Ζωηφόρος

Μια σημαντικότατη πρωτοβουλία - Διεθνής Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών στη Μητρόπολη Λαγκαδά,

Μια σημαντικότατη πρωτοβουλία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά

κ. Ιωάννη

Διεθνής Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών

από την Μητρόπολη Λαγκαδά

του Νίκου Παπαχρήστου

Διεθνής Ακαδημία Θεολογικών και Φιλοσοφικών Σπουδών με την επωνυμία «Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος» ιδρύθηκε ύστερα από πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Ιωάννη. Ο Κανονισμός του νέου εκκλησιαστικού ιδρύματος, που εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πρόκειται για ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Πέντε Βρύσεων Λαγκαδά.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ανάμεσα στους σκοπούς της Ακαδημίας είναι:

1. Η παροχή πάσης φύσεως εκπαιδεύσεως και επαγγελματικής καταρτίσεως εις τους τομείς των εκκλησιαστικών, θεολογικών, φιλοσοφικών και ανθρωπιστικών σπουδών.

2. Η εκμάθησις της ελληνικής γλώσσης εις σπουδαστάς ξένων χωρών, οι οποίοι θα γίνονται δεκτοί κατόπιν συστάσεως ομοδόξων Πατριαρχείων και Εκκλησιών.

3. Η διεθνής προβολή της ελληνικής παιδείας εν γένει, αλλά και της ελληνικής γλώσσης και της διδασκαλίας αυτής.

4. Η επιμόρφωσις του δυναμικού της Ιεράς Μητροπόλεως, ιερέων και διακόνων, καθώς επίσης και κληρικών άλλων Μητροπόλεων, εφόσον τούτο τυγχάνει της εγκρίσεως των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών των επαρχιών από όπου προέρχονται.

5. Η διοργάνωσις καταλλήλων εκδηλώσεων δια την προβολήν των στοιχείων της Ορθοδόξου Λειτουργικής και Αρχιτεκτονικής Παραδόσεως.

6. Η ενίσχυσις του έργου της Ορθοδόξου Ιεραποστολής.

Για την επίτευξη των σκοπών της Ακαδημίας προβλέπεται η συνεργασία:

"1. Με το Οικουμενικόν Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως, την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και με άλλα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και Αυτοκεφάλους Ορθοδόξους Εκκλησίας.

2. Με τας Θεολογικάς Σχολάς της Ελλάδος και άλλων χωρών του εξωτερικού.

3. Με τας Ανωτάτας Εκκλησιαστικάς Ακαδημίας της Ελλάδος, καθώς επίσης και με τας Θεολογικάς Ακαδημίας ομοδόξων χωρών του εξωτερικού.

4. Με την Θεολογικήν Ακαδημίαν των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου του Ούζγκοροντ της Ουκρανίας.

5. Με πρόσωπα, επιστήμονας, εταιρείας, φορείς και οργανισμούς δια την προώθησιν και ενίσχυσιν των προγραμμάτων της Ακαδημίας.

6. Με την δημιουργίαν Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Επαγγελματικής Καταρτίσεως θεολόγων, κληρικών και ιδιωτών, με στόχον την ποιοτικήν εξειδίκευσίν των.

7. Με την παρουσίασιν θέσεων και πληροφοριών μέσω της δημιουργίας ενημερωτικών φυλλαδίων, δελτίων τύπου, δικτυακών τόπων και άλλων ενεργειών δημοσιότητος, καθώς και την παροχήν υπηρεσιών εις το διαδίκτυον.

8. Με την διαρκή έρευναν και παρακολούθησιν των εξελίξεων αι οποίαι σχετίζονται με τας θεολογικάς, εκκλησιαστικάς, φιλοσοφικάς και ανθρωπιστικάς επιστήμας.

9. Με την συγκρότησιν βάσεων δεδομένων περί των δραστηριοτήτων της Ακαδημίας κυρίως όσον αφορά εις τας νεωτέρας θεωρητικάς εξελίξεις εις τας θεολογικάς, εκκλησιαστικάς, φιλοσοφικάς και ανθρωπιστικάς επιστήμας παγκοσμίως".

H Ακαδημία θα διοικείται από πενταμελές επιστημονικό Συμβούλιο. «Πρόεδρος του Ε.Σ. ορίζεται ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ή άλλος κληρικός της Μητροπόλεως, εφόσον είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή ανήκει εις το διδακτικόν προσωπικόν Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Τα υπόλοιπα (4) μέλη του, τα οποία διορίζονται από το Δ.Σ. με πλειοψηφίαν των 2/3 των μελών του, πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή να διακρίνονται δια την θεολογικήν και φιλοσοφικήν των κατάρτισιν.  Έργον του Ε.Σ. θα είναι η παροχή επιστημονικών συμβουλών, δια την επίτευξιν των σκοπών της Ακαδημίας».

Δικαίωμα Σπουδών

Ο Κανονισμός προβλέπει πως δυνατότητα φοίτησης στην Ακαδημία θα έχουν:

α. Κληρικοί υπηρετούντες εις την Ιεράν Μητρόπολιν Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης ή εις άλλας Μητροπόλεις, με την ευλογίαν των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών.

β. Απόφοιτοι Θεολογικών και Φιλοσοφικών Σχολών.

γ. Απόφοιτοι Θεολογικών Ακαδημιών του εξωτερικού.

δ. Απόφοιτοι Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

ε. Πτυχιούχοι Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών του εσωτερικού, καθώς και χωρών του εξωτερικού.

«Οι σπουδασταί της Ακαδημίας δύνανται να μετέχουν εις εκπαιδευτικά προγράμματα Ακαδημιών του εξωτερικού, με τας οποίας συνάπτει σχέσεις συνεργασίας η Ακαδημία και να λαμβάνουν υπ’ αυτών τίτλους μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, συμφώνως προςτα εκεί οριζόμενα».

Το έμβλημα του Ιδρύματος

«Η σφραγίς του Ιδρύματος είναι στρογγύλη, φέρει δε εις το κέντρο αυτής τας μορφάς των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και πέριξ αυτής αναγράφεται, με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρας, η επωνυμία «Διεθνής Ακαδημία Θεολογικών και Φιλοσοφικών Σπουδών “Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος”».

Πηγή: http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=5628

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration