Ζωηφόρος

Του Αγίου Πνεύματος,

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

Το Ευαγγέλιο και το Αποστολικό Ανάγνωσμα της εορτής

και η απόδοσή τους στην νεοελληνική.

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο

Κεφ.  18, χωρία 10 έως 20

ΙΗ΄\ 10 ῾Ορᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 11 ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

῾Η παραβολὴ τοῦ χαμένου προβάτου

12 Τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφεὶς τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη, πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον; 13 καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ᾿ αὐτῷ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις. 14 οὕτως οὐκ ἔστι θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται εἷς τῶν μικρῶν τούτων.

Πῶς νὰ φερώμεθα πρὸς ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἁμαρτήσει

15 ᾿Εὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου· 16 ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ρῆμα. 17 ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης. 18 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ.

Συμπροσευχὴ

19 Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 20 οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Προσέχετε να μην περιφρονήσετε κανένα από τους μικρούς αυτούς. Γιατί σας λέγω, πώς οι άγγελοι τους στους ουρανούς, βλέπουν πάντοτε το πρόσωπο του πατέρα μου πού είναι στους ουρανούς.

Ήλθε βέβαια ο Υιός του ανθρώπου να σώσει το απολωλός. Τι νομίζετε; Εάν ένας άνθρωπος έχει εκατό πρόβατα και χαθεί ένα από αυτά δεν θα αφήσει τα ενενήντα εννέα στα βουνά και θα τρέξει να ζητήσει το χαμένο; Και αν συμβεί να το βρει σας βεβαιώ χαίρει περισσότερο γι' αυτό παρά για τα ενενήντα εννέα, πού δεν είχαν χαθεί.

Κατά παρόμοιο τρόπο δεν είναι θέλημα του ουρανίου Πατέρα σας να χαθεί ένας από αυτούς τους μικρούς.

Αν ο αδελφός σου αμαρτήσει, πήγαινε και έλεγξε τον, όταν θα είσθε οι δυο σας μόνοι. Αν σε ακούσει, τότε κέρδισες τον αδελφό σου. Αν δεν σε ακούσει, τότε πάρε μαζί σου ακόμη ένα ή δύο για να πιστοποιηθεί κάθε πράγμα από το στόμα δύο ή τριών μαρτύρων.

Αν όμως δεν τους ακούσει τότε να το πεις στην εκκλησία· αν δε και την εκκλησία δεν ακούσει, τότε να τον θεωρείς ως εθνικό ή τελώνη.

Αλήθεια σας λέγω, ότι όσα δέσετε στη γη θα είναι δεμένα και στον ουρανό και όσα λύσετε στη γη θα είναι λυμένα και στον ουρανό.

Επίσης σας λέγω, πώς αν δύο από σας στη γη συμφωνήσουν να ζητήσουν οποιοδήποτε πράγμα θα τους γίνει από τον Πατέρα μου τον επουράνιο.

Γιατί όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομα μου, εκεί είμαι ανάμεσα τους.

Από την Εφεσίους  Επιστολή του Αποστόλου Παύλου

Κεφ.  5, χωρία  8 έως 19

Ε΄\ 8 Αδελφοί, ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε· – 9 ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ· – 10 δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ. 11 καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε· 12 τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπ' αὐτῶν αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν· 13 τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται· πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστι. 14 διὸ λέγει· ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός.

15 Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ' ὡς σοφοί, 16 ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι. 17 διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνιέντες τί τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. 18 καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν Πνεύματι, 19 λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ».

ΑΠΟΔΟΣΗ

Αδελφοί, να περπατάτε στον κόσμο, ως παιδιά φωτισμένα από το Άγιο Πνεύμα, γιατί ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι όλο καλωσύνη και δικαιοσύνη και αλήθεια και να εξετάζετε τί αρέσει στον Κύριο.

Όχι μόνο να μην έχετε καμμιάν ανάμιξη στα άκαρπα έργα, εκείνα πού γίνονται στα σκοτεινά, αλλά και να τα ελέγχετε. Γιατί όσα γίνονται στα κρυφά από εκείνους, πού δεν πορεύονται με το θέλημα του Θεού, είναι ντροπή και να τα λέγεις· όλα όμως όσα ελέγχονται από το φως, αυτά φανερώνονται και ό,τι πια φανερώνεται αυτό είναι φως.

Γι' αυτό και λέγει ο προφητικός λόγος· ξύπνα συ πού κοιμάσαι και σήκω από τη νέκρα σου και θα σε φωτίσει ο Χριστός.

Προσέχετε λοιπόν, πώς ακριβώς περπατάτε στη ζωή σας, όχι σαν άσοφοι αλλά σαν σοφοί και να μη χάνετε τον καιρό σας, γιατί οι ήμερες είναι πονηρές.

Γι' αυτό μη γίνεσθε ανόητοι αλλά βάζετε καλά στο μυαλό σας ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Να μη γεμίζετε το στομάχι σας με κρασί, αυτό είναι ασωτία, αλλά να είσαστε γεμάτοι με Άγιο Πνεύμα, να μιλάτε μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και με τραγούδια του Θεού και να τραγουδάτε και να ψέλνετε μέσα στην καρδιά σας τον Κύριο.

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Κυριακή της Πεντηκοστής, Κυριακή ΙΑ΄ Λουκά »

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration