Ζωηφόρος

Ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος και Σωτήρας μας,

Ύμνος του Ιουστινιανού...

Ο παρακάτω ύμνος έχει εισαχθεί στη λειτουργική χρήση

από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό ( 527-563).

Μερικοί μάλιστα θεωρούν τον Ιουστινιανό και σαν συγγραφέα του.

Ο μονογενής υιός και λόγος του θεού
αθάνατος υπάρχων
και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν
σαρκωθήναι εκ της Αγίας Θεοτόκου
και αειπαρθένου Μαρίας,
ατρέπτως ενανθρωπίσας,
σταυρωθείς τε Χριστέ ο Θεός
θανάτω θάνατον πατήσας
εις ων της Αγίας Τριάδος,
συνδοξαζόμενος τω Πατρί,
και τω Αγίω Πνεύματι, σώσον ημάς.

"Hymn to the Only Begotten Son"

O only begotten Son and Word of God,

Who, being immortal,

deigned for our salvation

to become incarnate

of the holy Theotokos and ever-virgin Mary,

and became man without change;

You were also crucified,

O Christ our God,

and by death have trampled Death,

being One of the Holy Trinity,

glorified with the Father

and the Holy Spirit—

Save us!

 

 

 

 

Αγιολογιο

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration