Ζωηφόρος

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών,

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών

Το Ευαγγέλιο και το Αποστολικό Ανάγνωσμα της εορτής,

η απόδοσή τους στην νεοελληνική

και κήρυγμα επί του Ευαγγελίου.

***

Κατά  Ματθαίον Ευαγγέλιο

Κεφ.  5, χωρία 14 έως 19

Διδάγματα ἀπὸ τὸ ἁλάτι καὶ τὸ λυχνάρι

Ε΄/  14 ῾Υμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· 15 οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 16 οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

῾Ο παλαιὸς νόμος καὶ ὁ νόμος τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ

17 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. 18 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. 19 ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Εσείς είσθε το φως του κόσμου. Δεν μπορεί να κρυφτεί μια πόλη, πού είναι χτισμένη επάνω στο βουνό. Ούτε ανάβουν το λυχνάρι και το βάζουν κάτω από το καυκί (= δοχείο πήλινο ή από ξύλο), αλλά το βάζουν στο λυχνοστάτη και έτσι φέγγει ολόκληρο το σπίτι.

Έτσι να λάμψει και το δικός σας φως μπροστά στα μάτια των ανθρώπων για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας, πού είναι στους ουρανούς.

Μη σας περάσει από το νου, πώς ήλθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτας· δεν ήλθα να καταργήσω, αλλά να τηρήσω τον νόμο και να τον ολοκληρώσω.

Σας βεβαιώνω πώς όσο στέκει ο ουρανός και η γη ούτε ένα γιώτα ή μια γραμμή θα καταργηθούν από τον νόμο μέχρις ότου γίνουν όλα.

Όποιος λοιπόν παραβεί μια από αυτές τις ελάχιστες εντολές και θα γίνει έτσι δάσκαλος στους ανθρώπους για να κάνουν και αυτοί το ίδιο, αυτός θα είναι ο πιο μικρός και τελευταίος απ' όλους στη Βασιλεία των ουρανών.

Όποιος όμως θα τις εφαρμόσει και θα τις διδάξει, αυτός θα ονομασθεί μεγάλος στη Βασιλεία των ουρανών.

***

Από την προς Εβραίους  Επιστολή του Αποστόλου Παύλου

Κεφ.  13, χωρία  7 έως 16

Πειθαρχία εἰς τοὺς προϊσταμένους

ΙΓ΄ \ Αδελφοί, 7 Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν. 8 ᾿Ιησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. 9 διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε· καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ περιπατήσαντες. 10 ἔχομεν θυσιαστήριον ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες·

11 ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ ῞Αγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς· 12 διὸ καὶ ᾿Ιησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαθε. 13 τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες· 14 οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν. 15 δι' αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ Θεῷ, τοῦτ' ἔστι καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 16 τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε· τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Αδελφοί, να θυμάσθε τους προϊσταμένους σας, πού σας κήρυξαν τον λόγο του Θεού. Να εξετάζετε την έκβαση της ζωής τους και να μιμείσθε την πίστη τους.

Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες.

Να μην παρασύρεσθε από διάφορες και ξένες διδασκαλίες. Καλόν είναι η καρδιά να ενισχύεται με την Χάρη και όχι με φαγητά, απ' οπού δεν είδαν καμιά ωφέλεια όσοι βασίζονταν σ' αυτά.

Έχουμε θυσιαστήριο, απ όπου δεν έχουν δικαίωμα να φάγουν όσοι λατρεύουν στη σκηνή (Μαρτυρίου). Τα σώματα των ζώων, πού το αίμα τους προσφέρεται από τον αρχιερέα στα Άγια των Αγίων για τις αμαρτίες, κατακαίονται έξω από το στρατόπεδο.

Γι αυτό και ο Ιησούς για να αγιάσει τον λαό με το δικό του Αίμα, έπαθε έξω από την πύλη.

Ας  εξερχόμαστε λοιπόν προς αυτόν έξω από το στρατόπεδο, βαστάζοντες τον ονειδισμό του.

Γιατί δεν έχουμε εδώ μόνιμη πόλη, αλλά λαχταράμε την μέλλουσα.

Δι' αυτού (Χριστού), ας προσφέρουμε πάντοτε στο Θεό θυσία με ύμνους, δηλαδή τον καρπόν των χειλέων μας, πού ομολογούν το Όνομα Του.

Μη λησμονάτε να κάνετε το καλό και να προσφέρετε από ό,τι έχετε στους άλλους, γιατί σε τέτοιες θυσίες ευχαριστιέται ο Θεός.

Να υπακούετε και να υποτάσσεσθε στους προϊσταμένους σας, γιατί αυτοί αγρυπνούν για τις ψυχές σας, ως άνθρωποι, πού θα δώσουν λόγο για σας. Ας το κάνουν αυτό με χαρά και όχι με βαρυγγώμια, πού δεν θα ήταν κάτι τέτοιο για το συμφέρον σας.

***

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών

(Ματθ. ε΄, 14-19)

κήρυγμα επί της εορτής

του Ιωάννη Δήμου

Θεολόγου - Φιλολόγου

από την ιστοσελίδα του:  www.sostikalogia.com

Η τριακοστή του μηνός Ιανουαρίου είναι η ημέρα της γιορτής των σοφών και οικουμενικών Διδασκάλων, δηλαδή των Τριών Ιεραρχών, οι οποίοι είναι και προστάτες της ελληνικής παιδείας. Εύστοχα χαρακτηρίζονται ως τρεις φωστήρες της τρισηλίου Θεότητος και μελίρρυτοι ποταμοί της σοφίας.  Από  τον ωκεανό της χάρης του Θεού αντλούσαν πολύτιμα πνευματικά νάματα τα οποία ως άλλοι ζωηφόροι ποταμοί, σκόρπιζαν πλουσίως με  το γραπτό και προφορικό λόγο τους. Οι Τρεις Ιεράρχες δεν είχαν μόνο  διανοητική  μόρφωση,  όπως  είχαν οι άλλοι γνωστοί σοφοί. Δε γνώριζαν μόνο τα των ανθρώπων ήθη και προβλήματα, αλλά είχαν και  κάτι άλλο πολύ ανώτερο και ασύγκριτο με κάθε άλλο. Είχαν  το Χριστό μέσα  στην καρδιά τους.

Ως γνήσιοι Έλληνες, κατείχαν άριστα την ελληνική γλώσσα  στην οποία, όπως είναι γνωστό,  γράφτηκε πρωτότυπα το Ευαγγέλιο. Την ελληνική γλώσσα  μεταχειριστήκαν, αφενός μεν ως μέσο διδασκαλίας, αφετέρου δε ως όπλο κατά των αιρετικών ο όποιοι απειλούσαν την Εκκλησία με τις πλάνες τους. Η παρουσία των Τριών  Ιεραρχών σε μία τόσο κρίσιμη εποχή για την Εκκλησία απέτρεψε την εκτροπή από την  ορθή πίστη. Οι Τρεις  Ιεράρχες όμως δεν  περιορίστηκαν μόνο στη θεωρία, αλλά προχώρησαν και στην πράξη. Μιμούμενοι  τον μεγάλο  Ευεργέτη τους έταξαν ως σκοπό της ζωής τους την ευεργεσία των ανθρώπων. Έκτισαν πολλά και ποικίλα φιλανθρωπικά Ιδρύματα, όπως Ορφανοτροφεία, Νοσοκομεία, Γηροκομεία, Πτωχοκομεία,  και πολλά άλλα. Σ’ αυτά  εύρισκαν καταφύγιο οι πονεμένοι και οι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Παρόλο το φόρτο των καθηκόντων που είχαν, δεν αμελούσαν τη μελέτη, Ιδιαιτέρα δε της Αγίας Γραφής, και δεν παρέλειπαν να συγγράφουν σπουδαία και αξιόλογα   συγγράμματα. Τα συγγράμματά τους, όπως είναι γνωστό,   έχουν μεταφρασθεί σε πολλές γλώσσες και έτσι διδάσκουν σε παγκόσμια ακτίνα, τις μεταγενέστερες γενεές.

Η ζωή τους υπήρξε μία αδιάκοπη ευωδία και ευάρεστη θυσία η οποία αποσκοπούσε στη σωτηρία των ανθρώπων,  και πρωτίστως βέβαια, στη δόξα του Θεού. Και μη νομισθεί ότι η επίγεια πορεία τους ήταν ανθόσπαρτη και απαλλαγμένη από θλίψεις και δοκιμασίες. Αντίθετα και οι τρεις τους βάσταξαν ο καθένας το σταυρό του. Παρ' όλες όμως τις δοκιμασίες και κακουχίες τους, ούτε    δείλιασαν, ούτε υποχώρησαν, ούτε έκαναν συμβιβασμό σε θέματα πίστης. Μέσα από τις δοκιμασίες αυτές έβγαιναν περισσότερο αποφασισμένοι να μείνουν σταθεροί στην πίστη του Χριστού.

Επειδή η γιορτή των Τριών Ιεραρχών είναι και γιορτή της ελληνικής παιδείας,  ας τονισθεί ότι οι άνθρωποι των γραμμάτων και ιδιαίτερα οι νέοι που σπουδάζουν, οφείλουν να αγωνίζονται τον καλό αγώνα όπως τον αγωνίστηκαν  και εκείνοι. Δεν είναι αρκετό ούτε σωστό να περιορίζονται μόνο στην επιστημονική γνώση, γιατί αυτή από μόνη της  δεν μπορεί να λύσει τα μεγάλα και  ηθικά προβλήματα των ανθρώπων. Οι άνθρωποι των γραμμάτων, όπως και όλοι βέβαια,  οφείλουν  να έχουν  φόβο Θεού καθόσον, «αρχή σοφίας φόβος Κυρίου ».  Οι νέοι των γραμμάτων, όπως και όλοι βέβαια, οφείλουν τιμή προς τους σαρκικούς γονείς τους που τους προσέφεραν το «ζην», και προς τους πνευματικούς δασκάλους τους που τους δίδαξαν το « ευ ζην». Οι νέοι των γραμμάτων που διψούν για γνώση και μόρφωση,   δεν πρέπει να αρέσκονται στις εύκολες λύσεις, όπως πράττουν οι φυγόπονοι, αλλά να αγωνίζεται νομίμως και να ακολουθούν το παράδειγμα των Τριών Ιεραρχών. Πρέπει να διακατέχονται από αγωνιστική διάθεση η οποία όμως να είναι  συγκερασμένη με αισιοδοξία. Αυτή η αισιοδοξία πηγάζει από την πίστη στο Χριστό ο Οποίος παρέχει τα πάντα και, για να μείνουμε στο θέμα μας, δίνει  όχι μόνο την επιστήμη, αλλά και τη σοφία. Αμήν.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Κυριακή προ των Φώτων »

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration