Ζωηφόρος

Ποιος γέννησε τα τέκνα της Εκκλησίας;

Τα τέκνα της Εκκλησίας, όπως φαίνεται από τα παρακάτω εδάφια της Αγίας Γραφής, τα γέννησε ο Θεός:

 

α)  Ο Ιωάννης γράφει, «όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι, τοις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού,  οι ουκ εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν»(Ιω. α’,12-13 ). Ας υπογραμμίσουμε το, «εκ Θεού εγεννήθησαν».

β) Ο Ιάκωβος  γράφει, «βουληθείς απεκύησεν ημάς λόγω αληθείας εις το είναι ημάς απαρχήν τινα των αυτού κτισμάτων»( Ιακ. α’, 18).  Ας υπογραμμίσουμε το, « απεκύησεν».

γ) Στην προς Εβραίους επιστολή γράφεται για το Χριστό ότι λέει, «ιδού εγώ και τα παιδία α μοι έδωκεν ο Θεός»( Εβρ. β’,13).  Ας υπογραμμίσουμε το, «α μοι έδωκεν ο Θεός».

δ)   Στον Ησαΐα γράφεται για την Εκκλησία,  «Ευφράνθητι, στείρα η ου τίκτουσα, ρήξον και βόησον, η ουκ ωδίνουσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της εχούσης τον άνδρα» (Ησ. νδ’, 1). Το ότι η Εκκλησία έχει πολλά τέκνα, αν και χαρακτηρίζεται ως, «στείρα, ου τίκτουσα, ουκ ωδίνουσα», αυτό σημαίνει ότι αυτά  «εκ Θεού εγεννήθησαν»(Ιω. α’,13 ).

ε) Στους Ψαλμούς γράφεται για την Εκκλησία, «αντὶ των πατέρων σου εγενήθησαν οι υιοί σου »( Ψ.44,17). Το ότι γράφει «εγενήθησαν»  σημαίνει ότι «εκ Θεού εγεννήθησαν».

Τα τέκνα λοιπόν του Θεού τα οποία «εκ Θεού εγεννήθησαν», είναι και τέκνα της Εκκλησίας και γι’ αυτό την ονομάζουν Μητέρα τους. Σύμφωνα με αυτά,  και οι  Προπάτορες και οι Πατέρες της Εκκλησίας έγιναν και είναι πλέον  τέκνα  και υιοί της Εκκλησίας.  Αυτό φαίνεται και από τον παραπάνω ψαλμικό στίχο, «αντὶ των πατέρων σου εγενήθησαν οι υιοί σου». Ο δε  Ιωάννης, συμπεριλαμβάνοντας και τον εαυτό του,  λέει  απερίφραστα, «Αγαπητοί, νυν τέκνα Θεού εσμεν»( Α’ Ιω. γ’,2).

του Ιωάννη Δήμου

από την ιστοσελίδα του:  www.sostikalogia.com

 

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel