Ζωηφόρος

Η Σερβία, η Ρωσία και η Γεωργία υλοποίησαν το ιδικόν των «Τάμα του Έθνους» – Οι Έλληνες όχι!

Η Σερβία, η Ρωσία και η Γεωργία

υλοποίησαν

το ιδικόν των «Τάμα του Έθνους»

– Οι Έλληνες όχι!

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΦΥΛΛΟ 1924/27.4.2012

Η ΣΕΡΒΙΑ, Η ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΝ

ΤΟ ΙΔΙΚΟΝ ΤΩΝ «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» – ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΧΙ!

Ἐνῶ εἰς τὴν Ρουμανίαν καὶ συγκεκριμένως εἰς τὸ Βουκουρέστιον ἀνεγείρεται Ἱερὸς Ναὸς πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ὁ ὁποῖος ἔχει 120 μέτρα μῆκος, 80 μέτρα πλάτος, 150 μέτρα ὕψος καὶ 4 ὑπογείους αἰθούσας συναυλιῶν, συνεδρίων κ.λπ.

Τὸ Ἵδρυμα προασπίσεως «Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν» ἐπαναφέρει εἰς τὸ προσκήνιον μὲ δυναμικὸν τρόπον τὸ θέμα τῆς ὑλοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καλῶν τὴν Ἱερὰν Σύνοδον νὰ συγκαλέση τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας καὶ νὰ λάβη ἀποφάσεις διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησίν του. Εἰς ἔγγραφον τοῦ ἱδρύματος τονίζονται μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς:

1ον) Ἐνῷ Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες ἐκδιώκονται ἀπὸ τὰ ΤΑΧΙ μουσουλμάνων εἰς μωαμεθανικὰς χώρας, ἐμεῖς ὑποθάλπομεν καὶ τοὺς μωαμεθανοὺς ἀλλοφύλους εἰσβολεῖς καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ ἑκατομμύρια τῶν φανατικῶν μουσουλμάνων,ποὺ εἰς τὴν πρᾶξιν εἶναι βραδυφλεγεῖς βόμβες, οἱ ὁποῖοι φανατίζονται εἰς τὰ ἑκατοντάδες τζαμιά, ποὺ ὑπάρχουν εἰς τεράστιες αἴθουσες πολυκατοικιῶν. Οἱ δὲ πολιτικάντηδες ψηφίζουν καὶ νόμους νὰ κατασκευάσῃ πρὸς χάριν των ὁ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαὸς μέχρι καὶ τεμένη (ἤτοι βιομηχανίες καμικάζι) καὶ οὐδεμία οὐσιαστικὴ ἀντίδρασις ὑπάρχει ἀπὸ τὴν πνευματικὴν καὶ θρησκευτικὴν ἡγεσίαν, ἐκτὸς με μονωμένων περιπτώσεων, οἱ ὁποῖοι διασύρονται ὡς ρατσιστές, φασίστες, ἐθνικιστές, βάρβαροι καὶ τὰ τοιαῦτα διακοσμητικὰ στολίδια.

2ον) Ἐμεῖς μοχθοῦντες νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀπαλλάσσοντες τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, νὰ μὴ διαθέσουν οὐδὲ τὴν παραμικρὰν δεκάραν, μέχρι πρότινος δὲν εὑρίσκαμε τὴν παραμικρὰν κατανόησιν οὐδὲ καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν Ἐκκλησίαν καὶ μὲ ἀπερίγραπτες σατανικὲς δικαιολογίες ἀπεγοήτευον τοὺς εὐλαβεῖς ἀνιδιοτελεῖς καὶ ἰδεολόγους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.

3ον) Ἐνῷ τὸ ἁμαρτωλόν, ἄσωτον,διεφθαρμένον καὶ σπάταλον κράτος ἔχει δαπανήσει ἑκατοντάδας τρισεκατομμύρια καὶ τετράκις ἑκατομμύρια δολλάρια διὰ εὐτελῆ ἔργα (ὅπου ὑπάρχουν τεράστιες μίζες καὶ λαδώματα) καὶ αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀπολέσει τὴν περισσοτέραν περιουσίαν της, διὰ νὰ διευκολύνῃ τοὺς ἑκάστοτε φίλους της ἰθύνοντας, οἱ καθ᾿ ὕλην ἁρμόδιοι ἀδιαφόρησαν νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἱερὰ παρακαταθήκη τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, τὴν ὁποίαν υἱοθέτησεν παμψηφεὶ ἡ Δ΄ Ἐθνοσυνέλευσις τὸ 1829 μὲ τὸ Η´ Ψήφισμα καὶ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ 1834 καὶ 1838 ρητῶς ὁρίζουν νὰ πραγματοποιηθῇ εἰς τὴν νέαν πρωτεύουσαν τὴν Ἀθήνα.

Τὸ Τάμα τῶν Σέρβων πρὸς τὸν Ἅγιον Σάββα.

4ον) Ἔχομεν ἀποδείξει ὅτι ἀκόμη καὶ οἱ πτωχοὶ Σέρβοι, οἱ ὁποῖοι κατεδιώκοντο ἀπὸ τοὺς νατοϊκοὺς καὶ ἀνήμερα τοῦ Πάσχα ἐξετόξευαν εἰς βάρος των πυραύλους, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἀνέγραφον μὲ σπρέϋ «καλὸ Πάσχα, καλὴ Ἀνάστασι», ἐν τούτοις κατεσκεύασαν τὸν μεγαλύτερον Ναὸν τῶν Βαλκανίων τὸν Ἅγιον Σάββα.

5ον) Εἰς αὐτὴν τὴν Μητρόπολιν τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ ἀμέσως μετὰ τὴν Περεστρόϊκα, οἱ ὁμόδοξοι Ρῶσοι, παρ᾿ ὅλον ὅτι ἐπεινοῦσαν, ἐπανῳκοδόμησαν τὸν ἀπὸ τοὺς Μποσλεβίκους κατακρημνισθέντα Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Τὸ Τάμα τῆς Τιφλίδος

6ον) Ἡ πτωχὴ Γεωργία κατεσκεύασεν εἰς τὴν Τιφλίδα τὸν μεγαλοπρεπῆ Ἱ.Ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος.

7ον) Ὁ Συνοδικὸς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος μᾶς διηγεῖτο κατὰ τὰς ἐπαφάς μας μὲ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, ὅτι ἐκαυχᾶτο εἰς τὸ Βουκουρέστι ὅτι ἔχει τὸν μεγαλύτερον Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου εἰς Πάτρας. Ἡ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας τοῦ ἐπέδειξεν ὅμως τὸ σχέδιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ποὺ κτίζουν εἰς τὸ Βουκουρέστι, μὲ 120 μ. μῆκος, 80 μ. φάρδος καὶ 150 μ. ὕψος καὶ 4 ὑπόγειες αἴθουσες συναυλιῶν, συνεδρίων κ.λπ.

8ον) Ἐμεῖς δὲν φιλοδοξοῦμεν νὰ οἰκοδομήσωμεν–προσθέσωμεν ἕνα Ἱ. Ναὸν εἰς τοὺς ἑκατοντάδας ὑπάρχοντας, ἀλλὰ ἕν μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας, τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ εἶναι λίαν περίοπτον…

9ον) Μάλιστα δὲ ἐπροτείναμε ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ δύναται νὰ συνδυασθῇ καὶ μὲ Μητροπολιτικὸν Ἱ. Ναὸν Ἀθηνῶν, ἀκόμη δὲ καὶ εἷς ἀπὸ τοὺς ὑπογείους ὀρόφους νὰ χρησιμοποιηθῇ διὰ Συνοδικὸν Μέγαρον καὶ νὰ ἔχουν καὶ τὶς αἴθουσες πολλαπλῶν χρήσεων. Ἡ χρηματοδότησίς του

ἀπὸ ἰδίους πόρους

10ον) Ἐπιπλέον, καὶ διὰ αὐτὰ νὰ μὴ διαθέσῃ ὄχι μόνον ἡ πολιτεία, ἀλλὰ οὐδὲ καὶ αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία τὴν παραμικρὰν δεκάραν.

11ον) Ἀξιοποιοῦντες τὴν περιουσίαν, ποὺ ἔχομεν ἀποκτήσει μὲ ἀπερίγραπτες στερήσεις καὶ σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες καὶ ἀποδεικνύοντες ἐμπράκτως ἀπὸλυτον διαφάνειαν μέχρι καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν, οἱ παντοιοτρόπως ἀπὸ τοὺς πάντας ἐξαπατηθέντες πανέλληνες καὶ φιλέλληνες ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, θὰ σπεύσουν νὰ συντρέξουν γενναίως, διὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

12ον) Ἐμεῖς δὲν πασχίζομεν νὰ ἀπαθανατίσωμεν τὸ ὄνομά μας, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας, ὡς ἄγνωστοι στρατιῶται νὰ ἀγωνισθῶμεν ἄκρως ἀνιδιοτελῶς διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, διαθέτοντες τὰ πάντα διὰ τὸν ἐν λόγῳ σκοπόν, συνεχίζοντες νὰ στερού-

μεθα οἰκειοθελῶς τῶν περισσοτέρων ἀγαθῶν καὶ νὰ ἀξιωθῶμεν νὰ ἐπαναλάβωμεν τὸ «νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλον σου Δέσποτα»…

13ον) Ἤδη ἄνω τῶν 30 Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν μᾶς ἔχουν γράψει ὅτι ὑπερθεματίζουν διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

14ον) Πολλὲς δεκάδες ἄλλων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν μας ἔχουν δώσει τὴν ὑπόσχεσίν των, ὅτι θὰ συνηγοροῦσαν καὶ αὐτοὶ καὶ προφανῶς ἔχουν γράψει εἰς τὸν Μακαριώτατον καὶ τὴν Ἱ.Σύνοδον, ἀλλὰ δὲν μᾶς ἔχουν κοινοποιήσει ἀντίγραφά των.

15ον) Ἐὰν ὑπάρχουν ὄντως μερικοὶ Σεβασμιώτατοι, οἱ ὁποῖοι ἀκόμη δὲν ἐτήρησαν τὸν λόγον των, ἄς εὐχηθῶμεν καὶ προσευχηθῶμεν ὅλοι μας ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ καὶ τοὺς ὑπολοίπους νὰ γράψουν καὶ νὰ μᾶς κοινοποιήσουν ἀντίγραφα τῶν ἐγγράφων των, διὰ νὰ μὴ χάνωνται τὰ διάφορα ἔγγραφά των.

16ον) Τότε οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται τῆς νῦν Συνοδικῆς περιόδου, ποὺ τάσσονται ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἄς ἐπιβληθοῦν εἰς τὸν Μακαριώτατον νὰ μὴ ὀλιγοπιστῇ καὶ νὰ μὴ ἀμφιβάλῃ ὅτι μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ πραγματοποιηθῇ, διὰ νὰ ἀναπτερωθῇ καὶ ἀναζωογονηθῇ τὸ ὑπὸ τῶν ὀργάνων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.

17ον) Εἰς τοὺς συγχρόνους ἀπογόνους τοῦ Ἰούδα, ποὺ δῆθεν κόπτονται διὰ τοὺς πτωχούς, ἀποδεικνύομεν ἐμπράκτως ὅτι πέραν τῶν 65.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν, ποὺ ἔχομεν ἀποστείλει ἀνὰ τὴν ὑφήλιον τὰ τελευταῖα 4 ἔτη, ἀναλισκόμεθα ἀπὸ 5ης πρωϊνῆς μέχρι καὶ μετὰ τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας, διὰ νὰ περιθάλπωμεν ἀκραίας περιπτώσεις δυστυχίας πολυτέκνων, ἀνέργων, ἀρρώστων καὶ νὰ ἐνισχύωμεν καὶ εὐλαβεῖς κληρικούς, ποὺ μοχθοῦν νὰ φροντίζουν εἰς τὶς στέγες ἀγάπης δεκάδας καὶ ἑκατοντάδας δεινοπαθοῦντας συνανθρώπους μας ἕκαστος, καὶ αὐτοὶ δυστυχῶς περιθωριοποιοῦνται καὶ ἀνέρχονται εἰς τὰς ἀνωτάτας ἐκκλησιαστικὰς θέσεις, ὄχι οἱ ἄξιοι καὶ οἱ ἰδανικοὶ ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλὰ μετριότητες μέχρι καὶ ἀνάξιοι.

18ον) Εἰς μάτην θηριομαχοῦμε ἐναντίον τῆς μεγίστης κοινωνικῆς ἀναλγησίας, ποὺ ἐπικρατεῖ νὰ καταστρέφωνται τὰ πρὸς βρῶσιν λήγοντα ἀγαθὰ καὶ νὰ μὴ μᾶς τὰ δίδουν ἔστω πληρώνοντες ἐμεῖς ἀπὸ τὰ θυλάκιά μας καὶ 23% φόρον προστιθεμένης ἀξίας ἀλλὰ ἐπὶ κάποιου συμβολικοῦ ποσοῦ τῶν πρὸς λῆξιν ἀγαθῶν, διὰ νὰ γεμίζωμεν

ἄδεια στομάχια.

19ον) Τέλος τὴν ἀποστομωτικὴν ἀπάντησιν πρὸς τοὺς συγχρόνους αὐτοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰούδα καὶ ὀλιγοπίστουςτὴν δίδει ὁ Θεάνθρωπος Κύριος: «τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε» (Ἰωάν. 12, 8).

Ἡ πρότασις

τοῦ Σεβ. Μεσογαίας

20ον) Ὁ Σεβασμιώτατος Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Συνοδικὸς κ. Νικόλαος εἰς τὴν ἀπὸ 25 Μαρτίου 2011 ἐπιστολήν του πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τονίζει:

«…Καὶ νὰ μὴ ὑπῆρχε τὸ παλαιὸν Τάμα ἡμεῖς θὰ ἔπρεπε νὰ κάμωμεν

νέο Τάμα» καὶ συμπληρώνομεν ἡμεῖς: νὰ τὸ πραγματοποιήσωμεν καὶ νὰ ἐπικαλεσθῶμεν τὸ θεῖον ἔλεος, ἵνα ρυσθῶμεν ἀπὸ τὸ κατακρήμνισμα εἰς τὴν ἄβυσσον, ὅπου μᾶς κατήντησαν ἰθύνοντες.

21ον) Ὁ Ἅγιος Μεσογαίας ὥρισεν εἰς τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφόν του ὅτι ἐπιβάλλεται κατὰ τὴν 200ην ἐπέτειον τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, τὴν 25ην Μαρτίου 2021, νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ἐγκαίνια.

22ον) Πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται ὁ Μακαριώτατος νὰ μὴ συνεχίσῃ νὰ ἀναβάλῃ, ἀλλὰ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος νὰ καλέσῃ εἰς ἔκτακτον συνέλευσιν τὴν Ἱεραρχίαν μὲ πρῶτον θέμα τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

23ον) Ἡ Ἐκκλησία νὰ ἐκδώσῃ λοιπὸν ἀπόφασιν καὶ νὰ τονίσῃ ὅτι ζητεῖται ἡ πλέον κατάλληλος περίοπτος θέσις καὶ νὰ ἀπαιτήσῃ ἀπὸ

τὴν Πολιτείαν τὴν ἐκχώρησιν, ἀλλὰ καὶ τὸν πιθανὸν ἀποχαρακτηρισμόν, ἐὰν τὸ ἔχουν χαρακτηρίσει ὡς δασικόν, τὴν ἀλλαγὴν χρήσεως γῆς, τὴν πολεοδόμησιν μὲ εἰδικοὺς ὅρους δομήσεως καὶ νὰ εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ πραγματοποιῶμεν ἀμέσως τὴν ἀπαιτουμένην διαμόρφωσιν τοῦ ἐδάφους, χωματουργικὰς ἐργασίας, ὁδοὺς προσπελάσεων, ὑδρεύσεως, ἀποχετεύσεως, ἠλεκτροδοτήσεως καὶ συγκοινωνιακὰ μέσα καὶ λοιπά, καὶ λοιπά.

24ον) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΩΣ χρειάζεται ἡ Ἐκκλησία νὰ εὐλογήσῃ καὶ νὰ ἀπαιτήσῃ ἀπὸ τὴν πολιτείαν νὰ διευκολύνῃ παντοιοτρόπως τὸ ἐν λόγῳ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ἄς μὴ δώσουν οἱ καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεοι οὐδὲ τὴν παραμικρὰν δεκάραν. Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ θὰ ὁλοκληρώσωμεν καὶ αὐτὸ τὸ ἔργον, εἰς τὸ ὁποῖον θὰ ἐργασθοῦν καὶ θὰ ἐξασφαλίσουν τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένειες. Μὲ τέτοια ἀναπτυξιακὰ ἔργα ἠμπορεῖ νὰ ἐπέλθῃ καὶ ἀναστροφὴ τῆς οἰκονομικῆς καταρρακώσεως τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ σωθῇ ἡ Ἑλλάδα μας, διαφορετικὰ «ζήτω ποὺ καήκαμε».

Ὁ Θεὸς νὰ φωτίση τοὺς Ἱεράρχας

25ον) Ἄς εὐχηθῶμεν καὶ προσευχηθῶμεν ὅλοι μας, ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ καὶ τοὺς ὑπολοίπους Ἱεράρχας, προπαντὸς δὲ τὸν Μακαριώτατον, νὰ πρωτοστατήσῃ ἀπὸ «πιστεύω» καὶ μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης, διότι «ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» (Β΄ Κορ. 9, 7) καὶ «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν» (Ρωμ. 14, 23).

26ον) Ἄς ἀποδείξωμεν ἐμπράκτως ὅτι εἴμεθα πραγματικοὶ ἀπόγονοι τοῦ μεγάλου προγόνου μας Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἐφαρμόζοντες τὸ «ὅσα δὲν ἐπιλύονται, κόπτονται».

27ον) Τοιουτοτρόπως ὄχι μόνον θὰ παύσουν νὰ «τρίζουν τὰ ὀστᾶ» τοῦ θρυλικοῦ γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, οἱ ὁποῖοι ἠγωνίσθησαν νὰ ἐκδιώξουν μερικὲς ἑκατοντάδες χιλιάδων μωαμεθανῶν καὶ ἐμεῖς οἱ ἀνάξιοι ἐπιτρέψαμε νὰ εἰσβάλουν ἑκατομμύρια μωαμεθανῶν καὶ νὰ διαλύσουν τὴν Ἑλλάδα μας, ἀλλὰ θὰ ἔχωμεν καὶ τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς ρίζας μας, προτοῦ αὔριον εἶναι πάρα πολὺ ἀργά.

Διὰ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως

Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν

καὶ τὸ

Σωματεῖον «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος

τοῦ Ἔθνους».


Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration