Ζωηφόρος

Η συμπεριφορά του Μεσσηνίας,

Η συμπεριφορά του Μεσσηνίας

από την εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος», 12-3-2010

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος Σαββάτος είναι η τελευταία χειροτονία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρού Χριστοδούλου. Δια την θέσιν του προωρίζετο ο Βρεσθένης κ. Θεόκλητος Κουμαριανός. Υπήρξαν δυναμικοί αντιδράσεις και εματαίωσαν την προώθησίν του. Επελέγη ο νυν Μεσσηνίας με πολιτικά κριτήρια. Ήτο καταλυτική η παρέμβαση του πρώην υπουργού Εσωτερικών εις τον μακαριστόν Αρχιεπίσκοπον. Η εκλογή του ετάραξε το Φανάρι. Διότι, ενώ ήτο εις την Αυλήν του Φαναριού, το είχε εγκαταλείψει. Και οι «Πατριαρχικοί» εις ολόκληρον την Ελλάδα ωμίλουν δια την αχάριστον συμπεριφοράν του έναντι του Φαναριού. Τώρα και μετά την επίσκεψιν του Οικουμενικού Πατριάρχου εις την Μεσσηνίαν, έχουν αλλάξει άποψιν. Και δικαίως, αφού αύτη η επίσκεψις έδωσε την δυνατότητα εις τον Οικ. Πατριάρχην να επιτίμηση δημοσίως τον Αρχιεπίσκοπον και την Εκκλησίαν της Ελλάδος δια την υπόθεσιν Μπεζενίτη. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κατηγόρησε την Διοικούσαν Εκκλησίαν ότι ενεργεί με βάσιν τους κρατικούς νόμους και όχι με βάσιν τους Ιερούς Κανόνας. Εις την Μεσσηνίαν διεφάνη με τας θέσεις του Οικ. Πατριάρχου ότι υποβόσκει κρίσις εις τας σχέσεις Φαναρίου-Εκκλησίας της Ελλάδος. Και αυτή ανεδείχθη με την ανακοίνωσιν του Φαναριού ότι εάν δεν συγκληθή το Δευτεροβάθμιων δι' Αρχιερείς Συνοδικόν Δικαστήριον, να εκδώση απόφασιν και με βάσιν αυτήν να αποφασίση επί της εκκλήτου προσφυγής του καθαιρεθέντος Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος Μπεζενίτη, τότε θα έχη παρεκτραπεί εκ των αποφάσεων του Οικ. Πατριαρχείου. Η ανακοίνωσις εξέπληξε τον Αρχιεπίσκοπον. Ο όποιος εις τον όνομα της ενότητος και μετά από συνεννόηση με την Κυβέρνησιν ικανοποίησε το αίτημα του Οικ. Πατριάρχου, ενώ έχει εκπεφρασμένην αντίθετον άποψιν. Η μεγαλύτερα, όμως, έκπληξις δια τον Αρχιεπίσκοπον προήλθεν από την συμπεριφοράν του Μεσσηνίας. Ούτος, ως ανεγράφη εις τον τύπον και κατεχωρίσθη εις εκκλησιαστικός ιστοσελίδας, απέστειλεν επιστολήν εις το Φανάρι, δια της οποίας συνεταυτίζετο, ως ανεγράφη, μετά του Οικουμενικού Πατριάρχου εις το θέμα και ετόνιζεν ότι θεωρεί ότι είναι αδιανόητος η μη εξέτασις της προσφυγής του καθαιρεθέντος Μητροπολίτου υπό Δευτεροβαθμίου Συνοδικού Δικαστηρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος εξεπλάγη, διότι δεν ήτο ενήμερος δια την ενέργειαν αυτήν του Μεσσηνίας, ως ανεγράφη εις τον τύπον. Εδώ, όμως, ανακύπτει εν σοβαρώτατον θέμα, εάν είναι αληθή, όσα αναγράφει ο τύπος: Είναι δυνατόν ένας Μητροπολίτης να παρακάμπτη την Ι. Σύνοδον και τον Πρόεδρον της, να θετή ζητήματα, τα όποια αφορούν εις την ΔΙΣ και η τελευταία ως συλλογικόν σώμα να ενημερώνεται υπό του Οικ. Πατριαρχείου; Είναι τόσον πανίσχυρος και ανεξέλεγκτος ο Μεσσηνίας, πού δεν υπολογίζει τίποτε; Και ο Αρχιεπίσκοπος τί κάνει δια το ανεξέλεγκτον του Μεσσηνίας; Δύναται ένας Ιεράρχης και μάλιστα μέλος της Ιερωνυμικής ομάδος να αμφισβητή τόσον ανοικτά την απόφασιν της ΔΙΣ και του Αρχιεπισκόπου δια την μη σύγκλησιν του Δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου δια Αρχιερείς; Αναμένομεν μίαν απάντησιν υπό του Αρχιεπισκόπου ή του Μεσσηνίας. Διότι η Εκκλησιαστική τάξις αλλά ορίζει.

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration