Ζωηφόρος

Oι Χριστιανοί διώκονται, του Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ,

Oι Χριστιανοί διώκονται

του Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε και Αγκόλας κ. Σεραφείμ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βολομολάσκ Ιλαρίων, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών υποθέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ως ένας εκ των κύριων ομιλητών στην έναρξη του Διεθνούς Συνεδρίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών για το θέμα της καταστολής της βίας και της ενισχύσεως της παγκόσμιας Ειρήνης, που πραγματοποιείται στο Κίνγκοστον της Τζαμάϊκας, ενώπιον του Πρωθυπουργού της Χώρας κι άλλων επισήμων και Χριστιανών εκπροσώπων από 193 χώρες, κατάγγειλε δημόσια το διωγμό σε βάρος των χριστιανών σε Μουσουλμανικές χώρες, όπως στο Ιράκ, στην Αίγυπτο (Κόπτες), στην Ινδία, στο Πακιστάν και στην Ινδονησία. Ανέφερε ως παράδειγμα τη περίπτωση του Ιράκ, όπου ο μισός πληθυσμός των χριστιανών αναγκάσθησαν να φύγουν από το Ιράκ, λόγω της καθημερινής απειλής κατά της ζωής τους.

Η γνωστή Θεολόγος και συγγραφέας Δρ. Μάρκοτ Κάσμαν αναφέρθηκε στην υποκρισία  Χωρών-Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που στηρίζουν την ενίσχυση της οικονομικής τους δύναμης επί των ερειπίων των καταστροφικών πολέμων. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς  Ερευνητικού Κέντρου της Στογχόλμης, όπου φαίνεται ότι τα τελευταία πέντε χρόνια με το επιχείρημα της εξάρθωσης της τρομοκρατίας, αρκετές χώρες έχουν αυξήσει τα έσοδα τους από την μαζική εμπορία όπλων. Για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 30%, η Ρωσία και η Κίνα κατά 23% και Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Μεγάλη Βρεττανία και η Γαλλία κατά 11%. Είναι ανήθικο κι απάνθρωπο, τόνισε να επιτρέπουμε ως χριστιανοί, η παγκόσμια οικονομία να στηρίζεται στη βία και στο πόλεμο.

Γι' αυτό στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Διεθνούς Αμνηστείας Δρ. Οστρέϊσιερ υπενθύμισε στους συνέδρους τη περίφημη φράση του Γκάντι, ότι ο Χριστιανισμός είναι μια ιδεώδης κοσμοθεωρία για το σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αν οι Χριστιανοί έπρατταν στη ζωή τους αυτά που διακηρήσσει το Ευαγγέλιο τους. Η πικρή αλήθεια της Ιστορίας της Ανθρωπότητας είναι ότι οι θεσμοί της δουλείας και της απικοιοκρατίας στηρίχθηκαν και αναπτύχθηκαν από δήθεν χριστιανικά κράτη και από χριστιανούς ηγέτες.

Όπως τελικά η Ανθρωπότητα κατάργησε τη δουλεία και την απικοιοκρατία, κατά τον ίδιο τρόπο καλούνται οι Χριστιανοί να πρωτοστατήσουν για τη κατάργηση κάθε μορφής πολέμου, ή τουλάχιστον η ύπαρξη στρατών να λειτουργούν ως ειδικές αποστολές των Ηνωμένων Εθνών για να προλαμβαίνουν ένοπλες συρράξεις ή για να της σταματούν εκεί που συμβαίνουν,κι όχι για να σκοτώνουν και να καταστρέφουν.

Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε στους αναγνώστες του Αmen.gr τη προσέγγιση του όλου θέματος κι από Ορθόδοξης πλευράς.

Η Ορθοδοξία καταδικάζει γενικώς τον πόλεμον, τον οποίον θεωρεί ως απόρροιαν του εν τω κόσμω κακού και της αμαρτίας, επιτρέψασα κατά συγκατάβασιν τους αμυντικούς πολέμους προς αποκατάστασιν της καταπατηθείσης δικαιοσύνης.

Δεν έχει διά τούτο κανένα δισταγμόν να διακηρύξη ότι είναι εναντίον πάσης μορφής εξοπλισμών, συμβατικών και πυρηνικών, ιδιαιτέρως δε εναντίον των πυρη-νικών, οθενδήποτε προερχομένων, διότι ο πυρηνικός πόλεμος έχει ως επακόλουθον την καταστροφήν της δημιουργίας, την εξαφάνισιν της ζωής από προσώπου της γης. Αυτό δε οφείλει να το πράξη πολύ περισσότερον σήμερον, ότε γνωρίζομεν καλλίτερον την καταστρεπτικήν δύναμιν των πυρηνικών όπλων. Αι συνέπειαι ενδεχομένου πυρηνικού πολέμου θα είναι τρομακτικαί, όχι μόνον διότι θα επέλθη ο θάνατος εις απρόβλεπτον αριθμόν ανθρώπων, αλλά και διότι δι' όσους θα επιζήσουν ο βίος θα καταστή αβίωτος. Θα εμφανισθούν ανίατοι ασθένειαι και θα προκληθούν γενετικαί αλλαγαί, αι οποίαι θα επηρεάζουν καταστρεπτικώς και τας επομένας γενεάς, εάν βεβαίως εναπομείνη κάτι επί της γης. Συμφώνως προς γνώμας ειδικών επιστημόνων άλλη φοβερά συνέπεια ενός πυρηνικού πολέμου θα είναι ο ονομαζόμενος «πυρηνικός χειμών», θα προκληθή αλλαγή του κλίματος εις τον πλανήτην μας και θα εκλείψη η ζωή. Εξ αυτών συνάγεται ότι ο πυρηνικός πόλεμος είναι ανεπίτρεπτος από πάσης απόψεως, φυσικής και ηθικής. Είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητος και θανάσιμον αμάρτημα έναντι του Θεού, το έργον του οποίου καταστρέφει. Καθήκον λοιπόν των Ορθοδόξων Εκκλησιών, των άλλων Χριστιανών και όλης της ανθρωπότητος είναι να προλάβουν αυτόν τον κίνδυνον.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

Η Ορθοδοξία δύναται και οφείλει να συμβάλη θετικώς εις την αποκατάστασιν της οργανικής σχέσεως του συγχρόνου διεθνούς διαλόγου προς τα κατ' εξοχήν χριστιανικά ιδεώδη της ειρήνης, της ελευθερίας, της αδελφοσύνης, της αγάπης και της κοινωνικής δικαιοσύνης μεταξύ των λαών, διακηρύττουσα την περί ανθρώπου και κόσμου χριστιανικήν πίστιν, ως έπραξε τούτο εις την καθ' όλου ιστορικήν πορείαν αυτής και ως επέτυχε να αναμορφώση την πνευματικήν και πολιτιστικήν ταυτότητα ως επέτυχε να αναμορφώση την πνευματικήν και πολιτιστικήν ταυτότητα του κόσμου. Η περί θείας προελεύσεως και ενότητος του ανθρωπίνου γένους και του κόσμου χριστιανική πίστις, εν αρρήκτω πάντοτε σχέσει προς την ιερότητα, την αυτοτέλειαν και την υψίστην αξίαν του ανθρωπίνου προσώπου, ευρίσκεται υπολανθανόντως εις την βάσιν του συγχρόνου διεθνούς διαλόγου διά την ειρήνην, την κοινωνικήν δικαιοσύνην και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ιδέα της καθολικότητος των ιδεωδών τούτων, ήτις αποτελεί την βάσιν του συγχρόνου διαλόγου, θα ήτο σχεδόν αδιανόητος άνευ της χριστιανικής διδασκαλίας διά την οντολογικήν ενότητα του ανθρωπίνου γένους.

Η αναγωγή της ενότητος του ανθρωπίνου γένους εις το αρχέτυπον ζεύγος της θείας δημιουργίας καθίσταται η μοναδική πηγή της καθολικής οντολογικής αναφοράς εις πάντα άνθρωπον των ιδεωδών της ελευθερίας, της ισότητος, της αδελφοσύνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, η δε χριστιανική διδασκαλία διά την εν Χριστώ «ανακεφαλαίωσιν» των πάντων αποκατέστησε την ιερότητα και το υπέροχον μεγαλείον του ανθρωπίνου προσώπου και κατήργησε τον κόσμον της διασπάσεως, της αλλοτριώσεως, των φυλετικών διακρίσεων και του μίσους. Η εν Χριστώ πρόσληψις ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους και του κόσμου ανασυνέθεσε την οργανικήν ενότητα αυτών εις εν σώμα, διό και διεκηρύχθη ότι «ουκ ένι Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλυ, πάντες γάρ είς εστε εν Χριστώ Ιησού".  Συγχρόνως πιστεύομεν ότι η ενότης αύτη δεν είναι κάτι στατικόν και μονολιθικόν. Έχει απέραντον δυναμισμόν και ποικιλίαν, διότι εκπηγάζει εκ της εν τη κοινωνία προσώπων επιτυγχανομένης ενότητος, κατά το πρότυπον της ενότητος των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. (Βλέπε περισσότερα στο βιβλίο του Σεραφείμ Κυκκώτη, Ενότητα και Μαρτυρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο, εκδόσεις Παναγόπουλου, όπου περιέχονται τα σημαντικότερα κείμενα των Διορθοδόξων Συναντήσεων της Προπαρασκευαστικής Διορθόδοξης Επιτροπής διά την προετοιμασία της Μέλλουσας να συνέλθει Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου, σελ. 563).

Διά την επιτυχία του σημαντικού αυτού Συνεδρίου συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό κι η παρουσία και συντονισμός εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου  διά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου,ως εκλελεγμένου Moderator, o οποίος με την εμπειρία του και την άριστη θεολογική του κατάρτηση, δίνει τη ζωντανή παρουσία της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού στο σύγχρονο κόσμο.

Πηγή: http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=5733

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration