Ζωηφόρος

Η επίθεση των χειρών στηρίζεται στην Αγία Γραφή; του Ιωάννη Δήμου,

Η επίθεση των χειρών

στηρίζεται στην Αγία Γραφή;

του Ιωάννη Δήμου


από την ιστοσελίδα του: www.sostikalogia.com

Ας αναφέρουμε μόνο τα παρακάτω:

α) Ο Ίδιος ο Κύριος μετά από τη θαυμαστή κλήση που έκανε στο Σαούλ, έστειλε τον Ανανία να τον επισκεφθεί και να βάλει επάνω του τα χέρια του. Πράγματι, « Απήλθε δε Ανανίας και εισήλθεν εις την οικίαν, και επιθείς επ' αυτόν τας χείρας είπε· Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος απέσταλκέ με, Ιησούς ο οφθείς σοι εν τη οδώ η ήρχου, όπως αναβλέψης και πλησθής Πνεύματος αγίου. Και ευθέως απέπεσον από των οφθαλμών αυτού ωσεί λεπίδες, ανέβλεψέ τε, και αναστάς εβαπτίσθη » (Πράξ. θ’, 17-18 ).

β) Όταν το Ίδιο το Άγιο Πνεύμα στην Αντιόχεια μίλησε και είπε, « Αφορίσατε δη μοι τον Βαρνάβαν και τον Σαύλον εις το έργον ο προσκέκλημαι αυτούς. τότε νηστεύσαντες και προσευξάμενοι και επιθέντες αυτοίς τας χείρας απέλυσαν» (Πράξ. ιγ’, 2-3 ).

γ) Ο Παύλος είπε στον Τιμόθεο, « μη αμέλει του εν σοι χαρίσματος, ο εδόθη σοι διά προφητείας μετά επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου» (Α’ Τιμ. δ’, 14 ). Επίσης του είπε, « χείρας ταχέως μηδενί επιτίθει, » (Α’ Τιμ. ε’,22 ).

δ) Ο Πέτρος και ο Ιωάννης στη Σαμάρεια, σε εκείνους που είχαν βαπτισθεί « εις το όνομα του Κυρίου Ιησού…….επετίθουν τας χείρας επ' αυτούς, και ελάμβανον Πνεύμα άγιον » ( Πρ. η’, 16-17).

ε) Από τα παραπάνω, και όχι μόνο, φαίνεται καθαρά ότι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου Ιησού Χριστού θέλει να παρέχει τις δωρεές μέσω του Υιού Του που είναι και άνθρωπος. Ο Υιός Του θέλει να παρέχει π. χ. την άφεση των αμαρτιών μέσω των ανθρώπων τους οποίους ο Ίδιος έχει ορίσει ως διακόνους Του, αρχίζοντας από τους Αποστόλους, και φθάνοντας μέχρι τους σημερινούς πνευματικούς της Εκκλησίας.

στ) Γιατί λοιπόν κανείς να μη δέχεται αυτό που θέλει ο Θεός και να προτιμάει να παρακάμψει τους πνευματικούς, τους Αποστόλους, και, ούτε λίγο ούτε πολύ, και τον Ίδιο ακόμη τον Υιό του Ανθρώπου, και να λέει ότι θα πάει μόνος του προς τον Πατέρα; Δεν είναι παράλογο να υποδεικνύει στο Θεό τον τρόπο των ενεργειών Του;

ζ) Δεν είναι σωστό να ερμηνεύει ο χριστιανός την Αγία Γραφή όπως αυτός νομίζει, γιατί διατρέχει μεγάλο κίνδυνο. Αυτόν τον κίνδυνο τον επισημαίνει ο Απόστολος Πέτρος με τα εξής λόγια για τα λόγια των Γραφών, « εν οις εστι δυσνόητά τινα, α οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλούσιν ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν » (Β’ Πέτρ. γ’. 16).

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration