Ζωηφόρος

Κυριακή μετά τα Φώτα

Κυριακή μετά τα  Φώτα

Το Ευαγγέλιο και το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής,

η απόδοσή τους στην νεοελληνική

και κήρυγμα επί του Ευαγγελίου.

***

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο

Κεφ. 4, χωρία 12 έως 17

.

῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἐγκαθίσταται εἰς τὴν Καπερναοὺμ τῆς Γαλιλαίας

Δ΄\ 12 Τώ καιρώ εκείνω, ᾿ακούσας ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ᾿Ιωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 13 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, 14 ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· 15 γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 16 ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.

῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἀρχίζει νὰ κηρύττῃ

17 ᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Εκείνο τον καιρό, όταν άκουσε ο Ιησούς πώς ο Ιωάννης παραδόθηκε έφυγε και πήγε στη Γαλιλαία. Και αφήνοντας τη Ναζαρέτ, ήλθε και κατοίκησε στην Καπερναούμ πού ήταν κοντά στη θάλασσα, στα σύνορα πού κατοικούσαν οι φυλές Ζαβουλών και Νεφθαλείμ για να πραγματοποιηθεί εκείνο πού είπε ο θεός με το στόμα του προφήτη Ησαΐα. Η γη Ζαβουλών και η γη του Νεφθαλείμ, στο δρόμο κατά τη θάλασσα πέρα από τον Ιορδάνη, η Γαλιλαία πού την κατοικούν τα έθνη· ό λαός πού κάθεται στο σκοτάδι είδε μεγάλο φως και σε κείνους πού κάθονται στη χώρα και στη σκιά του θανάτου φως φανερώθηκε γι' αυτούς. Από τότε άρχισε ο Ιησούς να κηρύττει και να λέγει· Μετανοείτε· γιατί πλησιάζει η βασιλεία των ουρανών.

***

Από την προς Εφεσίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου

Κεφ. 4, χωρία 7 έως 13

Δ΄\ 7 Αδελφοί, ῾ενὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. 8 διὸ λέγει· ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις. 9 τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; 10 ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα.

11 καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ,

ΑΠΟΔΟΣΗ

Αδελφοί, στον καθένα από μας δόθηκε η Θεία Χάρη συμφωνά με το μέτρο, πού έχει ο Χριστός, όταν μοιράζει τη δωρεά Του.

Γι' αυτό λέγει ο ψαλμός (67, 19). Όταν ανέβηκε στον ουρανό (Ανάληψη) αιχμαλώτισε (με τη θυσία Του το διάβολο και το θάνατο) και έδωκε δώρα (χαρίσματα) στους ανθρώπους.

Και αυτό το ανέβηκε τι άλλο θέλει να πει παρά πως κατέβηκε πρώτα στα πιο χαμηλά μέρη της γης;

Εκείνος λοιπόν πού κατέβηκε, αυτός είναι πού ανέβηκε πιο πάνω άπ' όλους τους ουρανούς για να γεμίσει τα πάντα με την παρουσία Του.

Και αυτός (= Χριστός) έδωκε να είναι στην Εκκλησία άλλοι απόστολοι, άλλοι προφήτες, άλλοι ευαγγελιστές, άλλοι ποιμένες και διδάσκαλοι με το σκοπό να καταρτίζονται οι πιστοί άνθρωποι, να προχωρεί το έργο της διακονίας και έτσι να οικοδομείται το Σώμα του Χρίστου.

Μέχρις ότου φθάσουμε όλοι να έχουμε μια πίστη και ξεκάθαρη γνώση για τον Υιό του Θεού και να γίνουμε ο καθένας σωστός άνδρας σε τέτοιο μέτρο ωριμότητας, πού να έχει ως πρότυπο το τέλειο ανάστημα του Χρίστου.

***

Κυριακή μετά τα Φώτα

(Κατά Ματθαίον Κεφ. 4, χωρία 12 έως 17)

κήρυγμα επί του Ευαγγελίου

του Ιωάννη Δήμου

Θεολόγου - Φιλολόγου

από την ιστοσελίδα του:  www.sostikalogia.com

Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να περπατεί στο φως της ημέρας και όχι στο σκοτάδι της νύχτας. Εκτός όμως του φυσικού φωτός και σκότους υπάρχει και το ηθικό φως και σκότος τα οποία ασκούν επίδραση στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Έτσι όπως έχουμε τη φυσική πραγματικότητα έχουμε και την ηθική πραγματικότητα, μέσα στην οποία ζει και κινείται ολόκληρη η ανθρωπότητα. Και όπως την πηγή του φυσικού φωτός την αποτελεί ο ήλιος έτσι και την πηγή του ηθικού φωτός την αποτελεί ο ήλιος της δικαιοσύνης ο Χριστός, ο οποίος φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμον.

Προ Χριστού η ανθρωπότητα βρισκόταν μέσα στο ηθικό σκότος της άγνοιας και της πλάνης, γιατί είχε χάσει το δρόμο της αλήθειας και τον πνευματικό προσανατολισμό και δεν γνώριζε που βαδίζει. Ο άρχων του σκότους, ο διάβολος είχε στην εξουσία του τους λαούς και τα βασίλεια της γης και τα οδηγούσε όπως αυτός ήθελε.

Όταν όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου φάνηκε μέσα στους ανθρώπους το αληθινό φως της γνώσεως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος κατήλθε από τους ουρανούς για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ήλθε για να διαλύσει τα έργα του διαβόλου και να ξηλώσει το κράτος του πονηρού, να φωτίσει τους ανθρώπους και να τους μεταφέρει από το σκοτάδι στο φως. Η πρώτη φάση του αγώνα δόθηκε στην έρημο με τους τρεις πειρασμούς που υπέβαλε ο διάβολος στο Χριστό με αποτέλεσμα ο πονηρός να νικηθεί κατά κράτος, αφού δεν κατόρθωσε να εξαπατήσει το Θεάνθρωπο.

Τις πρώτες ακτίνες του ηλίου της δικαιοσύνης, δηλαδή την εναρκτήριο διδασκαλία Του άκουσε η χώρα Ζαβουλών και Νεφθαλείμ που βρισκόταν στο σκότος της πλάνης και της άγνοιας. Ο Χριστός είπε ότι εγώ φως ελήλυθα εις τον κόσμον, ίνα πας ο πιστεύων εις εμέ εν της σκοτία μη μένει. Έτσι περιερχόταν τις περιφέρειες της Παλαιστίνης φωτίζοντας τους εν σκότει και κηρύττοντας αιχμαλώτοις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν.

Το μέτωπο μεταξύ φωτός και σκότους διευρύνετο και έπαιρνε παγκόσμιες διαστάσεις. Και τούτο, γιατί έπρεπε να δουν το φως όλοι οι λαοί της γης. Γι' αυτό ο Κύριος έστειλε τους μαθητές Του στα πέρατα της γης, αφού προηγουμένως τους φώτισε με τις πύρινες γλώσσες του Αγίου Πνεύματος, για να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής των λαών και να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως και από την εξουσία του σατανά στην υποταγή του Θεού.

Οι απόστολοι με τους συνεργάτες του καθώς και οι διάδοχοι τους ιεραπόστολοι, συνεπείς στην αποστολή τους εκήρυξαν το ευαγγέλιο στα πέρατα της οικουμένης και εδίδαξαν τους ανθρώπους να περιπατούν ως τέκνα φωτός, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Με τον τρόπο αυτό η Εκκλησία του Χριστού εξαπλώθηκε και έχει στόχο να περιλάβει όλους τους λαούς της γης, γι' αυτό ονομάζεται καθολική.

Δυστυχώς όμως δεν είναι λίγοι εκείνοι, οι οποίοι ακόμη προτιμούν το σκότος από το φως του Χριστού. Έτσι βλέπουμε ακόμη πολλοί να ονομάζονται άθεοι ή ακόμη και οπαδοί του σατανά. Στώμεν λοιπόν καλώς στώμεν μετά φόβου, γιατί μόνο με τη βοήθεια του Θεού μπορούμε να νικήσουμε το σατανά. Αμήν.

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration