Ζωηφόρος

Κυριακή Δ΄ Λουκά

Κυριακή Δ΄ Λουκά

Το Ευαγγέλιο και το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής

η απόδοσή τους στην νεοελληνική

και κήρυγμα επί του Ευαγγελίου.

***

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο

Κεφ.  8, χωρία 5 έως 15

H΄ \ 5 Eξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· 6 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· 7 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. 8 καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 9 ᾿Επηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη. 10 ὁ δὲ εἶπεν· ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. 11 ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή· ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· 12 οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. 13 οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ρίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. 14 τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσι. 15 τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Βγήκε o γεωργός για να σπείρει το σπόρο του. Και κει πού αυτός έσπερνε, άλλα σπυριά πέσανε πάνω στο δρόμο και καταπατήθηκαν από τους διαβάτες και τα έφαγαν τα πουλιά του ουρανού· κι άλλα σπυριά πέσανε πάνω στις πέτρες και μόλις φύτρωσαν ξεράθηκαν, γιατί εκεί δεν είχε δροσιά· και άλλα σπυριά πέσανε στα αγκάθια και τ' αγκάθια φύτρωσαν μαζί τους και τα έπνιξαν κι άλλα σπυριά πέσανε στην καλή γη και φύτρωσαν κι έδωκαν καρπό το ένα εκατό. Κι επάνω σε τούτα ρωτούσαν οι μαθητές τον Κύριο κι έλεγαν τι να εννοεί αυτή η παραβολή. Κι εκείνος είπε· Σε σας είναι δοσμένο να μάθετε τα μυστήρια της βασιλείας του θεού, ενώ στους άλλους η διδασκαλία γίνεται με παραβολές, για να κοιτάζουν και να μη βλέπουν και να ακούν και να μη καταλαβαίνουν. Κι ακουστέ τώρα εσείς τι εννοεί η παραβολή. Ό σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Και δρόμος, όπου πάνω σ' αυτόν έπεσε ο σπόρος, είναι εκείνοι πού άκουσαν, υστέρα έρχεται ο διάβολος και παίρνει το λόγο από την καρδιά τους, για να μη πιστεύσουν και σωθούν. Και πέτρες, οπού απάνω σ' αυτές έπεσε ο σπόρος, είναι εκείνοι πού όταν ακούσουν, δέχονται το λόγο με χαρά, αλλά αυτοί δεν έχουν βάθος για να ριζώσει ο λόγος· πιστεύουν προς ώρας και στον καιρό του πειρασμού τα παρατούν και φεύγουν. Κι αγκάθια οπού σε αυτά έπεσε ο σπόρος είναι αυτοί πού άκουσαν το λόγο, αλλά πνίγονται από τις μέριμνες του πλούτου και τις ηδονές του βίου και δεν κάνουν προκοπή. Και καλή γη, όπου μέσα της έπεσε ο σπόρος, είναι αυτοί πού άκουσαν το λόγο, τον φυλάγουν σε καλή και αγαθή καρδιά και καρποφορούν με υπομονή. Λέγοντας αυτά, τόνιζε· όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει.

***

Από την προς Τίτον  Επιστολή του Αποστόλου Παύλου

Κεφ.  3, χωρία  8 έως 15

Γ΄\ Αδελφοί, 8 Πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις·9 μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. 10 αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, 11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος.

12῞Οταν πέμψω ᾿Αρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν,σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν· ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. 13 Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ ᾿Απολλὼ σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. 14 μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι.

15 ᾿Ασπάζονταί σε οἱ μετ' ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει.

῾Η χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.»

ΑΠΟΔΟΣΗ

Παιδί μου, Τίτε, ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος και αληθινός, γι' αυτό και θέλω αυτά πού σου γράφω να τα κηρύττεις και να τα επιβεβαιώνεις για να φροντίζουν όσοι έχουν πιστεύσει στον Θεό να πρωτοστατούν σε καλά έργα· αυτά είναι τα καλά και ωφέλιμα στους ανθρώπους. Όσο για τις μωρολογίες και τις γενεαλογίες και τις φαγωμάρες και τις μάχες γύρω από τις διατάξεις του νόμου, αυτά όλα να τα αποφεύγεις, γιατί όχι μόνον δεν ωφελούν, αλλά ακόμη και ζημιώνουν.

Αιρετικό άνθρωπο ύστερα από πρώτη και δεύτερη συμβουλή, να τον παρατάς και να ξέρεις πώς ένας τέτοιος άνθρωπος είναι διεστραμμένος, αμαρτάνει και καταδικάζει μόνος του τον εαυτό του.

Όταν θα σου στείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό φρόντισε να έλθεις κοντά μου στη Νικόπολη (προς Πρέβεζα), γιατί πήρα την απόφαση να ξεχειμωνιάσω εκεί. Στείλε μου το νομικό Ζηνά και τον Άπολλώ και εφοδίασε τους με όλα τα χρειαζούμενα, για να μη τους λείπει τίποτε στο ταξίδι.

Και να μαθαίνουν οι δικοί μας για να μην είναι άκαρποι, να πρωτοστατούν σε καλά έργα, εκείνα πού θεραπεύουν πραγματικά τις ανάγκες των ανθρώπων. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτισε εκείνους, πού μας αγαπούν με την πίστη και την αγάπη του Χριστού. Η Χάρις να είναι πάντα μαζί με όλους σας. Αμήν.

***

Κυριακή Δ' Λουκά

(Του σπορέως)

(Λουκ. η', 5-15)

κήρυγμα επί του Ευαγγελίου

του Ιωάννη Δήμου

Θεολόγου – Φιλολόγου

από την ιστοσελίδα του:  www.sostikalogia.com

Η σημερινή Κυριακή ονομάζεται του σπορέως, γιατί το ευαγγελικό ανάγνωσμα αναφέρεται σε μία από τις ωραιότερες παραβολές τις οποίες δίδαξε ο Κύριος, δηλαδή στην παραβολή του σπορέως. Η παραβολή είναι παρμένη από τη γεωργική ζωή και μάλιστα από τη σπορά των αγρών. Όπως τόνισε ο Χριστός υπάρχει και η πνευματική σπορά την οποία ο Ίδιος εγκαινίασε. Ο Χριστός ως Θεάνθρωπος κάλεσε κάθε ψυχή ανθρώπου να φέρει καρπό. Σπόρος είναι τα λόγια Του, αγρός η καρδιά του ανθρώπου, και ευτυχισμένοι θα είναι όσοι δεχτούν το λόγο Του και φέρουν καρπό ο καθένας ανάλογα με τη δεκτική του ικανότητα. Με το λόγο του Θεού ως σπόρο εξήλθαν και οι μαθητές στον κόσμο όλο για να ημερέψουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν ανθρώπους του Θεού. Σάλπισαν στα πέρατα της γης και αυτό το σάλπισμα ηχεί σε κάθε εποχή μέχρι και  σήμερα ώστε να γίνεται η ζωηφόρος και σωτήριος σπορά. Ο Κύριος είπε στους Αποστόλους να μαθητεύσουν όλα τα έθνη και όχι μόνο να τους βαπτίζουν, αλλά να τους διδάσκουν για να τηρούν όλα όσα τους είχε δώσει εντολή. Όπως είναι γνωστό οι Απόστολοι πραγματοποίησαν κατά τον καλλίτερο τρόπο την αποστολή τους αυτή και οι ίδιοι έφεραν πολύ καρπό. Και δεν είναι μόνο οι Απόστολοι, αλλά και οι συνεργάτες τους και όλοι οι μετέπειτα εργάτες του Ευαγγελίου, και όχι μόνο.  Δεν  είναι όμως της στιγμής αυτής να αναφερθούμε στο έργο του κάθε Αποστόλου. Εδώ  ας μείνουμε στη σημερινή ευαγγελική περικοπή του σπορέως.    Παρ' όλη  τη φιλότιμη προσπάθεια λοιπόν του σπορέως  ποικίλη είναι η αντίδραση των ανθρώπων, γιατί διαθέτουν προσωπική ελευθερία. Και επειδή ο άνθρωπος είναι ασυνεπής και άστατος, μεγάλο μέρος της σποράς αχρηστεύεται, όπως στη σπορά του χωραφιού μεγάλο ποσοστό του σπόρου καταστρέφεται.

Προσέρχονται πολλοί και ακούν το λόγο και συμφωνούν πως είναι πράγματι σωστός, όμως αναβάλλουν τη συμμόρφωση τους με τη δικαιολογία  ότι έχουν καιρό γι' αυτά τα πράγματα. Αυτοί μοιάζουν με τους ναυαγούς, οι οποίοι αντί να αρπάξουν το σωσίβιο, το παρατούν γι' αργότερα αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Άλλη μερίδα  ακούει το λόγο, τον δέχεται αλλά, όταν φθάσει η στιγμή των έργων μουδιάζει, κάνει πίσω και τελικά λιποτακτεί. Υπάρχουν   και οι οπαδοί των εύκολων λύσεων. Αυτοί ακούν το λόγο και συμφωνούν μαζί του, αλλά δεν εννοούν να αγωνισθούν και δε θέλουν να μοχθήσουν, γι' αυτό απορρίπτουν το λόγο. Αυτοί είναι οι οπαδοί των απολαύσεων και του πλούτου. Αυτοί ακούν το λόγο και τον ποθούν, ξεχνούν όμως ότι δεν μπορεί κανείς να δουλέψει σε δύο αφεντικά. Πλήθος από κακές επιθυμίες σκεπάζουν το λόγο με αποτέλεσμα να μη μπορεί να καρποφορήσει. Μοιάζουν με γεωργούς που βάζουν μεν το χέρι στο αλέτρι, όμως  βλέπουν προς τα πίσω.  Τέλος υπάρχουν και οι ταπεινοί με άδολη καρδιά. Αυτοί ακούν το λόγο και τον αφήνουν να ριζώσει στο νου και στην καρδιά τους. Δεν μένουν μόνο στα λόγια και σε προσωρινούς ενθουσιασμούς, αλλά αγωνίζονται με υπομονή εναντίον του κακού και της αμαρτίας. Αυτοί καθαρίζουν την ψυχή τους από τα πάθη και με τις αγαθοεργίες τους αποκτούν θησαυρούς στον ουρανό, όπου δεν υπάρχουν κλέφτες να κλέβουν. Αυτοί  απορρίπτουν τα πάντα προκειμένου να αποκτήσουν το θησαυρό τους. Ζουν με έμπρακτη πίστη και αγάπη και καρποφορούν καρπούς εκατονταπλάσιους  από το σπόρο.  Αυτούς ας μιμηθούμε. Αμήν.

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Κυριακή ΣΤ΄ Λουκά Κυριακή Β΄ Λουκά »

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration