Ζωηφόρος

Δεν θα «Αυτοκτονήση» η Ελλάς δια την επαναλειτουργίαν της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Ἄλλωστε ἡ σχολή, ἐάν ἐπαναλειτουργήση, θά καταστῆ «ὄργανον» τῶν Οἰκουμενιστῶν.

 

Αἱ προκλήσεις τῆς Τουρκίας συνεχίζονται εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, τόσον διά τά θέματα τά ὁποῖα ἔχουν σχέσιν μέ τήν συνεκμετάλλευσιν, συνδιοίκησιν καί συγκυριαρχίαν τοῦ Αἰγαίου ὅσον καί τήν συνεκμετάλλευσιν τοῦ Φυσικοῦ Ἀερίου, τό ὁποῖον εὑρίσκεται εἰς τήν Ἀποκλειστικήν Οἰκονομικήν Ζώνην τῆς Κύπρου.

Συνεχίζονται ὅμως καί εἰς ἄλλα θέματα. Ὁ Τοῦρκος Πρωθυπουργός κ. Ἐρντογάν ζητεῖ διά τήν ἐπαναλειτουργίαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης ἀνταλλάγματα, ὅπως εἶναι ἡ ἀνέγερσις Τεμένους εἰς τάς Ἀθήνας, ἡ ἐκλογή Ἀρχιμουφτῆ εἰς τήν Θράκην κ.ἄ. (ἄλλως θά κάμνη παρεμβάσεις εἰς τήν ἐκλογήν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου). Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τοῦ ἀπήντησεν ὡς ἔπρεπε. Εἰς τήν Τουρκίαν ὅμως πρέπει νά διαμηνυθῆ ὅτι ἡ Ἑλλάς δέν εἶναι διατεθειμένη νά αὐτοκτονήση διά τήν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης.

Ἀπό τήν Σχολήν αὐτήν ἐξῆλθον σπουδαῖαι Ἐκκλησιαστικαί μορφαί, αἱ ὁποῖαι ἐδίδαξαν τήν Ὀρθόδοξον θεολογίαν καί ὑπερασπίσθησαν τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Ἡ ἐπαναλειτουργία της ἦτο ἐθνικόν καί ἐκκλησιαστικόν ὅραμα διά τήν πλειοψηφίαν τῶν Ἑλληνορθοδόξων.

Σήμερον ἀμφιβάλλομεν, ἐάν παραμένη ἐθνικόν κάι ἐκκλησιαστικόν ὅραμα. Ἔχει φροντίσει περί αὐτοῦ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί οἱ οἰκουμενισταί Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἰσοπεδώνουν τούς Ἱερούς Κανόνας, τό Σύμβολον τῆς Πίστεως καί τάς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων εἰς τό ὄνομα τῆς ψευδοενώσεως τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν μετά τῶν Παπικῶν, τῶν Μονοφυσιτῶν κ.λπ.

Ἐάν ἐπαναλειτουργήση ἡ Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης θά διδάξη τήν Ὀρθόδοξον θεολογίαν ἤ τήν μεταπατερικήν καί ἐκείνην, ἡ ὁποία ἀναγνωρίζει ὅλας τάς αἱρετικάς «Ἐκκλησίας» ὡς κανονικάς καί σωζούσας. Μᾶλλον θά συμβῆ τό δεύτερον, ἐάν κρίνωμεν τόσον ἀπό δηλώσεις ἐκπροσώπων τοῦ Φαναρίου ὅσον καί ἀπό τάς δηλώσεις Οἰκουμενιστῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις ὀφείλει πλέον νά παύση νά ἀσχολῆται μέ τήν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης, ἐκτός καί ἄν τό Φανάριον καί οἱ Ἀρχιοικουμενισταί Ἀρχιερεῖς σταματήσουν τό φθοροποιόν ἔργον εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας καί Ἐκκλησίας. Ἄλλωστε τήν ὑπόθεσιν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης τήν ἔχουν ἀναλάβει «ἐργολαβικῶς» αἱ Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι τῆς Ἀμερικῆς, αἱ ὁποῖαι, ὅμως, δέν ἐνδιαφέρονται διά τό περιεχόμενον τῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς, ἀλλά διά νά ἀποδείξουν εἰς τόν κόσμον ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι μία πραγματική δημοκρατία, εἰς τήν ὁποίαν βασιλεύει ἡ θρησκευτική ἐλευθερία.

Τά ἀνωτέρω καταδεικνύονται καί ἀπό ἐπιστολήν, τήν ὁποίαν ἀπέστειλε πρός τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἡ ἀποχωρήσασα ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α κ. Χίλαρυ Κλίντον, ἡ ὁποία ἐπί τέσσερα ἔτη δέν ἠδυνήθη νά πείση τήν πολιτικήν καί στρατιωτικήν ἡγεσίαν τῆς Τουρκίας διά τήν ἐπαναλειτουργίαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης.

Ἡ ἐπιστολή τῆς κ. Κλίντον πρός τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἔχει ὡς ἀκολούθως: «Ἡ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Οὐάσιγκτων 30 Ἰανουαρίου 2013 Παναγιώτατον Βαρθολομαῖον Α´ Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Ἰσταμπούλ Παναγιώτατε, Ὑπῆρξε τιμή δι᾽ ἐμέ νά ἐργασθῶ μαζί σας κατά τήν θητείαν μου ὡς Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν. Ὁμοῦ, ἐπράξαμε πολλά διά νά προωθήσωμεν τήν διαθρησκειακήν καί διαεθνικήν κατανόησιν καί νά προβάλωμεν τά θέματα θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἐν Τουρκίᾳ καί πέραν αὐτῆς.

Ἀποτελεῖτε ἔμπνευσιν διά πολλούς μέ τάς συμβολάς σας εἰς τήν πλουσίαν παράδοσιν θρησκευτικῆς ποικιλίας ἐν Τουρκίᾳ. Προσβλέπω πρός τήν ἡμέραν καθ᾽ ἥν ἡ Σχολή τῆς Χάλκης θά ἀνοίξῃ καί πάλιν τάς πύλας της ὡς ἕν λαμπρόν σύμβολον θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Καθώς ἑτοιμάζομαι νά ἀποχωρήσω τῆς ὑπηρεσίας μου, παρακαλῶ νά γνωρίζετε ὅτι ἔχετε τάς καλυτέρας τῶν εὐχῶν μου διά μεγάλην ἐπιτυχίαν καί εὐτυχίαν εἰς ὅλας τάς μελλοντικάς δράσεις σας καί διά τήν συνεχῆ εὐστάθειαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Μετά θερμῶν προσρήσεων, διατελῶ Εἰλικρινῶς ὑμετέρα Hillary Rodham Clinton».

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1971, 12 Απριλίου 2013

Πηγή: http://anavaseis.blogspot.gr/2013/04/blog-post_9210.html

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel