίος κατέβηκε αμέσως και υποδέχτηκε τον Ιησού με χαρά. Όλοι τότε όταν είδαν αυτό εγόγγυζαν και έλεγαν πώς μπήκε να φιλοξενηθεί στο σπίτι ενός αμαρτωλού ανθρώπου. Ο Ζακχαίος όμως στάθηκε μπροστά στον Ιησού και του είπε· Να τα μισά από τα υπάρχοντα μου Κύριε, τα δίνω στους φτωχούς· και αν τύχει και έκλεψα κανενός του το δίνω πίσω τετραπλάσιο. Τότε του είπε ο Ιησούς. Σήμερα έγινε σωτηρία σε τούτο το σπίτι, γιατί και αυτός είναι παιδί του Αβραάμ. Γιατί ο υιός του ανθρώπου ήρθε για να ψάξει να βρει και να σώσει τους χαμένους.

***

Από την προς Εβραίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου

(Απόστολος της εορτής του Αγίου Αντωνίου)

Κεφ. 13, χωρία 17 έως 21

17 ᾿Αδελφοί, πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο.

᾿Αποχαιρετιστήρια μηνύματα

18 Προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν· πεποίθαμεν γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσι καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι. 19 περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι, ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ ὑμῖν.

20 ῾Ο δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν, 21 καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ὑμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Αδελφοί, να υπακούετε και να υποτάσσεσθε στους προϊσταμένους σας, γιατί αυτοί αγρυπνούν για τις ψυχές σας, ως άνθρωποι, πού θα δώσουν λόγο για σας. Ας κάνουν αυτό με χαρά και χωρίς βαρυγγώμια, πράγμα πού δεν θα ήταν για το συμφέρο σας.

Να προσεύχεσθε για μας, γιατί είμαστε βέβαιοι, πώς έχουμε αγαθή συνείδηση, αφού θέλουμε να συμπεριφερόμαστε καλά σε κάθε περίπτωση. Σάς παρακαλώ να το κάνετε αυτό με μεγαλύτερο ζήλο για να βρεθώ και πάλιν το ταχύτερο κοντά σας.

Ο δε Θεός της ειρήνης, πού ανέστησε από τους νεκρούς τον Μέγα Ποιμένα των προβάτων, τον Κύριο μας, Ιησού Χριστό με το αίμα της αιωνίου διαθήκης, είθε να σας κάνει τελείους σε κάθε καλό έργο, ώστε να κάνετε το θέλημα Του. Ας ενεργεί αυτός μέσα σας το ευάρεστον ενώπιον Του δια του Ιησού Χριστού, πού σ' Αυτόν ανήκει η δόξα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

***

Κυριακή ΙΕ' Λουκά

(Ζακχαίος) (Λουκ. ιθ’, 1-10)

κήρυγμα επί του Ευαγγελίου

του Ιωάννη Δήμου

Θεολόγου - Φιλολόγου

από την ιστοσελίδα του:  www.sostikalogia.com

Ο  Ζακχαίος,  επειδή  ήταν  κοντός  κατά το  σώμα,   εμποδίζονταν  να προσεγγίσει  το Χριστό, πράγμα που το επιθυμούσε πάρα πολύ, γιατί ήθελε να απολαύσει τη ζωογόνο πηγή του ελέους. Οι αντίπαλοι του, οι Φαρισαίοι, οι οποίοι θεωρούσαν τον εαυτό τους ως την πνευματική αριστοκρατία της Ισραηλιτικής κοινωνίας,  νόμιζαν ότι είναι τα καλά παιδιά του Θεού και έτσι είχαν καταδικάσει τον τελώνη Ζακχαίο ως  αμαρτωλό  και  άδικο,  γι’ αυτό τον αποστρέφονταν.

Ο Ζακχαίος όμως επιμένει να δει το Χριστό γι' αυτό και ανεβαίνει σε ένα δένδρο εκεί από όπου θα περνούσε ο Κύριος και περιμένει με υπομονή ώσπου ο Χριστός πέρασε. Τότε ακούει τη φωνή του Κυρίου να του λέει, Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα από το δένδρο, γιατί σήμερα θα με υποδεχθείς στο σπίτι σου. Ο Χριστός γνώριζε τη λαχτάρα του Ζακχαίου για σωτηρία και έτσι του έκανε τη μεγάλη τιμή να πάει στο σπίτι του. Η τιμητική όμως αυτή επίσκεψη σκανδάλισε τους Φαρισαίους, οι οποίοι άρχισαν να σχολιάζουν  ότι  στο σπίτι αμαρτωλού ανθρώπου πήγε να φιλοξενηθεί.

Αλλά ο Κύριος δεν εξετάζει εάν φιλοξενηθεί σε αρχοντικό ή σε σπήλαιο, και  αδιαφορεί για τους ψιθύρους, γιατί αυτό  που τον ενδιαφέρει είναι η σωτηρία της ψυχής των ανθρώπων. Ο Ζακχαίος αντιλαμβάνεται τα σχόλια των Φαρισαίων και γι' αυτό παίρνει τη μεγάλη απόφαση και λέει στο Χριστό. Κύριε, τα μισά από τα υπάρχοντα μου τα δίνω στους φτωχούς και αν υπάρχει κάποιος που τον αδίκησα του το αποδίδω τετραπλάσιο. Η ειλικρινής και μεγαλόκαρδη αυτή εκδήλωση του τελώνη απέδειξε ότι η ψυχή του δεν είχε διαφθαρεί από το επάγγελμά του και μπορούσε να σωθεί.

Με αυτόν τον τρόπο ο μικρόσωμος Ζακχαίος έφραξε το στόμα των Φαρισαίων και αποδείχθηκε πνευματικός γίγας. Δεν άνοιξε μόνο τη θύρα του σπιτιού του για να φιλοξενήσει τον Θεάνθρωπο Κύριο αλλά ταυτόχρονα άνοιξε και τη θύρα της καρδιάς του για να εισέλθει και να δειπνήσει μαζί του ο παντοδύναμος Λόγος του Θεού. Έτσι δικαίωσε τον λόγον του Κυρίου ότι πολλοί που θεωρούνται πρώτοι θα είναι τελευταίοι ενώ άλλοι που θεωρούνται τελευταίοι θα αποδειχθούν πρώτοι. Αποδείχθηκε δε ο Ζακχαίος έξυπνος έμπορος, ο οποίος πωλεί πάντα για να αγοράσει τον πολύτιμο μαργαρίτη.

Όπως ο ληστής μπήκε στον παράδεισο λέγοντας το μνήσθητί μου Κύριε, έτσι και ο Ζακχαίος κέρδισε τη Βασιλεία των Ουρανών, πράγμα το οποίο το διαβεβαίωσε ο ίδιος ο Κύριος λέγοντας, σήμερον σωτηρία τω οίκω τούτω γέγονε.

Και βέβαια οι άνθρωποι των μεταγενέστερων εποχών καλοτυχίζουν και ζηλεύουν το Ζακχαίο,  ο οποίος έτυχε τόσο μεγάλης τιμής  και σωτηρίας.

Αλλά οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να γνωρίσουν ότι πάντοτε υπάρχει ευκαιρία να δεχθεί ο Χριστός και αυτούς στον ουρανό. Περνάει και σήμερα ο Κύριος μπροστά από όλους μας και είναι έτοιμος να φιλοξενηθεί στην καρδιά μας. Και οποιοσδήποτε άνθρωπος τον δεχθεί με αληθινή διάθεση και πίστη έχει εξασφαλισμένη τη σωτηρία του.

Οι σύγχρονοι μάλιστα άνθρωποι ευρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση από το Ζακχαίο, γιατί εκείνος δέχθηκε μεν το Χριστό στο σπίτι του, εμείς όμως μπορούμε να τον δεχόμαστε μέσα μας με το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.  Αμήν.

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration