Ζωηφόρος

Τα Άγια Θεοφάνεια του Ιησού Χριστού

Τα Άγια Θεοφάνεια του Ιησού Χριστού

Το Ευαγγέλιο και το Αποστολικό Ανάγνωσμα της εορτής

και η απόδοσή τους στην νεοελληνική.

***

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο

Κεφ. 3, χωρία 13 έως 17

Η βάπτισις τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ

Γ΄\ 13 Τότε παραγίνεται ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν ᾿Ιορδάνην πρὸς τὸν ᾿Ιωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ. 14 ὁ δὲ ᾿Ιωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με; 15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν· 16 καὶ βαπτισθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν· 17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Τότε έρχεται ο Ιησούς από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη για να βαπτισθεί άπ' αυτόν. Ο Ιωάννης όμως τον εμπόδιζε και έλεγε: «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτισθώ από σένα και συ έρχεσαι σε μένα;» Ο Ιησούς του αποκρίθηκε και του είπε: «Άφησε αυτά προς το παρόν, γιατί έτσι είναι πρέπον σ' εμάς να εκτελέσουμε κάθε εντολή». Τότε ο Ιωάννης δεν του έφερε αντίρρηση. Όταν ο Ιησούς βαπτίσθηκε αμέσως ανέβηκε από το νερό και να: Άνοιξαν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστερά και να έρχεται επάνω του. Και φωνή από τους ουρανούς έλεγε: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός πού σ' αυτόν ευαρεστούμαι».

***

Από την προς Τίτον Επιστολή του Αποστόλου Παύλου

Κεφ. 2, χωρία 11 έως 14 και Κεφ. 3, χωρία 4 έως 7

Χριστιανικὰ κίνητρα

Β΄\ 11 ᾿Επεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, 12 παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, 13 προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 14 ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων. 4 ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, 5 οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ὧν ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ τὸν αὐτοῦ ἔλεον ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύματος ῾Αγίου, 6 οὗ ἐξέχεεν ἐφ' ἡμᾶς πλουσίως διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, 7 ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι γενώμεθα κατ' ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Γιατί εμφανίσθηκε η χάρη του Θεού που σώζει όλους τους ανθρώπους και μας ετοιμάζει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζούμε στον παρόντα κόσμο με εγκράτεια, δικαιοσύνη και ευσέβεια, περιμένοντας την ευλογημένη ελπίδα μας και την εμφάνιση της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, πού έδωκε τον εαυτό του για μας για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και καθαρίσει με τον εαυτό του έναν εκλεκτό λαό, ζηλωτή καλών έργων.

Αλλά όταν εμφανίσθηκε η χρηστότητα και η φιλανθρωπία του Σωτήρος μας Θεού, μας έσωσε, όχι από έργα δικαιοσύνης, πού κάναμε εμείς, άλλα σύμφωνα με το δικό Του έλεος, με το λουτρό της αναγεννήσεως και της ανακαινίσεως από το Άγιο Πνεύμα, πού σκόρπισε σε μας πλούσια δια του Ιησού Χριστού του Σωτήρος μας, ώστε δικαιωμένοι με τη χάρη εκείνου, να γίνουμε σύμφωνα με την ελπίδα μας, κληρονόμοι της αιωνίου ζωής.

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration