Ζωηφόρος

Τα Ελληνικά Σύνορα και… η πόρτα του «αχυρώνα»! του Μιχάλη Ηλιάδη,

Τα Ελληνικά Σύνορα και…

η πόρτα του «αχυρώνα»!

του Μιχάλη Ηλιάδη


Προέδρου της πολιτικής Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Άρθρο από : εφημερίδα ΚΟΙΝΩΝΙΑ Τριμηνιαία Πολιτική Ενημέρωση, αριθμός φύλλου 15

Ιδιοκτήτης - Εκδότης: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Έτος Ιδρύσεως 2008

***

Πρόσφατα ἡ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Αὐστρίας ἔκανε την δήλωση: «Τά Ἑλληνικά σύνορα εἶναι ἀνοικτά, ὅπως ἡ πόρτα τοῦ ἀχυρώνα». Παράλληλα ὁ Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν τῆς Γερμανίας προειδοποίησε τήν Ἑλλάδα γιά ἐπαναφορά τῶν ἐλέγχων στα ἐσωτερικά σύνορα τῆς Ε.Ε. (Καθημερινή).

Τό ἐνδιαφέρον τῶν ἑταίρων μας εἶναι κυρίως πρός ἴδιον ὄφελος.Ἔχει αὐξηθεῖ ὁ ἀριθμός τῶν λαθρομεταναστῶν πού φτάνουν στις χῶρες τους μέσῳ τῆς Ἑλλάδος. Ἔχουν αὐξηθεῖ τά προβλήματα πού προκαλεῖ ἡ παρουσία τους. Ὅμως, πλήν κάποιων νηφάλιων φωνῶν πού θεωροῦν ὅτι ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά ἐνισχυθεῖ γιά νά ἀντιμετωπίσει τήν κατάσταση, οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες βολεύονται τόσα χρόνια βλέποντας νά μετατρέπεται ἡ χώρα μας σε «χῶρο» ἀποθήκευσης ἐξαθλιωμένων ἀνθρώπων, μέ συνέπειες τόσο τήν ἀπελπιστική κατάσταση στήν ὁποία ἔχουν περιέλθει οἱ καταστηματᾶρχες τοῦ κέντρου ἀπό τό λαθρεμπόριο, ὅσο και τήν ραγδαία αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας στίς μεγάλες πόλεις καί ἰδιαίτερα στήν Ἀθήνα, ὅπου τό 80% πλέον τῶν ἐγκλημάτων διαπράττεται ἀπό αὐτούς. Βολεύονται ὅσο δέν τούς ἀγγίζει το πρόβλημα.

Ἡ εὐθύνη γιά τήν τραγωδία πού συνεχίζεται σέ βάρος τῆς Χώρας μας, βαραίνει κυρίως τήν ἀνύπαρκτη πολιτική της ἡγεσία, ἀλλά καί τούς ἡγέτες τῆς Ε.Ε. Οἱ τελευταῖοι ἀφήνουν ἀσύδοτη τήν Τουρκία στο «θεάρεστο» ἔργο πού συστηματικά ἐπιτελεῖ, δηλαδή αὐτό τῆς διευκόλυνσης τῆς λαθρομετανάστευσης, ὅπωςὁμολογοῦν πλέον καί Εὐρωπαῖοι Εὐρωβουλευτές.

Οἱ πολιτικοί μας, ἀφοῦ διέλυσαν τό κράτος, μέσῳ τῆς κομματοκρατίας καί τῆς ποικιλότροπης διαφθορᾶς, ἐκτέλεσαν στό ἀκέραιο τίς ἐπιλογές τῆς Νέας Τάξης. Ἀποδόμησαν τά ἀντανακλαστικά τῆς Ἑλληνικής κοινωνίας γιά τήν λαθρομετανάστευση. Αὐτό ἔγινε ἀφ’ἑνός μέσῳ τῆς ἰδεολογικῆς τρομοκρατίας τοῦ «πολιτικά ὀρθοῦ» καί τοῦ δῆθεν «προοδευτισμοῦ» πού ἐπέβαλαν στήν Ἑλληνική κοινωνία οἱ κυβερνήσεις, συνεπικουρούμενες ἀπό τήν Ἀριστερά μέσῳ τῶν ΜΜΕ, ἀφ’ ἑτέρου μέ τήν ψήφιση νόμων, ὅπως αὐτός γιά τήν χορήγηση τῆς Ἑλληνικῆς ἰθαγένειας.

Ἡ οὐσιαστική ἔλλειψη μεταναστευτικῆς πολιτικῆς στήν Πατρίδα μας ἔχει σάν ἀποτέλεσμα τήν σημερινή τραγική πραγματικότητα πού βιώνει ἡ Ἑλλάδα, ἡ ὁποία μεσοπρόθεσμα μουσουλμανοποιεῖται, ἐνῶ ἀλλοιώνεται ἐπικίνδυνα ἡ ἐθνολογική καί ἡ κοινωνική συνοχή. Ἔχει δέ σάν συνέπεια νά αὐξάνουν τά ποσοστά τους οἱ ἀκροδεξιές – ρατσιστικές ὀργανώσεις. Φτάσαμε πλέον στό ἀπροχώρητο. Οἱ ἴδιοι οἱ ἑταῖροι μας χαρακτηρίζουν οὐσιαστικά τήν Ἑλλάδα «ξέφραγο ἀμπέλι», ἐνῶ το ἔνοχο πολιτικό σύστημα σιωπᾶ, βιώνοντας τήν κατάρρευσή του.

Καθαρά προεκλογικά δέ, γιά νά μετριάσουν τήν ἀγανάκτηση τῶν πολιτῶν μιλοῦν γιά ἵδρυση πολλῶν «κέντρων φιλοξενίας» λαθρομεταναστῶν, δηλαδή στοίβαξης ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων σε κελιά. Μέ τέτοιες χιτλερικές μεθόδους ὑπονοοῦν ὅτι θά λύσουν τό πρόβλημα, τό ὁποῖο ἡ πολιτική τους σκοπιμότητα καί συνάμα ἀνικανότητα δημιούργησε.

Ὁ Γάλλος πρόεδρος μιλάει γιά ἀναστολή τῆς συμμετοχῆς τῆς χώρας του στήν συμφωνία Σένγκεν, ἐνῶ ἡ Δανία ἔχει ἐπαναφέρει μονομερῶς τούς ἐλέγχους στά σύνορά της.

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἔχει λύσεις, οἱ ὁποῖες στηρίζονται σέ ρεαλιστικές προτάσεις:

Α) Χάραξη ἐθνικῆς μεταναστευτικῆς πολιτικῆς, μέ γνώμονα τό συμφέρον τῆς Χώρας καί τοῦ λαοῦ.

Στά πλαίσια αὐτά πρέπει νά ὑπάρξει συγκεκριμένο ποσοστό μεταναστῶν ἐπί τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ. Τό ἄρθρο 2 τῆς συμφωνίας Σένγκεν παρέχει τή δυνατότητα στήν Ἑλλάδα νά ἀναστείλει μονομερῶς

καί «προσωρινά» τήν εἴσοδο μεταναστῶν σέ περίπτωση ἐκτάκτων συνθηκῶν καί γιά λόγους ἐθνικῆς ἀσφάλειας, ὅπως, δηλαδή ἐπιβάλλεται νά γίνει σήμερα. Εἶναι ἀπαράδεκτη καί ἀποκρουστική ἡ ἀντίφαση τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν να ἀπαιτοῦν, ἀπό τή μιά μεριά τήν ἐφαρμογή τῆς γνωστῆς Ὁδηγίας γιά τό πολιτικό ἄσυλο – ἡ ὁποία εἶναι πρακτικά ἀνεφάρμοστη ἀφοῦ εἴχαμε 126.000 λαθρομετανάστες μόνο ἀπό τόν Ἔβρο τό2011! – καί ἀπό τήν ἄλλη νά καταγγέλλουν τήν Ἑλλάδα ὅτι δέν ἐλέγχει τά σύνορά της!

Συγχρόνως, ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά ἀπαιτήσει νά γίνει Εὐρωπαϊκός κανονισμός ἡ συμφωνία ἐπανεισδοχῆς πού ὑπεγράφη μεταξύ Ἑλλάδας – Τουρκίας τό 2002. Σέ ἐφαρμογή αὐτοῦ ἡ Frontex θά παραδίδει αὐθημερόν τούς συλληφθέντες λαθρομετανάστες σέ Τουρκικό ἀπόσπασμα στήν μεθοριακή γραμμή γιά περαιτέρω ἐπαναπροώθηση. Ἔτσι μόνο θά σταματήσει ἡ ἐνεργός ἀνοχή τῆς Τουρκίας στήν λαθρομετανάστευση.

Β) Ἀπεξάρτηση τῶν σωμάτων ἀσφαλείας ἀπό τό σφιχταγκάλιασμα τῆς κομματοκρατίας, ὥστε νά ἐπιτελοῦν τήν ἀποστολή τους, ὅπως γνωρίζουν καί μποροῦν.

Γ) Οὐσιαστική ἀξιοποίηση τῶν Εὐρωπαϊκῶν προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων γιά τή φύλαξη τῶν συνόρων μας.

Δ) Ἀπαίτηση νά γίνουν τά σύνορα τῆς Ἑλλάδος πράγματι σύνορα τῆς Ε.Ε. σύμφωνα μέ τίς συνθῆκες της.

Ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νά ἀσκήσει ἱσχυρή πίεση στήν Ε.Ε. γιά τήν εὐόδωση τῶν αἰτημάτων της χρησιμοποιῶντας τό ἐπιχείρημα ὅτι σε ἀντίθετη περίπτωση καί γιά λόγους ἐθνικῆς ἀσφάλειας, θα ἐπιτρέψει στούς λαθρομετανάστες νά μεταβοῦν στίς διάφορες Εὐρωπαϊκές χῶρες, ὅπως ἄλλωστε ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν ἐπιθυμεῖ.

Ε) Ἄμεση σύναψη συμφωνιῶν ἐπαναπατρισμοῦ μέ τίς χῶρες προελεύσεως τῶν λαθρομεταναστῶν.

ΣΤ) Ὅσον ἀφορᾶ στούς λαθρομετανάστες πού ἤδη βρίσκονται στήν Ἑλλάδα, καθώς καί γιά ὅσους συλλαμβάνονται, λύση εἶναι μόνο ἡ ἄμεση ἀπέλασή τους.

Σήμερα, ἐνῶ στην συντριπτική τους πλειοψηφία οἱ ἄνθρωποι αὐτοί συλλαμβάνονται, μετά τήν καταγραφή τῶν στοιχείων τους, ἀφήνονται οὐσιαστικά ἐλεύθεροι νά μετακινηθοῦν στό ἐσωτερικό τῆς Ἑλλάδος. Μέ τήν προοπτική τῆς ἄμεσης ἀπέλασης, οἱ ἐπίδοξοι λαθρομετανάστες καί οἱ λαθρέμποροι θά πάρουν τό μήνυμα, ὅτι ἄν μποῦν παράνομα στήν Ἑλλάδα θά συλληφθοῦν καί σίγουρα θά ἐπιστρέψουν στήν Τουρκία ἤ στόν τόπο καταγωγῆς τους. Ἐξαίρεση μπορεῖ νά ὑπάρξει μόνο γι’ αὐτούς πού ἀποδεδειγμένα διώκονται στίς χῶρες τους λόγω πολιτικῶν φρονημάτων. Ἡ ἄμεση ἀπέλαση ἀφορά πρωτίστως καί ὅσους ἐκτίουν ποινές φυλάκισης σέ Ἑλληνικές φυλακές.

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

http://www.koinwnia.com

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration