Ζωηφόρος

Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά

Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά 

  2 Δεκεμβρίου 2007 

Το Ευαγγέλιο και το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής

και η απόδοσή τους στην νεοελληνική.

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο

Κεφ. 18, χωρία 35 έως 43

Η θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς ῾Ιεριχὼ

35 Tω καιρώ εκείνο εγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς ῾Ιεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν· 36 ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. 37 ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. 38 καὶ ἐβόησε λέγων· ᾿Ιησοῦ υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με· 39 καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με. 40 σταθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτὸν 41 λέγων· τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ εἶπε· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. 42 καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. 43 καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν Θεόν· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Εκείνο τον καιρό, καθώς πλησίαζε ο Ιησούς στην Ιεριχώ, καθόταν ένας τυφλός κοντά στο δρόμο και ζητιάνευε. Όταν άκου­σε πώς περνάει πολύς κόσμος, ρώτησε τι ακριβώς συμβαίνει. Του απάντησαν δε πώς ο Ιησούς ο Ναζωραίος περνάει από μπρο­στά του. Τότε φώναξε δυνατά: «Ιησού υιέ Δαβίδ, ελέησε με». Εκείνοι πού προπορεύονταν τον μάλωναν για να σωπάσει. Αυτός όμως φώναζε πολύ περισσότερο. «Υιέ του Δαβίδ, ελέησε με». Αφού σταμάτησε ο Ιησούς, έδω­σε εντολή να τον φέρουν μπροστά του. Όταν αυτός (τυφλός) πλησία­σε τότε τον ρώτησε (ο Κύριος). «Τι θέλεις να σου κάνω;» Εκείνος δε είπε: «Κύριε, θέλω να ξαναδώ (με τα μάτια μου). Και ο Ιησούς του είπε: «Ξανάβλεψε, η πίστη σου σε έσωσε». Και αμέσως ξαναείδε το φως του και ακολουθού­σε τον Κύριο δοξάζοντας τον Θεό. Και όλος ο λαός, όταν είδε (το θαύμα) εδόξασε τον Θεό.         

Από την προς Εφεσίους Επιστολή

του Αποστόλου Παύλου

Κεφ. 6, χωρία 10 έως 17

Η πανοπλία τοῦ χριστιανοῦ

10 Αδελφοί, τὸ λοιπόν, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. 11 ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· 12 ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. 13 διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. 14 στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, 15 καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης, 16 ἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι· 17 καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ ἐστι ρῆμα Θεοῦ.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Αδελφοί παίρνετε δύναμη, έχοντας πίστη και ελπίδα στον Κύριο και την ακατανίκητη δύναμη Του. Ντυθείτε την πανοπλίαν του Θεού για να μπορέσετε να αντισταθείτε στις πανουργίες του διαβόλου, γιατί δεν έχουμε να παλαίψουμε με ανθρώπους, αλλά με τα πονηρά πνεύματα, με τις αρχές και τις ε­ξουσίες και τις σκοτεινές δυνάμεις αυτού του κόσμου, πού συμπεριφέρεται σ' ολόκληρο τον υπό τον ουρανό χώρο. Γι΄ αυτό πάρτε στα χέρια σας την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να αντισταθείτε ως το τέλος νικώντας όλες τις εχθρικές επιθέσεις, και αφού εκτελέσετε τον πνευματικό αγώνα να σταθείτε όρθιοι μπροστά στον Θεό. Σταθείτε λοιπόν όρθιοι και ζωσθείτε στη μέση σας με την αλήθεια και ντυθείτε τον θώρακα της δικαιοσύνης και βάλ­τε στα πόδια σας σαν υποδήματα την πρόθυμη υπακοή σας στο Ευαγγέλιο πού είναι κήρυγμα ειρήνης. Πάνω άπ' όλα πάρετε για ασπίδα την πίστη, με την οποία θα μπορέσετε να ξεφύγετε από τα πυρωμένα βέλη του πονηρού και για περικεφαλαία βάλετε την ελπίδα της σωτηρίας και πάρετε τη μάχαιρα του Αγίου Πνεύματος, πού είναι ο λόγος του Θεού.

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Κυριακή Ι΄ Λουκά Κυριακή ΙΓ΄Λουκά »

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration