Ζωηφόρος

«Λυχνία» Ιούλιος 2008

Μηνιαίο Περιοδικό Ι. Μ. Νικοπόλεως & Πρεβέζης Αρ. Φύλλου 300 «Λυχνία» Ιούλιος 2008

«ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑ» του Γέροντα Θεόφιλου Παραϊάν

«ΒΛΕΠΕΙ! ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ! ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΕΙ!» του Ἁγίου Ἀμβροσίου

«ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ;» του Ἀρχιμ. Ν.Κ.

«ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» του Μητροπολίτου Μελετίου

Τοῦ Γέροντα Θεόφιλου Παραϊάν

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑ

 

            Ἕνας ἀπό τούς μεγάλους γεροντάδες τῶν τελευταίων χρόνων εἶναι καί ὁ ρουμάνος ἱερομόναχος Θεόφιλος. Παρ᾿ ὅτι τυφλός, θαυμαστός γιά τίς πολλές καί μεγάλες του ἀρετές.

 

            Ἄς ἀκούσουμε κάτι ἀπό τόν λόγο του.

 

*            *            *

 

            Ἐγώ ἐπιμένω σέ ὅλους, νά πηγαίνουν, ἄν ὄχι σέ ὅλες τίς ἀκολουθίες, τουλάχιστον στήν θεία λειτουργία. Καί ἄν συμβεῖ κάποιος νά μήν πηγαίνει στή θεία λειτουργία, οὔτε πού κάθομαι νά συνομιλήσω μαζί του! Γιατί δέν ἔχω νά τοῦ πῶ τίποτε! Γιά παράδειγμα:

 

            Κάποιος, ὅταν τόν ρώτησα τί κάνει τήν ὥρα πού θά ἔπρεπε νά βρίσκεται στήν ἐκκλησία, μοῦ ἀπάντησε: «Βλέπω τηλεόραση»! Καί τότε τοῦ εἶπα: «Πρόσεξε, αὐτό σημαίνει ὅτι μπροστά σου ἔχεις τήν τηλεόραση, ἐνῶ στό Θεό ἔχεις γυρίσει τήν πλάτη σου. Ἄλλαξε λοιπόν. Πήγαινε στήν ἐκκλησία, ὥστε νά ἔχεις μπροστά σου τό Θεό, καί πίσω σου τήν τηλεόραση».

 

            Οἱ ἄνθρωποι πολλές φορές κάνουν ἀπρόσεκτα κάποια πράγματα. Ἄν ρωτήσεις κάποιον, γιατί δέν πηγαίνει στήν ἐκκλησία, σπάνια θά ἀκούσεις ὅτι δέν πιστεύει καί γι᾿ αὐτό δέν πηγαίνει στήν ἐκκλησία. Στήν πραγματικότητα ὅμως, αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού δέν πηγαίνει στήν ἐκκλησία.

 

            Δέν πηγαίνει, γιατί:

 

           δέν ἔχει τόση πίστη, ὅση τοῦ χρειάζεται, γιά νά πάει στήν ἐκκλησία·

 

           δέν ἔχει τόση πίστη, ὅση χρειάζεται, γιά νά παραμείνει στήν ἐκκλησία· 

 

           δέν ἔχει τόση πίστη, ὅση χρειάζεται, γιά νά παρακολουθεῖ τίς ἀκολουθίες τῆς ἐκκλησίας.

 

*            *           *

 

            Δέν εἶναι δυνατόν νά γίνει πρόοδος πνευματική χωρίς  ἔργα τῆς πίστης. Ἡ πίστη αὐξάνει μέ τά ἔργα τῆς πίστης.

 

           Ἄν οἱ πιστοί νηστεύουν, τότε καί οἱ λιγότερο πιστοί πρέπει νά νηστεύουν, γιά νά ἔχουν ἔμπρακτη πίστη πού θά τούς ἐνισχύει στήν πίστη.

 

           Ἄν οἱ πιστοί πηγαίνουν στήν ἐκκλησία, πρέπει καί ὁ λιγότερο πιστός νά πάει, γιά νά ἔχει, ἔστω, μία παρουσία στήν ἐκκλησία!

 

            Κάποιος μοῦ εἶπε:

 

            «Πάτερ, μοῦ λέτε νά πηγαίνω στήν ἐκκλησία. Ἀλλά δέν μπορεῖτε νά φανταστεῖτε, πόσες κακές σκέψεις, πόσα μολυσμένα πράγματα κουβαλάω μέσα μου».

 

            Ξέρω ὅτι οἱ ἄνθρωποι εἶναι πολύ διαφορετικοί.

 

            Ἀλλά ξέρω καί ὅτι, χωρίς νά πηγαίνεις ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει ἡ δωρεά καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, δέν μπορεῖς νά δεχτεῖς χάρη Θεοῦ. Ἑπομένως: Νά πηγαίνεις ὅπως εἶσαι, ὅσο καί ἄν οἱ σκέψεις σου εἶναι μολυσμένες, ὅσο καί ἄν εἶναι κατώτερες! Νά πηγαίνεις. Διότι μόνον ἔτσι μπορεῖ νά ἔλθει ὁ καιρός πού θά καθαρίσει τό μυαλό σου καί δέ θά ἔχεις πιά τίς βρώμικες σκέψεις πού ἔχεις τώρα μέσα σου.

 

*            *            *

 

            Ἡ συμμετοχή στίς ἱερές ἀκολουθίες εἶναι μία διδασκαλίας, εἶδος σχολείου! Μόνο ὅταν φοίτησα στή Θεολογική Σχολή διαπίστωσα, τί θησαυροί ὑπάρχουν στίς ἱερές ἀκολουθίες.

 

(Γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν, Μετάφραση -Ἐπιμέλεια

 

Πρωτ. Κωνσταντῖνος Καραϊσαρίδης, ἐκδ. Ἄθως,

 

Ἀθήνα 2007, σελ. 208-209)

 

 Ἁγίου Ἀμβροσίου

 

ΒΛΕΠΕΙ! ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ! ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΕΙ!

 

Στήν Χαρράν, ὅπου κατοικοῦσε ὁ Ἀβραάμ, εἶχε πέσει φοβερή πεῖνα. Γιά νά ἐπιβιώσει, ἀνακάσκτηκε νά κατεβεῖ στήν Αἴγυπτο μαζί μέ τήν σύζυγό του,  τήν Σάρρα. Μά ἤξερε, ὅτι οἱ Αἰγύπτιοι τότε εἶχαν ἐκτραπῆ σέ ἀχαλίνωτο σέξ. Κατάλαβε λοιπόν, ὅτι ἡ γυναίκα του θά ἦταν σάν ἀρνάκι ἀνάμεσα σέ λύκους. Ἡ ὀμορφιά της θά τους ἔθετε σέ κίνδυνο καί τούς δύο. Τῆς εἶπε λοιπόν νά λέει, ὅτι εἶναι ἀδελφή του καί ὄχι γυναίκα του.

 

*     *     *

 

Τί μᾶς λέει αὐτό;

 

Ὁ ἄνδρας δέν πρέπει στήν σύζυγό του νά ἀναζητεῖ μόνο ὀμορφιά, ἀλλά προπαντός ἀρετή καί μυαλό. Ἡ ἁγία Γραφή λέει: Ἐκεῖνος πού βρῆκε γυναίκα σώφρονα (δηλ. μέ πειθαρχημένο μυαλό) βρῆκε θησαυρό. Θέλεις νά ζεῖς εὐτυχισμένος μέ τήν σύζυγό σου; Ψάξε νά ἰδεῖς, ἄν ἔχει, ὄχι ὡραῖο look, στολίδια, πλούτη καί χρυσαφικά, ἀλλά σεμνότητα καί ἀρετή.

 

Τέτοια ἦταν ἡ Σάρρα. Δέν καταγόταν  ἀπό μεγάλο «τζάκι», οὔτε εἶχε γονεῖς μέ πλούτη. Καί τόν σύζυγό της τόν ἀγαποῦσε τόσο, πού τό θεωροῦσε τιμή της νά τόν ὀνομάζει «κύριο» της! Εἶχε τήν ἀγάπη τοῦ συζύγου της ἐπάνω ἀπό ὅλα. Καί ἀπό πλούτη· καί ἀπό συγγένεια· καί ἀπό γονεῖς. Καί δηλώνει ὅτι  ὁ Ἀβραάμ εἶναι ἀδελφός της, ἀπό θυσία γι’ αὐτόν πού ἀγαποῦσε.

 

Ὅμως, βλέποντας, ὁ Θεός τόν ζῆλο καί τῶν δυό τους γιά τήν τήρηση τοῦ θελήματός Του, ὄχι μόνο τούς διαφύλαξε καί τούς δυό, ἀπό τόν διπλό κίνδυνο, ἀλλά καί τούς ἐτίμησε.

 

*     *     *

 

Ἡ Σάρρα γιά νά προστατέψει τόν Ἀβραάμ, νά μήν τόν σκοτώσουν, εἶπε «ψέματα»! Εἶπε ὅτι εἶναι ἀδελφή του! Οἱ Αἰγύπτιοι μόλις πού τήν εἶδαν γοητεύθηκαν ἀπό τήν ὀμορφιά της. Καί τήν ὁδήγησαν στόν βασιλιά τους Φαραώ. Τόν Ἀβραάμ - σάν ἀδελφό της -  τόν ἀντιμετώπισαν μέ καλωσύνη καί μέ τιμή.

 

Ὁ Θεός ὅμως, πού νομοθέτησε τήν ἔννομη συζυγία, ὅρισε ἡ κοίτη τῶν συζύγων νά τηρεῖται ἀμίαντη. Καί ὁ Θεός δέν κοιμᾶται. Παρακολουθεῖ τά πάντα· καί παρεμβαίνει. Αὐτός φρούρησε καί προστάτευσε καί τήν Σάρρα. Αὐτός, ὁ Θεός ἐμφανίσθηκε στόν ὕπνο του στόν Φαραώ καί τοῦ φανέρωσε τήν ἀλήθεια.

 

*     *     *

 

Τί λέει αὐτό γιά σένα;

 

Ἀπατᾶς  τόν (τήν) σύζυγό σου; Μή σοῦ περνάει ἀπό τό μυαλό ἡ σκέψη, ὅτι εἶσαι ἔξυπνος καί μπορεῖς καί κρύβεσαι! Τό παντεφόρο μάτι τοῦ Θεοῦ δέν τό ξεγελᾶς! Διαβάζει ἀκόμη καί τίς πιό ἀπόκρυφες σκέψεις σου!

 

Τό δικαστήριο μπορεῖ νά τό ξεγελάσεις.

 

Τόν συνάνθρωπό σου μπορεῖ καί νά τόν ξεγελάσεις.

 

Τόν (τήν) σύζυγό σου μπορεῖ νά ξεγελάσεις.

 

Τόν Θεό δέν μπορεῖς νά τόν ξεγελάσεις! Καί ἐκεῖνο πού γίνεται εἰς βάρος ἀδύνατου ἀνθρώπου, δέν τό ἀνέχεται ποτέ ὁ Θεός!

 

Δέν σέ προβληματίζει; Ὁ βασιλιάς τῆς  Αἰγύπτου φοβήθηκε τόν Θεό, αὐτός πού ἀνθρώπους δέν φοβόταν. Καί πλήρωσε τήν ποινή τῆς μοιχείας, πού τελικά δέν ἔκαμε!

 

Μόλις ἀντιλήφθηκε, ὅτι ἡ Σάρρα ἦταν παντρεμένη, ὄχι μόνο τήν ἔστειλε στόν σύζυγό της (χωρίς νά τήν ἀγγίξει), ἀλλά τοῦ τήν ἔστειλε μέ τιμή καί μέ βασιλική συνοδεία!

 

Εἰς τόν Ἀβραάμ

 

Μετ.: Ἀρχιμ. Α.Μ.

 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ;

 

 

 

            Ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους μουσικούς τῆς Εὐρωπαϊκῆς κλασσικῆς μουσικῆς εἶναι ὁ Μπετόβεν. Τό πιό ὑπέροχο ἔργο του, ὀνομάζεται «Ἑννάτη Συμφωνία». Ἐκεῖ, σέ κάποιο σημεῖο ἀναζητεῖ τόν Θεό. Ἀναρωτιέται:

 

            -Ποῦ εἶναι ὁ Θεός;

 

            Καί ἀπαντάει:

 

            -Ὁ Θεός εἶναι πίσω ἀπό τά ἀστέρια!

 

            Ποιά ὅμως; Ξέρουμε ὅτι Ἀμερικανοί καί Ρῶσσοι, πού πῆγαν μέ τά διαστημόπλοιά τους στό φεγγάρι, δέν Τόν συνάντησαν πουθενά! Πίσω ἀπό ποιά ἀστέρια, λοιπόν βρίσκεται ὁ Θεός; Πίσω ἀπό τά κοντινά; Ἤ ἀπό τά μακρινά;

 

            Λάθος! Ὁ Θεός δέν εἶναι κρυμμένος, σέ κάποιο τόπο πίσω ἀπό τά ἀστέρια!

 

            -Ὁ Θεός βρίσκεται «πίσω» ἀπό κάθε πλανήτη, ἄστρο, ἥλιο, γαλαξία, ὄχι κρυμμένος αἰσθητά, ἀλλά ὡς δημιουργός τους. Καί ὄχι μόνο «πίσω» ἀπό τά ἄστρα! Ἀλλά καί πίσω ἀπό κάθε τι πού ὑπάρχει στόν κόσμο.

 

            Εἶπεν ὁ Θεός:

 

            -Γενηθήτω φῶς!

 

            Καί ἔγινε το φῶς (Γεν. 1,3). Αὐτό μᾶς λένε καί πολλοί σύγχρονοι ἐπιστήμονες μέ τήν θεωρία τους γιά μιά Μεγάλη Ἔκρηξη (Big Bang): Μᾶς λένε, ὅτι τό σύμπαν ξεκίνησε μέ ἕνα κατακλυσμό φωτός!

 

            Καί πίσω ἀπό τό φῶς βρίσκεται ὁ Θεός.

 

*            *            *

 

            Τό μέγιστο ἔργο τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ἡ δημιουργία τῶν πάντων, δέν εἶναι τό Σύμπαν. Τό μέγιστο ἔργο τοῦ Θεοῦ εἶναι ὅτι ὁ Υἱός Του, ὁ Κύριός μας,  Ἰησοῦ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος γιά μᾶς καί ἦλθε κοντά μας. Τό γεγονός αὐτό, εἶναι ἀπείρως σημαντικώτερο ἀπό κάθε ἄλλο γεγονός.

 

            Στήν γέννησή Του ψάλλουμε:

 

            Ἡ γέννησή Σου, Χριστέ ὁ Θεός ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως.

 

            Στά ἅγια Θεοφάνεια τραγουδᾶμε:

 

            Φῶς ἐκ Φωτός ἔλαμψε τῷ κόσμῳ Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν· ὁ ἐπιφανείς Θεός.

 

            Καί στήν ἁγία Ἀνάσταση ἡ Ἐκκλησία μᾶς δίνει τήν μεγάλη προτροπή:

 

            Δεῦτε λάβετε Φῶς, ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός.

 

            Αὐτός εἶναι τό Φῶς τοῦ κόσμου.

 

            Ὁ Θεός εἶναι «πίσω» ἀπό ὅλα. Πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο. Καί χωρίς αὐτοῦ, ἐγένετο οὐδέ ἕν  ὅ γέγονεν (Ἰω. 1,3). Δηλαδή: Ὅλα ἐδημιουργήθηκαν μέ δική Του ἐνέργεια. Ὅλα Αὐτός τά ἐδημιούργησε. Χωρίς Αὐτόν δέν ἔγινε τἰποτε!...

 

*            *            *

 

            Ὅταν ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος, ὅταν ἦλθε στόν κόσμο, ὁ Θεός βγῆκε «μπροστά»·  μᾶς φανερώθηκε· καί μᾶς φωνάζει.

 

            Πίσω ἀπό ὅλα εἶμαι Ἐγώ.

 

            Καί πίσω ἀπό τόν καθένα σας ἐγώ εἶμαι.

 

            Αὐτός κατέβη ἀπό τόν Οὐρανό.

 

            Καί ἦλθε στόν κόσμο μας, κοντά μας, γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους καί γιά τήν σωτηρία μας.

 

            Αὐτό εἶναι τό μεγαλύτερο γεγονός στόν κόσμο.

 

            Αὐτό εἶναι ἡ πιό μεγάλη δόξα τοῦ Κυρίου.

 

            Αὐτό λέμε μέ τά λόγια τῆς Μεγάλης Δοξολογίας:

 

            Ὑμνοῦμεν Σε, εὐλογοῦμεν Σε, προσκυνοῦμεν Σε, εὐχαριστοῦμεν Σοι, διά τήν μεγάλην Σου δόξαν.

 

*            *            *

 

            Τό ἔχουμε βάλει μέσα μας;

 

            Ἄν ὄχι, πόσο εἴμαστε ἐπιπόλαιοι καί φτωχοί στόν ἔσω κόσμο μας!...

 

            Ἀρχιμ. Ν.Κ.

 

Μητροπολίτου Μελετίου

 

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

            Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι ἕνα μεγάλο πολύτιμο βιβλίο, ἀφοῦ ἔχει τόν αἰώνιο καί ἀλάθητο λόγο τοῦ θεοῦ.

 

            Ἀπό τήν Ἁγία Γραφή οἱ ἅγιοι Πατέρες ἔβγαλαν σέ σύντομες περιλήψεις τά δόγματα καί τίς δοξολογίες τοῦ Παναγάθου Οὐράνιου Πατέρα μας.

 

            Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, θέλοντας στήν θεία Λειτουργία του νά συνοψίση σέ πολύ λίγα λόγια ὅλο τό περιεχόμενο τῶν Θείων Γραφῶν, παίρνει τά λόγια τοῦ Εὐαγγελίου:

 

            «Οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν Υἱόν Αὐτοῦ τόν Μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν μή ἀπόλυται, ἀλλά νά ἔχῃ ζωήν αἰώνιον» (Ἰω. 3,15).

 

            Τά λόγια αὐτά εἶναι ἡ περίληψη τοῦ Εὐαγγελίου· καί μᾶς λένε:

 

           Ὁ Θεός Πατέρας μᾶς ἀγαπάει τόσο πολύ, ὥστε γιά χάρη μας παρέδωκε σέ θάνατο τόν Υἱό Του τόν Μονογενῆ, πού ἔγινε ἄνθρωπος κατά τό θέλημά Του γιά μᾶς.

 

           Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ Ἰησοῦς Χριστός θυσιάστηκε στόν Σταυρό γιά μᾶς· γιά νά μᾶς κερδίση· γιά νά μή μᾶς ἀφήση νά χαθοῦμε· γιά νά μᾶς δώση τήν δυνατότητα νά ἀποκτήσωμε τήν αἰώνια ζωή.

 

*            *            *

 

            Προϋπόθεση, γιά νά ἀποκτήσωμε τήν αἰώνια ζωή, εἶναι νά πιστεύσωμε, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ· καί ὅτι σταυρώθηκε γιά μᾶς.

 

           Ὅποιος ἔχει αὐτή τήν πίστη, θά σωθῆ.

 

           Ὅποιος ἐπικαλεσθῆ τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πιστεύοντας ὅτι εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί Σωτήρας μας, θά σωθῆ.

 

           Τό Αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ χύθηκε στόν Σταυρό γιά νά πλύνη τίς ψυχές μας ἀπό τήν ἁμαρτία.

 

           Τό Αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπό πάσης ἁμαρτίας (Α’ Ἰωάν. 1,7).

 

*            *            *

 

            Μή ξεχνᾶς, ἀδελφέ. Ἡ ἁμαρτία εἶναι λέρα. Λέρα τῆς ψυχῆς. Λέρα πού δέν βγαίνει μέ λίγο σαπούνι.

 

            Ὁ Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρέας λέγει:

 

           Ἀκόμη καί μέ ὅλα τά νερά τοῦ κόσμου νά πλυθῆς, ὁ μολυσμός τῆς ἁμαρτίας δέν βγαίνει.

 

           Ἀκόμη καί μέ ὅλα τά ἀρώματα τοῦ κόσμου νά ἀλειφθῆς, ἡ ψυχή σου δέν θά παύση νά βρωμάει.

 

           Τό μόνο σαπούνι πού καθαρίζει τήν ἁμαρτία, εἶναι τό ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

 

(Ἀπό τό βιβλίο-ἔκδοσή μας:

 

ΑΓΑΛΛΙΑΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ, σελ. 16)

 

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration