Ζωηφόρος

Ο «Ορθόδοξος Τύπος» για την ίδρυση Τμήματος Ισλαμικών Σπουδών στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης

Το πρωτοσέλιδο άρθρο του «Ορθοδόξου Τύπου» που κυκλοφορεί (21/3/2014) είναι αφιερωμένο στην ίδρυση Τμήματος Ισλαμικών Σπουδών. Υπό τον τίτλο «Συνεφώνησαν με την Τουρκίαν την ίδρυσιν Σχολής Ισλαμικών Σπουδών εις την Θεσσαλονίκην;» η εφημερίδα μεταφέρει τις δηλώσεις του καθηγητή Τσελεγγίδη στη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Προηγούνται εύστοχα σχόλια του Γιώργου Ζερβού, Διευθυντή Συντάξεως του Ορθοδόξου Τύπου, τα οποία μεταφέρουμε παρακάτω:

Τὸ ὑπουργεῖον Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων,τὸ ὁποῖον μετατρέπει τὴν ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀπὸ ἐκκλησιαστικὴν εἰς μαθητικήν, ἐπέβαλε πιλοτικῶς εἰς ἑκατὸν πεντήκοντα δημοτικὰ σχολεῖα καὶ Γυμνάσια τὴν διδασκαλίαν ἐννέα θρησκειῶν, δίδει, ἄνευ ὅρων, ἀπαλλαγὴν τῶν Ὀρθοδόξων μαθητῶν ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, προωθεῖ τὴν ἐπιβολὴν τοῦ μαθήματος τῆς θρησκειολογίας εἰς τὰ σχολεῖα καταργῶντας τὸ σημερινὸν μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἑτοιμάζεται νὰ νομιμοποιήση περισσότερα ἀπὸ διακόσια κρυφὰ τζαμιὰ εἰς τὰς Ἀθήνας, εὑρίσκεται ὄπισθεν τῆς ἱδρύσεως τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Θεσσαλονίκης, μὲ τὴν σύμφωνον γνώμην τῆς Σχολῆς καὶ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν τῆς Θράκης.

Τὴν ἀποκάλυψιν κάμνει ὁ γνωστὸς ἀντιοικουμενιστής, καθηγητὴς δογματικῆς εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν Θεσσαλονίκης κ. Τσελεγγίδης, μὲ συνέντευξίν του εἰς τὴν ἐφημερίδα «δημοκρατία», εἰς τὴν ὁποίαν ἀναφέρεται εἰς πρωτοβουλίαν τοῦ γενικοῦ Γραμματέως τοῦ ὑπουργείου Παιδείας κ. Καλαντζῆ καὶ τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Ὁ κ. Τσελεγγίδης τονίζει ὅτι παρόμοιον τμῆμα δὲν ὑφίσταται εἰς τὴν Εὐρώπην, ἐνῶ ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ διδασκαλία εἰς τὰς Θεολογικὰς Σχολὰς γίνεται μὲ βάσιν τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ τὴν διδασκαλίαν τῶν Πατέρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὑπογραμμίζει δὲ πὼς οἱ Μουσουλμάνοι δὲν ἀποδέχονται τὸν Χριστὸν ὡς Θεὸν καὶ διακηρύσσουν ὅτι ὁΧριστὸς εἶναι κατώτερος τοῦ Μωάμεθ. Ὁ καθηγητὴς διερωτᾶται πῶς καὶ ποῖοι θὰ διδάξουν τὸ Κοράνιον, ὅταν αἱ Θεολογικαὶ Σχολαὶ ἔχουν ὡς ἀποστολὴν τὴν διδασκαλίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τὴν ἀπάντησιν ὅμως δίδει τὸ ὑπουργεῖον Παιδείας, τὸ ὁποῖον ἐπιδιώκει νὰ ἔχουν θεολογικὸν πτυχίον διὰ τὴν διδασκαλίαν τοῦ Κορανίου ὅσοι διορίζονται εἰς τὰ σχολεῖα, διὰ νὰ διδάξουν τὸ Κοράνιον. Διὰ τῆς ἐνεργείας αὐτῆς τῆς Κομματικῆς μασωνίας τῆς Κυβερνήσεως εἰς τὸ ὑπουργεῖον Παιδείας, διὰ τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Ἀρβανιτοπούλου καθιερώνεται τὸ Ἰσλὰμ ὡς δευτέρα θρησκεία εἰς τὴν Χώραν καὶ ὡς ἐκ τούτου θὰ πρέπη τὰ Πανεπιστήμια νὰ παράγουν θεολόγους τοῦ Κορανίου, ὅταν αἱ τελευταῖαι κυβερνήσεις (καὶ αὐτὴ τοῦ κ. Σαμαρᾶ Βενιζέλου) ἀπαγορεύουν τὰς χειροτονίας κληρικῶν καὶ τοὺς ἀντιμετωπίζουν ὡς δημοσίους ὑπαλλήλους. Ἐὰν αὐτά, τὰ ὁποῖα κάμνει τὸ ὑπουργεῖον Παιδείας καὶ ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός, τὰ ἔκαμνε τὸ ΠΑΣΟΚ τοῦ κ. Γεωργίου Παπανδρέου ἢ ὁ ΣΥΡΙΖΑ (ὡς μεθαυριανὴ Κυβέρνησις) ὡς ἄθεος καὶ

πολέμιος τῆς Ἐκκλησίας, θὰ εἶχε γίνει σεισμὸς ἀπὸ τὴν Ν.Δ. καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ τοῦ κ. Ε. Βενιζέου διὰ ψηφοθηρικοὺς λόγους. Διὰ τὰ ὅσα ὅμως γίνονται ἔχει εὐθύνην τόσον ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ Προέδρου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ὅσον καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας. Διότι ἐπιτρέπουν τὴν σταδιακὴν ἀλλοίωσιν τῆς ταυτότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος καὶ τὴν σταδιακὴν ἐπιβολὴν τοῦ Ἰσλὰμ ὡς δευτέρας ἐπισήμου θρησκείας εἰς τὴν Ἑλλάδα. Εἶναι ἀμφίβολον, ἐὰν ἡ παροῦσα Ἱεραρχία, μὲ τὴν συμπλήρωσιν διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821, θὰ δυνηθῆ νὰ ὁμιλήση διὰ τοὺς ἀγωνιστὰς τοῦ 1821, ὑπενθυμίζουσα εἰς τὸν Ἑλληνικὸν λαὸν ὅτι ἠγωνίσθησαν ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος.

Εἶναι ἀμφίβολον, ἐὰν θὰ δυνηθῆ νὰ τιμήση τοὺς Νεομάρτυρας Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι, ἐπειδὴ ἠρνήθησαν νὰ ἐξισλαμισθοῦν καὶ παρέμειναν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἐσφαγιάσθησαν. Εἶναι ἀμφίβολον, ἐὰν θὰ δυνηθῆ νὰ τιμήση τὴν μεγάλην προσφορὰν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸ Ὀρθόδοξον γένος τῶν Ἑλλήνων, μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἐὰν οἱ πολιτικοὶ εἶναι ἐπαγγελματίαι τῆς καταστροφῆς, οἱ Ἅγιοι Συνοδικοὶ ἐγκληματοῦν πολλαπλῶς ἐναντίον τῆς ταυτότητος τῆς Ἑλλάδος διὰ τῆς σιωπῆς των, τῆς ἀδρανείας των καὶ τῆς ἀνοχῆς. Ὅσοι Μητροπολῖται διαφωνοῦν μὲ τὴν Ἰσλαμοποίησιν τῆς Ἑλλάδας, ἂς διαχωρίσουν τὴν θέσιν των ἀπὸ τοὺς ἄλλους τοὺς δῆθεν προοδευτικούς, μεταπατερικούς κ.λπ.

Ὁ πιστὸς λαὸς προβληματίζεται μὲ τὴν στάσιν τῆς Ἱεραρχίας μὲ πολλὰς ἀποφάσεις καὶ τὴν στάσιν της ἔναντι τῶν ἀποφάσεων τῶν πολιτικῶν ἐξουσιαστῶν. Ἡ τελευταία ἀπόφασις τῶν πολιτικῶν ἐξουσιαστῶν διὰ τὴν δημιουργίαν τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑποκρύπτει παρασκηνιακὴν συμφωνίαν μεταξὺ Ἑλλάδος, Τουρκίας. Μόνον δι᾽ αὐτοὺς τοὺς λόγους ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἀλλὰ καὶ ἡ ΔΙΣ ἔπρεπε νὰ εἶχεν ἀντιδράσει. Ἀλλὰ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία διὰ τὸ μόνον, διὰ τὸ ὁποῖον ἐνδιαφέρεται (μὲ ἐλαχίστας ἐξαιρέσεις) εἶναι νὰ ἀποδείξη εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς Χώρας ἀλλὰ καὶ εἰς ὅλας τὰς χώρας ὅτι ὁμοιάζει ἡ πολιτική της μὲ αὐτὴν τῶν Προτεσταντῶν τῆς Γερμανίας (μόνον μεγάλην Φιλανθρωπίαν ἐδίδαξεν ὁ Λούθηρος) ἢ ὅτι εἶναι ἕνας σύγχρονος Ἐρυθρὸς Σταυρὸς μὲ ἀρίστην λειτουργίαν. Διὰ τὰ πνευματικὰ ζητήματα, τὴν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν καὶ τὴν Ἑλληνορθόδοξον ταυτότητα τῆς Ἑλλάδος, τὴν ποιμαντικὴν διὰ τὴν ἀποφυγὴν τῶν αὐτοκτονιῶν ὡς καὶ διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν αἱρέσεων, τῶν προερχομένων ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, οὔτε λέξις.

Πηγή: http://thriskeftika.blogspot.gr/2014/03/blog-post_5475.html#more

 

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel