Ζωηφόρος

Κυριακή Η΄ Ματθαίου

Κυριακή Η΄Ματθαίου

Το Ευαγγέλιο και το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής,

η απόδοσή τους στην νεοελληνική

και κήρυγμα επί του Ευαγγελίου.

***

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο

Κεφ.  14, χωρίο 14 έως χωρίο 22

ΙΔ΄\ 14 Καὶ ἐξελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδε πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. 15 ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. 16 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 17 οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. 18 ὁ δὲ εἶπε· φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε. 19 καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 20 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. 21 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.

22 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς είδε πλήθος λάου, τους λυπήθηκε και θεράπευσε τους αρρώστους των. Και όταν βράδιασε τον πλησίασαν οι μαθητές του και του λέγουν o τόπος είναι έρημος και πέρασε πια η ώρα· απόλυσε το λαό για να πάνε στα χωριά, ώστε να αγοράσουν για λόγου τους τρόφιμα. Και ο Ιησούς τους είπε· δεν έχουν ανάγκη να πάνε στα χωριά, να τους δώσετε εσείς να φάγουν. Και εκείνοι του λέγουν δεν έχουμε εδώ παρά μόνο πέντε ψωμιά και δυο ψάρια. Και ο Ιησούς είπε· φέρτε μου τα εδώ. Και αφού έδωσε εντολή να καθίσουν τα πλήθη πάνω στα χόρτα, πήρε τα πέντε ψωμιά και τα δυο ψάρια, και αφού σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό, ευλόγησε και αφού κομμάτιασε τα ψωμιά τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές με τη σειρά τους στο λαό. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και από τα κομμάτια πού περίσσευαν γέμισαν δώδεκα κοφίνια. Και εκείνοι πού έφαγαν ήσαν γύρω στους πέντε χιλιάδες άνδρες, χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Και αμέσως ο Ιησούς ανάγκασε τους μαθητές να μπουν στο πλοίο και να πηγαίνουν μπροστά από αυτόν στην απέναντι όχθη, μέχρις ότου φροντίσει αυτός  για την απομάκρυνση του λάου.

***

Από την προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή του Αποστόλου Παύλου,

Κεφ.  1, χωρία  10 έως 17

A΄\ 10 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. 11 ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσι.

12 λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει· ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ ᾿Απολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ.

13 μεμέρισται ὁ Χριστός; μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν; ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; 14 εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον, 15 ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβάπτισα. 16 ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. 17 οὐ γὰρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ᾿ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Και τώρα, αδερφοί, σας ζητώ, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να είστε όλοι σύμφωνοι μεταξύ σας και να μην υπάρχουν ανάμεσα σας διαιρέσεις, αλλά να είστε ενωμένοι, με μία σκέψη και με ένα φρόνημα. 11 Αυτό το γράφω, αδερφοί μου, γιατί με πληροφόρησαν για σας άνθρωποι της Χλόης ότι έρχεστε σε προστριβές μεταξύ σας. 12 Θέλω να πω ότι ο καθένας σας λέει κάτι διαφορετικό. Ο ένας λέει: «Εγώ είμαι του Παύλου», ο άλλος: «Εγώ είμαι του Απολλώ», ένας άλλος: «Εγώ είμαι του Κηφά» και κάποιος άλλος: «Εγώ είμαι του Χριστού». 13 Διαμοιράστηκε, λοιπόν, ο Χριστός; Μήπως είναι ο Παύλος που πέθανε πάνω στο σταυρό για να σας σώσει; Ή μήπως στο όνομα του Παύλου έχετε βαφτιστεί; 14 Ευχαριστώ το Θεό που δε βάφτισα κανένα σας εκτός από τον Κρίσπο και το Γάιο. 15 Έτσι δεν μπορεί να πει κανείς πως βαφτιστήκατε στο δικό μου όνομα. 16 Ναι, βέβαια, βάφτισα και την οικογένεια του Στεφανά. Εκτός απ' αυτούς, όμως, δε θυμάμαι να βάφτισα κανέναν άλλο. 17 Η αποστολή που μου όρισε ο Χριστός δεν ήταν να βαφτίζω, αλλά να κηρύττω το ευαγγέλιο, χωρίς σοφά και περίτεχνα λόγια, ώστε ο θάνατος του Ιησού Χριστού στο σταυρό να μη χάσει το περιεχόμενο του.

***

Κυριακή Η' Ματθαίου

(Χορτασμός των πεντακισχιλίων)

(Ματ. ιδ', 14-22)

κήρυγμα επί του Ευαγγελίου

του Ιωάννη Δήμου

Θεολόγου - Φιλολόγου

από την ιστοσελίδα του:  www.sostikalogia.com

Στην Κυριακή προσευχή, δηλαδή στο «Πάτερ ημών», παρακαλούμε το Θεό να μας δώσει την καθημερινή τροφή με τα λόγια, «τον άρτον ημών τον επιούσιον  δος ημίν σήμερον».  Πράγματι ο Θεός, ως στοργικός Πατέρας που είναι, δίνει τα αγαθά Του στον κόσμο, και  « τον ήλιον αυτού ανατέλλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους». Πολλές όμως φορές έχει θρέψει τους ανθρώπους και  κατά τρόπο θαυματουργικό. Ένα τέτοιο θαύμα ήταν η τροφοδοσία του Ισραηλιτικού λαού με το μάννα στην έρημο. Κατά τα σαράντα χρόνια της οδοιπορίας του από την Αίγυπτο στην Παλαιστίνη ο λαός του Ισραήλ τρεφόταν χωρίς να σπέρνει και να θερίζει. Άλλο θαύμα είχε πραγματοποιήσει ο προφήτης  Ηλίας στα Σαρεπτά της Σιδωνίας. Εκεί, με τη δύναμη του Θεού βέβαια,  πολλαπλασίασε το αλεύρι και το λάδι  στο σπίτι μιας χήρας γυναίκας που κινδύνευε να πεθάνει  από την πείνα μαζί με το παιδί της. Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή βλέπουμε ένα παρόμοιο θαύμα με τα παραπάνω, αφού ο Χριστός  χόρτασε σε έρημο τόπο πέντε χιλιάδες άνδρες χωρίς τα γυναικόπαιδα με πέντε άρτους και δύο ψάρια.

Ας δούμε όμως τι ακριβώς έγινε. Όταν, με εντολή του   Ηρώδη, αποκεφαλίστηκε ο Ιωάννης στη φυλακή, οι μαθητές του, αφού  πήραν  το σώμα και το έθαψαν  πήγαν και  το ανήγγελλαν  στο Χριστό.  Ο Κύριος μόλις το άκουσε αναχώρησε από εκεί με πλοίο σε έρημο τόπο. Οι όχλοι όμως, όταν πληροφορήθηκαν αυτό,  τον  ακολούθησαν  από τις πόλεις με τα πόδια. Όταν  είδε ο  Κύριος όλον αυτόν τον όχλο, ευσπλαχνίστηκε τους ανθρώπους και    θεράπευσε τους αρρώστους. Η ώρα όμως  πέρασε, θα λέγαμε  χωρίς να το καταλάβουν,  και έφτασε το απόγευμα. Τότε οι μαθητές πλησίασαν το Διδάσκαλο  και του είπαν   να απολύσει τους όχλους για να πάνε στις κώμες να αγοράσουν τρόφιμα, επειδή ο τόπος  ήταν έρημος και η ώρα είχε περάσει. Ο Κύριος όμως που γνώριζε τι θα επακολουθήσει,  τους είπε ότι  δεν έχουν ανάγκη να πάνε για τροφές, δώστε τους εσείς να φάνε. Εκείνοι τότε του είπαν, εδώ δεν έχουμε παρά μόνο πέντε άρτους και δύο ψάρια. Τότε ο  Κύριος τους είπε, φέρετε αυτά εδώ, και   έδωσε εντολή στα πλήθη να καθίσουν επάνω στα χόρτα. Όταν εκάθησαν,  πήρε τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια, και αφού σήκωσε τα μάτια Του στον ουρανό, ευλόγησε,   έκοψε τους άρτους σε κομμάτια,  τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές στους όχλους.   Έτσι έφαγαν  όλοι και χόρτασαν και μάζεψαν τα  περισσεύματα από τα κομμάτια, δώδεκα κοφίνια γεμάτα.

Εντύπωση προκαλεί το ότι όχι μόνο  χόρτασαν   τα πλήθη, αλλά  περίσσευσαν κιόλας δώδεκα κοφίνια.  Με την περισυλλογή των περισσευμάτων ο Κύριος μας διδάσκει ότι δεν πρέπει να  σπαταλάμε τα περισσεύματα των τροφίμων αλλά να τα περιμαζεύουμε και να τα προσφέρουμε στους φτωχούς, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πεινούν και μπορούν να χορτάσουν από αυτά τα περισσεύματα. Δεν πρέπει να επικρατεί στη ζωή μας το πνεύμα της σπατάλης ούτε και της τσιγγουνιάς, αλλά το πνεύμα της οικονομίας. Όχι μόνο  στα τρόφιμα, αλλά και γενικότερα πρέπει να επικρατεί το πνεύμα της οικονομίας για την εξυπηρέτηση συνανθρώπων μας που στερούνται. Αυτό είναι  ευάρεστο στο Θεό, γιατί ο    Θεός   είναι φιλάνθρωπος. Ο Θεός προσφέρει πλούσια τη Χάρη Του στους οίκους των φιλάνθρωπων και τους χαρίζει άφθονα τα πνευματικά και υλικά αγαθά. Είναι γνωστή η αλήθεια ότι όποιος ελεεί το φτωχό, δανείζει το Θεό. Ο Θεός δεν είναι άδικος  και δεν παραβλέπει  τα έργα της αγάπης  που κάνουν οι άνθρωποι και  το έλεος που δείχνουν στους συνανθρώπους τους. Αντίθετα τους καλεί  στο τραπέζι της βασιλείας Του. Αμήν.

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Κυριακή Θ΄ Ματθαίου Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου »

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration