Ζωηφόρος

The Holy Week,

«I see your bridal chamber adorned, O my Saviour,

but I have no wedding garment that I may enter there in.

O giver of light, make radiant the garment of my soul,

and save me».

«Tον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον

και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ˙

λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής,

φωτοδότα, και σώσον με».

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel