Ζωηφόρος

Η Εκκλησία προϋπόθεσις της σωτηρίας

Ἡ Ἐκκλησία κατά τήν Ὀρθόδοξο Πίστι μας εἶναι προϋπόθεσις τῆς σωτηρίας μας. Γι' αὐτό καί στό Σύμβολο τῆς Πίστεως, ἀφοῦ ὁμολογοῦμε πίστι στα τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁμολογοῦμε ὅτι πιστεύουμε καί «εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν».

 

Εἶναι γνωστός ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ ὅτι: «ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει σωτηρία» ἤ ὅτι «δέν δύναται νά ἔχῃ τόν Θεόν πατέρα ἐκεῖνος, ὅστις δέν ἔχει τήν Ἐκκλησίαν μητέρα».

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στό ὁποῖο ὁ Χριστός διά τῶν Ἁγίων Μυστηρίων μᾶς συσσωματώνει καί μᾶς κάνει μέλη Του. Διά τοῦ Χριστοῦ ἑνωνόμεθα καί κοινωνοῦμε μέ τήν Ἁγίαν Τριάδα καί μεταξύ μας. Ἔτσι τά πρώην διασκορπισμένα τέκνα τοῦ Θεοῦ συνάγονται ἀπό τόν Χριστό εἰς ἕν (Ἰωάν. ια΄ 52). Γινόμεθα πάλι οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, λαός τοῦ Θεοῦ, βασίλειον ἱεράτευμα.

... Ὁ ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία, ἀποκαταλάσσεται (συμφιλιώνεται) μέ τόν Θεό, δικαιώνεται, ζωοποιεῖται, φωτίζεται, ἁγιάζεται, σώζεται, γίνεται Θεός κατά χάριν, ἐφ' ὅσον βέβαια καί ὁ ἴδιος προσφέρει διά τῆς ἀσκήσεως καί τῆς ὑπακοῆς στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ τήν ἐλευθερία του στόν Θεό. Στήν Ἐκκλησία ὁ Χριστιανός ξεπερνᾶ τόν νοσηρό ἀτομικισμό, τήν φιλαυτία καί ἀποκτᾶ τήν ἁγίαν ἐν Χριστῷ κοινωνικότητα καί ἀδελφωσύνη...

Γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους προηγεῖται ἡ Ἐκκλησία καί ἕπεται ἡ σωτηρία.

Δικαιούμεθα καί σωζόμεθα, ἐπειδή ὁ Χριστός μᾶς κάνει μέλη τοῦ Σώματός Του...

Σωζόμεθα στήν Ἐκκλησία, πού κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο εἶναι «στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς Ἀληθείας» καί πού κατά τόν ἀψευδῆ λόγο τοῦ Κυρίου εἶναι θεμελιωμένη «ἐπί τήν πέτραν» (τήν ὁμολογία τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ) και γι' αὐτό οὔτε αἱ πῦλαι τοῦ Ἅδου θά κατισχύσουν αὐτῆς.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου

†Ἀρχιμ. Γεώργιος

Ἀποσπάσματα ἀπό ἄρθρο μέ τίτλο «Ἐκκλησία καί Ἐνορία», δημοσιευθέν εἰς τόν συλλογικόν τόμον «ΕΝΟΡΙΑ», ἐκδ. «ΑΚΡΙΤΑΣ», Νέα Σμύρνη, 1990.

 

Πηγή: http://www.grigoriou.monastery.gr/Epikaira_arthra/Oikoumenismos/6.%20h%20ekklhssia%20proypothesis%20sothrias.pdf

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel