Ζωηφόρος

Το Μουσουλμανικὸ Τέμενος και οι συνέπειές του

ΣΧΕΤΙΚΑ μὲ τὸ πολυσύνθετο καὶ πολυσυζητημένο θέμα, τὸ Μουσουλμανικὸ Τέμενος ποὺ θὰ ἀνεγερθεῖ,

κατ' ἐφαρμογὴ τοῦ Ἄρ. 3 τοῦ Ν. 3512/2006, στὴν περιοχὴ τοῦ Βοτανικοῦ καὶ ἐπὶ τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, ὁ κύριος Πρωθυπουργὸς πιεζόμενος ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς Τουρκίας Ἐρντοάν εἶπε τὸ ΝΑΙ.

Θέλω νὰ πιστεύω ὅτι ὁ κύριος Σαμαρᾶς πῆρε μία ἄκρως τολμηρὴ πολιτικὴ ἀπόφαση, ἐνεργοποιώντας τὸν Παλαιὸ Νόμο περὶ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Μουσουλμανικοῦ Τεμένους καὶ ὑπὸ τὴν ἀσφυκτικὴ πίεση τῆς Μουσουλμανικῆς Κοινότητας.

Ἄξιο προσοχῆς εἶναι ὅτι καὶ ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συμφωνεῖ μὲ τὴν ἵδρυση τοῦ Τεμένους, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν σθεναρὴ καὶ ἀντίθετη ἄποψη τοῦ Μητροπολίτη Πειραιᾶ κυρίου Σεραφεὶμ, ὁ ὁποῖος ἔκαμε προσφυγὴ στὸ ΣτΕ κατὰ τῆς ἱδρύσεώς του. Ἀπὸ Νομικῆς ἀπόψεως ἐὰν αὐτὸ εἶναι πρὸς ὄφελος τοῦ Δημόσιου Συμφέροντος θὰ τὸ κρίνει τὸ ΣτΕ. (βλ. Ἄρθρo 17 § 6, 106 § 6 καὶ 117 § 4 Συντάγματος).

Τὸ Τέμενος ἐκτὸς ἀπὸ τὴ δαπάνη τῆς οἰκοδομήσεώς του, κατὰ τοὺς πλέον συντηρητικοὺς ὑπολογισμούς, θὰ στοιχίζει στὸ Κράτος 500.000 εὐρὼ τὸ χρόνο (ἐσωτερικὴ φύλαξη, συντήρηση, καθαριότητα, κηπουροί, ἠλεκτρικό, νερό, ἐπιδόματα ἐπιτροπῶν τῶν Συμβουλίων, Μισθοδοσία Ἰμάμηδων, μισθοδοσία ὑπηρετικοῦ προσωπικοῦ κ.λπ.) καὶ εἶναι σὲ βάρος τοῦ Δημοσίου. Πέραν τῆς Ἀστυνομικῆς δύναμης, ποὺ πρέπει νὰ εὑρίσκεται ἐπὶ ποδός.

Αὐτὰ ποὺ ἀναφέρω εἶναι ἁπλὰ καὶ λογικά. Διέλαθε τῆς Κυβέρνησης ὅτι τὰ Ἰσλαμικὰ Τεμένη, γιὰ νὰ ἔχουν ὕπαρξη, προϋποθέτουν ἐθνικὴ ὁμογένεια καὶ θρησκευτικὴ ὁμοιογένεια, γεγονὸς ποὺ δὲν συμβαίνει ἐδῶ. Ποιοὺς θὰ ἐξυπηρετεῖ· τοὺς Σηΐτες ἢ Σουνίτες; Σὲ πόσα Τεμένη τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, λόγῳ τῆς θρησκευτικῆς ἀντιπαλότητας, πού ἐπικρατεῖ μεταξὺ Μουσουλμανικῶν αἱρέσεων ἔχουν σκοτωθεῖ χιλιάδες ἄνθρωποι; Πάνω ἀπὸ 17.000 (!) ἐπιθέσεις ἀπὸ τὸ 2001 μέχρι σήμερα ἔχουν γίνει σὲ τζαμιὰ ἢ Τεμένη μεταξὺ ἀντιφρονούντων Μουσουλμάνων! Μεταξὺ τῶν Μουσουλμάνων Ἀσίας καὶ Ἀφρικῆς τῶν εὑρισκομένων στὴν Ἑλλάδα ἐπικρατοῦν μεγάλες ἀντιθέσεις πολιτικὲς, ἐθνικὲς - πολιτισμικὲς - θρησκευτι- κές. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι γιὰ νὰ λύσουν τὶς διαφορὲς των οἱ ποικίλες Μουσουλμανικὲς δοξασίες θὰ ἐμπλέκεται καὶ ἡ Ἄλ- Κάϊντα!

Ἂς μὴ γίνεται σύγχυση μὲ τὰ τζαμιὰ τῆς Ἀν. Θράκης, ἐκεῖ ἔχουμε Μουσουλμανικὴ θρησκευτικὴ Ὁμοιογένεια, ἐνῶ ἐδῶ στὴν Ἀθήνα δὲν τὴν ἔχουμε.

Δὲν θὰ σταθῶ στὸ ὅτι ἡ περιοχὴ αὐτὴ μετὰ ἀπὸ 20-30 χρόνια δὲν θὰ θυμίζει Ἀθήνα, ἀλλὰ κάτι ἄλλο...

Πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι τὸ Μουσουλμανικὸ Τέμενος, ἂν οἰκοδομηθεῖ θὰ ἀποτελεῖ ἕνα «εὐαίσθητο ἀρχικὸ δεδομένο», διότι διὰ πρώτη φορὰ ἱδρύεται ἐπισήμως καὶ μὲ δαπάνες τοῦ Κράτους Τέμενος σὲ μία Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ χώρα. Δὲν προτίθεμαι νὰ ἀναλύσω τὴν βαθύτερη σκοπιμότητα, πού σύμφωνα μέ τὴν «θεωρία τῶν Καταστροφῶν» θὰ φανεῖ καθαρὰ ξεκάθαρα μετὰ ἀπὸ 30-40 χρόνια καὶ ἡ ὁποία (σκοπιμότητα) δὲν προέρχεται ἀπὸ τὸ ἐσωτερικό τῆς Χώρας. Παγκοσμιοποίηση; Πιθανὸν! Κάτι ἄλλο; Πιθανὸν! Τὸ θέμα μας εἶναι, ἂν ὁρισμένοι κακοπροαίρετοι, προερχόμενοι ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ ἢ τὸ ἐξωτερικὸ θελήσουν νὰ δημιουργήσουν προβλήματα στὴν Κυβέρνηση καὶ γενικότερα στὴν Ἑλλάδα.

Ἕνα ἄκρως εὐάλωτο σημεῖο εἶναι τὸ Μουσουλμανικὸ Τέμενος. Σύμφωνα δὲ μὲ τὴ «Θεωρία τοῦ Χάους» ὑπάρχει μεγάλη πιθανότητα νὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις, οἱ ὁποῖες θὰ ἔχουν σοβαρὲς διπλωματικὲς ἐπιπτώσεις, διότι αὐτὲς οἱ ἔκνομες ἐνέργειες θὰ στρέφονται ἐναντίον τοῦ Μουσουλμανικοῦ πληθυσμοῦ, ποὺ θὰ πηγαίνει γιὰ νὰ προσευχηθεῖ στὸ Τέμενος.

Ἂς ἀπευχόμεθα αὐτὰ τὰ θλι- βερὰ γεγονότα, ἀλλὰ ἡ Μ. Ἀνατολὴ τὰ ζεῖ! Τέλος, ὅλα τὰ ἔξοδα γιὰ τὸ Τέμενος ὑπάγονται στὶς Δημόσιες ἐπενδύσεις; Αὐτὸ γίνεται πρὸς χάριν τοῦ Δημοσίου συμφέροντος; Τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο, τὸ Ἐλεγκτικὸ Συνέδριο τοῦ Κράτους, θὰ ὑπογράψει τὰ Ἐντάλ- ματα δαπάνης; (βλ. Ἄρ. 98, §1, α', Συντάγματος) Τὰ δύο Ἀνώτατα Δικαστήρια τὸ ΣτΕ καὶ τὸ Ἐλεγκτικὸ Συνέδριο τοῦ Κράτους, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ Νομοθεσία ποὺ διέπει τὴν ἵδρυση τοῦ Τεμένους θὰ συμφωνήσουν στὴν ἀνέγερση αὐτοῦ λόγῳ Δημοσίου συμφέροντος καὶ στὶς δαπάνες;

Καὶ σὲ περίπτωση διχογνωμίας μεταξὺ τῶν δύο Ἀνωτάτων Δικαστηρίων ἡ ὑπόθεση προφανῶς θὰ ὁδηγηθεῖ στὸ Ἀνώτατο Εἰδικὸ Δικαστήριο (βλ. ἄρθ. 100 § δ, ε, καὶ στ Συντάγματος) μέ Εἰδικὴ Σύνθεση, σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθ. 100, §2 Συντάγματος).

Καλὸν θὰ εἶναι ἡ Κυβέρνηση νὰ μὴ εὑρεθῆ πρὸ ἐκπλήξεων. Τὸ τι θὰ κάνει εἶναι δικό της θέμα.

Τοῦ κ. Ἰ. Θ. Χαΐνη, Ὁμ. Καθηγητοῦ Ἐ.Μ. Πολυτεχνείου

Ορθόδοξος Τύπος,19/04/2013

Πηγή: http://aktines.blogspot.gr/2013/04/blog-post_4182.html

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel