Ζωηφόρος

Η είσοδος στον παράδεισο γίνεται με εξετάσεις ή άνευ εξετάσεων; του Ιωάννη Δήμου,

Η είσοδος στον παράδεισο γίνεται

με εξετάσεις ή άνευ εξετάσεων;

του Ιωάννη Δήμου

από την ιστοσελίδα του: www.sostikalogia.com


Επειδή ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου Ιησού Χριστού     είναι φιλάνθρωπος, και « πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι   και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν » ( Α’ Τιμ. β’, 4 ), έχει ετοιμάσει υπεραρκετές θέσεις στον παράδεισο για τους ανθρώπους. Ο Κύριος το δήλωσε   αυτό με τα εξής λόγια, « Μή ταρασσέσθω υμών η καρδία· πιστεύετε εις   τον Θεόν, και εις εμέ πιστεύετε. εν τη οικία   τού   πατρός μου μοναί πολλαί εισιν· ει δε μη, είπον αν υμίν. Πορεύομαι ετοιμάσαι τόπον υμίν· και εάν πορευθώ και ετοιμάσω υμίν τόπον, πάλιν έρχομαι και παραλήψομαι υμάς προς εμαυτόν, ίνα όπου ειμί εγώ, και υμείς ήτε. » ( Ιω. ιδ’, 1 - 3 ).

Έτσι η είσοδος   στον παράδεισο μπορεί να γίνει και με τους δύο παραπάνω τρόπους,   για να μείνουμε στο συγκεκριμένο ερώτημα. Εναπόκειται λοιπόν στον καθένα να επιλέξει με .ποιον τρόπο επιθυμεί να εισέλθει, δηλαδή με εξετάσεις ή άνευ εξετάσεων. Ας αναφερθούμε πρώτα στον πρώτο τρόπο και στη συνέχεια στο δεύτερο.

Α’. Όσοι επιλέγουν τον   πρώτο   τρόπο, οι εξετάσεις τις οποίες θα δώσουν ενώπιον   του Κυρίου συνίστανται στο, εάν του πρόσφεραν   επί της γης κάποια υπηρεσία. Σ’ αυτούς συγκεκριμένα θα πει, « δεύτε, οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου· επείνασα γαρ   και   εδώκατέ   μοι φαγείν, εδίψησα και εποτίσατέ με, ξένος ήμην και συνηγάγετέ με, γυμνός και   περιεβάλετέ     με, ησθένησα   και   επεσκέψασθέ   με, εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς με. » ( Ματ. κε’, 34 - 36 ). Σχετικά είναι και τα εξής λόγια Του : « Ο δεχόμενος υμάς εμέ δέχεται, και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστείλαντά   με. ο   δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου μισθόν προφήτου λήψεται, και ο δεχόμενος δίκαιον   εις όνομα δικαίου   μισθόν δικαίου   λήψεται. και   ος   εάν ποτίση ένα   των   μικρών   τούτων   ποτήριον ψυχρού   μόνον   εις όνομα   μαθητού, αμήν λέγω   υμίν, ου μη   απολέση   τον μισθόν αυτού.» ( Ματ. ι’, 40 – 42 ).

Είναι προφανές ότι οι παραπάνω αναφερόμενοι θα επιτύχουν στις εξετάσεις για την είσοδό τους στον παράδεισο. Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι είναι γνωστά και τα θέματα των εξετάσεων ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να ετοιμάζεται κατάλληλα, δηλαδή στα πρόσωπα των πιστών να υπηρετεί τον Χριστόν.

Β’. Όσοι επιλέγουν το δεύτερο τρόπο, δηλαδή άνευ εξετάσεων, αυτοί   είναι   σε πλεονεκτικότερη   θέση, γιατί γι’ αυτούς   ισχύουν τα λόγια του Κυρίου, « ουδέ γαρ ο πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίσιν πάσαν δέδωκε τω υιώ, ίνα πάντες τιμώσι τον υιόν καθώς τιμώσι τον πατέρα. ο μη τιμών τον υιόν ου τιμά τον πατέρα   τον πέμψαντα αυτόν. αμήν αμήν λέγω υμίν   ότι   ο τον λόγον μου ακούων και πιστεύων τώ πέμψαντί με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν   εκ τού θανάτου εις   την ζωήν.» (Ιω.ε’, 22-24).

Και   βέβαια οι παραπάνω αναφερόμενοι, και εξετάσεις να έδιναν όπως οι προηγούμενοι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα έμπαιναν στον   παράδεισο. Η διαφορά τους βρίσκεται στο ότι οι μεν πρώτοι   προτιμούν τις   εξετάσεις και κάνουν     αυτά   που πρέπει να κάνουν, επειδή θέλουν να μπουν στον παράδεισο ενώ οι δεύτεροι τα κάνουν όχι για να μπουν στον παράδεισο αλλά, επειδή « τιμώσι τον υιόν καθώς τιμώσι τον πατέρα ». Αυτοί δεν εκζητούν τον παράδεισο, αλλά είναι οι « εκζητούντες τον Κύριον »( Ψ. 33,11). Δεν θέτουν δηλαδή τον παράδεισο ως αυτοσκοπό, αλλά τον Κύριο. Αγαπούν περισσότερο το Χριστό από τα αγαθά του παραδείσου. Τον παράδεισο τον θεωρούν ως επακόλουθο αγαθό, σύμφωνα με το « ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού ».

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration